Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 23. august 2013 i sag 40.2012

A

v/faglig konsulent Niels Erik Jacobsen, Krifa

mod

B

v/juridisk konsulent Helene Bjerg Kofod, Dansk Byggeri

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokat Lene Rosager Jægerslund, Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 20. september 1980, og indklagede, B, blev den 24. juni 2011 underskrevet en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som gulvlægger inden for træfagenes byggeuddannelse med uddannelsesperiode fra den 30. juni 2011 til den 30. september 2012.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt virksomhedens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen i prøvetiden og under elevens fædreorlov var i strid med ligebehandlingsloven.

A har ved sin organisation, Kristelig Fagforening, ved klageskrift modtaget den 3. september 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 115.437,60 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

Påstanden udgør 6 måneders løn i henhold til ligebehandlingslovens § 16, stk. 2, jf. § 9.

Indklagede har påstået principalt frifindelse, subsidiært betaling af et mindre godtgørelsesbeløb fastsat af Tvistighedsnævnet.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 12. august 2013.

Sagsfremstilling

Der er under sagen fremlagt fem ordrebekræftelser vedrørende arbejde udført af virksomheden i den periode, hvori eleven var ansat i virksomheden. Der er i indklagedes duplik om disse ordrebekræftelser anført følgende:

»Som anført i svarskriftet modtog indklagede reklamationer fra kunder vedrørende det af klager udførte arbejde. Det drejede sig bl.a. om følgende 5 reklamationer:

Reklamation vedr. ordre nævnt i bilag 1. Forkert montering af stuetæppe. Dekort til kunde.

Reklamation vedr. ordre nævnt i bilag 2. Fladvævet tæppe lagt skævt i rummet og herefter tilskåret samt meget trådfremspring langs kanter

Reklamation vedr. ordre nævnt i bilag 3. Vinyl monteret i køkken. Tilskåret forkert omkring køkkenø. Dekort til kunde.

Reklamation vedr. ordre nævnt i bilag 4. Montering af vinyl i køkken/alrum. Fejltilskæring der betyder at fodlister ikke dækker. Udbedring efterfølgende af tømrer der monterer bredere fodlister.

Reklamation vedr. ordre nævnt i bilag 5. Montering af fladvævet tæppe i vinkel-gang buler voldsomt efter montering. Efterfølgende udbedring - tæppe afmonteres og tilpasses.«

Eleven afholdt to ugers fædreorlov fra den 23. eller 24. august 2011.

Uddannelsesaftalen blev under fædreorloven ophævet af virksomheden den 2. september 2011, hvilket tidspunkt lå inden for prøvetiden, der udløb den 30. september 2011. Der er ikke i ophævelsesblanketten angivet nogen begrundelse for ophævelsen.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han forud for elevansættelsen var i 4 ugers virksomhedspraktik i virksomheden. Han havde tidligere været i lære som gulvlægger og manglede kun 8 måneder af sin uddannelse. Under elevtiden hørte han aldrig noget om, at samarbejdet ikke fungerede, og han havde da heller ikke noget samarbejde med de ansatte i butikken, da han som oftest mødte tidligere end dem og gik senere. Han havde lange arbejdsdage, og der var ingen overenskomstmæssig honorering af arbejde udover almindelig arbejdstid, så han kunne godt blive træt sidst på ugen. Det drøftede han med B, ligesom han også påpegede problemer i relation til kvaliteten af arbejdet på grund af manglende tidssvarende værktøj. B kunne godt være hård i munden, men der var ingen dårlig stemning eller tone mellem dem, når de diskuterede. Han bad om en medhjælper, hvilket afstedkom, at hans lillebror, der ikke havde erfaring som gulvlægger, blev ansat som lærling. Der kunne være kritik, men også ros fra kunder af hans arbejde. Han har aldrig modtaget nogen advarsel vedrørende arbejdets kvalitet eller samarbejdet.

I relation til de anførte reklamationer var det ikke ham, der lavede det fejlagtige arbejde vedrørende bilag 1 og 2. Han erindrer ikke, om det var ham eller hans lillebror, der foretog opskæringen omtalt i bilag 3. Vedrørende bilag 4 mener han ikke, at der var fejl ved udførelse af hans arbejde hos V2, som kunne begrunde de store udbedringsarbejder, som B påtog sig over for kunden. Det var i hvert fald ikke gulvmandens opgave at opsætte fodlister. Vedrørende bilag 5 var der tale om en hængefold på tæppet, som ville kunne have været udbedret helt rutinemæssigt, f.eks. ved brug af en tæppestrammer, uden at det var nødvendigt at afmontere hele tæppet.

Da han fremsatte ønske om afholdelse af fædreorlov, var der ingen problemer hermed. Han påbegyndte sin fædreorlov den 23. eller 24. august 2011, men allerede om fredagen blev han ringet op af B, der bad ham køre med ned til V2 for at tage stilling til hendes reklamation over arbejdet. Han mente, at B indvilgede i at betale alt for meget for udbedring af påståede mangler ved arbejdet, og de diskuterede dette. Nogle timer senere, omkring ved 13-tiden, ringede B til ham for at få ham til at møde på arbejde om mandagen, da der ikke var andre til at udføre gulvlæggerarbejdet. Han sagde, at han ikke ville afbryde sin fædreorlov. En time senere ringede B tilbage til ham og sagde, at han ikke behøvede at møde i virksomheden mere.

V1 har forklaret bl.a., at han er leder af virksomhedens gulvafdeling, der består af ham selv, A og A’s lillebror N. Han er ikke uddannet gulvmontør, men har arbejdet med gulve i de seneste 15 år. Han planlagde arbejdstiden for A som for en svend. A var under uddannelse som gulvmontør, men han lavede for mange fejl i elementære arbejdsopgaver, som han burde have kunnet udføre selvstændigt, således som det fremgår af de eksempler, der er fremdraget under sagen. A’s motivation var dalende gennem uddannelsestiden, og han havde svært ved at acceptere den direkte tone, der er i firmaet. Hvis kvaliteten af hans arbejde havde været i orden, ville samarbejdet ikke i sig selv have givet anledning til opsigelse af uddannelsesaftalen i prøvetiden.

Vedrørende de enkelte reklamationer var forholdet det i bilag 1, at kunden havde bestilt et tæppe, som skulle dække hele gulvet, men der manglede 30 cm i den ene ende, som A havde skåret af. Han udbedrede fejlen så godt som muligt og gav kunden en decort. I bilag 2 var tæppet lagt skævt på, før det var skåret til. Kunden beholdt tæppet, men har senere fået et andet tæppe som kompensation. Der var tale om en klar montørfejl. Vedrørende bilag 3 skulle der lægges vinyl på gulvet i et køkken, hvor A skar forkert omkring kogeøen. A blev selv sendt derud for at se, om han kunne rette det, men det kunne han ikke, hvorefter kunden fik afslag i prisen. Vedrørende bilag 4 var afskæringen af vinylen op mod væggen sket så sjusket, at den ikke kunne dækkes af de gamle fodlister, som kunden forinden havde afmonteret. Der måtte på virksomhedens regning indkøbes nye bredere fodlister til kunden, montere yderligere en fejeliste og sørge for maling. A var ude sammen med B og kigge på arbejdet den 26. juli 2011, hvorefter udbedring af manglerne blev iværksat. I relation til bilag 5 var der tale om en vinkelgang, hvor tæppet var skåret forkert til og derfor bulede op. Han var selv hos kunden og rette op på arbejdet ved at omlægge tæppet. Der var herudover et tilfælde i juli måned, hvor en kunde klagede over montering af vinyl i sin båd, hvilket ikke havde været omfattet af virksomhedens tilbud, og som A derfor må have lavet for kunden uden om virksomheden.

B og han talte sammen om, at A’s faglige niveau og hans arbejdsindsats ikke var god nok. Han er ikke bekendt med, om B bad A afbryde sin fædreorlov for at komme på arbejde. Det er hans opfattelse, at det var arbejdet med gulvlægningen hos V2, der udløste ophævelsen af uddannelsesaftalen, men han har ikke nærmere kendskab til baggrunden for ophævelsen.

V2 har forklaret bl.a., at V1 kom og målte op i deres hjem tirsdag den 12. juli 2011 med henblik på, at arbejdet kunne blive udført under hendes ferie. Hun og familien tog på ferie om onsdagen og kom hjem mandag den 25. juli 2011, hvor de konstaterede, at vinylen var lagt meget sjusket på gulvet. Den nåede slet ikke ud til væggene og heller ikke ind til den stolpe, der holdt trappen. Det var hendes opfattelse, at de kunne have lagt vinylen bedre selv. Hun ringede tirsdag den 26. juli 2011 til B, der kom midt på dagen sammen med A. A foreslog en løsning på problemet, hvorefter B sagde til ham, at han skulle gå ud i bilen, og så ville B selv ordne sagen med kunden. Løsningen blev, at B betalte for indkøb af bredere fodlister, som de selv monterede, hvorefter han sørgede for montering af en fejeliste langs med gulvet, udspartling af de resterende synlige huller i vinylen samt betalte for maling til ommaling af køkkenet.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført, at arbejdsgiveren ikke har løftet bevisbyrden for, at op-hævelsen af uddannelsesaftalen, som skete under elevens afholdelse af fædreorlov, ikke var helt eller delvist begrundet i elevens fravær. Det er ikke sandsynliggjort, at der var mangler ved elevens arbejdsindsats, som i sig selv kunne begrunde en ophævelse af uddannelsesaftalen, og eleven har da heller aldrig modtaget advarsler i anledning af kvaliteten af hans arbejde eller evner til samarbejde. Der tilkommer derfor eleven en godtgørelse på ikke under 6 måneders løn i henhold til ligebehandlingsloven.

Indklagede har til støtte for sine påstande anført, at det må lægges til grund, at der var alvorlige mangler ved kvaliteten af elevens arbejde, og at samarbejdet heller ikke fungerede godt. Hertil kom, at eleven lavede arbejde for virksomhedens kunder i sin fritid, hvilket også ville kunne begrunde en ophævelse af uddannelsesaftalen. Det må ved vurdering af sagen tillægges betydning, at ophævelsen skete i elevens prøvetid, og at ulempen for virksomheden ved 2 ugers fravær på fædreorlov må formodes at være meget beskeden. Virksomheden må på denne baggrund anses for at have løftet sin bevisbyrde for, at ophævelsen ikke var begrundet i fædreorloven. Der tilkommer derfor ikke eleven nogen godtgørelse efter ligebehandlingsloven. En eventuel godtgørelse bør under alle omstændigheder fastsættes til et lavere beløb end påstået henset til, at ophævelsen skete i prøvetiden.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

3 voterende udtaler:

Ophævelsen af uddannelsesaftalen blev meddelt eleven under fædreorloven, og der er ikke grundlag for at antage, at beslutningen herom er truffet forud for fædreorlovens begyndelse. Bevisbyrden for, at ophævelsen ikke var helt eller delvist begrundet i elevens fravær på grund af fædreorlov, påhviler derfor arbejdsgiveren, jf. ligebehandlingslovens § 16, stk. 4.

V1 har forklaret, at ophævelsen var begrundet i kvaliteten af elevens arbejde og formentlig blev udløst af klagen over arbejdet hos V2, men at han ikke har nærmere kendskab til baggrunden herfor. Eleven har forklaret, at han under sin fædreorlov blev bedt om at møde på arbejde, og at han kort efter, at han havde nægtet at afbryde sin fædreorlov, fik at vide, at han ikke skulle møde på arbejde mere. B, som traf beslutningen om at ophæve uddannelsesaftalen, har ikke afgivet forklaring for Tvistighedsnævnet. Reklamationerne over arbejdsopgaver, som eleven var med til at udføre, herunder arbejdet for V2, fremkom mere end én måned før ophævelsen og har efter det oplyste ikke givet anledning til påtaler over for eleven vedrørende arbejdets kvalitet. Fædreorloven skulle efter planen afsluttes flere uger før prøvetidens udløb.

På denne baggrund finder vi, at virksomheden - uanset at ophævelsen fandt sted i prøvetiden, hvor enhver af parterne efter erhvervsuddannelseslovens § 60 kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel - ikke har løftet sin bevisbyrde for, at elevens fravær på fædreorlov ikke indgik i beslutningen om at ophæve uddannelsesaftalen.

Vi stemmer derfor for at tage elevens påstand til følge, idet der ikke findes grundlag for at nedsætte denne.

To voterende udtaler:

Efter forklaringerne fra V1 og V2, herunder om kundereklamationer og afhjælpning af mangler ved det af eleven udførte arbejde, lægger vi til grund, at elevens arbejde i virksomheden både for så vidt angår kvalitet og indsats har motiveret B til at ophæve uddannelsesaftalen i prøvetiden. Selvom ophævelsen er sket under elevens afholdelse af fædreorlov, er der ikke noget, der indikerer, at fædreorloven skulle have indgået i grundlaget for beslutningen om denne ophævelse, og det har da også formodningen imod sig, at to ugers fravær skulle have denne betydning. Det må endvidere tillægges vægt, at ophævelsen skete inden for prøvetiden.

På denne baggrund finder vi, at arbejdsgiveren har løftet bevisbyrden for, at ophævelsen ikke var helt eller delvist begrundet elevens fravær på fædreorlov, og vi stemmer derfor for at frifinde virksomheden.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får medhold i sin påstand.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage til A betale 115.437,60 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.