Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

I medfør af § 3, stk. 4-7, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som ændret ved lov nr. 902 af 4. juli 2013, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Trin 1: vandforbrug til og med 500 m³ årligt pr. ejendom.

2) Trin 2: vandforbrug over 500 m³ og op til og med 20.000 m³ årligt pr. ejendom.

3) Trin 3: vandforbrug over 20.000 m³ årligt pr. ejendom.

4) Ejendom: en ejendom, der vurderes som en enhed i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme.

5) Erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår: en virksomhed, der udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag. Det er tilstrækkeligt, at vederlaget alene dækker varernes eller ydelsernes omkostninger.

Fastsættelse af kubikmetertakster

§ 2. Et spildevandsforsyningsselskab fastsætter en kubikmetertakst for hvert af de i § 1, nr. 1- 3 nævnte trin, hvorefter den variable del af vandafledningsbidraget skal beregnes fra den efterfølgende 1. januar. Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter kubikmetertaksterne for trin 2 og trin 3 således:

1) For trin 2 fastsættes kubikmetertaksten 20 % lavere end taksten for trin 1, jf. dog § 14.

2) For trin 3 fastsættes kubikmetertaksten 60 % lavere end taksten på trin 1, jf. dog § 14.

Beregning for ejendomme, hvorfra der udelukkende drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår

§ 3. For ejendomme, for hvilke det er oplyst, at der udelukkende drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og for hvilke, der er afgivet øvrige oplysninger som angivet i tilmeldeskemaet, jf. § 10 - 12, beregner spildevandsforsyningsselskabet den variable del af vandafledningsbidraget som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den i medfør af § 2 for trinnet fastsatte kubikmetertakst, jf. dog §§ 5 og 6.

Beregning for ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår

§ 4. For ejendomme, for hvilke det er oplyst, at der delvist drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og for hvilke der er afgivet øvrige oplysninger som angivet i tilmeldeskemaet, jf. §§ 10 - 12, herunder om den forventede forholdsmæssige fordeling af vandforbruget mellem den markedsmæssige og ikke-markedsmæssige aktivitet, beregner spildevandsforsyningsselskabet den variable del af vandafledningsbidraget således, jf. dog §§ 5 og 6:

1) For vandforbruget, for den del af ejendommen, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, multipliceres vandforbruget, således som oplyst forventet forholdsmæssigt fordelt, jf. §§ 10 - 12, på de enkelte trin med den i medfør af § 2 for trinnet fastsatte kubikmetertakst, og

2) for det øvrige vandforbrug multipliceres vandforbruget med den i medfør af § 2 fastsatte kubikmetertakst for trin 1.

Beregning for ejendomme, der er tilsluttet et spildevandsrenseforsyningsselskab

§ 5. For ejendomme, der har en tilladelse i medfør af lovens § 2 a, stk. 3, beregner spildevandsrenseforsyningsselskabet den variable del af vandafledningsbidraget som vandforbruget multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat i medfør af § 2 for trin 2.

Beregning for ejendomme, for hvilke der er foretaget nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandforbrug

§ 6. Ejendomme, for hvilke der i medfør af lovens § 2 b helt eller delvist er foretaget nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandforbrug, er for den del af vandforbruget ikke omfattet af §§ 3, 4, 5 eller 7. For den del af vandforbruget, hvor der ikke er foretaget nedsættelse eller fritagelse, beregner spildevandsforsyningsselskabet den variable del af vandafledningsbidraget efter §§ 3, 4, 5 eller 7.

Beregning for øvrige ejendomme

§ 7. For ejendomme, der ikke er omfattet af §§ 3 – 6, beregner spildevandsforsyningsselskabet den variable del af vandafledningsbidraget som vandforbruget multipliceret med den i medfør af § 2 for trin 1 fastsatte kubikmetertakst.

Ejendomme med mere end et kundenummer

§ 8. Såfremt der for en ejendom er afgivet oplysninger i medfør af §§ 10 - 12 relateret til mere end et kundenummer, skal spildevandsforsyningsselskabet opgøre vandforbruget for ejendommen for de oplyste kundenumre samlet, når den variable del af vandafledningsbidraget for ejendommen beregnes i medfør af §§ 3 - 7.

Vejbidrag for statsveje

§ 9. Ved fastsættelse af vejbidrag for statsveje i henhold til lovens § 2 a, stk. 10, benyttes den i medfør af § 2 fastsatte kubikmetertakst for trin 1.

Afgivelse af oplysninger til brug for beregning efter trin 2 og trin 3

§ 10. Ejere af ejendomme, der ønsker at få beregnet den variable del af vandafledningsbidraget efter trin 2 eller trin 2 og trin 3, jf. § 3-6, skal angive dette ved brug af et elektronisk tilmeldeskema, som Naturstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside.

Stk. 2. Naturstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside en frist for afsendelse af tilmeldeskema, jf. stk. 1.

Stk. 3. Naturstyrelsen skal sikre, at de i medfør af stk. 1 modtagne oplysninger i tilmeldeskemaer, der er afsendt rettidigt, er tilgængelige for de relevante spildevandsforsyningsselskaber umiddelbart efter udløbet af fristen, jf. stk. 2.

Stk. 4. Spildevandsforsyningsselskabet skal anvende de rettidigt fremsendte oplysninger, jf. stk. 1 – 3, ved beregning i henhold til §§ 3 – 6 med virkning fra den førstkommende 1. januar efter den i stk. 2 nævnte frist, jf. dog § 11, stk. 3 og § 12, stk. 3.

Stk. 5. De i medfør af stk. 1 og §§ 11 og 12 fremsendte oplysninger skal gøres tilgængelige for spildevandsforsyningsselskaberne såvel akkumuleret år for år, som oplysninger indmeldt siden sidste tilmeldingsfrist.

§ 11. Såfremt en ejendom oprettes efter den i medfør af § 10, stk. 2, sidst gældende frist, og ejeren ønsker at få beregnet den variable del af vandafledningsbidraget efter trin 2 eller trin 2 og trin 3, jf. §§ 3 – 6, skal ejeren angive dette ved brug af det i § 10, stk. 1 nævnte tilmeldeskema, som Naturstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside.

Stk. 2. Naturstyrelsen skal sikre, at de i medfør af stk. 1 modtagne oplysninger, er tilgængelige for de relevante spildevandsforsyningsselskaber umiddelbart efter modtagelsen.

Stk. 3. Spildevandsforsyningsselskabet skal anvende oplysninger, der er fremsendt i medfør af stk. 1 og stk. 2, ved beregning i henhold til §§ 3 – 6 med virkning senest den 1. januar, der i øvrigt gælder for anvendelse af oplysninger, der afsendes efter den i medfør af § 10, stk. 2, sidst gældende frist. Spildevandsforsyningsselskabet kan anvende oplysningerne tidligere.

§ 12. Ejeren af en ejendom, der har afgivet de i §§ 10 – 11 nævnte oplysninger, skal, hvis forholdene om ejendommens fulde eller delvise anvendelse til erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, eller forholdene om den forventede forholdsmæssige fordeling af vandforbruget mellem erhverv, der opererer på markedsmæssige og ikke-markedsmæssige vilkår, ændrer sig, snarest give meddelelse herom ved brug af et elektronisk skema, som Naturstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside.

Stk. 2. Naturstyrelsen skal sikre, at de i medfør af stk. 1 modtagne oplysninger, er tilgængelige for de relevante spildevandsforsyningsselskaber umiddelbart efter modtagelsen.

Stk. 3. Spildevandsforsyningsselskabet skal anvende oplysninger, der er fremsendt i medfør af stk. 1 og stk. 2, ved beregning i medfør af §§ 3 – 6 med virkning senest den 1. januar, der i øvrigt gælder for anvendelse af oplysninger, der afsendes efter den i medfør af § 10, stk. 2, sidst gældende frist. Spildevandsforsyningsselskabet kan anvende oplysningerne tidligere.

Ikrafttræden og overgangbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. september 2013.

Stk. 2. § 9 træder dog i kraft 1. januar 2014.

§ 14. Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter i årene 2014 – 2017 kubikmetertakster for trin 2 og for trin 3, jf. § 2, således:

1) For 2014 fastsættes kubikmetertaksten for trin 2 4 % lavere end for trin 1 og for trin 3 12 % lavere end for trin 1.

2) For 2015 fastsættes kubikmetertaksten for trin 2 8 % lavere end for trin 1 og for trin 3 24 % lavere end for trin 1.

3) For 2016 fastsættes kubikmetertaksten for trin 2 12 % lavere end for trin 1 og for trin 3 36 % lavere end for trin 1.

4) For 2017 fastsættes kubikmetertaksten for trin 2 16 % lavere end for trin 1 og for trin 3 48 % lavere end for trin 1.

§ 15. Spildevandsforsyningsselskabet udarbejder og oversender til kommunalbestyrelsen i passende tid og senest den 1. december 2013 en betalingsvedtægt i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen godkender senest den 31. december 2013 en betalingsvedtægt og takster i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen.

Miljøministeriet, den 2. september 2013

Ida Auken

/ Thorbjørn Fangel