Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Kriterier for tildeling af støtte
Kapitel 2 Administration af puljen
Kapitel 3 Regnskabsaflæggelse
Kapitel 4 Klageadgang
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fordeling af midler fra puljen til landsdækkende almennyttige formål

I medfør af § 3, stk. 6, i lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål fastsættes:

Kapitel 1

Kriterier for tildeling af støtte

§ 1. For at komme i betragtning ved fordeling af midlerne skal en ansøger:

1) være formaliseret som en juridisk person,

2) have eksisteret i mindst to år (afsluttede, reviderede regnskaber),

3) ifølge sin formålsparagraf være landsdækkende eller have et landsdækkende sigte samt være hjemmehørende i Danmark,

4) opfylde et af følgende kriterier:

a) enten i de to senest afsluttede regnskabsår have gennemført en landsdækkende politigodkendt indsamling,

b) løbende have modtaget personlige gaver i medfør af godkendelse i henhold til ligningslovens § 8 A, eller

c) tilbagevendende have gennemført selvstændige ikke-kommercielle aktiviteter i mindst tre regioner,

5) i senest afsluttede årsregnskab have en omsætning, der skal være lig med eller større end et beløb, som fastsættes og udmeldes af Kulturstyrelsen. Omsætning defineres som summen af samtlige driftsindtægter, der fremgår af årsregnskaberne,

6) tilhøre en af følgende kategorier:

a) humanitær, dvs. ansøger arbejder med udviklings- og/ eller nødhjælpsprogrammer i udlandet,

b) kirkelig, dvs. ansøger med tilknytning til folkekirken, den romersk-katolske kirke og frikirkerne,

c) mellemfolkelig, dvs. ansøger arbejder for kendskab til og kontakt mellem forskellige folk og lande, eller

d) almennyttig, dvs. ansøger tilhører ikke umiddelbart en af ovennævnte kategorier, men udfører et i alment omdømme anerkendt uegennyttigt arbejde, og

7) ansøger og ansøgers støtter må ikke inden for de seneste tre år have været straffet i medfør af straffeloven for aktiviteter udført i forbindelse med ansøgers virksomhed.

Stk. 2. Under- og lokalafdeling/grupper skal ansøge om midler fra puljen via hovedorganisationen, der herefter fordeler tilskuddet til de berettigede underorganisationer.

Stk. 3. Hvis ansøger har modtaget tilskud til drift fra andre puljer, der fordeles efter lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, kan der ikke ydes tilskud fra denne pulje.

Kapitel 2

Administration af puljen

§ 2. Kulturstyrelsen fordeler midler fra puljen til landsdækkende almennyttige formål en gang om året. Støtten beregnes på baggrund af mængden af ansøgere, som opfylder kriterierne, samt nøgletal for de godkendte ansøgere, herunder omsætning og egenfinansiering. 33 pct. af puljen fordeles efter ansøgernes størrelse, udtrykt ved omsætningen, og 67 pct. fordeles efter egenfinansiering, udtrykt ved privat indsamlede midler.

Stk. 2. Ansøgning om midler fra puljen indsendes elektronisk til Kulturstyrelsen.

§ 3. Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning ved fordeling af midler fra puljen, skal samtidig med ansøgningen indsende følgende materiale til Kulturstyrelsen:

1) Gældende, lovlige vedtægter.

2) Godkendte og underskrevne regnskaber for de to senest afsluttede regnskabsår. Regnskaberne skal være godkendt af hele bestyrelsen og reviderede og underskrevet af en revisor.

3) De to seneste årsberetninger eller, hvor en sådan ikke foreligger, en kortfattet beretning, hvori der redegøres for ansøgers virksomhed eller dokumentation af, at ansøger opfylder kriterierne i § 1.

4) Erklæring fra en uafhængig revisor vedr. ansøgningsskemaet, hvori revisor indestår for oplysningernes rigtighed.

5) Erklæring fra ansøgers ansvarlige ledelse om at ansøgeren opfylder betingelserne for modtagelse af tilskud, samt at oplysningerne i ansøgningsskemaet er korrekte.

6) Erklæring om straffefrihed, jf. § 1, stk.1, nr. 7.

7) Et skema til opgørelse af ansøgerens omsætning samt privat indsamlede midler i de to senest afsluttede regnskabsår.

8) Dokumentation for landsdækkende politigodkendt indsamling eller dokumentation for ikke-kommercielle aktiviteter i tre regioner. Ved modtagelse af personlige gaver i medfør af godkendelse i henhold til ligningslovens § 8 A indhenter Kulturstyrelsen dokumentation herfor.

Kapitel 3

Regnskabsaflæggelse

§ 4. Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet finder anvendelse for tilskudsmodtagere omfattet af denne bekendtgørelse, med mindre andet følger af denne bekendtgørelse.

§ 5. Ydede tilskud skal anvendes til driftsudgifter i tilskudsåret. Tilskuddet ydes bagudrettet. Der kan ikke opnås udsættelse af anvendelsesfristen for driftstilskud af denne pulje.

Kapitel 4

Klageadgang

§ 6. Kulturstyrelsens afgørelser om tildeling af støtte efter § 3 kan indbringes for Kulturministeren. Klagefristen er fire uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende ansøger.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2013.

Kulturministeriet, den 4. september 2013

Marianne Jelved

/ Tommy Jensen