Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskud
Kapitel 2 Ansøgningsrunde og indgivelse af ansøgning
Kapitel 3 Afgørelse om og udbetaling af tilskud
Kapitel 4 Rapportering og videndeling
Kapitel 5 Regnskab og revision
Kapitel 6 Misligholdelse
Kapitel 7 Offentlighed
Kapitel 8 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed

I medfør af § 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud

§ 1. Radio- og tv-nævnet yder efter ansøgning tilskud til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokal radio- og tv-virksomhed.

§ 2. Radio- og tv-nævnet kan yde tilskud til uddannelsesaktiviteter til ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer, der udøver programvirksomhed i henhold til tilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet i medfør af § 45, stk. 1 og 2, og til ikkekommercielle lokale radiostationer, der udøver programvirksomhed i henhold til registrering i medfør af § 47, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011. Der kan herudover ydes tilskud til uddannelsesaktiviteter til de ikkekommercielle stationers organisationer og sendesamvirker, samt højskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes til uddannelsesaktiviteter med et eller flere af følgende formål:

1) at øge kompetencerne til programproduktion til lokal radio- og tv-virksomhed,

2) at imødekomme mindretalsgruppers og mediesvage gruppers behov for adgang til de lokale radio- og tv-medier ved at facilitere adgang hertil, eller

3) at understøtte de lokale radio- og tv-medier som et vækstlag for programmæssige eksperimenter og fornyelse samt som en uddannelsesmæssig platform inden for mediebranchen.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 ydes ikke til mødevirksomhed, deltagelse i konferencer, studierejser og -ophold eller lignende.

Kapitel 2

Ansøgningsrunde og indgivelse af ansøgning

§ 3. Radio- og tv-nævnet gennemfører i 2013 en ansøgningsrunde med henblik på ydelse af tilskud til uddannelsesaktiviteter rettet mod lokalradiovirksomhed og i 2014 en ansøgningsrunde med henblik på ydelse af tilskud til uddannelsesaktiviteter rettet mod lokal-tv-virksomhed.

§ 4. Radio- og tv-nævnet kan kræve, at ansøgning om tilskud sker på et ansøgningsskema, som nævnet stiller til rådighed. Radio- og tv-nævnet kan fastsætte en frist for indgivelse af ansøgning. Ansøgninger, som modtages i Kulturstyrelsen efter en fastsat frist, tages ikke i betragtning.

Stk. 2. Ansøgning om tilskud skal indeholde følgende oplysninger:

1) Ansøgers navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt CPR-nummer eller CVR- og P-nummer. Såfremt ansøgeren har flere adresser, oplyses disse med en beskrivelse af, hvilke funktioner der varetages fra de forskellige adresser.

2) Karakteren af uddannelsesaktiviteten, herunder beskrivelse af indhold og varighed.

3) Målgruppe, herunder beskrivelse af hvorledes uddannelsesaktiviteten tilsikres at ramme den ønskede målgruppe.

4) Økonomiske forhold, herunder angivelse af forventede udgiftsposter og finansieringen heraf i forbindelse med afviklingen af uddannelsesaktiviteten.

5) Ansøgers kompetence til at afvikle uddannelsesaktiviteten, herunder tidligere erfaringer med at gennemføre undervisnings- eller uddannelsesforløb.

6) Eventuelle planer om indgåelse af partnerskab med andre aktører, herunder samarbejde med lokale radio- og tv-stationer, højskoler, etc.

7) Geografisk placering for afviklingen af uddannelsesaktiviteten.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan i øvrigt kræve de oplysninger, nævnet finder nødvendige for behandlingen af ansøgningen. Nævnet kan fastsætte en frist for afgivelsen af oplysninger. Såfremt nævnet ikke kan få tilstrækkelige oplysninger, kan der gives afslag på ansøgningen.

Kapitel 3

Afgørelse om og udbetaling af tilskud

§ 5. Radio- og tv-nævnet træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud, jf. § 3, efter følgende kriterier:

1) Uddannelsesaktivitetens indhold. Det tillægges vægt, at der ved de ydede tilskud sikres bredde i udbuddet af uddannelsesaktiviteter, således at der så vidt muligt ydes tilskud til såvel aktiviteter med fokus på kompetencer til indholdsmæssig tilrettelæggelse af programindhold som aktiviteter med fokus på tekniske, økonomiske og lignende programunderstøttende kompetencer samt aktiviteter med fokus på at imødekomme mindretalsgruppers og mediesvage gruppers behov for adgang til de lokale radio- og tv-medier. Der lægges endvidere vægt på kvaliteten af de udbudte kurser.

2) Målgruppe. Det tillægges vægt, at deltagerne er tilknyttet de i § 2, stk. 1, 1. pkt., anførte ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer, disses organisationer eller sendesamvirker, eller at deltagerne tilhører mindretal eller mediesvage grupper, jf. § 2, stk. 2, nr. 2.

3) Ansøgers kompetence. Det tillægges vægt, at ansøger har kompetencer inden for undervisning og programvirksomhed.

4) Indgåede partnerskaber mellem de ikkekommercielle lokale radio- og tv-stationer og disses organisationer m.v. Det tillægges vægt, at uddannelsesaktiviteterne udbydes i partnerskab med en eller flere stationer og organisationer.

5) Geografisk spredning blandt de tilskudsberettigede aktiviteter. Det tillægges vægt, at tilskud fordeles på uddannelsesaktiviteter, der afholdes forskellige steder i landet.

Stk. 2. Kriterierne i stk. 1 er opstillet i prioriteret rækkefølge. Tildelingen af tilskud sker således som udgangspunkt ved brug af det første evalueringskriterium, idet de efterfølgende kriterier kun anvendes, hvis flere ansøgere vurderes at stå lige ud fra det forudgående kriterium.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet skal i øvrigt lægge vægt på, at der er et rimeligt forhold mellem uddannelsesaktiviteten og tilskudsbeløbet.

§ 6. Tilsagn om tilskud gives på betingelse af,

1) at aktiviteterne gennemføres og udgifterne hertil afholdes som beskrevet i ansøgningen, jf. dog § 6, stk. 2,

2) at ansøger aflægger rapport om de gennemførte aktiviteter, som Radio- og tv-nævnet kan godkende, jf. § 9, og

3) at ansøger aflægger regnskab for de gennemførte aktiviteter, som Radio- og tv-nævnet kan godkende, jf. § 10.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde godkende ændringer af ansøgningen. Det er en betingelse for tilsagnet om tilskud, at de tilskudsberettigede aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med den ændrede ansøgning.

Stk. 3. Et tilsagn om tilskud bortfalder, hvis betingelserne i stk. 1-2 ikke opfyldes.

§ 7. Radio- og tv-nævnet kan give tilsagn om tilskud med et mindre beløb end ansøgt.

Stk. 2. Giver Radio- og tv-nævnet alene tilsagn om at yde en del af det ansøgte tilskud, kan Radio- og tv-nævnet på forhånd godkende, at de i ansøgningen beskrevne aktiviteter kan ændres. Radio- og tv-nævnet kan som betingelse for tilskud bestemme, hvilke dele af de i ansøgningen beskrevne aktiviteter, der som minimum skal gennemføres.

Stk. 3. Tilskud ydes med mindst 50.000 kr.

§ 8. Ansøgere, der gives tilsagn om tilskud, får udbetalt op til 200.000 kr. samt 50 pct. af den del af tilskudsbeløbet, der overstiger 200.000 kr., når tilsagnet om tilskud er meddelt. De resterende 50 pct. af den del af tilskudsbeløbet, der overstiger 200.000 kr., udbetales, når rapport og regnskab for aktiviteterne er godkendt af Radio- og tv-nævnet, jf. §§ 9 og 10.

Kapitel 4

Rapportering og videndeling

§ 9. Ansøgere, der modtager tilsagn om tilskud, skal aflægge en rapport om de aktiviteter, som Radio- og tv-nævnet har givet tilskud til. Rapporten skal aflægges til Radio- og tv-nævnet senest en måned efter den dato for afslutning af aktiviteten, som er anført i ansøgningen om tilskud. Radio- og tv-nævnet kan i særlige tilfælde give dispensation for fristen.

Stk. 2. Ansøgere skal være i besiddelse af dokumentation for de aktiviteter, der er beskrevet i den i stk. 1 nævnte rapport samt resultatet heraf, indtil Radio- og tv-nævnet har godkendt rapporten.

Kapitel 5

Regnskab og revision

§ 10. Ansøgere, der modtager tilsagn om tilskud, jf. § 5, skal aflægge et regnskab for gennemførte aktiviteter, som Radio- og tv-nævnet har givet tilskud til. Regnskabet skal aflægges til Radio- og tv-nævnet senest seks måneder efter den dato for afslutning af aktiviteterne, som er anført i ansøgningen om tilskud.

Stk. 2. Regnskabet skal opstilles på samme måde som budgettet for aktiviteterne, således at regnskabsposter og budgetposter er direkte sammenlignelige.

Stk. 3. Tilskud fra anden side skal specificeres i regnskabet.

Stk. 4. Til de enkelte regnskabsposter kan knyttes noter med supplerende oplysninger om regnskabsposternes indhold.

Stk. 5. Modregning i regnskabet (nettopostering) må kun finde sted, hvis modregningen medvirker til at øge regnskabets informationsværdi. Modregnede poster skal oplyses i noter til regnskabsposterne.

Stk. 6. Regnskabet skal indeholde oplysning om den anvendte regnskabspraksis.

Stk. 7. Regnskabet skal være underskrevet af den fysiske person, der er ansvarlig for aktiviteterne, eller, hvis en organisation eller anden juridisk person er ansvarlig for initiativet, hele organisationens eller den juridiske persons kompetente ledelse eller de(n) tegningsberettigede i henhold til organisationens eller den juridiske persons vedtægter.

Stk. 8. Ansøgere skal være i besiddelse af dokumentation for, at betingelserne for Radio- og tv-nævnets tilskud er opfyldt, jf. § 2.

Stk. 9. Ansøgere skal opbevare regnskabsbilagene i tre år fra udgangen af regnskabsåret og på begæring fremsende dem til Radio- og tv-nævnet.

§ 11. Der skal ikke udføres revision, hvor tilskuddet udgør til og med 200.000 kr. årligt, medmindre andet følger af anden lovgivning eller bestemmelser fastsat i henhold til anden lovgivning. Ansøger skal opbevare et regnskab i tre år, der er underskrevet af ledelsen. Med sin underskrift står ledelsen inde for, at tilskuddet er anvendt sparsommeligt til formålet.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, er ikke til hinder for, at andre offentlige tilskudsydere kan opstille krav til revisionen og dens udførelse.

§ 12. Revision af en ansøgers regnskab, jf. § 10, stk. 7, hvor tilskuddet udgør mere end 200.000 kr. årligt, skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller efter en revisionsordning efter lov om kommunernes styrelse eller efter lov om regioner m.v.

Stk. 2. Ved revisorskifte skal ansøger snarest muligt underrette Radio- og tv-nævnet om navn og adresse på den tiltrædende revisor og oplyse om årsagen til skiftet.

§ 13. Revisionen foretages i overensstemmelse med dette kapitel og med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

§ 14. Revisionens omfang afhænger af ansøgers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol, og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 15. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte tilsagn om tilskud, jf. § 5, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Stk. 2. Ved revisionen skal revisor efterprøve,

1) om betingelserne for Radio- og tv-nævnets tilskud til aktiviteterne er opfyldt,

2) om tilskuddet er anvendt til formålet,

3) om ansøger har udvist sparsommelighed og taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet, og

4) om de oplysninger, som ansøger har meddelt Radio- og tv-nævnet om gennemførelse og resultat af aktiviteterne, er dokumenterede.

Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 16. Ansøger skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen af det ydede tilskud, herunder mål og opnåede resultater. Ansøger skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 17. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give ansøger samt Radio- og tv-nævnet meddelelse herom.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at aktiviteternes gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 18. Det reviderede regnskab skal forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Genpart af revisionsberetningen skal indsendes af ansøger til Radio- og tv-nævnet sammen med det påtegnede projektregnskab, jf. § 10, stk. 1.

Kapitel 6

Misligholdelse

§ 19. Hvis et tilsagn om tilskud bortfalder, jf. § 6, stk. 3, udbetaler Radio- og tv-nævnet ikke tilskud, ligesom Radio- og tv-nævnet har ret til at kræve allerede udbetalte beløb tilbagebetalt.

Stk. 2. Radio- og tv-nævnet har endvidere ret til at tilbageholde udbetaling af tilskud eller kræve udbetalte beløb tilbagebetalt, hvis ansøger har opnået tilsagnet om tilskud ved svig eller i øvrigt har afgivet urigtige oplysninger under sagsforløbet.

Kapitel 7

Offentlighed

§ 20. Oplysninger om meddelte tilsagn om tilskud samt ansøgernes rapporter, jf. § 9, offentliggøres på Radio- og tv-nævnets hjemmeside.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. september 2013.

Kulturministeriet, den 16. september 2013

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke