Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Kriterier for tilskud
Kapitel 2 Fordeling
Kapitel 3 Fordelingsudvalget
Kapitel 4 Beregning og udbetaling
Kapitel 5 Dokumentation
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

I medfør af § 1, stk. 2, og § 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer, som er ændret ved lov nr. 271 af 31. marts 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Kriterier for tilskud

§ 1. Der ydes tilskud til distribution i Danmark samt fra Danmark til Færøerne og Grønland til en udgiver af et periodisk blad og tidsskrift, forudsat at publikationen udkommer med mindst to numre pr. kalenderår og fortrinsvis udgøres af information om:

1) Almennyttige eller almenvelgørende emner, fortrinsvis generel information om samfund og omverden, sociale forhold, sundhed og sygdom.

2) Humanitære organisationers virke.

3) Undervisning og skoleforhold, herunder enkelte fag.

4) Idræt, fortrinsvis information om idrætsgrene og foreningsliv i tilknytning hertil.

5) Kunst og kultur, fortrinsvis information om billedkunst, litteratur, musik, film og teater samt kulturformidling og kulturbevaring.

6) Miljø, fortrinsvis information om naturbevaring og naturforbedring, alternativ energi, miljøbeskyttelse og miljøopretning.

7) Religiøse emner, dvs. blade udgivet af trossamfund, sammenslutninger af trossamfund eller organisationer, der er oprettet af ét eller flere trossamfund eller en kreds af trossamfundsmedlemmer. Ved et trossamfund forstås en organisation eller forening, der er anerkendt eller godkendt som trossamfund af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 ydes ikke tilskud til en udgiver af en publikation, der falder inden for én af følgende kategorier:

1) Statslig, regional og kommunal information, dvs. publikationer udgivet af statslige, regionale eller kommunale myndigheder, styrelser og institutioner eller i forbindelse med det arbejde, der udføres i eller af sådanne institutioner. Disse institutioner afgrænses i denne sammenhæng således, at det drejer sig om institutioner, der indgår i den offentlige forvaltning, som egentlige statslige, regionale eller kommunale institutioner, eller institutioner, der kan sidestilles hermed såsom private institutioner, foreninger m.v., hvis løbende drift udelukkende finansieres af offentlige midler.

2) Ugeblade og magasiner, dvs. publikationer af enhver art, som udgives af professionelle forlag eller udgivere med et kommercielt formål. Endvidere omfattes blade udgivet med henblik på markedsføring eller branding af virksomheder, produkter eller ydelser, medmindre der er tale om blade, der udsendes til indehavere af årskort, foreningsmedlemskort og lignende til kulturelle institutioner m.v.

3) Erhvervsfaglige publikationer, dvs. publikationer udgivet med henblik på en bestemt erhvervsgruppe, udøvere af et bestemt erhverv eller for at informere om et bestemt erhverv samt publikationer, som retter sig mod en bestemt interessegruppe, der har en væsentlig fælles interesse af økonomisk karakter, såsom grundejerforeninger og lejerforeninger.

4) Fagforeningspublikationer, dvs. publikationer udgivet af fagforeninger og faglige sammenslutninger, der har en væsentlig fælles interesse af økonomisk karakter.

5) Hobbypublikationer, dvs. publikationer udgivet af foreninger, organisationer m.v. med henblik på at præsentere eller informere om hobbyprægede aktiviteter, bortset fra egentlig idræt.

6) Videnskabelige publikationer, dvs. publikationer udgivet af offentlige og private forskningsinstitutioner med henblik på at præsentere eller informere om disses forskning.

7) Politiske publikationer, dvs. publikationer udgivet af politiske partier, sammenslutninger og foreninger, herunder disses lokalforeninger.

Stk. 3. En udgiver af en erhvervsfaglig publikation, jf. § 1, stk. 2, nr. 3, eller en fagforeningspublikation, jf. § 1, stk. 2, nr. 4, har dog mulighed for at få tilskud, såfremt publikationen udgives med henblik på rent faglig information inden for et bestemt erhverv uden at beskæftige sig med emner af fagpolitisk eller økonomisk karakter.

Kapitel 2

Fordeling

§ 2. Det er en betingelse, for at en udgiver af en publikation kan modtage tilskud i et givent finansår, at udgiveren afgiver de for fordelingen og udbetalingen nødvendige oplysninger på et ansøgningsskema, som rekvireres fra Kulturstyrelsens hjemmeside eller i Kulturstyrelsen. Det er endvidere en betingelse, at ansøgningsskemaet er modtaget i styrelsen inden en årlig fastsat frist.

Stk. 2. Rigtigheden af oplysningerne på ansøgningsskemaet bekræftes ved udgivers underskrift. Det påhviler udgiver straks at meddele Kulturstyrelsen eventuelle ændringer i de indsendte oplysninger.

Stk. 3. Til ansøgninger om tilskud for 2015 og følgende år vedlægges dokumentation for antal distribuerede eksemplarer af publikationen i året før.

Stk. 4. En ansøger og modtager af tilskud skal i øvrigt afgive de oplysninger, som Kulturstyrelsen udbeder sig i forbindelse med behandlingen af ansøgningen om tilskud og administrationen af tilskudsordningen.

Kapitel 3

Fordelingsudvalget

§ 3. Kulturministeren nedsætter et fordelingsudvalg, der består af tre medlemmer, som beskikkes af ministeren for 4 år ad gangen. Fordelingsudvalget består af:

1) en formand, der skal have juridisk indsigt og indsigt i informationsvirksomhed,

2) et medlem, der skal have indsigt i kategorisering af periodika, og

3) et medlem, der skal have indsigt i publikationsvirksomhed.

Stk. 2. Formanden udpeges af kulturministeren. Det i stk. 1, nr. 2, nævnte medlem beskikkes efter indstilling fra Det Kongelige Bibliotek. Det i stk. 1, nr. 3, nævnte medlem beskikkes efter indstilling fra Danske Medier.

Stk. 3. Fordelingsudvalget afgør på grundlag af de afgivne oplysninger, om udgiver af en publikation er berettiget til tilskud efter § 1. Udvalget har den endelige administrative afgørelse.

Stk. 4. Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til fordelingsudvalget.

Kapitel 4

Beregning og udbetaling

§ 4. Administrationen af tilskudsordningen varetages af Kulturstyrelsen.

§ 5. Tilskuddet ydes for et kalenderår.

§ 6. Tilskuddet beregnes efter et pointsystem på grundlag af ansøgningsskemaets oplysninger om en publikations sidetal og antallet af distribuerede eksemplarer pr. år.

Stk. 2. De enkelte publikationer tildeles point på følgende måde:

1) Publikationer med 32 sider eller mindre tildeles 2 point pr. distribueret eksemplar.

2) Publikationer med mere end 32 sider tildeles 3 point pr. distribueret eksemplar.

3) Inden for begge kategorier tildeles distribuerede eksemplarer ud over 100.000 stk. pr. år kun 1 point.

Stk. 3. Den samlede tildelte pointsum sættes i forhold til årets bevilling på finansloven. Kulturstyrelsen beregner herefter, hvilket beløb der det pågældende år skal udbetales pr. point. Udgiver modtager tilskud svarende til det antal point, der er tildelt vedkommendes publikation, jf. dog stk. 4, stk. 6 og stk. 10.

Stk. 4. Der fastsættes en titelbundgrænse for tildeling af tilskud. Er det udregnede tilskud til en publikation mindre end titelbundgrænsen, udbetales tilskuddet således ikke.

Stk. 5. Titelbundgrænsen er:

1) 2.000 kr. i 2014,

2) 3.000 kr. i 2015,

3) 4.000 kr. i 2016 og

4) 5.000 kr. i 2017 og de følgende år.

Stk. 6. Der fastsættes ligeledes et titelloft for tildeling af tilskud. Er det udregnede tilskud til en publikation højere end titelloftet, udbetales den del, der ligger over titelloftet, således ikke.

Stk. 7. Titelloftet er:

1) 1.500.000 kr. i 2014,

2) 1.250.000 kr. i 2015,

3) 1.000.000 kr. i 2016 og

4) 750.000 kr. i 2017 og de følgende år.

Stk. 8. De midler, der frigøres i medfør af stk. 4 og stk. 6, fordeles mellem tilskudsmodtagerne i det pågældende år.

Stk. 9. Tilskuddet beregnes alene i forhold til den del af oplaget, der i trykt form distribueres i abonnement eller til betalende medlemmer af foreninger eller dermed ligestillede. Ved et abonnement forstås, at der foreligger en aftale mellem en udgiver og en slutbruger, om at slutbrugeren får leveret eksemplaret til sin hjemadresse. Med betalende medlemmer af foreninger menes personer, der giver en modydelse.

Stk. 10. Tilskuddet beregnes alene i forhold til den del af oplaget, der distribueres ved forsendelse. Tilskuddet kan ikke overstige de faktisk afholdte udgifter til denne forsendelse.

Stk. 11. I de samlede udgifter til distribution kan medregnes dokumenterbare direkte udgifter til distribution af eksemplarer, der er omfattet af tilskudsordningen.

Stk. 12. For 2014 sker beregningen af tilskuddet på baggrund af de forventede antal distribuerede eksemplarer i 2014. For 2015 og de efterfølgende år sker beregningen i det pågældende år på baggrund af antal distribuerede eksemplarer året før.

Stk. 13. For udgivere, der søger tilskud for 2015 eller de efterfølgende år, og hvor udgiverens publikation ikke er udkommet i dele eller hele året før tilskudsåret, sker beregningen af tilskuddet på baggrund af det bedst mulige estimat af det samlede antal distribuerede eksemplarer på årsbasis. Estimatet foretages af fordelingsudvalget på baggrund af ansøgers oplysninger om det faktiske antal distribuerede eksemplarer i året før tilskudsåret samt ansøgers oplysninger om forventet tilgang af abonnenter eller medlemmer i tilskudsåret.

§ 7. Udbetalingen af tilskud foretages samlet, når fordelingsudvalget har afsluttet behandlingen af årets ansøgninger.

Stk. 2. Såfremt udgiver ophører med at distribuere papirbaserede eksemplarer, eller ændringer i de enkelte publikationers forhold i øvrigt tilsiger det, kan Kulturstyrelsen kræve allerede udbetalte tilskud helt eller delvist tilbagebetalt.

Stk. 3. Såfremt det af den fremsendte dokumentation for tilskud for 2013 og 2014, jf. § 8, fremgår, at det udbetalte tilskud overstiger 500 kr. i forhold til det tilskud, som de distribuerede eksemplarer berettiger, eller at tilskuddet for 2013 og 2014 overstiger de faktisk afholdte udgifter med mere end 500 kr., jf. § 6, stk. 10, 2. pkt., kan Kulturstyrelsen kræve det for meget udbetalte beløb tilbagebetalt eller modregne det i det følgende års tilskud.

Kapitel 5

Dokumentation

§ 8. For tilskud modtaget for 2013 og 2014 gælder, at udgiveren inden 31. maj året efter tilskudsåret skal fremsende dokumentation for antallet af distribuerede eksemplarer, inklusive eksemplarer distribueret fra Danmark til Færøerne og Grønland, og sidetal af den tilskudsberettigede publikation samt oplysning om de samlede afholdte udgifter til distribution af publikationen.

Stk. 2. I tilfælde, hvor udgiveren ikke kan dokumentere antallet af distribuerede eksemplarer eller de afholdte udgifter forbundet med distributionen af publikationen, kan Kulturstyrelsen kræve tilskuddet helt eller delvist tilbagebetalt.

Stk. 3. Nærmere retningslinjer for dokumentation, herunder krav til revision og revisorpåtegning, fastsættes af Kulturstyrelsen.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 636 af 24. juni 2008 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer ophæves.

Kulturministeriet, den 9. september 2013

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke