Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Herved bekendtgøres lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 353 af 14. marts 2007, med de ændringer, der følger af § 33 i lov nr. 551 af 6. juni 2007, § 3 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, § 3 i lov nr. 78 af 27. januar 2010, § 1 i lov nr. 1567 af 21. december 2010, § 3 i lov nr. 485 af 17. maj 2013, og § 2 i lov nr. 899 af 4. juli 2013.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 4 a, stk.1, 1. pkt., og § 4 a, stk. 2, gælder først fra den 1. januar 2016, jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 899 af 4. juli 2013 om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Ændring af reglerne om støttetid, begrænsninger i adgangen til Statens Uddannelsesstøtte til ungdomsuddannelser, nye støttesatser for hjemmeboende, ændret satsregulering i perioden 2014-2021, øget støtte til befordringsgodtgørelse m.v.).

§ 1. Studerende ved videregående uddannelser har efter ansøgning ret til rabat ved køb af abonnementskort til befordring med bus, tog og metro i den offentlige servicetrafik. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at anden kollektiv persontrafik er omfattet af 1. pkt. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan endvidere fastsætte regler om, at 1. pkt. gælder for befordring til og fra udlandet.

Stk. 2. Retten til rabat ved køb af abonnementskort omfatter ikke befordring i form af individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede.

Stk. 3. Retten til rabat ved køb af abonnementskort omfatter måneder, hvor den studerende har ret til statens uddannelsesstøtte (SU), herunder måneder, hvor SU fravælges, samt måneder, hvor den studerende er i lønnet praktik. Studerende, der ikke har søgt SU til den uddannelse, de er i gang med, har ikke ret til rabat.

Stk. 4. Studerende kan få befordringsrabat i indtil 12 måneder efter, at de har opbrugt deres muligheder for at få SU. Det er en betingelse, at den studerende fortsat deltager aktivt i uddannelsen.

Stk. 5. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om, i hvilket omfang studerende, der har indsendt ansøgning om SU, har ret til rabat, når der endnu ikke er taget stilling til ansøgningen om SU.

§ 1 a. (ophævet)

§ 2. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen)1) træffer afgørelse om, hvilke studerende der har ret til rabat efter § 1. Afgørelse om befordringsrabat efter § 1, stk. 4, træffes efter indstilling fra uddannelsesstedet.

Stk. 2. Styrelsen kan bestemme, at uddannelsesstedet kan træffe afgørelse efter stk. 1 og regler fastsat i medfør af § 5, stk. 1, nr. 4.

§ 3. Rabat efter § 1 gives til den billigste daglige befordring mellem bopæl og uddannelsessted med fradrag af et egenbetalingsbeløb på 18,37 kr. (2010-niveau) for hver dag, abonnementskortet er gyldigt. Ved beregningen af rabatten betragtes et månedskort som et abonnementskort på 30 dage.

Stk. 2. Egenbetalingen efter stk. 1, jf. § 1, reguleres én gang pr. kalenderår på et tidspunkt fastsat af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringen sker på grundlag af den egenbetaling, der gælder på reguleringstidspunktet. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste ørebeløb.

§ 4. Det påhviler hvert trafikselskab, Bornholms Regionskommune, de jernbanevirksomheder, der udfører offentlig servicetrafik på kontrakt med staten, og Metroselskabet I/S at yde rabat efter §§ 1 og 3.

Stk. 2. Hvert selskab og Bornholms Regionskommune sørger for, at den i § 3 anførte rabat indpasses i det takst- og billetteringssystem, der anvendes af trafikselskabet eller Bornholms Regionskommune.

Stk. 3. Udgiften ved rabatordningen og dennes administration bortset fra den del, der hører under styrelsen, afholdes af de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1. Styrelsen refunderer de transportansvarlige 90 pct. af det beløb, der er ydet i rabat, på grundlag af kvartalsvise opgørelser af rabatbeløbet.

Stk. 4. Revisoren for en transportansvarlig efter stk. 1 attesterer, at rabatten er ydet i overensstemmelse med § 3, stk. 1, og at rabatbeløbet i øvrigt er opgjort korrekt.

Stk. 5. Transportansvarlige i EU- og EØS-landene kan efter regler fastsat af undervisningsministeren yde rabat på samme vilkår som de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om

1) opgørelse af, hvilke beløb der er ydet i rabat, frist for de transportansvarliges indsendelse af opgørelsen til styrelsen, indsendelse af opgørelsen i elektronisk form og, hvilke krav der stilles til attestation af opgørelsen,

2) styrelsens indhentning af yderligere oplysninger hos de transportansvarlige om ordningen, herunder individbaserede oplysninger om uddannelsessøgende og deltagere, der køber abonnementskort med rabat, og rabatbeløbenes størrelse, og

3) elektronisk kommunikation mellem styrelsen og de transportansvarlige, der er nævnt i stk. 1, herunder anvendelse af digital signatur eller anden sikker personidentifikation, herunder i forbindelse med indsendelse af opgørelse af, hvilket beløb der er ydet i rabat, og oplysninger om ordningen, jf. nr. 1 og 2.

Stk. 7. Reglerne efter stk. 6, nr. 1 og 2, om styrelsens adgang til at indhente individbaserede oplysninger, herunder frist for indsendelse af individbaserede oplysninger, fastsættes efter forhandling med de transportansvarlige.

§ 4 a. Uddannelsesstedet kan efter ansøgning i ganske særlige tilfælde træffe afgørelse om, at studerende, der har ret til rabat efter § 1, gives godtgørelse til befordring med andre befordringsmidler end offentlige befordringsmidler efter en kilometersats. Uddannelsesstedet træffer herunder afgørelse om antallet af kilometer, der kan gives godtgørelse for, mellem uddannelsesstedet og den studerendes bopæl.

Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om retten til godtgørelse efter stk. 1, herunder godtgørelsens beregning, sats og årlige regulering, øvre grænse for godtgørelsen og udbetaling.

§ 5. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om:

1) Indhold og udformning af ansøgninger om rabat efter § 1 og godtgørelse efter § 4 a og, om hvornår den studerende skal søge.

2) At ansøgning om ret til rabat eller godtgørelse skal ske i elektronisk form, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker personidentifikation. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan endvidere fastsætte regler om, at visse studerende og visse typer af sager kan undtages fra 1. pkt.

3) At afgørelser og meddelelser om rabat eller godtgørelse skal gives i elektronisk form. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan endvidere fastsætte regler om, at visse studerende kan undtages fra 1. pkt.

4) At rabatbeløb efter § 3, stk. 1, jf. § 1, i særlige tilfælde af den transportansvarlige skal udbetales kontant til studerende, der har ret til rabat, når de tidligere har købt abonnementskort uden rabat, idet rabatten dog ikke kan udbetales kontant, hvis den studerende har undladt at søge i tide.

5) Hvordan studerende, der i en periode, herunder på grund af deltagelse i uddannelse ved flere uddannelsessteder på samme tid, skal bruge flere abonnementskort eller en kombination af abonnementskort og godtgørelse, samlet kan opnå rabat eller godtgørelse.

§ 5 a. Styrelsen kan hos uddannelsesstederne indhente oplysninger om indskrivning m.v., der er nødvendige for at træffe afgørelse om ret til rabat.

Stk. 2. Det Centrale Personregister stiller personadresseoplysninger til rådighed for styrelsen om de uddannelsessøgende, der søger om ret til rabat. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 3. Styrelsen kan til de transportansvarlige, der er nævnt i § 4, stk. 1, videregive oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for at yde rabat. Styrelsen kan stille de nævnte oplysninger elektronisk til rådighed for de transportansvarlige.

§ 6. Afgørelser, som uddannelsesstedet træffer i medfør af § 2, stk. 2, kan inden 4 uger fra meddelelsen af afgørelsen indbringes for styrelsen af den, som afgørelsen vedrører. Klagen stiles til styrelsen og sendes til uddannelsesstedet. Fastholder uddannelsesstedet afgørelsen, sender uddannelsesstedet klagen til styrelsen med en udtalelse.

Stk. 2. Uddannelsesstedets afgørelse efter § 4 a, stk. 1, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Styrelsens afgørelser efter § 1, stk. 4, og § 2 i denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. januar 1997.

Stk. 2. Reguleringen som nævnt i § 3, stk. 3, sker første gang den 1. januar 1998.


Lov nr. 235 af 21. april 1999, hvis § 1 ændrer § 1, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., og § 5, stk. 1, nr. 3, 4 og 6, ophæver § 1, stk. 1, 2. pkt., og nyaffatter § 3, stk. 1 og 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1999.


Lov nr. 261 af 12. april 2000, hvis § 1 indsætter § 1, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 4, stk. 5, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.


Lov nr. 1322 af 20. december 2000, hvis § 1 ændrer § 1, stk. 3, 2. pkt., § 2 og § 6 og indsætter § 1, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.


Lov nr. 145 af 25. marts 2002, hvis § 73 indsætter § 4, stk. 2, 2. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, (udeladt).

Stk. 2. (udeladt).


Lov nr. 593 af 24. juni 2005, hvis § 9 ændrer § 1, stk. 1, 1. pkt., og nyaffatter § 4, stk. 1 og 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-5 . (udeladt).


Lov nr. 312 af 19. april 2006, hvis § 2 ændrer § 1, stk. 3, 1. pkt., § 3, stk. 2, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, nr. 4 og 7, nyaffatter § 1, stk. 4, 1. pkt., § 2, § 5, stk. 1, nr. 6, § 5, stk. 2 og § 6 og indsætter § 3, stk. 4, § 5, stk. 1, nr. 1, § 5, stk. 1, nr. 8 og § 5 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 3

Stk. 1. § 1, nr. 1, 6-9 og 13, og2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.2)

Stk. 2. (udeladt).


Lov nr. 551 af 6. juni 2007, hvis § 33 ændrer § 4, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 28

Stk. 1. Transport- og energiministeren fastsætter tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden.3)

Stk. 2. (udeladt).


Lov nr. 208 af 31. marts 2008, hvis § 3 ændrer § 3, stk. 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2008, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2-4. (udeladt).


Lov nr. 78 af 27. januar 2010, hvis § 3 indsætter § 1 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2010 og har gyldighed til og med den 31. januar 2011, jf. dog stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 2. Loven finder anvendelse på kompetenceudvidende forløb, som den nyuddannede påbegynder i perioden fra den 1. februar 2010 til og med den 31. januar 2011.


Lov nr. 1567 af 21. december 2010, hvis § 1 nyaffatter § 1, stk. 1, 1. pkt., § 3, stk. 1, § 3, stk. 3 og § 5, ændrer § 1, stk. 2, § 1, stk. 3, § 3, stk. 1 og § 5, nr. 1, indsætter § 1, stk. 5, § 4, stk. 6 og 7, § 4 a, § 5 a, stk. 1 og 2 og § 6, stk. 1, og ophæver § 2, stk. 1, 2. pkt., og § 3, stk. 2 og 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende4), jf. dog stk. 2-8. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

Stk. 2. § 1, nr. 7, der ændrer § 3, stk. 1, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, og § 1, nr. 13, der ændrer § 5, nr. 1, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, træder i kraft den 1. februar 2011.

Stk. 3. § 1, nr. 8, der ophæver § 3, stk. 2 og 4, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, § 1, nr. 11, der indsætter § 4 a i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og § 3, der ændrer § 23, stk. 3, nr. 2, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 4. De hidtil gældende regler i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser finder anvendelse fra lovens ikrafttræden til og med den 31. december 2010 for abonnementskort, der gives rabat til i denne periode.

Stk. 5. (udeladt).

Stk. 6. Uanset reglerne fastsat i medfør af § 3, stk. 3, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser reguleres egenbetalingen i § 3, stk. 1, i samme lov som affattet ved § 1, nr. 6, i denne lov første gang den 1. januar 2011

Stk. 7. (udeladt).

Stk. 8. De hidtil gældende regler udstedt med hjemmel i § 2, stk. 1, 2. pkt., i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, som ophævet ved denne lovs § 1, nr. 5, finder fortsat anvendelse indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt med hjemmel i § 5, nr. 1, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12.


Lov nr. 485 af 17. maj 2013, hvis § 3 ophæver § 1 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Stk. 2-3. (udeladt).


Lov nr. 899 af 4. juli 2013, hvis § 2 ændrer § 4 a, stk.1, 1. pkt., og ophæver § 4 a, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juli 2013, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2-5. (udeladt).

Stk. 6. § 1, nr. 14, og §§ 2 og 3 træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 7-8. (udeladt).

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 10. oktober 2013

Morten Østergaard

/ Marianne Gjevert Petersen

Officielle noter

1) Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte er nedlagt. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, der efter kongelige anordninger af henholdsvis 3. og 5. oktober 2011 har ansvaret for denne lov, har pr. 1. oktober 2013 tillagt Styrelsen for Videregående Uddannelser de beføjelser, der efter loven er tillagt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.

2) Bekendtgjort i Lovtidende den 20. april 2006.

3) Lov nr. 551 af 6. juni 2007 trådte i kraft den 26. oktober 2007, jf. bekendtgørelse nr. 1180 af 11. oktober 2007 om ikrafttræden af lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S og ophævelse af visse love på Transport- og Energiministeriets område.

4) Bekendtgjort i Lovtidende den 22. december 2010.