Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Indhold

1. Hvad er godtgørelse

2. Hvem kan få godtgørelse

3. Hvad kan man få godtgørelse til

4. Hvor meget kan man få i godtgørelse

5. Hvordan søger man godtgørelse

6. Udbetaling til arbejdsgiver

7. Fravær m.m.

8. Begrænsninger i adgangen til godtgørelse

9. Særligt om tilskud til befordring

10. Administration, tidsfrister og klage

11. Behandling af personoplysninger

12. Virkning

Indledning

Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at orientere om indhold, fortolkning og administration af reglerne i lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 24. august 2012 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og den tilhørende bekendtgørelse nr. 877 af 28. juni 2013.

1. Hvad er godtgørelse

Den første lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse trådte i kraft den 1. januar 2001 og afløste hovedsageligt den tidligere AMU-kursusgodtgørelse. Lovens vedtagelse var et led i en voksenuddannelsesreform, hvor de tre tidligere ordninger – AMU-kursusgodtgørelse, uddannelsesorlovsydelse og voksenuddannelsesstøtte – blev ændret til to ordninger: Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), der kan gives til uddannelse på folkeskoleniveau, gymnasialt niveau og videregående niveau, og godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (også kaldet VEU-godtgørelse, men i det følgende kaldet godtgørelse), der kan gives til erhvervsrettet voksenuddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau.

1.1. Godtgørelse og tilskud til befordring

Godtgørelse skal være med til at sikre, at kortuddannede ikke af økonomiske årsager må afstå fra at efter- og videreuddanne sig. Gode kvalifikationer, der til stadighed holdes ved lige, er den bedste sikkerhed for at opnå og bevare en nær tilknytning til arbejdsmarkedet.

Godtgørelsen udgør pr. uge et beløb, der svarer til 80 pct. af den maksimale dagpengesats, og det vil i 2013 sige 3.204 kr. om ugen. Godtgørelsen udbetales pr. time for højst 37 timer om ugen, og den gives som erstatning for tabt arbejdsindtægt eller for mistede supplerende dagpenge i forbindelse med uddannelsesforløbet.

Tilskud til befordring udgør 1,07 kr. pr. km. i 2013-niveau og er skattefrit, se nærmere under afsnit 9 om tilskud til befordring.

Ordningerne retter sig imod beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte og selvstændige erhvervsdrivende. Ledige er ikke omfattet af ordningen. Der er ingen alderskrav, og der er ingen varighedsbegrænsning.

Forsikrede ledige med ret til dagpenge var omfattet af ordningen frem til den 1. august 2009. Fra og med den 1. august 2009 er reglerne om forsikrede lediges ret til 6 ugers selvvalgt udannelse flyttet fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Beskæftigelsesministeriet. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse er således ikke længere omfattet af reglerne om godtgørelse og tilskud til befordring.

Administrationen af godtgørelsen og tilskud til befordring er delt mellem arbejdsløshedskasserne, uddannelsesstederne og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen:

Arbejdsløshedskasserne administrerer og udbetaler godtgørelse og tilskud til befordring til deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

Uddannelsesstederne administrerer godtgørelse og tilskud til befordring til deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsteder og fortolker de generelle regler på hele området og udbetaler godtgørelse til deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vejleder både arbejdsløshedskasser og uddannelsessteder.

Arbejdsløshedskasserne og uddannelsesstederne vejleder deltagerne om godtgørelsesordningen og udleverer ansøgningsskemaer. Yderligere oplysninger kan hentes på hjemmesiden www.veug.dk.

2. Hvem kan få godtgørelse

Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende kan, hvis en række betingelser er opfyldt, få godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Godtgørelse og tilskud til befordring er knyttet sammen på den måde, at det alene er deltagere, der er berettiget til godtgørelse, der kan søge om tilskud til befordring. I det følgende vil betingelserne blive beskrevet nærmere.

2.1. Generelle krav til deltageren

Bortset fra kravet om beskæftigelse i Danmark, se nærmere nedenfor, stilles der ikke, hverken i loven eller i bekendtgørelsen, generelle krav i forbindelse med godtgørelse og tilskud til befordring. Der er fx ikke noget alderskrav, men det forudsættes, at deltagerne har forladt folkeskolen og opfylder adgangsbetingelserne til en af de uddannelser, der giver mulighed for godtgørelse, se afsnit 3.1.

Der stilles heller ikke særlige bopæls- eller nationalitetskrav, men da der er tale om danske regler, der bygger på dansk lovgivning, forudsættes en nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at beskæftigede lønmodtagere skal have beskæftigelse i Danmark hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning, ligesom selvstændige erhvervsdrivendes virksomheder skal ligge i Danmark og være underlagt dansk lovgivning, hvorfor den selvstændige erhvervsdrivende skal have et CVR- eller SE-nummer.

Færinger og grønlændere, der er bosat og arbejder på henholdsvis Færøerne eller i Grønland, er ikke omfattet af reglerne om godtgørelse og tilskud til befordring.

Udenlandske statsborgere, både EU-borgere og tredjelandsborgere, der arbejder på danske arbejdspladser, kan modtage godtgørelse. Ligeledes kan pendlere fra typisk Sverige eller Tyskland, uanset nationalitet, modtage godtgørelse, hvis de arbejder på danske virksomheder.

2.2. Personkredsen

2.2.1. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende

Som nævnt retter godtgørelse og tilskud til befordring sig imod deltagere, der er beskæftiget på det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsen skal være reel og faktisk, og det vil sige, at deltageren skal præstere ydelser eller udøve aktivitet, der normalt foregår på arbejdsmarkedet.

Beskæftigede kan enten være lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. En beskæftiget lønmodtager er en person, der har indgået en bindende aftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om løn- og ansættelsesvilkår, og der vil typisk foreligge et ansættelsesbevis el. lign.

I de fleste tilfælde er det ikke vanskeligt at afgøre, om en person kan betragtes som beskæftiget lønmodtager, men der er jobtyper, som kan give anledning til problemer. Personer, der er i gang med vejlednings- og opkvalificeringsforløb, er i virksomhedspraktik eller i jobtræning med løntilskud efter reglerne i kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, betragtes således ikke som beskæftigede lønmodtagere i godtgørelsessammenhæng, og de har ikke mulighed for at modtage godtgørelse og tilskud til befordring.

Derimod anses personer, der er ansat i fleksjob, eller personer, der er med i en jobrotationsordning uden løntilskud, for at være ordinært beskæftigede, og de vil kunne opnå godtgørelse og tilskud til befordring.

Ved deltagelse i uddannelse i begyndelsen af et beskæftigelsesforhold stilles der krav om mindst 14 dages forudgående beskæftigelse hos den samme arbejdsgiver. Hvis der er tale om et certifikatkursus, hvorunder der udbetales løn, bortfalder kravet om forudgående beskæftigelse. Der stilles ikke krav til det ugentlige antal beskæftigelsestimer, men antallet af beskæftigelsestimer har indflydelse på omfanget af den godtgørelse, der kan komme til udbetaling, se nedenfor under afsnit 4.

Med hensyn til, om en person er selvstændig erhvervsdrivende, og om en medhjælpende ægtefælle har status som selvstændig erhvervsdrivende eller som lønmodtager, henvises til de regler, der gælder på skattelovgivningens område.

Hvis der i administrationen af godtgørelse og tilskud til befordring opstår problemer i forbindelse med at afgøre, om en person kan betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, kan der rettes henvendelse til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

2.2.2. Beskæftiget eller ledig

I forbindelse med en afskedigelse eller en opsigelse kan det være vanskeligt at afgøre, præcist hvornår den pågældende skifter status fra at være beskæftiget til at være ledig. I forbindelse med deltagelse i et uddannelsesforløb med mulighed for at modtage godtgørelse og tilskud til befordring er det imidlertid nødvendigt at tage stilling til, om en ansøger er ledig eller beskæftiget, da ledige ikke er omfattet af ordningerne.

En person betragtes som beskæftiget, hvis den pågældende starter på en uddannelse i umiddelbar forlængelse af et ansættelsesforholds ophør, og der var truffet aftale om deltagelse i uddannelsen, inden den pågældende blev afskediget.

Det betyder, at hvis en person bliver optaget på en uddannelse den 24. april 2013 med start den 1. juni 2013, men bliver afskediget i mellemtiden til fratræden den 31. maj 2013, så vil den pågældende have status som beskæftiget under uddannelsesforløbet.

Omvendt vil den pågældende have status som ledig, hvis den pågældende er blevet afskediget den 16. april 2013 til fratræden den 31. maj 2013, og tilmelder sig uddannelsen den 24. april 2013 med start den 1. juni 2013.

2.2.2.1. Indenfor eller udenfor opsigelsesperioden

Det har også betydning for muligheden for at modtage godtgørelse og tilskud til befordring, om et uddannelsesforløb ligger indenfor eller udenfor opsigelsesperioden, og hvornår ansøgningen om optagelse på uddannelsesforløbet er afleveret.

En person, der er blevet afskediget, anses for at være beskæftiget, hvis den pågældende deltager i uddannelse i opsigelsesperioden, og uddannelsen afsluttes inden opsigelsesperiodens udløb.

Hvis uddannelsen strækker sig ud over opsigelsesperioden, er det afgørende, hvornår en ansøgning om optagelse på uddannelsen er afleveret. Hvis ansøgningen er afleveret til uddannelsesstedet, inden den pågældende blev afskediget, anses den pågældende for at være beskæftiget i hele uddannelsesperioden. Hvis ansøgningen derimod først er afleveret efter afskedigelsen, anses den pågældende for at være beskæftiget, indtil opsigelsesperioden udløber, men skifter derefter status til at være ledig.

2.2.3. Andre grupper

Som nævnt flere gange ovenfor kan der kun gives godtgørelse og tilskud til befordring til beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Andre persongrupper, fx ledige, pensionister, efterlønsmodtagere, kontanthjælpsmodtagere, personer, der forsørges af ægtefællen eller studerende på SU, kan ikke modtage godtgørelse.

Det er dog nødvendigt at være opmærksom på, at pensionister og efterlønsmodtagere i en del tilfælde fortsat arbejder som lønmodtagere et mindre antal timer om ugen. De kan derfor være berettiget til at modtage godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i uddannelse de timer/dage, hvor de sædvanligvis arbejder.

2.3. Krav til deltagerens uddannelsesniveau

Det er en betingelse for at få godtgørelse og tilskud til befordring, at deltageren ikke har en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller en anden uddannelse, som kan sidestilles hermed, med mindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste 5 år.

Deltagerens uddannelsesniveau kan derfor være:

Ingen uddannelse efter afsluttet (eller afbrudt) skolegang (ufaglært).

Erhvervsuddannelse (faglært).

Erhvervsfaglig grunduddannelse.

Grundlæggende social- og sundhedsuddannelse.

Grundlæggende landbrugsuddannelse.

Kommunal uddannelse på niveau med erhvervsuddannelse.

Etatsuddannelse på niveau med erhvervsuddannelse.

Andre uddannelser på niveau med og med tilsvarende adgangskrav som erhvervsuddannelse.

Dele af de ovennævnte uddannelser.

Udgangspunktet er altså, at deltagerne højst må have en uddannelse, der med hensyn til afslutningsniveau ikke overstiger niveauet for en erhvervsuddannelse, og hvis varighed ikke overstiger ca. 4 år. Det er uden betydning, om uddannelsen er offentlig eller privat. Desuden er det kun afsluttede uddannelser, der indgår i vurderingen.

Ved vurderingen af, om en given uddannelse er på erhvervsuddannelsesniveau eller på et højere niveau, må der også ses på deltagernes udenlandske kvalifikationer. Der skal ikke foretages en tilbundsgående undersøgelse med indhentning af eksamensbeviser fra udlandet osv., men hvis det efter de oplysninger, en deltager selv giver, er ret klart, at den pågældende har en videregående uddannelse, vil det medføre, at der ikke kan tildeles godtgørelse og tilskud til befordring. Hvis den pågældende mener, at den udenlandske uddannelse ikke er på videregående niveau, må den pågældende selv fremskaffe den nødvendige dokumentation for uddannelsens niveau.

Endelig bemærkes, at der kun ses på de adgangskrav, der gælder i dag: Hvis en uddannelse tidligere havde studentereksamen som adgangskrav, men i dag har folkeskolens afgangsprøve, er der ikke tale om en videregående uddannelse.

Personer, der har taget en erhvervsuddannelse, og som derefter har videreuddannet sig, fx på Danmarks Forvaltningshøjskole, vil have uddannet sig ud over erhvervsuddannelsesniveauet, og vil derfor ikke kunne modtage godtgørelse.

Nærmere oplysninger om de enkelte uddannelser og deres niveauer kan findes to steder: For ældre uddannelsers vedkommende bedst i DUN – Dansk Uddannelsesnomenklatur, og for nyere uddannelsers vedkommende i Uddannelsesguiden. DUN kan hentes som pdf-fil på www.dst.dk, og seneste udgave er fra 2011. Uddannelsesguiden findes på www.ug.dk og opdateres løbende.

2.3.1. Særligt om uddannelser over erhvervsuddannelsesniveau

Personer, der har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, men som ikke har brugt denne uddannelse i 5 år eller mere, kan eventuelt have mulighed for at deltage i erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse med godtgørelse og tilskud til befordring, men det afhænger af en helt konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Hvis den pågældende ikke formelt i det daglige bruger sin videregående uddannelse, men det er klart, at den pågældendes nuværende beskæftigelse er opnået på grundlag af, at personen har denne videregående uddannelse, så vil der ikke kunne ydes godtgørelse og tilskud til befordring.

Hvis fx en person, der er uddannet folkeskolelærer, arbejder som kassemedarbejder i det lokale supermarked og har haft denne beskæftigelse de sidste 7 år, vil den pågældende kunne deltage i efter- og videreuddannelse med godtgørelse og tilskud til befordring.

Men hvis en person er uddannet erhvervsøkonom for 10 år siden og arbejder som butikschef i det lokale supermarked, kan den pågældende ikke siges at have forladt sit uddannelsesniveau og nu arbejde på erhvervsuddannelsesniveau, og den pågældende vil følgelig ikke være berettiget til godtgørelse og tilskud til befordring.

En person, der har en videregående uddannelse, som den pågældende aldrig har brugt, er også omfattet af 5 års reglen. Det vil sige, at hvis en sygeplejerske efter endt uddannelse vælger at arbejde som rengøringsassistent, skal der gå mindst 5 år fra afslutningen af sygeplejeuddannelsen, før den pågældende har mulighed for at modtage godtgørelse og tilskud til befordring.

3. Hvad kan man få godtgørelse og tilskud til befordring til

Der er kun mulighed for at få godtgørelse til den række uddannelser, der er opregnet i bekendtgørelsen om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, og kun i det omfang, uddannelserne udløser tilskud efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse). Fra den sidstnævnte betingelse er der dog to undtagelser, da der også kan gives godtgørelse til taxakurser under Færdselsstyrelsen og til uddannelsesforløb i regi af Den Europæiske Socialfond. Disse uddannelsesforløb giver dog ikke mulighed for tilskud til befordring, se nærmere i afsnit 9 om tilskud til befordring.

Alle de uddannelser, der giver mulighed for godtgørelse og tilskud til befordring, har en særlig kode og kan findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings indberetningsportal. Fagkoderne findes som et regneark med titlen ”VEU fag (pr. dato)”. Denne oversigt bliver løbende opdateret.

Det skal understreges, at der ikke er adgang til godtgørelse og tilskud til befordring, hvis de ovennævnte uddannelser udbydes som indtægtsdækket virksomhed. Der skal også gøres opmærksom på, at der er visse af uddannelserne, der kun kan gives godtgørelse til, hvis de tages som led i en GVU eller eud+. Det vil blive beskrevet nærmere i det følgende.

3.1. Uddannelser, der kan gives godtgørelse og tilskud til befordring til

Som nævnt er der tale om en række uddannelser, der er opregnet i bekendtgørelsen om godtgørelse og tilskud til befordring, og der kan søges nærmere oplysninger om de enkelte uddannelser på www.uvm.dk.

Uddannelserne skal afholdes efter de regler, der er fastsat i de love og bekendtgørelser, der gælder for dem, dvs. de skal afholdes på lovlig vis. Desuden skal hver enkelt deltager opfylde adgangskrav m.m. til den enkelte uddannelse og dermed have fået retmæssig adgang til uddannelsen.

Der er som udgangspunkt adgang til godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og i en række enkeltfag fra erhvervsuddannelserne, når disse er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Det er en betingelse for at få godtgørelse til enkeltfag fra erhvervsuddannelserne, der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, enkeltfag på fodterapeutuddannelsen samt en række deltidsuddannelser på niveau med erhvervsuddannelser og enkeltfag herfra, at disse indgår i en GVU eller en eud+. Desuden er der mulighed for godtgørelse ved deltagelse i individuel kompetencevurdering, i taxakurser og i forløb med tilskud fra Den Europæiske Socialfond, men til de to sidstnævnte kan der ikke gives tilskud til befordring.

Et enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en uddannelse, hvortil der er knyttet en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse i øvrigt, jf. lov om åben uddannelse. Enkeltfag efter lov om åben uddannelse kan tilrettelægges på heltid, deltid eller som fjernundervisning, men hvis der er tale om fjernundervisning, hvor mindre end 50 pct. af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning, er der ikke mulighed for godtgørelse og tilskud til befordring.

En fælles kompetencebeskrivelse er en mål- og rammebeskrivelse for en grundlæggende arbejds-markedsrelevant kompetenceudvikling for voksne til og med erhvervsuddannelsesniveau. En fælles kompetencebeskrivelse skal indeholde en beskrivelse af et jobområde og af de tilhørende arbejds-markedsrelevante kompetencer, herunder kvalifikationer som følge af myndighedskrav, samt en oversigt over de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der kan bidrage til, at der opnås kompetence inden for jobområdet.

Det er en betingelse for, at der kan ydes godtgørelse ved deltagelse i forløb, der udbydes med tilskud fra Den Europæiske Socialfond, at uddannelsesforløbet er godkendt af et projektgodkendelsesudvalg efter reglerne om administrationen af Den Europæiske Socialfond. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Erhvervs- og Boligstyrelsens Socialfondskontor.

Der kan også gives godtgørelse til forløb, der er sammensat af dele af de ovennævnte uddannelser som det fx er tilfældet i forbindelse med grundlæggende voksenuddannelse (GVU) og erhvervsuddannelse plus (eud+). I forbindelse med eud+ kan der også ydes godtgørelse, hvis uddannelsesplanen indeholder skoleundervisning i erhvervsuddannelse, svendeprøve eller anden afsluttende prøve og intensiv værkstedstræning af højest 1 måneds varighed på en uddannelsesinstitution eller i en virksomhed efter aftale med institutionen samt i en periode på højest 1 måned på deltagerens arbejdsplads.

Er der indlagt ulønnede praktikforløb i uddannelserne, kan der også gives godtgørelse hertil.

3.2. Uddannelser, der ikke kan gives godtgørelse til

Uddannelser, der ikke er opregnet i bekendtgørelsen om godtgørelse og tilskud til befordring, eller som ikke udbydes på en sådan måde, at de udløser tilskud efter lov om åben uddannelse, giver ikke mulighed for godtgørelse og tilskud til befordring.

Uddannelser, der gennemføres efter Finansministeriets budgetvejledningsregler om indtægtsdækket virksomhed (IDV- eller IV-uddannelser), giver ikke mulighed for godtgørelse og tilskud til befordring.

At en virksomhed/arbejdsgiver betaler en eventuel deltagerbetaling medfører ikke, at der bliver tale om en IDV-uddannelse, så længe der udelukkende er tale om en på forhånd fastsat deltagerbetaling, som har hjemmel i lov eller bekendtgørelse.

Der er ikke mulighed for godtgørelse til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

Uddannelser, der afvikles som fjernundervisning, giver ikke adgang til godtgørelse og tilskud til befordring. Der er tale om fjernundervisning, hvis mindre end 50 % af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsestimer. Uddannelser i udlandet giver heller ikke adgang til godtgørelse og tilskud til befordring.

3.2.1. Uddannelsesaftaler

Hvis der er ret til løn fra en arbejdsgiver som følge af en uddannelsesaftale, er der ikke mulighed for at modtage godtgørelse og tilskud til befordring under et uddannelsesforløb. Der kan fx være tale om uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelsesområdet, herunder landbrugsuddannelsesområdet, med hjemmel i erhvervsuddannelsesloven.

Det skal understreges, at det forhold, at en arbejdsgiver er villig til at betale løn under en medarbejders uddannelsesforløb, ikke må forveksles med den situation, at der er ret til løn fra en arbejds-giver. Der skal foreligge et særligt retsgrundlag, og det vil som nævnt ovenfor typisk være en uddannelsesaftale, før der er en egentlig ret til løn under uddannelsen.

3.2.2. Andre ordninger

Hvis der er mulighed for at modtage støtte eller godtgørelse fra andre enten private eller offentlige ordninger, er der ikke mulighed for at modtage godtgørelse. SU og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er eksempler på offentlige ordninger.

Er der derimod tale om støtte fra de kompetenceudviklingsfonde, der blev oprettet på det private arbejdsmarked ved overenskomstfornyelsen i 2007, kan denne støtte godt modtages samtidig med godtgørelse og tilskud til befordring.

4. Hvor meget kan man få i VEU-godtgørelse

Udgangspunktet for beregningen af godtgørelse er, at den skal kompensere et tab – enten et tab af arbejdsindtægt eller et tab af supplerende dagpenge. Hvis en person har deltaget i en uddannelse, hvor den pågældende ikke har haft noget tab, er der ikke noget at kompensere, og der er derfor ikke adgang til godtgørelse.

Af denne grund er der ikke mulighed for at give godtgørelse til personer, der har og bevarer et forsørgelsesgrundlag andet steds fra under et uddannelsesforløb, selv om forløbet ellers ville give adgang til godtgørelse. Godtgørelsen er således altid sekundær i forhold til andre ordninger.

Der vil heller ikke være mulighed for at give godtgørelse til personer, der deltager i undervisning om dagen, og fortsat udfører deres normale arbejde om aftenen, ligesom der ikke vil kunne gives godtgørelse til personer, der sædvanligvis holder fri i weekenden, men som deltager i undervisning i en weekend. I begge tilfælde skyldes det, at de pågældende ikke lider noget tab. Der kan dog eventuelt være tale om kompenserende fridage, se nærmere under afsnit 7.5.

Ved deltagelse i fuldtidsundervisning udgør godtgørelsen et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste ugentlige dagpengebeløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring. Godtgørelsen beregnes for hver påbegyndt time, og det maksimale beløb pr. dag svarer til 1/5 af 80 pct. af højeste ugentlige dagpengebeløb, også selv om der eventuelt undervises i 8 eller 9 timer pr. dag. På tilsvarende vis kan der højest gives godtgørelse for 37 timer for en fuld undervisningsuge, også selv om en uddannelse eventuelt bliver afviklet med et højere timetal pr. uge.

Som nævnt gives godtgørelsen som en kompensation for tabt arbejdsfortjeneste eller for mistede supplerende dagpenge. Det betyder, at godtgørelsen enten skal dække en mistet lønindtægt eller et mistet supplerende dagpengebeløb. Den sidstnævnte situation gælder alene for arbejdsløshedsforsikrede personer (både lønmodtagere og selvstændige), der ønsker at arbejde på fuld tid, men som for tiden kun kan få et deltidsjob, og som derfor får supplerende dagpenge.

Der kan fx være tale om, at en person har et deltidsjob på 20 timer om ugen, men gerne vil have fuldtidsarbejde og derfor står tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende til et 37 timers job. Den pågældende er fuldtidsforsikret og får supplerende dagpenge, svarende til 17 timer om ugen. Hvis den pågældende deltager i fuldtidsundervisning, vil den pågældende kunne få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for 20 timer om ugen, og for mistede supplerende dagpenge for 17 timer om ugen.

4.1. Fuld godtgørelse ved fuldtidsundervisning

Fuld godtgørelse kan gives til personer, der deltager i fuldtidsundervisning og har et fuldt tab af indtægt, herunder evt. supplerende dagpenge. Der er tale om fuldtidsundervisning, når uddannelsen er normeret (i lov eller bekendtgørelse) som undervisning på fuld eller hel tid, og det svarer til 37 timer pr. uge, uanset antallet af konfrontationstimer.

4.2. Delvis godtgørelse ved deltidsundervisning

Er der tale om deltidsundervisning, kan der kun gives godtgørelse for de timer, som uddannelsen varer. Hvis der er fastsat et timetal, skal dette anvendes, men hvis der er fastsat en årsnorm, skal der ske omregning til timer. En deltidsuddannelse kan fx have en årsnorm på 1/8, og den omregnes til timer således: 40 uger divideret med 8 = 5 uger á 37 timer eller i alt 185 timer, hvortil der kan ydes godtgørelse.

4.3. Hvor mange timer kan der konkret tildeles godtgørelse for

For de flestes vedkommende ligger arbejdstiden forholdsvis fast og er normeret i enten overenskomst eller aftale, og det er derfor ikke vanskeligt at tage stilling til, hvor mange timers godtgørelse, de er berettiget til. Men der kan selvfølgelig forekomme variationer, og særligt for de selvstændigt erhvervsdrivende kan arbejdstiden langt overstige 37 timer om ugen og ligge både om aftenen og i weekenderne. I de situationer kan det være ganske besværligt at vurdere, hvor mange timers godtgørelse, der kan blive tale om.

Udgangspunktet er under alle omstændigheder, at godtgørelsen kun kan kompensere et tab, og at godtgørelsen aldrig kan gives for mere end 37 timer om ugen eller 7,4 timer pr. dag. Desuden er det et grundvilkår, at godtgørelsen kun kan gives for det antal timer, som uddannelsen er normeret til, og hvor deltageren har været til stede. Har deltageren været fraværende i en del af undervisningstiden, kan der i de fleste tilfælde ikke gives godtgørelse for fraværstimerne, se nærmere under afsnit 5.

Forskellige eksempler på beregning:

 
Undervisningstimer
Mistet arbejdstid, evt. suppl. dagpenge
Resultat af beregningen (timer med godtgørelse)
 
pr. dag
pr. uge
pr. dag
pr. uge
pr. dag
pr. uge
Eks. 1
Fuldtidsuddannelse og fuldtidsfravær
7,4
37
7,4
37
7,4
37
Eks. 2
Fuldtidsuddannelse, fravær 5,4 timer pr. dag
7,4
37
5,4
27
5,4
27
Eks. 3
Fuldtidsuddannelse, deltidsbeskæftiget 4 timer pr. dag, fravær 3 timer pr. dag. Modtager suppl. dagpenge for 17 timer om ugen
7,4
37
3,0
+ 3,4
= 6,4
32
6,4
32
Eks. 4
Deltidsuddannelse 4 timer pr. dag, fuldtidsbeskæftiget, fravær 7,4 timer pr. dag
4,0
20
7,4
37
4,0
20
Eks. 6
Deltidsuddannelse 3 timer pr. dag, deltidsbeskæftiget 5 timer pr. dag. Fravær 4 timer pr. dag, modtager ikke suppl. dagpenge
3,0
15
4,0
20
3,0
15

5. Hvordan søger man om godtgørelse og tilskud til befordring

Der kan søges om godtgørelse på to måder: Enten kan man anvende et papirskema, eller man kan anvende det digitale skema.

Hovedreglen er, at det digitale ansøgningsskema skal anvendes. Det skal anvendes i alle tilfælde, hvor arbejdsgiveren udbetaler løn under deltagerens uddannelsesforløb, og det er arbejdsgiveren, der skal udfylde og indsende det digitale skema, ligesom godtgørelsen udbetales til arbejdsgiveren. Det digitale skema kan hentes på EfterUddannelse.dk.

Der er dog den begrænsning på arbejdsgiverens obligatoriske anvendelse af det digitale skema, at hvis uddannelsen er foregået på et uddannelsessted, der ikke anvender det studieadministrative system EASY-A, kan det digitale skema ikke anvendes, og papirskemaet skal anvendes i stedet for.

Hvis arbejdsgiveren ikke udbetaler løn under uddannelsen, og det derfor er deltageren selv, der skal have godtgørelsen udbetalt, er der frit valg mellem det digitale skema og papirskemaet. Papirskemaet udleveres af uddannelsesstedet.

Deltageren kan anmode arbejdsgiveren om at udfylde og indsende en digital ansøgning, selv om arbejdsgiveren ikke udbetaler løn under uddannelsen. I den situation skal deltageren give arbejdsgiveren fuldmagt til at indgive ansøgningen.

Tilskud til befordring kan udbetales til arbejdsgiveren, hvis denne enten er forpligtet til at udbetale et beløb til lønmodtageren, der mindst svarer til tilskuddet til befordring, eller til at afholde alle udgifter til lønmodtagerens befordring i forbindelse med uddannelsen. Det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få tilskuddet udbetalt, at lønmodtageren har godkendt dette på forhånd.

Der trækkes skat og ATP af godtgørelsen, men ikke af tilskud til befordring. Ansøgningsskemaet skal udfyldes med oplysning om modtagerens NemKonto. Selvstændige erhvervsdrivende skal udfylde skemaet med deres personlige NemKonto, ikke med firmaets NemKonto.

6. Udbetaling til arbejdsgiver

På enkelte områder kan det forekomme, at en deltager har en lavere løn end godtgørelsesbeløbet. I den situation kan arbejdsgiveren kun få udbetalt den del af godtgørelsen, der svarer til deltagerens løn. Forskelsbeløbet udbetales til deltageren.

Det kan også forekomme, at en arbejdsgiver udbetaler løn for fuld arbejdstid til deltidsansatte i perioder, hvor disse deltager i uddannelse på fuld tid. I den situation kan arbejdsgiveren få udbetalt den fulde godtgørelse.

En arbejdsgiver kan kun få udbetalt godtgørelse på grundlag af en deltagers mistede arbejdsindtægt, ikke på grundlag af den pågældendes mistede supplerende dagpenge.

6.1. Fritstillede medarbejdere

En beskæftiget lønmodtager, der bliver fritstillet af sin arbejdsgiver, har normalt ikke mulighed for at modtage godtgørelse, da den pågældende ikke lider noget tab ved at deltage i uddannelse. Den fritstillede skal ikke møde på arbejde i fritstillingsperioden, men modtager sin sædvanlige løn alligevel. Da der ikke foreligger noget tab, har arbejdsgiveren ikke mulighed for at få godtgørelsen udbetalt.

Får den fritstillede ny ansættelse i fritstillingsperioden, vil den nye arbejdsgiver være berettiget til at få godtgørelsen udbetalt, hvis den nyansatte påbegynder et uddannelsesforløb med mulighed for godtgørelse. Det er uden betydning, at den nyansatte modtager løn fra både den tidligere og den nuværende arbejdsgiver.

6.2. Rådighedsløn

For personer på rådighedsløn gælder tilsvarende regler som for fritstillede.

7. Fravær m.m.

Godtgørelse kan gives for den normerede uddannelsestid under den forudsætning, at deltageren har været til stede. Uddannelsesstedet skal foretage en opgørelse af det antal timer, hvor deltageren har været til stede, og har der været fravær, kan der ikke gives godtgørelse for det fulde undervisningsforløb. Der vil kun kunne gives godtgørelse for det antal lektioner eller timer, hvor den pågældende har deltaget i undervisningen.

7.1. Uddannelsesstedets forhold

Hvis undervisningen må indstilles på grund af uforudsete årsager, som hovedsageligt kan henregnes til uddannelsesstedets forhold, kan der tildeles godtgørelse og tilskud til befordring for den dag, hvor undervisningen må indstilles.

Som eksempler kan gives, at læreren bliver syg eller at der udbryder brand på uddannelsesstedet.

7.2. Vejrlig

Snevejr og andet voldsomt vejrlig, der umuliggør udendørs undervisningsaktiviteter, må anses for at være omfattet af punkt 7.1. om indstilling af undervisningen på grund af uforudsete årsager. Det vil sige, at der kan tildeles godtgørelse og tilskud til befordring for den første dag, hvor undervisningen må indstilles.

7.3. Ferie

Der er ikke mulighed for godtgørelse i ferieperioder.

7.4. Søgnehelligdage og lign.

Der er ikke mulighed for godtgørelse for søgnehelligdage og lignende, hvor der ikke er undervisning.

7.5. Kompenserende fridage

Kompenserende fridage er fridage, som en deltager i en uddannelse kan få (efter aftale med arbejdsgiveren eller på grundlag af den gældende overenskomst) i tilfælde, hvor den pågældende har deltaget i uddannelsen på dage, der ellers ville have været fridage (dvs. at arbejdstiden er omlagt). Det kan være weekender, hvis den pågældende sædvanligvis ikke arbejder i weekenden, men det kan også være hverdage, hvor den pågældende normalt holder fri. Hvis den pågældende deltager i uddannelse på fridage og efterfølgende får kompenserende fridage, anses den pågældende for at have lidt et indtægtstab, og kan derfor modtage godtgørelse og tilskud til befordring for deltagelse i uddannelsen.

7.6. Strejke og lockout

Da det ikke har været hensigten med lovgivningen om at skabe et forsørgelsesgrundlag for borgerne i forskellige situationer, at dette skulle kunne anvendes til at afværge eller opbløde kollektive kampskridt på arbejdsmarkedet, er der bestemmelser i en række love om, at der ikke kan udbetales ydelser under strejke og lockout. Det gælder fx lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og altså også lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Det afgørende er, om en person er begyndt på en uddannelse og deltager i uddannelsen, når konflikten bryder ud. Hvis det er tilfældet, kan den pågældende godt modtage godtgørelse og tilskud til befordring under forløbet. Er den pågældende derimod endnu ikke begyndt på uddannelsesforløbet, når konflikten bryder ud, er der ikke mulighed for godtgørelse og tilskud til befordring.

Bestemmelsen gælder for beskæftigede lønmodtagere, men ikke for selvstændige erhvervsdrivende.

7.7. Sygdom m.m.

Hvis deltageren er fraværende på grund af sygdom, kan der ikke gives godtgørelse. Den pågældende må eventuelt ansøge om sygedagpenge i stedet for. Tilsvarende gælder i andre situationer, hvor en deltager af personlige årsager ønsker fravær, fx på grund af tandlægebesøg, deltagelse i begravelse, borgerligt ombud el. lign., at der ikke kan tildeles godtgørelse.

8. Begrænsninger i adgangen til godtgørelse

Der har ikke hidtil været begrænsninger i adgangen til at deltage i uddannelser, der giver mulighed for godtgørelse, men med virkning fra den 15. august 2013, hvor den nye bekendtgørelse nr. 877 af 28. juni 2013 trådte i kraft, er der indlagt to begrænsninger.

Den ene begrænsning går ud på, at det nu kun er muligt at deltage i den samme uddannelse med godtgørelse 3 gange inden for et kalenderår. Hvis deltageren fortsat har et behov for at deltage i den samme uddannelse inden for dette kalenderår, kan det godt lade sig gøre, men den pågældende kan blot ikke modtage godtgørelse ved fortsat deltagelse.

Den anden begrænsning går ud på, at det kun samlet set er muligt at deltage i uddannelse i 10 uger (svarende til 370 timer) med godtgørelse inden for et kalenderår. Det er fortsat muligt at deltage i uddannelse ud over 10 uger inden for et kalenderår, men der kan ikke opnås godtgørelse for de uger, der ligger ud over 10.

Der er en række undtagelser fra 10 ugers begrænsningen. Hvis der er tale om særligt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere, GVU, eud+, kontraktuddannelser, eksamensuddannelser og certifikatuddannelser, er der stadig mulighed for at modtage godtgørelse, også selv om en deltager sammenlagt deltager i uddannelse ud over 10 uger inden for et kalenderår. På uddannelsesadministration.dk ligger der lister over certifikatuddannelser, kontraktuddannelser m.m.

For både 3 ganges begrænsningen og 10 ugers begrænsningen gælder, at det er datoen for en uddannelses påbegyndelse, der er afgørende for, hvilket kalenderår uddannelsen skal henføres til.

9. Særligt om tilskud til befordring

Deltagere i arbejdsmarkedsuddannelser, enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og individuel kompetencevurdering har mulighed for at søge tilskud til befordring. Det er en betingelse, at de pågældende er berettigede til at modtage godtgørelse. Tilskud til befordring gives til den daglige befordring mellem bopæl og uddannelsessted for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km, dog højest for 576 km pr. dag.

Hvis deltageren er indkvarteret under uddannelsen, kan der ikke gives tilskud til daglig befordring. Der kan i stedet for gives tilskud til befordring ved uddannelsens begyndelse og afslutning, på søgnehelligdage og i weekender. Tilskuddet ydes for afstanden mellem deltagerens bopæl og uddannelsesstedet, dog højst for 400 km pr. rejse.

Hvis undervisningen foregår flere forskellige steder samme dag, anvendes det uddannelsessted, der ligger længst væk fra deltagerens bopæl, ved beregningen af den daglige befordring.

Der kan ikke gives tilskud til befordring, hvis uddannelsen foregår på den virksomhed, hvor deltageren er ansat. Dette gælder også, hvis uddannelsen foregår på en anden afdeling af virksomheden end den, hvor deltageren sædvanligvis arbejder, eller hvis undervisningen foregår i lejede lokaler, som virksomheden har lejet til formålet.

Tilskud til befordring udgør som ovenfor anført 1,07 kr. i 2013-niveau, og beløb under en mindstegrænse på 35,00 kr. udbetales ikke. Tilskuddet ydes ud fra afstanden i kilometer, og er uafhængigt af de faktisk afholdte udgifter, så fx brobilletter el. lign. dækkes ikke. Tilskud til befordring er skattefrit.

Ved beregning af afstande anvendes Google Maps (http://maps. Google.dk). Klik på ”Få rutevejledning” og foretag en beregning for kørsel i bil, også selv om rejsen foregår med et andet transportmiddel.

10. Administration, klage og tidsfrister

Som det fremgår af det foregående, administreres godtgørelse og tilskud til befordring af arbejdsløshedskasserne og uddannelsesstederne. Der er udarbejdet en nærmere vejledning for administratorer, og for mere detaljerede oplysninger om administrative forhold henvises der dertil.

Uddannelsesstederne skal være behjælpelige med vejledning og information om digital ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring. Denne vejledning er vederlagsfri.

10.1. Klage

På godtgørelsesområdet kan der kun klages over følgende forhold:

afgørelser om godtgørelse for tab af indtægt eller supplerende dagpenge,

afgørelser om godtgørelse udbetalt til arbejdsgiveren,

afgørelser om tilskud til befordring,

afgørelser om tilskud til befordring udbetalt til arbejdsgiveren,

afgørelser om godtgørelse og tilskud til befordring under lovlig konflikt og

afgørelser om tilbagebetaling af godtgørelse og tilskud til befordring.

Klager på de ovennævnte områder skal afleveres til den, der har truffet afgørelsen. Det vil sige, at hvor afgørelsen er truffet af et uddannelsessted, skal klagen afleveres dertil, hvor klagen er truffet af en arbejdsløshedskasse, skal klagen afleveres dertil, og endelig skal klager over styrelsens afgørelser afleveres til styrelsen. Klagen skal i alle tilfælde være stilet til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Selv om der er sat en forkert adressat på, skal såvel uddannelsessteder som arbejdsløshedskasser tage klagen under behandling og evt. sende den videre til rette vedkommende.

Når der indkommer en klage, skal uddannelsesstedet, henholdsvis arbejdsløshedskassen, se nærmere på sagen igen, og hvis uddannelsesstedet eller arbejdsløshedskassen mener, at der oprindelig er truffet en forkert afgørelse, skal afgørelsen ændres, og klageren skal have skriftlig besked om ændringen.

Hvis uddannelsesstedet eller arbejdsløshedskassen derimod mener, at afgørelsen er korrekt, skal sagen videresendes med en udtalelse og eventuelle bilag til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, der herefter står for den videre behandling.

10.2. Tidsfrister

Fire steder i bekendtgørelsen om godtgørelse og tilskud til befordring er der omtalt en tidsfrist på 4 uger: Der gælder 4 ugers frister for aflevering af en ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring, for at træffe afgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring, for at klage over et afslag på godtgørelse og tilskud til befordring og endelig for at træffe afgørelse om en klage kan imødekommes.

Specielt for så vidt angår fristen for aflevering af ansøgningsskemaet om godtgørelse og tilskud til befordring skal det understreges, at der er tale om en 4 ugers frist regnet fra uddannelsens sidste dag. Det har ingen betydning, om uddannelsen tidsmæssigt er delt op i flere adskilte forløb, så længe der er tale om et sammenhængende uddannelsesforløb, hvor der er søgt om optagelse samtidig. Hvis en person har deltaget i uddannelsen 3 dage i uge 17, 2 dage i uge 18 og 3 dage i uge 20, skal 4 ugers fristen regnes fra den sidste uddannelsesdag i uge 20. Der skal gøres opmærksom på, at der ikke kan dispenseres fra afleveringsfristen.

Med hensyn til 4 ugers fristen for at indgive en klage skal denne naturligvis som udgangspunkt overholdes, men Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan fravige fristen. Det må derfor anses for hensigtsmæssigt at acceptere en mindre overskridelse, hvis en deltager ønsker at aflevere en klage til et uddannelsessted eller en arbejdsløshedskasse. Det kan i den forbindelse også nævnes, at det kan være svært at fastlægge helt nøjagtigt, hvornår fristen er begyndt at løbe, da den begynder ved modtagelsen af den afgørelse, den pågældende ønsker at klage over. En overskridelse af 4 ugers fristen med en dag eller to bør derfor accepteres.

Endelig er der nævnt en 4 ugers frist, inden for hvilken uddannelsesstedet eller arbejdsløshedskassen skal tage stilling til en indgivet klage. Denne 4 ugers frist bør under ingen omstændigheder overskrides. Det betyder, at inden 4 ugers fristen udløber, skal der enten være truffet en ny afgørelse, som er sendt til klageren, eller sagen skal være videresendt med en udtalelse til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

11. Behandling af personoplysninger

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen stiller oplysninger om enkeltpersoner til rådighed for den administrator, deltageren har indgivet ansøgningen til. Det gøres til brug for administration og vejledning om godtgørelse.

Personnummeret anvendes i forbindelse med oplysninger fra skattevæsenet og CPR-registeret, og når der skal overføres penge til modtagerens eller arbejdspladsens nemkonto. Det anvendes også, når der sendes oplysninger til skattevæsenet og det fælleskommunale system, så kommunen kan se, om en deltager får godtgørelse. Endelig videregives oplysninger om godtgørelse til den arbejdsløshedskasse, deltageren evt. er medlem af, til brug for arbejdsløshedskassens beregning af feriedagpenge.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er ansvarlig for behandling af oplysningerne. Er oplysningerne forkerte, skal deltageren straks give besked til den administrator, ansøgningen er afleveret til, så fejlen kan blive rettet. Enkeltpersoner har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har om den pågældende, ved at rette henvendelse til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Frederiksholms Kanal 25, 1220 København V.

12. Virkning

Vejledning angår regler, der har virkning fra den 15. august 2013.

Undervisningsministeriet, den 9. september 2013

P.M.V.
E.B.
Merete Vinje