Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 29. august 2013 i sag 09.2013

A

v/ sekretær Erik B. Wiberg, Dansk Metal

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget chefkonsulent Per Laurents, DI, og faglig sekretær Kjeld Husted, Dansk Metal.

Mellem klageren, A, født den 2. juni 1989, og indklagede, B, blev den 2. november 2011 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som cykelmekaniker med uddannelsesperiode fra den 2. november 2011 til den 1. februar 2015.

Denne sag drejer sig om virksomhedens ophævelse af uddannelsesaftalen samt efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget den 6. februar 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 40.747,83 kr.

Påstanden er opgjort som 30.000 kr. i erstatning for ophævelse af uddannelsesaftalen, 11.036 kr. i løn mv. for afholdte sygedage og arbejde på helligdage, hvorfra skal trækkes udbetalte sygedagpenge med i alt 3.102 kr., 1.198,17 kr. i overarbejdstillæg, 344,02 kr. i beløb til fritvalgskonto og 1.271,64 kr. i feriegodtgørelse.

Indklagede har anerkendt at betale 655,83 kr. og har i øvrigt påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 19. august 2013.

Sagsfremstilling

Ved brev af 9. maj 2012 rettede Dansk Metal på vegne af eleven henvendelse til virksomheden. Det fremgår heraf bl.a.:

»Vedr.: Overholdelse af overenskomst for A.

Hovedoverenskomsten er gældende for alle lærlinge inden for Metal Industriens uddan-nelser.

Vi har opgjort at der er manglende løn, overarbejde, fritvalg og pension.

Der er heller ikke indgået en pensionsaftale den vil vi gerne tale med Dem om.

Jeg skal anmode Dem om at kontakte mig for afholdelse af et møde i sagen for løsning af problemet.

Jeg forventer at De kontakter mig inden 10 dage, i modsat fald agter jeg at videreføre sagen og forbeholder mig de hermed forbudne omkostninger.«

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han har arbejdet de timer, der står anført i virksomhedens timeregnskab. På et tidspunkt nævnte han for mester, at han ikke fik nok i løn, og herefter henvendte han sig til Dansk Metal. Efter modtagelsen af brevet fra Dansk Metal af 9. maj 2012 kaldte mester ham ind på kontoret og spurgte, om det var ham, der havde sat det hele i gang. Han blev herefter afskediget på grund af manglende tillid. Han har ikke fuldført sin uddannelse.

B har forklaret bl.a., at det er medarbejderne selv, der fører timeregnskabet. Hver måned bliver det printet ud og kontrolleret af ham. Da han modtog brevet fra Dansk Metal, ønskede han at høre, om A var klar over, hvad der stod i brevet og tonen heri. A havde forinden sagt noget til ham om, at der var en overenskomst, han skulle overholde, hvilket han dengang ikke mente, der var. A var en god lærling, som han havde et godt forhold til, men han syntes, at brevet fra Dansk Metal var udtryk for manglende tillid til virksomheden. Efter grundige overvejelser besluttede han, at ophæve uddannelsesaftalen, da han ikke mente, at tillidsforholdet mellem dem kunne genoprettes.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført, at ophævelsen af uddannelsesaftalen ikke er begrundet i elevens forhold, og at der derfor tilkommer ham en godtgørelse efter erhvervsuddannelseslovens § 65. Han har derudover krav på løn og tillæg som opgjort i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 55.

Indklagede har til støtte for sin påstand anført, at der tilkommer eleven krav på løn efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, men at der ikke er udført overarbejde eller andet arbejde, som berettiger til tillæg og løn som opgjort. Hertil kommer, at lønnen var aftalt til en højere sats end overenskomstens mindsteløn, og at han derfor er berettiget til at modregne 4.500 kr. i det opgjorte krav. Ophævelsen af uddannelsesaftalen var berettiget i det tillidsbrud, som brevet fra Dansk Metal udgjorde, idet man i stedet burde have ringet eller opsøgt ham personligt for at drøfte et muligt krav.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder ikke, at virksomhedens ophævelse af uddannelsesaftalen på baggrund af brevet af 9. maj 2012 fra Dansk Metal var berettiget, hvorfor der tilkommer eleven en godtgørelse i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65, hvilken godtgørelse efter Tvistighedsnævnets praksis passende kan fastsættes til 30.000 kr.

Tvistighedsnævnet finder efter det oplyste ikke grundlag for at anfægte elevens krav på løn mv., der i overensstemmelse med den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst er opgjort på baggrund af det antal præsterede arbejdstimer, der fremgår af et timeregnskab, som må anses for godkendt af virksomheden.

Elevens påstand tages derfor til følge.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klager, Dansk Metalarbejderforbund som mandatar for A, betale 40.747,83 kr.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.