Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier, som ændret ved bekendtgørelse nr. 48 af 23. januar 2012 og bekendtgørelse nr. 1132 af 4. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Notaren kan anvende en tilfældighedsgenerator ved lodtrækningen.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. september 2013.

Skatteministeriet, den 11. september 2013

Holger K. Nielsen

/ Jeanette Rose Hansen