Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31994L0062
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse krav til emballager

(Ændring af bilag 1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1049 af 10. november 2011 om visse krav til emballager, som ændret ved bekendtgørelse nr. 97 af 27. januar 2012, foretages følgende ændringer:

1. Fodnote 1 til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald, EF-Tidende 1994, nr. L 365, side 10, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2013/2/EU af 7. februar 2013 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald, EU-Tidende 2013, nr. L 37, side 10.«

2. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. september 2013.

Miljøministeriet, den 24. september 2013

Ida Auken

/ Claus Torp


Bilag 1

»Bilag 1

Yderligere kriterier for klassificering af produkter som emballage, jf. bekendtgørelsens § 3, nr. 2

I. 3 kriterier

Kriterium 1: Artikler betragtes som emballage, hvis de lever op til definitionen i § 3, stk. 1, nr. 2, uden hensyntagen til andre funktioner, som emballagen også måtte have, medmindre artiklen udgør en integreret del af et varigt produkt, som er nødvendig for at indeholde, støtte eller bevare dette produkt i hele dets levetid, og alle elementer er bestemt til anvendelse, forbrug eller bortskaffelse sammen.

Kriterium 2: Artikler, der er udformet og beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet, og engangsartikler, der sælges påfyldt, eller som er udformet og beregnet på at blive påfyldt på salgsstedet, betragtes som emballage, forudsat at de opfylder en emballagefunktion.

Kriterium 3: Emballagekomponenter og hjælpeelementer, der er integreret i emballagen, betragtes som en del af den emballage, de er integreret i. Hjælpeelementer, der er vedhængt produktet direkte eller på anden måde anbragt på produktet, og som opfylder en emballagefunktion, betragtes som emballage, medmindre de udgør en integreret del af dette produkt, og alle elementer er bestemt til forbrug eller bortskaffelse.

II. Eksempler på de 3 kriterier

1. Eksempler på kriterium 1:

1) Emballage

a) Konfektæsker

b) Cellofan omkring et cd-omslag

c) Plastomslag til forsendelse af kataloger og magasiner (med indhold)

d) Kageservietter af papir (med kage)

e) Ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om (f.eks. plastfolie, aluminium eller papir), dog ikke ruller, rør og tromler, der indgår som en del af en produktionsmaskine og ikke benyttes til at præsentere et produkt som en salgsenhed

f) Urtepotter, der udelukkende er beregnet til salg og transport af planter og ikke til at rumme planten i hele dennes liv

g) Glasflasker til injektionsvæske

h) Cd-spindler (der sælges med cd’er, men som ikke er beregnet til opbevaring af cd’erne)

i) Bøjler til tøj (der sælges med et klædningsstykke)

j) Tændstikæsker

k) Sterile barrieresystemer (omslag, bakker og materialer, der er nødvendige for at holde et produkt sterilt)

l) Kapsler til drikkevarer (f.eks. kaffe, kakao og mælk), som er tomme efter brug

m) Genopfyldelige stålflasker til forskellige slags gas, med undtagelse af ildslukkere

2) Ikke emballage

a) Urtepotter, der er beregnet til at rumme en plante i hele dennes liv

b) Værktøjskasser

c) Teposer

d) Voksskorper på ost

e) Pølseskind

f) Bøjler til tøj (der sælges separat)

g) Kaffekapsler, folieposer til kaffe og kaffepuder af filterpapir, som smides væk sammen med det brugte kaffeprodukt

h) Printerpatroner

i) Cd, dvd- og video-omslag (der sælges sammen med en cd, dvd eller video)

j) Cd-spindler (solgt uden indhold, beregnet til opbevaring af cd’erne)

k) Opløselige poser til vaskemidler

l) Gravlys (beholdere til stearinlys)

m) Mekaniske kværne (integreret i en genopfyldelig beholder, f.eks. en genopfyldelig peberkværn)

2. Eksempler på kriterium 2:

1) Emballage, hvis den er udformet og beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet

a) Papir- eller plastbæreposer

b) Engangstallerkener og -kopper

c) Plastfolie

d) Madpakkeposer

e) Aluminiumsfolie

f) Plastfolie til rent tøj på vaskeri

2) Ikke emballage

a) Rørepinde

b) Engangsbestik

c) Indpakningspapir (der sælges separat)

d) Papirbageforme (uden indhold)

e) Kageservietter af papir (uden kage)

3. Eksempler på kriterium 3:

1) Emballage

a) Etiketter, der er hængt direkte på et produkt eller på anden måde anbragt herpå

2) Del af emballage

a) Mascarabørste, som er en del af beholderens lukkemekanisme

b) Selvklæbende etiketter anbragt på en anden emballageartikel

c) Hæfteklammer

d) Plastbanderoler

e) Doseringsanordning, som er en del af lukkemekanismen på en beholder til vaske- og rengøringsmidler

f) Mekaniske kværne (integreret i en ikke genopfyldelig beholder, der er fyldt med et produkt, f.eks. en peberkværn fyldt med peber)

3) Ikke emballage

a) RFID-etiketter (til radiofrekvensidentifikation)«