Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 11. september 2013 i sag 49.2012

A

v/konsulent Johnny F. Storm, 3F-Byggegruppen

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Erling Olsen, Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 19. december 1989, og indklagede, B, blev den 22. februar 2008 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes inden for Tømrer-Træfagenes Byggeuddannelser med uddannelsesperiode fra den 22. februar 2008 til den 1. april 2011.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv. samt betaling for udgifter til svendeprøven.

A har ved sin organisation, 3F Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 4. oktober 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 198.943,60 kr. med tillæg af procesrenter fra den 13. oktober 2011.

Påstanden er opgjort som 104.950,50 kr. i skyldig løn fra 2008 til 2011, 2.393,72 kr. i ferietillæg fra 2008 og 2009, 40.700,38 kr. i feriegodtgørelse, hvoraf 2.225 kr. vedrører optjeningsåret 2008, 21.352,70 kr. vedrører optjeningsåret 2010 og 17.122,68 kr. vedrører optjeningsåret 2011, pensionsbidrag med 12 % af den pensionsgivende løn med i alt 42.439,73 kr. Hertil kommer materialer til brug for svendeprøve med 8.459,27 kr.

Indklagede har ikke afgivet svarskrift i sagen.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 2. september 2013, hvor virksomheden trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Virksomheden er ikke dækket af en overenskomst. Den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er Bygningsoverenskomsten mellem Byggeriets Arbejdsgivere og Forbundet Træ-Industri-Byg.

Eleven bestod ikke sin svendeprøve, da han indstillede sig første gang den 1. april 2011, hvorfor han på ny indstillede sig til svendeprøve den 23. september 2011, som han bestod. Begge svendeprøver blev afholdt uden for virksomheden.

Under et møde den 12. september 2011 anerkendte virksomheden at være forpligtet til at betale det dengang rejste krav på løn fra den 1. juli 2011. Efter aftale fremsendte virksomheden efterfølgende lønsedler for hele uddannelsesperioden, og kravene på efterbetaling af løn mv. er efter det oplyste opgjort på grundlag af disse lønsedler. Kravet på betaling af materialer vedrører den anden svendeprøve, idet virksomheden betalte materialerne til den første svendeprøve.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han ikke rejste krav over for virksomheden under sin uddannelse, bl.a. fordi han havde nogle familiemæssige problemer og var bange for at miste sin læreplads.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder efter det oplyste ikke grundlag for at anfægte det af eleven opgjorte krav på skyldig løn.

Vedrørende feriegodtgørelseskravet fremgår det af ferielovens § 35, stk. 2, at hvis feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg ikke er indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, forældes kravet på feriegodtgørelse mv., hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb uden ugrundet ophold søger kravet gennemført ved for eksempel fagretlig behandling.

Feriegodtgørelse fra 2008 optjenes med henblik på anvendelse i ferieåret 2009/2010, der udløber den 30. april 2010. Herefter, og da klageskrift er modtaget i Tvistighedsnævnet den 4. oktober 2012, finder nævnet – uanset at kravet først blev rejst efter uddannelsesforholdets ophør, og uanset at sagen lå stille efter at have været behandlet i det faglige udvalg – at der ikke er grundlag for at anse nogen del af elevens feriepengekrav for forældet, hvorfor dette krav i det hele tages til følge.

Ad pension

Tre medlemmer udtaler:

Efter Østre Landsrets afgørelse af 6. juni 2012 i sag B-0287-11 og Tvistighedsnævnets praksis herefter finder vi, at eleven i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, alene har krav på betaling af virksomhedens bidrag til pensionsordning, som efter overenskomsten udgør 2/3 af det opgjorte krav, men derimod ikke indbetaling af elevens bidrag til en pensionsordning. Vi stemmer herefter for at tage elevens pensionskrav til følge med 28.293,15 kr.

To medlemmer udtaler:

Vi finder, at elevens krav på pension i det hele er at anse som en løndel efter erhvervsuddannelses-lovens § 55, stk. 2, hvorfor vi stemmer for at tage elevens pensionskrav til følge som opgjort.

Ad materialer til svendeprøve

Tre medlemmer udtaler:

Kravet på betaling af materialer til svendeprøven fremgår af den for uddannelsesområdet gældende overenskomst. Virksomheden har efter det oplyste betalt materialerne til den første svendeprøve og har ikke givet møde i nævnet for nærmere at redegøre for sin begrundelse for ikke også at betale udgifterne til den anden svendeprøve. På den baggrund stemmer vi for at tage elevens krav til følge som opgjort.

To medlemmer udtaler:

Vi finder ikke, at kravet på betaling af materialer kan karakteriseres som en løndel efter erhvervs-uddannelseslovens § 55, stk. 2, og stemmer herefter for at frifinde virksomheden for dette krav.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at elevens krav tages til følge med i alt 184.797,02 kr., idet pensionskravet reduceres til 28.293,15 kr.

T h i b e s t e m m e s

B skal inden 14 dage til A betale 184.797,02 kr.

kr. med tillæg af procesrenter fra den 13. oktober 2011.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.