Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Organisationsaftale for køkkenmedhjælpere i staten mv.
Bilag 1 Aftale om pensionsforhold for køkkenmedhjælpere under Forsvarsministeriet omfattet af civilarbejderloven
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for køkkenmedhjælpere i staten mv.

Generelle bemærkninger

1. Finansministeriet og FOA - Fag og Arbejde har den 29. august 2013 indgået medfølgende organisationsaftale for køkkenmedhjælpere.

2. Organisationsaftalen udgør sammen med den til enhver tid gældende OAO-S-fællesoverenskomst det samlede overenskomstgrundlag.

3. Organisationsaftalen har virkning fra 1. april 2013.

4. Alle grundbeløb er justeret til 31. marts 2012-niveau.

5. Organisationsaftalen er indgået med FOA - Fag og Arbejde. Hovedforbundets adresse er: Staunings Plads 1-3, 1790 København V.

6. For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under ”Generelle bemærkninger”. Denne redaktionelle ændring medfører ikke ændringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemærkningernes retlige status. Uanset placeringen er bemærkningerne Finansministeriets bemærkninger og ikke en del af aftaleteksten.

7. Der udleveres et ansættelsesbevis til den ansatte, jf. Personalestyrelsens cirkulære af 22. august 2002 (Perst.nr. 036-02).

8. Den tidligere bestemmelse om afløser (§ 9 i organisationsaftalen af 25. september 2006 for køkkenmedhjælpere i statens tjeneste) er bortfaldet for ansættelser fra og med 1. oktober 2010. For køkkenmedhjælpere/serviceassistenter, der var ansat inden 1. oktober 2010 opretholdes afløserbestemmelsen dog som en personlig ordning.

9. Det henstilles, at institutionerne retter fokus mod medarbejdernes arbejdsmiljø med henblik på at minimere sygefraværet og reducere risikoen for nedslidning.

10. Endelig henledes opmærksomheden på Arbejdsmiljørådets udarbejdede handlingsplan om ensidigt gentaget arbejde. Ensidigt gentaget arbejde kan bl.a. reduceres ved arbejdsorganisatoriske ændringer som fx jobudvikling, jobberigelse, jobudvidelse og uddannelse.

11. Kan en ansat i en længere periode ikke varetage sin stilling, fx pga. sygdom eller orlov, og skønner institutionen, at fraværet vil give anledning til en øget arbejdsbelastning af betydeligt omfang, henstilles det til institutionen at overveje at ansætte vikarer.

12. Til § 11 i fællesoverenskomsten, arbejdstidsbestemte tillæg

Månedslønnede køkkenmedhjælpere/serviceassistenter er også for arbejdsfrie søgnehelligdage berettiget til forskudttidstillæg (natpenge mv.) for tjeneste, der normalt ville være udført i forskudt tid, såfremt dagen havde været normal arbejdsdag for den pågældende.

13. Til § 16 og 27 i fællesoverenskomsten, opsigelse

Uanset køkkenmedhjælperens/serviceassistentens pligt til at give opsigelsesvarsel bør institutionen ikke værge sig ved at træffe aftale med den pågældende om, at arbejdet straks kan fratrædes, hvis det bevises, at den pågældende er tilbudt et arbejde, der nødvendiggør, at opsigelsesvarslet ikke kan overholdes.

14. Til § 22 i fællesoverenskomsten, arbejdstøj

Bestemmelsen om arbejdstøj skal forstås således, at der kan ydes arbejdstøj, såfremt der er indgået lokal aftale herom, eller indgås en lokal aftale eller på anden måde træffes bestemmelse herom.

15. Opmærksomheden henledes på, at der ved deltagelse i rengøringskurser/ AMU-kurser mv. kan ydes tjenestefrihed med hel eller delvis løn efter reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 543 af 14. september 1988, jf. Finansministeriets cirkulære af 8. marts 1990, samt § 13 i fællesoverenskomsten.

Ikrafttræden

Dette cirkulære har virkning fra 1. april 2013. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 15. december 2011 om organisationsaftale for køkkenmedhjælpere i statens tjeneste (Perst. nr. 066-11).

Moderniseringsstyrelsen, den 30. august 2013

David Sembach


Organisationsaftale for køkkenmedhjælpere i staten mv.

Organisationsaftalen supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten med Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område.

Kapitel 1. Organisationsaftalens område mv.

§ 1. Dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter køkkenmedhjælpere, herunder medhjælpere i kantiner og cafeterier, ansat i staten eller ved selvejende institutioner, der er berettiget til statstilskud, og for hvilke Finansministeriet kan fastsætte løn- og ansættelsesvilkår for alle personalegrupper.

Stk. 2. Organisationsaftalen omfatter endvidere erhvervsuddannede serviceassistenter, som hovedsageligt er beskæftiget med køkkenarbejde, hvis serviceassistentuddannelsen er en relevant forudsætning for varetagelse af den pågældende stilling.

§ 2. Ansættelse

Der gælder to ansættelsesformer for køkkenmedhjælpere og serviceassistenter.

1) Månedslønnede

a) Køkkenmedhjælpere med et ugentligt timetal på mindst 15 timer aflønnes med månedsløn, når den krævede anciennitet er opnået, jf. stk. 2.

b) Køkkenmedhjælpere med et ugentligt timetal, der er mindre end 15 timer om ugen, aflønnes dog med månedsløn efter 5 års uafbrudt ansættelse ved ansættelsesmyndigheden.

c) Serviceassistenter aflønnes med månedsløn, når den krævede anciennitet er opnået, jf. stk. 2.

2) Timelønnede

Øvrige køkkenmedhjælpere, herunder ungarbejdere, aflønnes med timeløn.

Stk. 2. Overgang til månedslønsansættelse for køkkenmedhjælpere og serviceassistenter sker fra den 1. i måneden, efter at den pågældende har opnået 6 måneders anciennitet. Såfremt den krævede anciennitet opnås den 1. i en måned, sker overgang til månedslønsansættelse dog med virkning fra denne dato.

Cirkulærebemærkninger til § 2, stk. 2 og fællesoverenskomstens § 4, stk. 3:

Det vil efter § 4, stk. 3, i fællesoverenskomsten være naturligt at tillægge forhøjet lønanciennitet for tidligere ansættelse i offentligt eller privat regi som rengøringsassistent, husmedhjælper, køkkenmedhjælper, husassistent, omsorgsmedhjælper eller hjemmehjælper.

Ved fratræden udstedes et anciennitetskort til den ansatte.

Stk. 3. Køkkenmedhjælpere og serviceassistenter, som hovedsagelig er beskæftiget med køkkenarbejde, der er ansat ved undervisningsinstitutioner og lignende med en årlig ferielukning af mere end 5 ugers varighed kaldes skolemedhjælpere/skoleserviceassistenter.

Stk. 4. Køkkenmedhjælpere under 18 år betragtes som ungarbejdere. De kan ansættes, når beskæftigelsen har karakter af ferie eller sygeafløsning eller sker med henblik på uddannelse.

Cirkulærebemærkninger til § 2:

Det henstilles, at der gives en nyansat medarbejder en vejledende beskrivelse af det arbejde, hvormed den pågældende fortrinsvis agtes beskæftiget, og at medarbejderen får lejlighed til at gøre sig bekendt med eventuelle foreliggende skriftlige arbejdsbeskrivelser.

Kapitel 2. Løn mv.

§ 3. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, der kan suppleres med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter centralt aftalt tillæg samt lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og evt. resultatløn.

Cirkulærebemærkninger til § 3, stk. 2:

For inspiration der kan understøtte den lokale løndannelse, henvises til

www.nyeloensystemer.dk

, hvor der findes et fælles materiale, der er udarbejdet af CFU og Moderniseringsstyrelsen.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Alle basislønninger og tillæg er angivet i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

Cirkulærebemærkninger til § 3, stk. 4:

Der henvises i øvrigt til Aftalen om arbejdstid for statens tjenestemænd § 6.

Stk. 5. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn, eksklusiv eventuelt rådighedstillæg og/eller merarbejdsgodtgørelse.

Stk. 6. Lønnen til månedslønnede skolemedhjælpere/-serviceassistenter beregnes ud fra en beskæftigelsesgrad (B), der beregnes som følger:

     
B =
Det aftalte årlige antal arbejdstimer
 
 
1676
 
     

Månedslønnen beregnes herefter som en 1/12 x B x årslønnen på det aktuelle løntrin.

Cirkulærebemærkninger til § 3, stk. 6:

Den særlige lønberegningsteknik for skolemedhjælpere/-serviceassistenter skal ses på baggrund af, at disse har et mindre antal årlige arbejdsdage end andre under organisationsaftalens område. Den angivne beregningsmetode sikrer, at de pågældende får udbetalt en årlig løn, fordelt på 12 måneder, der svarer til den faktiske arbejdstid i den del af året, hvor institutionen har åbent.

”Det aftalte årlige antal arbejdstimer” findes ved at multiplicere det daglige timetal med det antal dage, hvori der arbejdes. Hvis hovedrengøring eller lignende er fastlagt på forhånd med et bestemt timeantal til den enkelte medarbejder, kan dette timetal eventuelt indgå i beregningen. En medarbejders merarbejde, fx på grund af andres sygdom, må ikke indgå i beregningen af beskæftigelsesgraden, men honoreres særskilt.

Bestemmelsen kan illustreres ved følgende eksempel:

Skolemedhjælper A - der den 1. april 2013 er på basisløntrin 2 - er ansat til i skoleåret at arbejde 40 uger á 20 timer = 800 timer. Det er endvidere aftalt, at A herudover skal deltage i hovedrengøring 40 timer pr. år.

 
Det aftalte årlige antal arbejdstimer for A er således 840, og A' s beskæftigelsesgrad ( B ) er
=
840
   
 
1676
   
 
Da årslønnen til en fuldtidsbeskæftiget på basisløntrin 2 pr. 1. april 2013 udgør Y kr. udgør A' s årsløn pr. denne dato
Y x 840
= Q kr.
   
1676
     
 
A' s månedsløn = Q kr. = Z kr.
 
12
   
 

Årslønnen består af basislønnen samt evt. tillæg, dog undtaget engangsvederlag. Lønningerne er ekskl. eventuelle særlige ydelser (natpenge og lignende). Sådanne tillæg opgøres særskilt med henblik på udbetaling samtidig med en månedsløn.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at lønnen for udførelse af hovedrengøring ved skoler mv. skal følge samme lønudbetalingstermin, som gælder ved udbetaling af sædvanlig løn.

§ 4. Løngruppe 1 (ikke-faglærte)

Basislønnen til køkkenmedhjælpere er:

     
1. trin
224.123 kr. i provinsen
230.676 kr. i hovedstaden
2. trin
230.283 kr. i provinsen
236.836 kr. i hovedstaden
     

Trin 1 er 2-årigt.

Stk. 2. Basislønnen for 16-årige og 17-årige køkkenmedhjælpere udgør:

     
16 årige
148.105 kr. i provinsen
152.037 kr. i hovedstaden
17 årige
165.143 kr. i provinsen
170.386 kr. i hovedstaden
     

§ 5. Løngruppe 2 (erhvervsuddannede serviceassistenter)

Løngruppe 2 omfatter serviceassistenter, som hovedsageligt er beskæftiget med køkkenarbejde, hvis serviceassistentuddannelsen er en relevant forudsætning for varetagelse af den pågældende stilling.

Stk. 2. Basislønnen er 245.749 kr.

§ 6. Elever

Basislønnen til serviceassistentelever, som hovedsagligt er beskæftiget med køkkenarbejde, og som ved ansættelsen ikke er fyldt 25 år, er:

1. uddannelsestrin 93.712 kr.

2. uddannelsestrin 104.197 kr.

§ 7. Voksenelever

Til elever på serviceassistentuddannelsen, som hovedsagligt er beskæftiget med køkkenarbejde, og som ved ansættelsen er fyldt 25 år, ydes en basisløn på 224.123 kr. i provinsen og 230.676 kr. i hovedstaden.

§ 8. Pension for køkkenmedhjælpere og serviceassistenter, der er omfattet af civilarbejderloven

Køkkenmedhjælpere under Forsvarsministeriet med civilarbejderpension er omfattet af pensionsaftale af 14. marts 2006, jf. bilag 2.

Cirkulærebemærkninger til § 8, stk. 1:

Serviceassistenter, som hovedsagligt er beskæftiget med køkkenarbejde, og som er ansat under Forsvarsministeriet med civilarbejderpension er ligeledes omfattet af pensionsaftalen af 14. marts 2006, jf. bilag 1.

Stk. 2. Varige tillæg/tillægsforhøjelser der, efter de pensionsbestemmelser der var gældende før indgåelse af aftale om pensionsforhold, har medført, at den ansatte i pensionsmæssig henseende er blevet indplaceret i en højere lønramme, kan ikke aftales pensionsgivende til en supplerende pensionsordning.

Stk. 3. Der kan som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg, der ikke er omfattet af stk. 2. I givet fald indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 15,00 pct. af tillægget, hvis tillægget ligger under den tjenestemandspensionsgivende løn på slutskalatrinnet i det i pensionsaftalen fastlagde skalatrinsforløb. Hvis tillægget overstiger den tjenestemandspensionsgivende løn på slutskalatrinnet indbetales et pensionsbidrag på 18,00 pct. af det overskydende beløb.

Stk. 4. Pensionsbidraget indbetales af ansættelsesmyndigheden til Sampension. Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.

Stk. 5. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelserne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg.

Kapitel 3. Øvrige bestemmelser

§ 9. Deltid

Før der sker nyansættelse på deltid, skal det undersøges, om de pågældende arbejdsfunktioner lige så hensigtsmæssigt kan udføres af allerede ansatte på deltid, der har de krævede kvalifikationer, og som ønsker at overgå til en højere beskæftigelsesgrad.

Cirkulærebemærkninger til § 9:

Det forudsættes, at arbejdet tilrettelægges således, at der, hvor ikke ganske særlige forhold gør sig gældende, ved fremtidig ansættelse af medarbejdere til varig beskæftigelse tilbydes en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 15 timer.

Det skal endvidere overvejes at tilbyde deltidsansatte øget arbejdstid, forinden der træffes beslutning om ansættelse af ny arbejdskraft.

§ 10. Opsigelse

Hvis en månedslønnet køkkenmedhjælper/serviceassistent, der er blevet opsagt, genansættes inden et år, bevares den opsigelsesanciennitet, som den pågældende havde ved opsigelsen. Hvis den pågældende dokumenterer ikke at have haft arbejde i optil to år fra opsigelsen, ændres ovenstående ”et år” til ”to år”.

§ 11. Rationalisering eller udbud/udlicitering

Hvis der ønskes gennemført større rationaliseringsforanstaltninger eller arbejdsomlægninger, der berører køkkenmedhjælpere/serviceassistenter, tilsiger forbundet sin støtte hertil. Forinden der træffes endelig beslutning om iværksættelse af sådanne foranstaltninger mv. optages der drøftelser mellem de berørte parter, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Tilsvarende gælder ved udbud og udlicitering.

Stk. 3. Når der er oprettet samarbejdsudvalg, og når køkkenmedhjælperne/serviceassistenterne er repræsenteret i udvalget, finder drøftelserne sted der.

Stk. 4. Hvis der ikke er oprettet samarbejdsudvalg eller hvis køkkenmedhjælperne/serviceassistenterne ikke er repræsenteret i samarbejdsudvalget, skal ansættelsesmyndigheden informere de ansattes tillidsrepræsentant eller forbundets lokale afdeling om planerne. Planerne drøftes med de ansattes tillidsrepræsentant og forbundets lokale afdeling, såfremt tillidsrepræsentanten eller forbundets lokale afdeling fremsætter anmodning herom.

Cirkulærebemærkninger til § 11:

Det understreges, at drøftelser i samarbejdsudvalg kun er tilstrækkelige, når køkkenmedhjælperne/serviceassistenterne er direkte repræsenteret deri.

Er der ikke oprettet samarbejdsudvalg eller er køkkenmedhjælperne/serviceassistenterne ikke repræsenteret i samarbejdsudvalget, skal ansættelsesmyndigheden informere de ansattes tillidsrepræsentant eller forbundets lokale afdeling om planerne. Dette skal ske med henblik på, at planerne kan blive drøftet mellem ansættelsesmyndigheden og tillidsrepræsentanten og forbundets lokale afdeling, såfremt tillidsrepræsentanten/forbundets lokale afdeling fremsætter anmodning herom.

Såfremt der ved de lokale drøftelser fremsættes begæring herom, kan FOA - Fag og Arbejde (hovedforbundet) inddrages i drøftelserne.

Opmærksomheden henledes på, at Kommuneinformation nr. 12 og nr. 19 kan bruges som vejledning ved gennemførelse af rationalisering.

Kapitel 4. Forhandlingsregler mv.

§ 12. Ikrafttræden og opsigelse

Organisationsaftalen har virkning fra den 1. april 2013 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts 2015. Samtidig ophæves organisationsaftale af 13. december 2011 for køkkenmedhjælpere i statens tjeneste.

   
København, den 29. august 2013
 
   
FOA – Fag og Arbejde
Gina Liisborg/Lis Bjørnstad
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
David Sembach


Bilag 1

Aftale om pensionsforhold for køkkenmedhjælpere under Forsvarsministeriet omfattet af civilarbejderloven

I henhold til § 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende:

§ 1. Dækningsområde

Aftalen omfatter køkkenmedhjælpere på nyt lønsystem under Forsvarsministeriet omfattet af civilarbejderloven.

§ 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb

De i § 1 omhandlede køkkenmedhjælpere optjener - i medfør af § 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret som følger:

Køkkenmedhjælpere aflønnet på skalatrin 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 i tidligere lønsystem:

Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb:

9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

Skalatrin 9, 13 og 15 er 1-årige øvrige trin er 2-årige. Skalatrin 17 og 18 er tillagt det hidtil gældende skalatrin for tjenestemandspensionsret. Skalatrin 17 opnås efter 2 år på skalatrin 16, uanset om tiden på skalatrin 16 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 16 er opnået, opnås skalatrin 17 fra denne aftales virkningstidspunkt. Skalatrin 18 opnås efter 2 år på skalatrin 17 dog senest efter i alt 4 år på skalatrin 16 og eventuelt skalatrin 17, uanset om tiden på skalatrin 16 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 4 år på skalatrin 16 er opnået, opnås skalatrin 18 fra denne aftales virkningstidspunkt.

Hvis en køkkenmedhjælper avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde, opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jfr. § 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december 2003. Den enkelte køkkenmedhjælper kan kun opnå ét ekstra skalatrin i forbindelse med avancement, uanset hvor mange avancementer den pågældende opnår.

§ 3. Ikrafttrædelse mv.

Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. april 2007.

Stk. 2. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer.

   
København, den 14. marts 2006
 
   
FOA – Fag og Arbejde
Ann Marie Liepke
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Pia Staniok

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 035-13