Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat m.v.
Kapitel 2 Det materielle arbejdsmiljø
Kapitel 3 Inspektionsorganets kontrol
Kapitel 4 Klage m.v.
Bilag 1 Væsentlige arbejdsmiljøforhold inden for udvalgte områder, jf. § 8
Bilag 2 For virksomheder eller produktionsenheder med arbejdsmiljøorganisation i to niveauer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne

I medfør af § 65 b, stk. 3 og 4, og § 65 d i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, som ændret ved lov nr. 356 af 9. april 2013, og efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Anerkendt arbejdsmiljøcertifikat m.v.

§ 1. Virksomheder med ansatte, der er omfattet af lov om arbejdsmiljø, kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, der vedrører enten den samlede virksomhed (den juridiske enhed med alle tilhørende produktionsenheder) eller en eller flere produktionsenheder.

§ 2. Ved en virksomhed forstås i denne bekendtgørelse en juridisk enhed i form af,

1) en fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver,

2) en juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person,

3) en statslig administrativ enhed,

4) en region,

5) en kommune, og

6) et kommunalt fællesskab.

§ 3. Ved en produktionsenhed forstås i denne bekendtgørelse,

1) den hovedaktivitet, som udøves af en juridisk enhed, der kun har én hovedaktivitet, og hvor al aktivitet udøves på eller fra samme geografiske adresse som den juridiske enheds adresse,

2) den enkelte hovedaktivitet, hvis en juridisk enhed har flere hovedaktiviteter, der udøves på eller fra én geografisk adresse, og

3) den enkelte aktivitet, hvis en juridisk enhed har aktiviteter, der udøves på eller fra flere geografiske adresser.

Stk. 2. Der kan ikke udstedes et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat for en byggeplads.

§ 4. For at en virksomhed eller en produktionsenhed kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, skal kravene i kapitel 2 være opfyldt.

Stk. 2. Virksomheder eller produktionsenheder, der ikke opfylder et eller flere af kravene for udstedelse af certifikat i kapitel 2, jf. stk. 1, men som inden 4 uger efter inspektionen er påbegyndt, opfylder kravene, kan få udstedt et arbejdsmiljøcertifikat.

§ 5. Det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat udstedes af et hertil akkrediteret inspektionsorgan.

Stk. 2. Inspektionsorganet skal til hver af de virksomheder, for hvilke der ved inspektion er fundet overensstemmelse med krav i denne bekendtgørelse, udstede et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, underskrevet af den medarbejder, der har beføjelse til dette. Certifikatet skal for den samlede virksomhed eller for en eller flere produktionsenheder, der er omfattet af inspektionen, som minimum angive følgende,

1) navn og adresse på virksomheden,

2) virksomhedens aktiviteter med hensyn til produkt-, proces- eller serviceområder,

3) hvilke dele af virksomheden, der er inspiceret ved angivelse af produktionsenhedsnummer på certifikatet eller et bilag hertil,

4) hvor og hvornår inspektionen er udført,

5) hvilke regler, der danner grundlag for inspektionen (nærværende bekendtgørelse),

6) at der er tale om arbejdsmiljøinspektion, og

7) identifikation af inspektionsorganet.

§ 6. Inspektionsorganet skal ved udstedelse af det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat sende kopi af det pågældende certifikat og eventuelle bilag hertil til Arbejdstilsynet sammen med oplysning om, hvorvidt den arbejdsmiljøcertificerede virksomhed ønsker en kronesmiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Stk. 2. Inspektionsorganet skal orientere Arbejdstilsynet, når et certifikat er frataget, suspenderet eller bortfaldet.

§ 7. Inspektionsorganet skal inden for maksimalt to certificeringsperioder (6 år) kontrollere alle produktionsenheder omfattet af certifikatet. Hvis certifikatet efterfølgende udvides til at omfatte andre produktionsenheder, skal nye produktionsenheder være kontrolleret senest i den efterfølgende certificeringsperiode.

Kapitel 2

Det materielle arbejdsmiljø

§ 8. På virksomheden eller i produktionsenheden må der ikke, for så vidt angår de i bilag 1 nævnte områder, være væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der vil kunne medføre et påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø.

Egenindsats

§ 9. For virksomheder eller produktionsenheder med en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 b, skal der være udarbejdet en skriftlig arbejdsmiljøpolitik, der beskriver arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden. Beskrivelsen skal som minimum indeholde,

1) en principerklæring om vigtigheden af arbejdsmiljøet,

2) en angivelse af konkrete mål, der relaterer sig til virksomhedens arbejdsmiljøforhold, og

3) en fastlæggelse af generelle pligter og opgaver for den øverste ledelse, ledelsesstaben, de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen.

Stk. 2. For øvrige virksomheder eller produktionsenheder kan arbejdsmiljøpolitikken begrænses til en skriftlig principerklæring om vigtigheden af arbejdsmiljøet og udpegning af mål for arbejdsmiljøarbejdet.

§ 10. Der skal foreligge en arbejdspladsvurdering i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler.

Stk. 2. Virksomheden eller produktionsenheden skal i sin arbejdspladsvurdering forholde sig til, og hvor det er relevant, inddrage væsentlige arbejdsmiljøproblemer, jf. bilag 1.

§ 11. Arbejdsmiljølovgivningens regler om virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed skal være opfyldt.

Stk. 2. For virksomheder eller produktionsenheder med en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, skal et medlem af virksomhedens øverste ledelse være formand for det øverste udvalg i arbejdsmiljøorganisationen. Ligeledes skal et medlem af den nærmeste øverste ledelse være formand for de respektive underudvalg eller grupper i arbejdsmiljøorganisationen.

§ 12. Arbejdsmiljølovgivningens regler om oplæring og instruktion samt lovpligtige uddannelser skal være opfyldt.

Stk. 2. Virksomheden eller produktionsenheden skal have retningslinier for oplæring og instruktion af de ansatte i forbindelse med,

1) ansættelse,

2) forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver,

3) indførelse eller ændring af arbejdsudstyr, og

4) indførelse af ny teknologi.

Stk. 3. For virksomheder eller produktionsenheder med en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 b, skal retningslinjerne være skriftlige.

§ 13. Arbejdsulykker skal være anmeldt og undersøgt i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler.

Stk. 2. Tilløb til arbejdsulykker skal ligeledes undersøges.

Stk. 3. Virksomheder eller produktionsenheder skal fastlægge retningslinier for systematiske undersøgelser af arbejdsulykker og tilløb til ulykker.

Stk. 4. Retningslinierne skal indeholde krav om,

1) iværksættelse af nødvendige foranstaltninger for at undgå gentagelser, og

2) arbejdsmiljøorganisationens eller, hvor en sådan ikke findes, de ansattes inddragelse i undersøgelse af ulykker.

Stk. 5. For virksomheder eller produktionsenheder med en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 b, skal retningslinjerne være skriftlige.

§ 14. Brugsanvisninger vedrørende CE-mærkede maskiner og trykbærende udstyr samt sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger vedrørende stoffer og materialer skal forefindes på virksomheden eller produktionsenheden og være tilgængelige i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

§ 15. For de af virksomhedens eller produktionsenhedens tekniske hjælpemidler, der er omfattet af kravet om lovpligtigt eftersyn, skal der være foretaget lovpligtige eftersyn i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler.

§ 16. Virksomheden eller produktionsenheden skal gennemføre arbejdsmiljøgennemgange af virksomheden eller produktionsenheden for løbende at kontrollere arbejdsmiljøet.

Stk. 2. Arbejdsmiljøgennemgange skal ske mindst to gange om året. På virksomheder, hvor der efter arbejdsmiljølovens §§ 6 a og 6 b skal være etableret arbejdsmiljøorganisation, skal denne deltage i gennemgangen.

Stk. 3. Virksomheden eller produktionsenheden skal have skriftlige retningslinier for arbejdsmiljøgennemgange, herunder for hvem der deltager og for hyppigheden af arbejdsmiljøgennemgangene.

§ 17. Ved planlægning af nye eller ændring af eksisterende arbejdspladser, arbejdsprocesser og -metoder, indførelse af ny teknologi, anskaffelse af tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler og stoffer og materialer skal det sikres, at arbejdsmiljøet bringes i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens almindelige og specielle krav.

Stk. 2. Virksomheden eller produktionsenheden skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller, hvor en sådan ikke findes, de ansatte i planlægningen.

Stk. 3. Virksomheder eller produktionsenheder med en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 b, skal have skriftlige retningslinier vedrørende inddragelsen af arbejdsmiljøorganisationen.

§ 18. Virksomheden eller produktionsenheden skal have retningslinier for information om de arbejdsmiljøforhold på virksomheden eller produktionsenheden, der har betydning for fremmede virksomheder, der arbejder inden for virksomhedens eller produktionsenhedens område, hvis

1) et sådant arbejde udføres mindst én gang om måneden, eller

2) virksomhedens arbejdsmiljøforhold udgør en fare for, at ansatte fra fremmede virksomheder udsættes for de arbejdsmiljøpåvirkninger, der er nævnt i bilag 1, del 1, nr. 8.

Stk. 2. For virksomheder eller produktionsenheder med en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 b, skal retningslinjerne være skriftlige.

Det rummelige arbejdsmarked

§ 19. Virksomheden eller produktionsenheden skal under medvirken af de ansatte eller deres repræsentanter have besluttet, hvordan den konkret vil arbejde for at fastholde egne medarbejdere og rekruttere nye medarbejdere, som er truet af udstødning fra arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Beslutningen skal være skriftlig.

Stk. 3. For virksomheder eller produktionsenheder med en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 b, skal beslutningen indeholde mål, handlingsplan og retningslinier for opfølgning af handlingsplanen.

Sundhedsfremme

§ 20. Virksomheden eller produktionsenheden skal under medvirken af de ansatte eller deres repræsentanter have besluttet, hvordan den konkret vil arbejde for sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Stk. 2. Beslutningen skal være skriftlig.

Stk. 3. For virksomheder eller produktionsenheder med en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 b, skal beslutningen indeholde mål, handlingsplan og retningslinier for opfølgning af handlingsplanen.

Dokumentation

§ 21. Virksomheden skal dokumentere virksomhedens eller produktionsenhedens indsats for at leve op til kravene i dette kapitel.

§ 22. Virksomheden eller produktionsenheden skal, for så vidt angår psykosociale belastninger, jf. bilag 1, del 1, punkt 6, til brug for eller i virksomhedens arbejdspladsvurdering, jf. § 10, dokumentere, at der er foretaget en selvstændig kortlægning, der som minimum forholder sig til disse psykosociale belastninger.

§ 23. Virksomhedens eller produktionsenhedens samlede dokumentation efter § 21 skal som minimum foreligge i form af en samling af den dokumentation, som er udarbejdet til brug for opnåelse af det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat, jf. bilag 2.

Stk. 2. Virksomheden eller produktionsenheden skal tillige skriftligt dokumentere eventuelle resultater af den indsats, som virksomheden eller produktionsenheden har iværksat vedrørende arbejdsmiljøpolitik, sundhedsfremme og det rummelige arbejdsmarked.

Stk. 3. Virksomheden eller produktionsenheden skal oplyse om antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker, typen af ulykker samt oplysning om virksomhedens forebyggelse af arbejdsulykker, herunder om foranstaltninger mod gentagelse af ulykker.

Stk. 4. Virksomheden eller produktionsenheden skal dokumentere ved en påtegning af en repræsentant for de ansatte eller ved mødereferater, at de ansatte eller deres repræsentanter har været inddraget i de initiativer, som ligger til grund for dokumentationen efter stk. 1.

Stk. 5. Dokumentationen skal være offentligt tilgængelig i samlet form.

Stk. 6. Hvis dokumentationen indeholder oplysning af fortrolig karakter, skal disse oplysninger anonymiseres, inden dokumentationen gøres offentligt tilgængelig.

§ 24. Dokumentationen efter §§ 21-23 skal fornys ved hver ny udstedelse af et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.

Kapitel 3

Inspektionsorganets kontrol

§ 25. Inspektionsorganets kontrol på virksomheden eller produktionsenheden skal udføres med deltagelse af en repræsentant for virksomhedens eller produktionsenhedens ledelse og en repræsentant for virksomhedens eller produktionsenhedens ansatte.

Stk. 2. I forbindelse med inspektionsorganets kontrol kan andre akkrediterede certifikater inden for arbejdsmiljøområdet, der efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren er godkendt af beskæftigelsesministeren hertil, inddrages som en indikator for, at en eller flere af betingelserne for udstedelse af anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter denne bekendtgørelse er opfyldt.

§ 26. Udover kontrol med opfyldelse af kravene for udstedelse af anerkendt arbejdsmiljøcertifikat i kapitel 2, omfatter inspektionsorganets kontrol tillige, at opfyldelse af kravene er sket inden for den tidsfrist, der er angivet i § 4, stk. 2.

Kontrolkrav til virksomhedernes materielle arbejdsmiljø

§ 27. Inspektionsorganet skal kontrollere,

1) at der ikke på virksomheden eller produktionsenheden, for så vidt angår de i bilag 1 nævnte områder, er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der vil kunne medføre et påbud i henhold til lov om arbejdsmiljø, jf. § 8, og

2) alle arbejdsprocesser og arbejdsmiljøforhold for samtlige ansatte i virksomheden eller produktionsenheden. Hvis der er tale om ensartede arbejdsprocesser og ensartede arbejdsmiljøforhold, hvor arbejdsmiljøproblemerne inden for de i bilag 1 nævnte områder er forebygget på samme måde, kan kontrollen begrænses til et repræsentativt udsnit. For midlertidige og skiftende arbejdssteder kan der ikke udvælges et repræsentativt udsnit.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet udsender vejledninger, hvori det nærmere anvises, hvornår der er tale om et repræsentativt udsnit samt, hvornår der er tale om ensartede arbejdsprocesser og ensartede arbejdsmiljøforhold, hvor arbejdsmiljøproblemerne er forebygget på samme måde.

Stk. 3. For så vidt angår psykosociale belastninger skal inspektionsorganet kontrollere, at der er foretaget en selvstændig kortlægning, der som minimum forholder sig til de psykosociale belastninger, som fremgår af bilag 1, del 1, pkt. 6.

Kontrolkrav til virksomhedernes egenindsats

§ 28. Inspektionsorganet skal for virksomheder eller produktionsenheder med en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 b, kontrollere,

1) at der er en skriftlig arbejdsmiljøpolitik, jf. § 9,

2) at politikken indeholder en principerklæring fra ledelsen om vigtigheden af arbejdsmiljøet,

3) at politikken angiver konkrete mål, der relaterer sig til virksomhedens arbejdsmiljøforhold, og

4) at politikken fastlægger pligter og opgaver vedrørende arbejdsmiljøindsatsen for den øverste ledelse, ledelsesstaben, de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen.

Stk. 2. For øvrige virksomheder eller produktionsenheder skal det alene kontrolleres, om arbejdsmiljøpolitikken som minimum indeholder en principerklæring fra ledelsen om vigtigheden af arbejdsmiljøarbejdet og mål for arbejdsmiljøarbejdet.

§ 29. Inspektionsorganet skal kontrollere,

1) at arbejdspladsvurderingen indeholder alle de krævede elementer efter arbejdsmiljølovens § 15a for alle dele af virksomheden, hvortil der søges anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, og

2) at virksomheden eller produktionsenheden har forholdt sig til de væsentlige problemer, jf. § 8.

§ 30. Inspektionsorganet skal for virksomheder eller produktionsenheder med en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 b, kontrollere,

1) at arbejdsmiljøorganisationen er etableret i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler herom,

2) at der på midlertidige og skiftende arbejdssteder er samarbejde med arbejdsmiljøorganisationer fra andre virksomheder, når flere virksomheder udfører arbejde på samme arbejdssted, jf. arbejdsmiljølovens regler herom,

3) at medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen har gennemgået eller er tilmeldt arbejdsmiljøuddannelsen,

4) at der foreligger en skriftlig dokumentation for, at arbejdsmiljøorganisationens årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted,

5) at der foreligger en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen vedrørende den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, og at medlemmerne får tilbudt den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, og

6) at et medlem fra den øverste ledelse er formand for virksomhedens øverste udvalg i arbejdsmiljøorganisationen, og at formanden i de underliggende udvalg eller grupper er medlem af den nærmeste øverste ledelse, jf. § 11, stk. 2.

Stk. 2. For øvrige virksomheder og produktionsenheder skal repræsentanten for virksomhedens ledelse og repræsentanten for de ansatte ved inspektionen mundtligt bekræfte, at arbejdsmiljøforhold løses i et samarbejde mellem arbejdsgiver og de ansatte.

§ 31. Inspektionsorganet skal kontrollere at ansatte, der arbejder med processer, hvortil der kræves særlig lovpligtig uddannelse, har gennemgået eller er tilmeldt disse uddannelser, jf. § 12.

§ 32. Inspektionsorganet skal kontrollere, at der er skriftlige retningslinier for instruktion og oplæring af de ansatte, jf. § 12, stk. 2.

§ 33. Inspektionsorganet skal kontrollere, at arbejdsulykker er anmeldt og undersøgt i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens regler, jf. § 13, stk. 1, og at tilløb til arbejdsulykker er undersøgt, jf. § 13, stk. 2.

Stk. 2. Videre skal inspektionsorganet kontrollere,

1) at der er skriftlige retningslinier for systematiske undersøgelser af arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker, jf. § 13, stk. 3,

2) at retningslinierne indeholder krav om iværksættelse af nødvendige foranstaltninger for at undgå gentagelse, jf. § 13, stk. 4, nr. 1, og

3) at retningslinierne indeholder krav om arbejdsmiljøorganisationens eller, hvor en sådan ikke findes, de ansattes indragelse i undersøgelser af eventuelle ulykker, jf. § 13, stk. 4, nr. 2.

§ 34. Inspektionsorganet skal kontrollere, at der på virksomheden eller produktionsenheden er tilgængelige

1) brugsanvisninger for CE-mærkede maskiner og trykbærende udstyr, og

2) sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, jf. § 14.

Stk. 2. Ved brugsanvisninger for CE-mærkede maskiner og trykbærende udstyr skal der foretages stikprøvekontrol af, at mindst 50 procent af de krævede brugsanvisninger, dog højest 5, foreligger og er tilgængelige.

Stk. 3. Ved arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, skal der foretages stikprøvekontrol af, at mindst 50 procent af de krævede arbejdspladsbrugsanvisninger, dog højest 20, foreligger og er tilgængelige.

§ 35. Inspektionsorganet skal kontrollere at virksomhedens eller produktionsenhedens tekniske hjælpemidler, der er omfattet af lovpligtige eftersyn, har fået foretaget lovpligtige eftersyn af en sagkyndig, jf. § 15.

Stk. 2. Lovpligtigt eftersyn skal være foretaget af en sagkyndig for følgende tekniske hjælpemidler,

1) hejseredskaber,

2) løfteredskaber,

3) transportredskaber,

4) spil,

5) presser,

6) trykbærende udstyr kontrolklasse A og B,

7) centrifuger, og

8) elevatorer.

§ 36. Inspektionsorganet skal kontrollere,

1) at virksomheden eller produktionsenheden har skriftlige retningslinjer for arbejdsmiljøgennemgange, herunder hyppighed og deltagere, og

2) at det fremgår af retningslinjerne, at arbejdsmiljøgennemgange skal ske mindst to gange om året med deltagelse af arbejdsmiljøorganisationen.

§ 37. Inspektionsorganet skal kontrollere, at virksomheden eller produktionsenheden har skriftlige retningslinier for inddragelse af arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med planlægning af nye eller ændring af eksisterende arbejdspladser, arbejdsprocesser og -metoder, indførelse af ny teknologi, anskaffelse af tekniske hjælpemidler, personlige værnemidler og stoffer og materialer, jf. § 17.

§ 38. Inspektionsorganet skal kontrollere, at virksomheden har skriftlige retningslinier for information om arbejdsmiljøforhold over for fremmede håndværkere og virksomheder, der udfører arbejde på virksomhedens område, jf. § 18.

Kontrolkrav til virksomhedernes arbejde med det rummelige arbejdsmarked

§ 39. Inspektionsorganet skal kontrollere,

1) at virksomheden eller produktionsenheden har udformet en skriftlig beslutning, jf. § 19, stk. 2,

2) at beslutningen konkret relaterer sig til fastholdelse af egne medarbejdere og rekruttering af nye medarbejdere, som er truet af udstødning fra arbejdsmarkedet, og

3) at beslutningen er truffet under medvirken af de ansatte eller deres repræsentanter.

Stk. 2. For virksomheder eller produktionsenheder med en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 b, skal det kontrolleres, at den skriftlige beslutning indeholder mål, handlingsplan og retningslinier for handlingsplanen, jf. § 19, stk. 3.

Kontrolkrav til virksomhedernes arbejde med sundhedsfremme

§ 40. Inspektionsorganet skal kontrollere, at virksomheden eller produktionsenheden har udformet en skriftlig beslutning, jf. § 20, stk. 2,

1) at beslutningen konkret relaterer sig til sundhedsfremme på arbejdspladsen, og

2) at beslutningen er truffet under medvirken af de ansatte eller deres repræsentanter.

Stk. 2. For virksomheder eller produktionsenheder med en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 b, skal det kontrolleres, at den skriftlige beslutning indeholder mål, handlingsplan og retningslinier for handlingsplanen, jf. § 20, stk. 3.

Stk. 3. Det skal kontrolleres, at virksomheden eller produktionsenheden kan dokumentere resultaterne af de initiativer, der er nævnt i § 23, stk. 2.

Kontrolkrav til virksomhedernes dokumentation

§ 41. Inspektionsorganet skal kontrollere, at den samlede dokumentation foreligger som krævet i § 21.

Stk. 2. Det skal kontrolleres, at dokumentationen foreligger i samlet form, jf. § 23, stk. 5.

Stk. 3. Det skal kontrolleres, at virksomheden eller produktionsenheden kan dokumentere resultaterne af de initiativer, som ligger til grund for dokumentationen efter stk. 1 og stk. 2.

Stk. 4. Det skal kontrolleres, at de ansatte har været inddraget i arbejdet, fx ved at dokumentationen er påtegnet af en repræsentant for de ansatte eller ved fremlæggelse af referater af møder i relevante fora, jf. § 23, stk. 2.

Stk. 5. Det skal kontrolleres, om dokumentationen efter §§ 21-23 er ny eller fornyet.

Kapitel 4

Klage m.v.

§ 42. Klager over afgørelser om udstedelse af anerkendt arbejdsmiljøcertifikat, som træffes af et akkrediteret inspektionsorgan, behandles af det akkrediterede inspektionsorgan efter procedurer fastsat i internationale standarder. Klager skal således sendes til inspektionsorganet.

Stk. 2. Klage kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2013.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 924 af 21. oktober 2001 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne finder fortsat anvendelse for arbejdsmiljøcertifikater udstedt med hjemmel heri inden 1. november 2013.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 924 af 21. oktober 2001 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne bortfalder den 1. november 2013.

Arbejdstilsynet, den 9. oktober 2013

Jens Jensen

/ Anette Lerche


Bilag 1

Væsentlige arbejdsmiljøforhold inden for udvalgte områder, jf. § 8

Del 1: Arbejdsmiljøpåvirkninger

1. Støj

a. Høreskadende støj.

b. Anden generende støj, herunder støj forårsaget af dårlig akustik.

2. Vibrationer

a. Hånd-/armvibrationer.

b. Helkropsvibrationer.

3. Stråling

a. Ikke-ioniserende stråling.

4. Termiske belastninger

a. Strålevarme og ophold i meget varme rum.

b. Arbejde i kulde og træk.

c. Arbejde i skiftende temperaturer.

5. Bevægeapparatsbelastninger

a. Tungt og/eller kraftbetonet arbejde.

b. Andet fysisk belastende arbejde.

c. Arbejde med belastende arbejdsstillinger og bevægelser.

d. Ensidigt belastende arbejde.

e. Ensidigt, gentaget arbejde.

f. Reproduktionsskadende fysiske belastninger.

6. Psykosociale belastninger

a. De væsentligste psykosociale belastninger i branchen.

7. Kemiske og biologiske belastninger

a. Kræftfremkaldende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

b. Nerveskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

c. Reproduktionsskadende belastninger fra kemiske stoffer og materialer.

d. Luftvejsbelastninger fra kemiske stoffer og materialer.

e. Hudbelastninger fra kemiske stoffer og materialer.

f. Infektionsrisiko.

8. Indeklimabelastninger

a. Varme, kulde og træk.

b. Dårlig luftkvalitet.

c. Fugt.

d. Dårlig belysning.

e. Støj og dårlig akustik.

9. Ulykkesrisici

a. Risiko for fald.

b. Risiko for kontakt med skadevoldende maskindele og processer.

c. Risiko for brand, eksplosion.

d. Risiko ved brug af såvel interne som eksterne transportmidler.

e. Risiko ved kontakt med elektricitet og andre lignende energikilder.

f. Risiko for akutte påvirkninger på grund af faktorer nævnt under punkt 1-7.

Del 2: Øvrige områder

1. Unges arbejde

a. Manglende instruktion, oplæring eller opsyn.

b. Manglende opfyldelse af alderskrav.

c. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med tekniske hjælpemidler, anlæg eller arbejdsprocesser.

d. Manglende overholdelse af krav ved beskæftigelse med stoffer og materialer.

e. Manglende overholdelse af arbejdstidsregler, herunder regler for aften- og natarbejde og for hvileperiode og fridøgn.

f. Manglende overholdelse af regler om alenearbejde.

g. Risiko for påvirkninger på grund af listens øvrige punkter.


Bilag 2

For virksomheder eller produktionsenheder med arbejdsmiljøorganisation i to niveauer

For virksomheder eller produktionsenheder med arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. § 6 b i arbejdsmiljøloven, skal den samlede dokumentation efter § 21 foreligge i form af:

1. En arbejdsmiljøpolitik i henhold til § 9, stk. 1

2. En APV i henhold til § 10

3. En organisationsplan over arbejdsmiljøorganisationen, jf. § 11

4. Skriftlige retningslinier for oplæring og instruktion samt lovpligtige uddannelser, jf. § 12

5. Skriftlige retningslinier for systematiske undersøgelser af arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker, jf. § 13, stk. 5

6. Skriftlige retningslinier for arbejdsmiljøgennemgange, jf. § 16

7. Skriftlige retningslinier for inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen i spørgsmål om planlægning m.v., jf. § 17, stk. 3

8. Skriftlige retningslinier for information om arbejdsmiljøforhold af betydning for fremmede virksomheder, jf. § 18, stk. 2

9. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der er truffet om det rummelige arbejdsmarked, jf. § 19, stk. 2

10. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der er truffet om sundhedsfremme, jf. § 20, stk. 2

For virksomheder eller produktionsenheder uden arbejdsmiljøorganisation i to niveauer, jf. arbejdsmiljølovens § 6 og 6 a, kan den samlede dokumentation efter § 21 foreligge i form af:

1. En arbejdsmiljøpolitik i henhold til § 9, stk. 2

2. En APV i henhold til § 10

3. En organisationsplan over arbejdsmiljøorganisationen, jf. § 11

4. Skriftlige retningslinier for arbejdsmiljøgennemgange, jf. § 16

5. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der er truffet om det rummelige arbejdsmarked, jf. § 19, stk. 2

6. Skriftlig dokumentation for den beslutning, der er truffet om sundhedsfremme, jf. § 20, stk. 2.