Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører
Den fulde tekst

Cirkulære om organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører

Generelle bemærkninger

1. Organisationsaftale af 18. januar 2012 mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og Danske Skov- og Landskabsingeniører, Statskredsen for skov- og landskabsingeniører er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område forlænget til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.

2. Finansministeriet har til brug for ansættelsesmyndighederne udarbejdet vedlagte bilag, hvor ændringerne er indarbejdet i den hidtil gældende organisationsaftales tekst eller omtalt i cirkulærebemærkningerne.

3. Organisationsaftalen udgør sammen med den gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO 10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/CO 10-fællesoverenskomsten) det samlede overenskomstgrundlag.

4. Alle grundbeløb er justeret til 31. marts 2012-niveau.

5. Organisationsaftalen har virkning fra den 1. april 2013.

6. Cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, er opført som bemærkninger til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under ”Generelle bemærkninger”. Uanset placeringen er bemærkningerne Finansministeriets bemærkninger og ikke en del af aftaleteksten.

Ikrafttræden

Dette cirkulære har virkning fra 1. april 2013. Samtidigt ophæves Finansministeriets cirkulære af 19. januar 2012 (Perst. nr. 003-12) om organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører.

Moderniseringsstyrelsen, den 3. september 2013

David Sembach


Organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører

Denne organisationsaftale supplerer og/eller fraviger Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10 – fællesoverenskomsten).

§ 1. Organisationsaftalens dækningsområde

Organisationsaftalen omfatter uddannede skov- og landskabsingeniører og finder anvendelse ved ansættelse i staten og ved selvejende tilskudsinstitutioner, hvor det efter lovgivningen er en betingelse for tilskud, at alle personalegrupper skal følge de statslige løn- og ansættelsesvilkår.

Stk. 2. Hvis der oprettes andre stillinger i staten, som forudsætter en uddannelse som skov- og landskabsingeniør, og som ikke er omfattet af nedenstående basislønbestemmelse, henføres de ansatte til denne organisationsaftale. Forinden stillingen besættes, aftales basislønnen mellem vedkommende ministerium og CO 10 eller mellem de lokale parter efter bemyndigelse.

Stk.3. Personer med en anden relevant uddannelse kan ansættes efter organisationsaftalen.

Cirkulærebemærkning til § 1:

Organisationsaftalens dækningsområde er staten samt de selvejende institutioner, hvor Finansministeriet efter lovgivningen på det enkelte skoleområde eller for den enkelte institution, fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for alle personalegrupper og ikke kun enkelte personalegrupper. Uden for dækningsområdet er derfor fortsat en række institutioner, herunder frie grund- og kostskoler, private gymnasier, produktionsskoler og folkehøjskoler.

§ 2. Lønsystemet

Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale.

Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn og en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn samt et centralt aftalt undervisningstillæg for lærerstillinger ved skov- og landskabsingeniøruddannelsen.

Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn.

Stk. 4. Alle basislønninger og det centralt aftalte tillæg er anført i grundbeløb pr. år (31. marts 2012-niveau).

§ 3. Basislønninger

Lønniveau I

Skov- og landskabsingeniører i begyndelsesstillinger og uddannelsesstillinger:

1. år - 268.947 kr.

2. år - 275.501 kr.

3. år - 282.054 kr.

Lønniveau II

Skovfogeder, naturvejledere samt projektledere og lærere ved Skov og Landskab 321.374 kr.

Lønniveau III

Distriktsfuldmægtige samt produktions- og salgsledere ved Driftscentret i Naturstyrelsen 341.034 kr.

Lønniveau IV

Afdelingsledere og fagkonsulenter ved Skov og Landskab samt maskinkonsulenten i Naturstyrelsen 419.673 kr.

Centralt aftalte tillæg

Til lærerstillinger ved skov- og landskabsingeniøruddannelsen ved Skov og Landskab ydes et undervisningstillæg på 13.100 kr.

§ 4. Pension

Pensionsbidraget udgør 18 pct. af de pensionsgivende løndele. Af pensionsbidraget, der indbetales af ansættelsesmyndigheden, anses 1/3 del for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom.

Stk. 2. Pensionsbidraget indbetales til den i PFA Pension etablerede pensionsordning for tjenestemandslignende ansatte under COII.

Cirkulærebemærkning til § 4:

Ved OK 08 er det aftalt som ændring til rammeaftalen om nye lønsystemer, at der lokalt kan aftales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn.

§ 5. Arbejdstid

De ansatte er omfattet af den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten.

Stk. 2. Overtidsbetaling beregnes pr. time som 1/1924 af den samlede faste løn, eksklusiv eventuelt rådigheds-/merarbejdstillæg.

Stk. 3. Der kan dog ikke ydes godtgørelse for overarbejde til ansatte, der henføres til lønniveau II eller højere. Der vil i stedet kunne ydes godtgørelse for merarbejde efter de for tjenestemænd gældende regler.

§ 6. Deltid

Før der sker nyansættelser på deltid, skal det undersøges, om de pågældende arbejdsfunktioner lige så hensigtsmæssigt kan udføres af allerede ansatte på deltid, der har de krævede kvalifikationer, og som ønsker at overgå til en højere beskæftigelsesgrad.

§ 7. Merudgiftsdækkende ydelser og naturalydelser

For lejeboliger anvendes de for tjenestemænd til enhver tid gældende regler.

Stk. 2. Der ydes godtgørelse for kontorhold, våbenhold og hundehold mv. efter de til enhver tid gældende regler for tilsvarende tjenestemænd.

§ 8. Ikrafttræden

Organisationsaftalen får virkning fra [1. april 2011] og kan af parterne opsiges skriftlig med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den [31. marts 2013]. Samtidig ophæves organisationsaftale af 18. marts 2009.

Cirkulærebemærkninger til § 8:

Forlængelsen af organisationsaftalen har virkning fra den 1. april 2013, jf. lovens § 6, stk. 2, 1. pkt.

Organisationsaftalen kan tidligst opsiges til den 31. marts 2015, jf. lovens § 1.

   
[København den 18. januar 2012]
 
   
[CO 10 - Centralorganisationen af 2010]
[Danske Skov- og Landskabsingeniører,
Statskredsen]
[Finansministeriet]

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 038-13