Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. september 2013 i sag 15.2013

A

v/faglig konsulent Niels Erik Jacobsen, Kristelig Fagforening

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør Allan Agerholm, Horesta, og jurist Ilse Irene Werrenrath, 3F.

Mellem klageren, A, og B, blev den 2. maj 2011 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som gastronom, cater, med uddannelsesperiode fra den 2. maj 2011 til den 1. september 2013. Virksomheden blev med virkning fra den 1. april 2012 overdraget til indklagede, B, uden at der i forbindelse hermed blev udarbejdet et tillæg til uddannelsesaftalen.

A har ved sin organisation, Kristelig Fagforening, ved klageskrift modtaget den 14. marts 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 76.161,75 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

Påstanden er opgjort som 72.105,78 kr., svarende til 6 måneders løn, i godtgørelse principalt i medfør af ligebehandlingslovens § 9, jf. § 16, subsidiært i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65, samt 4.055,97 kr. i løn og feriepenge fra den 1. til den 9. april 2012.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 9. september 2013.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun havde aftalt med de tidligere forpagtere, N1, at hun skulle fortsætte sin uddannelse hos indklagede. Hun fik at vide, at indklagede havde fået oplyst, at hun var elev og var gravid, hvilket også var synligt i begyndelsen af april 2012. Hun havde termin den 1. november 2012. Hun arbejdede hos indklagede den 9. april 2012, som var 2. påskedag, hvorefter hun startede på skolen. Den 27. april 2012 ringede en medarbejder fra skolen til indklagede, der oplyste, at indklagede ikke ville have hende tilbage, fordi hun var gravid. Hun ved ikke, hvem skolen talte med hos indklagede. Hun fik herefter at vide af skolen, at hun ikke længere var berettiget til at fortsætte sit skoleophold. Hun har aldrig modtaget en opsigelse eller ophævelse af uddannelsesaftalen fra indklagede.

Niels Erik Jacobsen, Kristelig Fagforening, har forklaret bl.a., at N1 ophævede uddannelsesaftalen den 14. marts 2012 med virkning fra den 31. marts 2012, og at man derfor i første omgang rejste krav over for denne virksomhed. På et mæglingsmøde i sagen oplyste HORESTA imidlertid, at der var sket en virksomhedsoverdragelse, og at det var aftalt med de nye forpagtere, at de skulle indtræde i uddannelsesaftalen. Ophævelsen var således blot ment som en oplysning om, at N1 ikke længere var ansvarlig for uddannelsesaftalen. Der var efterfølgende drøftelser med indklagede om at få A tilbage i uddannelsen, men det var virksomheden ikke indstillet på.

B har forklaret bl.a., at han er direktør i og ejer af B, der overtog driften af restauranten pr. 1. april 2012. Indklagede overtog i den forbindelse også samtlige ansatte, herunder A. Han var klar over, at hun var elev, og at han ikke kunne afskedige hende, men det havde han heller ingen intentioner om. Det er korrekt, at hun var på arbejde i virksomheden den 9. april 2012. Han fik ved den lejlighed oplyst, at hun skulle på skole dagen efter. Han havde ikke fra de tidligere forpagtere fået oplyst, at hun var gravid, og han bemærkede det heller ikke, da han så hende 2. påskedag. Han bad på et tidspunkt sekretæren på X om at undersøge, hvornår A kom tilbage fra skoleophold. Hun vendte tilbage og sagde, at A ikke var interesseret i at komme tilbage, at hun var gravid, og at hun ønskede en anden læreplads. A henvendte sig aldrig selv for at give udtryk for, at hun ville tilbage på arbejde. Hun blev bare væk. Han afviste over for Kristelig Fagforening at tage A tilbage, da de stillede krav om, at han samtidig skulle betale 30.000 kr.

Procedure

Klager har anført, at indklagede i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, hvorved virksomheden indtrådte i uddannelsesaftalen, blev bekendt med, at eleven var gravid. Efter elevens forklaring må det lægges til grund, at virksomheden under skoleopholdet meddelte, at man på grund af hendes graviditet ikke ville have hende tilbage i virksomheden, og dette må sidestilles med en ophævelse af uddannelsesaftalen, som berettiger eleven til godtgørelse som påstået. Under alle omstændigheder har hun krav på løn til den sidste arbejdsdag.

Indklagede har anført, at indklagede ved virksomhedsoverdragelsen var klar over, at man indtrådte i uddannelsesaftalen med eleven, men at man på intet tidspunkt blev gjort bekendt med, at eleven var gravid. Det er ikke korrekt, at eleven under skoleopholdet fik at vide, at hun ikke skulle tilbage til virksomheden. Forholdet var derimod det, at eleven aldrig kom tilbage fra skoleopholdet, idet hun ikke ønskede at fuldføre sin uddannelse hos indklagede.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Det lægges efter de afgivne forklaringer til grund, at indklagede i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse pr. 1. april 2012 indtrådte som arbejdsgiver i den uddannelsesaftale, som eleven havde indgået med N1. Indklagede hæfter som følge heraf for betaling af det rejste krav på løn og feriepenge fra den 1. april til den 9. april 2012.

Ad krav på godtgørelse i anledning af uddannelsesaftalens ophør

3 voterende udtaler:

Vi finder det mod indklagedes benægtelse ikke godtgjort, at indklagede ophævede uddannelsesaftalen, hvorfor vi stemmer for at frifinde virksomheden for det rejste krav om godtgørelse.

2 voterende udtaler:

Efter elevens forklaring lægger vi til grund, at en repræsentant for indklagede på skolens forespørgsel meddelte, at man ikke ønskede hende tilbage, bl.a. fordi hun var gravid. Vi stemmer på den baggrund for at tage elevens krav om godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 9 til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at indklagede frifindes for kravet om godtgørelse, men skal betale løn og feriepenge til eleven for perioden fra den 1. til den 9. april 2012 med 4.055,97 kr.

T h i b e s t e m m e s

Indklagede, B, skal inden 14 dage til A betale 4.055,97 kr. med procesrente fra sagens indbringelse for Tvistighedsnævnet, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.