Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 12. september 2013 i sag 13.2013

A

v/faglig sekretær Carina R. Olesen, 3F

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudolph Greisen og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget advokatfuldmægtig Helene Roswall, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, og faglig sekretær Lisbeth Nørremark, HK.

Mellem klageren, A, født den 25. december 1985, og indklagede, B, blev den 28. december 2010 indgået en uddannelsesaftale om handelsuddannelse med specialer, handelsassistent, service, med uddannelsesperiode fra den 3. januar 2011 til den 2. januar 2013.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt virksomheden er forpligtet til at betale pension og beløb til fritvalgskonto.

A har ved sin organisation, 3F – Fagligt Fælles Forbund, ved klageskrift modtaget den 27. februar 2013 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 49.772,34 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstidspunkt.

Påstanden er opgjort som 46.013,10 kr. i pensionsbidrag, svarende til 12 % af den pensionsgivende løn, og 3.759,24 kr. i beløb til fritvalgskonto.

Virksomheden har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 2. september 2013.

Sagsfremstilling

Virksomheden har ikke indgået aftale om overenskomst. Den for uddannelsesområdet gældende overenskomst er ”Landsoverenskomst – Kontor- og Lageroverenskomsten”.

I uddannelsesaftalens punkt 8 er der afkrydset i rubrikken: ”Lønnen er højere end den gældende mindstebetaling for elever…” Det fremgår ikke nærmere af uddannelsesaftalen, hvordan lønnen, som fra uddannelsens begyndelse var aftalt til 18.500 kr. pr. måned, er fastsat.

Retsgrundlag

Erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:

»Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksomheden skal betale til elever under praktikophold samt under skoleophold, der er omfattet af aftalen.

Stk. 2. Lønnen skal mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.«

Af ”Landsoverenskomsten Kontor- og Lageroverenskomsten” § 7 fremgår om løn til elever på voksenuddannelse følgende:

»Begynder en elev den praktiske uddannelse efter det fyldte 21. år, aftales lønnen i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den pågældendes hidtidige beskæftigelse og uddannelse. Hvis elev eller arbejdsgiver ønsker det, kan lønforholdet aftales under parternes medvirken.

Elever, der ved uddannelsesaftalens start er fyldt 25 år, og som indgår i et særligt tilrettelagt voksenforløb, jf. uddannelsesbekendtgørelserne, aflønnes efter principperne i overenskomstens § 4.«

Overenskomstens § 4 omhandler principperne for lønfastsættelsen, der sker efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen. Der er endvidere fastsat regler om Fritvalgs Lønkonto, hvortil bidrages med 1 % af lønnen.

Af overenskomstens § 5 fremgår bl.a., at alle medarbejdere, der opfylder nærmere angivne betingelser, skal have en pensionsordning. Det samlede pensionsbidrag udgør 12 %, hvoraf virksomhedens bidrag er 2/3 og medarbejderens 1/3.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han tidligere havde arbejdet hos B, inden han efter ansættelse på et hotel i julen 2010 blev ansat som juleassistance hos B til en månedlig løn på 20.000 kr. Han talte med virksomheden om mulighederne for at fortsætte som voksenelev og underskrev en uddannelsesaftale herom. Han fik at vide, at lønnen var 18.500 kr. om måneden, hvilket han accepterede efter at have konfereret med sin far.

B har forklaret bl.a., at det var A’s egen idé, at han skulle ansættes som voksenelev. Med det voksenlærlinge-tilskud, som virksomheden modtog fra det offentlige, kunne det lige løbe rundt. A fik udover sin løn også fri telefon og internetadgang.

Procedure

Klager har til støtte for påstanden anført, at A opfylder overenskomstens betingelser for betaling af pension og beløb til fritvalgskonto. Der er tale om løndele, som han har krav på efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2.

Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at eleven gennem sin tidligere ansættelse i virksomheden var klar over, at man aflønnede efter en ”bruttolønsordning”, og at lønnen, der var højere end mindstelønnen i henhold til den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, derfor indeholdt virksomhedens bidrag til pension og fritvalgskonto. Det fremgår ikke udtrykkeligt af overenskomstens §§ 4 og 7, at der også tilkommer elever pension. 3F, der på tidspunktet for indgåelse af uddannelsesaftalen havde kontakt med eleven i anden anledning, kunne have rettet henvendelse til virksomheden med krav om pensionsbidrag i stedet for den aftalte højere løn, hvis eleven ønskede dette.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst ”Landsoverenskomst Kontor- og Lager-overenskomsten” har voksenelever krav på bidrag til såvel fritvalgskonto som til pensionsordning, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor, jf. overenskomstens § 7, jf. § 4 og § 5. Det er ikke bestridt under denne sag, at A under sin ansættelse som voksenelev i B opfyldte overenskomstens betingelser for betaling af disse løndele, men virksomheden har gjort gældende, at de pågældende beløb er indeholdt i den for uddannelsen aftalte løn.

Om overenskomstens bestemmelser om pension og fritvalgskonto kan fraviges ved en aftale mellem en virksomhed og en elev er et spørgsmål om fortolkning af overenskomsten.

Tvistighedsnævnet finder det imidlertid efter elevens forklaring og indholdet af uddannelsesaftalen ikke godtgjort, at der mellem parterne er indgået aftale om, at den løn, som eleven fik udbetalt under uddannelsen, også indeholdt bidrag til fritvalgskonto og pension.

På denne baggrund tages elevens påstand om betaling af bidrag til fritvalgskonto til følge.

Ad pensionsbidrag

Tre medlemmer udtaler:

Efter Østre Landsrets afgørelse af 6. juni 2012 i sag B-0287-11 og Tvistighedsnævnets praksis herefter finder vi, at eleven i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, alene har krav på betaling af virksomhedens bidrag til pensionsordning, som efter overenskomsten udgør 2/3 af det opgjorte krav, men derimod ikke indbetaling af elevens bidrag til en pensionsordning. Vi stemmer herefter for at tage elevens pensionskrav til følge med 30.675,40 kr.

To medlemmer udtaler:

Vi finder, at elevens krav på pension i det hele er at anse som en løndel efter erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, hvorfor vi stemmer for at tage elevens pensionskrav til følge som opgjort.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 34.434,64 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstidspunkt til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.