Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Godkendelse af offshore containere og transportable offshore enheder til håndtering på åbent hav
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af offshore containere og transportable enheder til håndtering på åbent hav1)

I medfør af § 1, § 3, stk. 1, § 4, stk. 1 og 2, og § 28 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som sat i kraft ved anordning nr. 71 af 29. januar 2013 om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, og efter samråd med Grønlands Selvstyre fastsættes:

§ 1. Containere og transportable enheder, der er specielt konstrueret til gentagen brug ved transport af gods eller udstyr til, fra eller mellem stationære og/eller flydende offshore installationer og skibe på åbent hav, samt transportable offshore enheder, der til søs overføres til eller fra stationære og/eller flydende offshore installationer med henblik på enhedens brug på installationen, skal opfylde og godkendes efter bestemmelserne i bilaget til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. En godkendelse af containere og transportable enheder til de i stk. 1 fastlagte formål, som i overensstemmelse med tilsvarende sikkerhedskrav er foretaget af myndighederne i en anden EU-medlemsstat, et EØS-land eller Tyrkiet, kan betragtes som ligeværdig med de i bilaget fastlagte bestemmelser, hvis produktet opfylder tilsvarende sikkerhedsniveauer.

Stk. 3. Afsenderen skal sikre sig, at der udelukkende anvendes containere og transportable enheder, der er godkendt som fastlagt i stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 4. Skibsføreren skal påse, at de containere og transportable enheder, som transporteres og håndteres på skibet, er godkendt i henhold til stk. 1 eller stk. 2.

Administration

§ 2. Søfartsstyrelsen varetager administrationen af denne forskrift.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen anerkender godkendelser efter bilaget til denne bekendtgørelse, som foretages af andre EU- eller EØS-lande, Tyrkiet samt af de i fællesskabet anerkendte organisationer.

Stk. 3. I forbindelse med godkendelse accepterer Søfartsstyrelsen afprøvninger, der udføres af anerkendte prøveinstitutter, herunder af prøveinstitutter i andre EU-medlemsstater samt i lande, der er omfattet af EØS-aftalen, og som giver passende og tilfredsstillende garantier af teknisk, fagmæssig og uafhængig art.

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 3. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 4. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 3. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2013.

Stk. 2. Transportable enheder skal senest den 1. juni 2014 være godkendt i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Teknisk forskrift af 11. januar 2000 om godkendelse af offshore containere til håndtering på åbent hav ophæves.

Søfartsstyrelsen, den 24. september 2013

Per Sønderstrup

/ Steen Møller Nielsen


Bilag 1

Godkendelse af offshore containere og transportable offshore enheder til håndtering på åbent hav

Forudsætninger

1 På møde nr. 62 godkendte den Maritime Sikkerheds Komite (MSC) ændringerne til »Rekommandationen om Harmoniseret Fortolkning og Ikrafttrædelse af den Internationale Konvention af 2. december 1972 om Sikre Containere (CSC)«. Den reviderede Rekommandation blev udsendt som CSC/Circ.100, dateret 30. juni 1993, og er blevet inkluderet som en supplerende del i 1996 udgaven af CSC.

1.1 § 3.3 i den reviderede Rekommandation om Harmoniseret Fortolkning og Ikrafttrædelse af CSC fastslår, at Konventionen ikke gælder for offshore containere, som håndteres på åbent hav. Der er adskillige grunde til at anvende specielle design- og prøveparametre for offshore containere:

1) Afprøvningerne, som er angivet i Bilag II til CSC, er beregnet til at dække den kraft, som containere støder på ved almindelig maritim transport, lastning og losning i havne samt ved indenlandsk transport. Imidlertid bliver offshore containere anvendt til at forsyne offshore installationer og vil typisk blive afskibet på åbne dæk af specielt designede forsyningsskibe og løftet til og fra offshore installationen af dennes kraner. Sådanne operationer vil ofte finde sted under meget ugunstige vejr- og søforhold;

2) løfte-åg, som bruges til at løfte almindelige containere, kan ikke anvendes til at løfte offshore containere; og

3) de anvendte typer af offshore containere er ofte bygget til formålet og omfatter lukkede og åbne tørlastcontainere, tør bulklast containere og transportable tanke. Offshore containere er i modsætning til ISO containere ikke standardiserede med hensyn til størrelser eller bruttomængde; mange har et mindre basis areal end de 7 m2, der er den nedre grænse for definitionen af en container i CSC.

1.2 Sektion 6.7 i IMDG-koden erkender den særlige beskaffenhed, som gælder for offshore containere og transportable tanke. Samtidigt angives, at dermed hensyn til design og afprøvning af offshore containere og offshore tankcontainere, skal tages hensyn til de dynamiske løfte- og stødpåvirkninger, som kan opstå, når en container eller tank håndteres på åbent hav under ugunstige vejrforhold og søkonditioner, herunder at kravene til sådanne containere og tanke skal fastlægges af den godkendende kompetente myndighed.

2 MSC har med henblik på at fastlægge retningslinjer herfor udarbejdet MSC cirkulære 860, »Guidelines for the Approval of Offshore Containers Handled in Open Seas« samt gældende industristandarder for offshore containere.

2.1 Med afsæt i MSC cirkulæret skal det sikres, at offshore containere og transportable offshore enheder godkendes efter alment anerkendte standarder herfor.

Definitioner

3 I dette bilag betyder »offshore container« en transportabel enhed specielt konstrueret til gentagen brug ved transport af gods eller udstyr til, fra eller mellem stationære og/eller flydende offshore installationer og skibe. Sådanne enheder omfatter containere og transportable tanke til farligt gods, som defineret i sektion 6 til IMDG-Koden.

4 I dette bilag betyder »transportabel offshore enhed« en konstruktion, en transportabel beholder, et fundament eller anden platform, hvis primære formål er at tjene som serviceenhed om bord på en offshore installation eller skib. Sådanne enheder er særligt kendetegnet ved ikke at have godstransport som deres primære funktion, ligesom deres særlige anvendelse ikke muliggør, at de fuldt ud kan opfylde kravene til offshore containere.

5 I dette bilag betyder »den godkendende kompetente myndighed« Søfartsstyrelsen eller de anerkendte organisationer, som styrelsen har bemyndiget til at godkende offshore containere og transportable offshore enheder.

Godkendelse

6 Den godkendende kompetente myndighed skal basere sin godkendelse af offshore containere og transportable offshore enheder på såvel kalkulationer som på afprøvninger, idet de dynamiske løfte- og stødpåvirkninger, som kan opstå, når de håndteres på åbent hav, tages i betragtning.

7 En modifikation og/eller en reparation af tidligere godkendte containere og transportable offshore enheder, der medfører udskiftning af den primære struktur forudsætter en ny godkendelse af de godkendende kompetente myndigheder.

Design

8 Offshore containere og transportable offshore enheder skal være forsynet med specielle øjebeslag anvendelige til fastgørelse af særligt konstruerede stropper eller kæder forbundet med sjækler. Hvor der er monteret ISO hjørnebeslag sammen med øjebeslag er disse øjebeslag ikke beregnet til offshore løft.

9 For at lette håndteringen på åbent hav skal offshore containerne og transportable offshore enheder på forhånd være forsynet med løftestropper/kæder. Sådanne stropper eller kæder skal permanent være fastgjort til containeren og transportable offshore enheder og betragtes som værende en del af containeren eller enheden. De dynamiske kræfter, som opstår, når containerne og transportable offshore enheder håndteres på åbent hav, vil være større end dem, der forekommer ved normal håndtering ved kajsiden. Dette skal tages i betragtning, når der fastsættes krav til stropper og kæder på offshore containere og transportable offshore enheder, ved at forøge den normale sikkerhedsfaktor for stropper og kæder med en yderligere faktor. Det faktum, at lette containere og transportable offshore enheder vil blive udsat for relativt højere dynamiske kræfter end tungere containere, skal ligeledes tages i betragtning. Minimum materialekrav for slagstyrken skal specificeres, når højstyrkestål benyttes i f.eks. kæder, kædeled og sjækler.

10 Da offshore containere og transportable offshore enheder ikke altid er surret på supply-både, skal sådanne containere og transportable offshore enheder være konstrueret til at kunne modstå 30o hældning i enhver retning, når de er fuldt lastet. Det må formodes, at lasten normalt er jævnt fordelt med tyngdepunktet svarende til den halve højde af containeren og transportable offshore enheder, men på containere og transportable offshore enheder til specielle transporter (f.eks. særlige flaske-stativ-containere til gasflasker i fastgjort position) skal det faktiske tyngdepunkt anvendes. Hvor designet af transportable offshore enheder vanskeliggør opfyldelse af disse stabilitetskrav, skal enhederne designes med passende fastgørelsespunkter og transporteres efter særlige operative procedurer, som sikrer, at søtransporten kan gennemføres sikkert.

11 Fremstående dele på en offshore container og en transportabel offshore enheder, der kan hænge fast i andre containere, enheder eller konstruktioner, bør undgås. Døre og luger skal sikres, således at de ikke åbnes under transport og løft. Hængsler og lukkeanordninger skal beskyttes, således at de ikke lider skade ved stødpåvirkninger.

12 Styrkekalkulationer skal omfatte løft med den fastgjorte løftestrop og et hvilken som helst andet anvendeligt middel til håndtering (f.eks. løft med gaffeltrucks). Stødpåvirkninger på siden og i bunden af containere og transportable offshore enheder skal ligeledes inddrages i disse beregninger, og stød-egenskaber skal inkluderes i kravene til de strukturelle stålmaterialer. Beregningerne, som inkluderer en statisk ækvivalens med punktladninger i forbindelse med prøverne som angivet i punkt 14, vil normalt blive betragtet som tilstrækkelige.

13 Containere og transportable offshore enheder bliver af og til anvendt på flydende eller stationære offshore installationer som opbevaringsrum, laboratorier, opholds- eller kontrolstationer etc. Når de anvendes på denne måde, vil containerne udover de transportrelaterede krav i dette bilag tillige være underlagt de regler, der gælder for offshore installationer.

Afprøvning

14 Mindst én offshore container hhv. én transportabel offshore enhed af hver designtype skal underkastes følgende prøver:

14.1 4-punkts løfteprøve

Intern belastning: En ensartet fordelt ladning, således at den totale masse af containeren og testladningen svarer til 2.5R, hvor R er den maksimale tilladte masse af containeren/den transportable offshore enhed og dens last. Containeren/den transportable offshore enhed skal løftes med en løftestrop fastgjort til hver af dens fire øjebeslag med en vertikal løftevinkel svarende til designvinklen.

14.2 2-punkts løfteprøve

Intern belastning: En ensartet fordelt ladning, således at den totale masse af containeren/den transportable offshore enhed og testladningen svarer til 1.5R. En container /en transportabel offshore enhed forsynet med fire øjebeslag skal kun løftes i to løftebeslag, placeret diagonalt overfor hinanden.

14.3 Vertikal stødprøve

Intern belastning: En ensartet fordelt ladning, således at containerens/den transportable offshore enheds totale masse og testladningen svarer til R. Containeren/den transportable offshore enhed skal ophænges i en krænget vinkel med det laveste hjørne mindst 50 mm over et fast gulv. Containeren/den transportable offshore enhed skal derefter frigives hurtigt, således at den vil have en fart på mindst 1 m/s ved det indledende stød.

14.4 Andre prøver

Andre prøver beregnet på at vise en containertypes/en transportabel offshore enheds evne til modstå andre håndterings- eller transportkræfter, sådan som de er beskrevet i de relevante standarder eller CSC, kan også kræves af den godkendende kompetente myndighed.

Hvor designet af transportable offshore enheder vanskeliggør opfyldelse af ovenstående prøvekrav, skal enhederne gennemgå alternative typeafprøvninger og eller pålægges operationelle restriktioner, som sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau.

15 Den afprøvede offshore container/den transportable offshore enhed må ikke lide permanent skade eller deformeres under nogen af afprøvningerne i et omfang, der vil gøre den uegnet til sit beregnede formål.

16 For at sikre, at offshore containere/transportable offshore enheder af den samme designtype bliver fabrikeret efter det godkendte design, skal den godkendende kompetente myndighed undersøge og afprøve så mange enheder, som den anser for nødvendigt.

17 Offshore containere/transportable offshore enheder, som er blevet designet, fabrikeret, afprøvet og godkendt efter dette bilag, skal klart mærkes på en godkendelsesplade i overensstemmelse med det tilknyttede anneks. Detaljerne vist i annekset repræsenterer minimumskravene.

Inspektion

18 Offshore containere og transportable offshore enheder skal inspiceres mindst én gang om året af den godkendende kompetente myndighed. Inspektionsdatoen og inspektørens stempel skal markeres på containeren, så vidt muligt på en plade egnet til formålet. Inspektionspladen kan kombineres med godkendelsespladen (punkt 19) og en hvilken som helst anden officiel godkendelses- eller dataplade, på en enkelt basisplade. Det skal bemærkes, at inspektionspladerne på offshore containere og transportable offshore enheder almindeligvis viser datoen for den sidste inspektion, i modsætning til Sikkerheds Godkendelses Pladen på containere underlagt CSC, som er mærket med datoen for det første eftersyn, og i tilfældet hvor containere er dækket af en periodisk synsplan (PES) med datoen for, hvornår det næste syn skal foretages.

19 Inspektionsaktiviteter kan tillige udføres af organisationer og personer, som Søfartsstyrelsen har autoriseret hertil.

Standarder og regler

20 De følgende eller tilsvarende standarder skal anvendes som grundlag for design, afprøvning og godkendelse af offshore containere:

Det Norske Veritas (DNV): Certification Note 2.7-1, Offshore Containers;

EN 12079: Offshore Containers Design, construction, testing, inspection and marking.

21 Transportable offshore enheder skal hvor muligt opfylde samme krav til konstruktion, afprøvning og godkendelse som offshore containere. På områder, hvor den særlige konstruktion og anvendelse af en transportabel offshore enhed ikke giver mulighed for fuldt ud at opfylde standarder for offshore containere, skal den i stedet opfylde:

Det Norske Veritas (DNV): Standard for Certification No. 2.7-3 »Portable Offshore Units«.

 
 
 
 
 
 
 

ANNEKS

Mærkning

OFFSHORE CONTAINER/PORTABLE OFFSHORE UNIT

DATA PLATE

Name of manufacturer:

Month/year of manufacture:

Identification No:

Maximum gross mass: Kg lb

Sling angle:

Tare-mass: Kg lb

Payload: Kg lb

Approval No:

Design temperature:

Officielle noter

1) Forskriften har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.