Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Erklæring om fødevarekædeoplysninger for svin, kvæg, får, geder, heste m.v.
Den fulde tekst

Vejledning om fødevarekædeoplysninger

1. Indledning

Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt.

Vejledningen retter sig især til besætningsejere og slagterier, men beskriver også embedsdyrlægens kontrol med fødevarekædeoplysninger.

1.1 Vejledningens indhold

Vejledningen beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, og hvilke informationer om fødevarekæden slagteriet skal have oplyst om slagtedyrene, før de må slagtes på slagteriet.

Vejledningen beskriver de elektroniske løsninger, der kan anvendes af besætningsejere i forbindelse med afgivelse af fødevarekædeoplysninger til slagterierne, når dyr anmeldes til slagtning.

Vejledningen beskriver endelig embedsdyrlægens kontrol med, at kravene til information om fødevarekæden er overholdt.

I bilaget til denne vejledning er der en skabelon til en erklæring, som besætningsejere kan bruge ved afgivelse af fødevarekædeoplysninger til de slagterier, hvor de elektroniske indberetningssystemer ikke kan anvendes og til brug i de tilfælde, hvor besætningsejere ikke har mulighed for at afgive fødevarekædeoplysninger elektronisk via fx Landbrugsindberetning.dk eller Landmand.dk.

1.2 Formålet med fødevarekædeoplysninger

Formålet med fødevarekædeoplysninger er at sikre, at alle slagtedyr bliver undersøgt og behandlet i forhold til den måde, de er produceret på, og at fødevarekontrollen kan spore oplysninger af betydning for fødevaresikkerheden. Informationen om fødevarekæden skal være en hjælp for slagteriet til at tilrettelægge slagterarbejdet og for embedsdyrlægen til at afgøre, hvilke inspektionsprocedurer der er behov for.

Fødevarekædeoplysningerne skal bl.a. indeholde besætningsejerens navn og adresse, besætningens CHR-nummer og oplysninger om dyrenes sundhedsstatus.

2 Regler om fødevarekædeoplysninger

Reglerne om fødevarekædeoplysninger fremgår af:

- hygiejneforordningen for animalske fødevarer1), bilag II, afsnit II og III

- hygiejneforordningen2), bilag I, del A. III (journaler)

- gennemførelsesforordningen3), artikel 1 samt bilag I

- gennemførelsesforordningen for så vidt angår metoder til identifikation af enhovede dyr4), artikel 19, stk. 2, litra a)

- kontrolforordningen for animalske fødevarer5), artikel 5, stk. 1, litra a, samt bilag I, kapitel II. A

- hygiejnebekendtgørelsen6), § 41

- kødkontrolcirkulæret7), § 11

2.1 Hvad er omfattet af fødevarekædeoplysninger

Ifølge hygiejneforordningen for animalske fødevarer skal der udveksles en række oplysninger om fødevarekæden, før dyr kan slagtes og anvendes som fødevarer. Oplysningerne skal følge med i alle led fra besætningsejer til slagteri og myndigheder.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit III

Ifølge forordningen skal de relevante fødevarekædeoplysninger navnlig omfatte:

a) oprindelsesbedriftens status eller den regionale dyresundhedsstatus

b) dyrenes sundhedsstatus

c) veterinærlægemidler eller andre behandlinger, som dyrene har fået i løbet af en relevant periode, når tilbageholdstiden har været på over 0 dage, samt behandlingsdato og tilbageholdelsestider

d) forekomsten af sygdomme, der kan påvirke kødets sikkerhed

e) resultaterne, hvis de er relevante for beskyttelsen af folkesundheden, af analyser af prøver fra dyrene eller andre prøver, der er udtaget med henblik på diagnose af sygdomme, der kan påvirke kødets sikkerhed, herunder prøver, der er taget som led i overvågning og bekæmpelse af zoonoser og restkoncentrationer

f) relevante rapporter om tidligere inspektioner før og efter slagtning af dyr fra samme oprindelsesbedrift, herunder især embedsdyrlægens rapporter

g) produktionsdata, når disse kan give oplysninger om forekomsten af sygdomme, og

h) navn og adresse på den privatpraktiserende dyrlæge, der sædvanligvis tilser oprindelsesbedriften.

Slagteriet behøver ikke at modtage oplysninger, som nævnt ovenfor i litra a), b), f) og h), hvor slagteriet allerede har kendskab til disse oplysninger ad anden vej. Det kan fx være gennem stående ordninger (fx code of practise for svin) eller kvalitetssikringsordninger (fx Danish).

Oplysninger, som nævnt i litra a), b), f) og g), kan ligeledes undlades, hvis producenten erklærer, at der ikke er nogen relevante oplysninger at indberette. Oplysningerne kan afgives ved elektronisk dataudveksling eller i form af en standardiseret erklæring, der er underskrevet af besætningsejeren.

Oplysninger, som nævnt i litra d), e) og f) kan fx være oplysninger om brucellose og tuberkulose.

Et eksempel på en standardiseret erklæring er indsat som bilag til denne vejledning. I afsnit 5 forklares nærmere om, hvordan erklæringen anvendes og om muligheden for at afgive oplysningerne via de elektroniske indberetningsmodeller. Skabelonen til erklæringen kan også findes på FVST hjemmeside,

www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erklaering-om-foedevarekaedeoplysninger.aspx

.

3 Besætningsejerens ansvar

Alle besætningsejere skal, inden de sender dyr til slagtning, afgive oplysninger om fødevarekæden til slagteriet. Dette gælder også ved nødslagtning af dyr. Fødevarekædeoplysninger skal også afgives ved forsendelse af dyr til slagtning i andre EU-lande. Se også afsnit 2.1 om hvad er omfattet af fødevarekædeoplysninger.

Besætningsejeren skal sende erklæringen til det slagteri, der skal modtage dyrene til slagtning.

Oplysningerne skal som udgangspunkt være slagteriet i hænde senest 24 timer før, dyrene ankommer til slagteriet. Oplysningerne kan dog også ledsage dyrene til slagteriet.

Hygiejnebekendtgørelsen § 41, stk. 2 og 3
Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit III, punkt 2 og 7, 1. afsnit

Hvis en besætningsejer indleverer heste, skal hestene udover de almindelige fødevarekædeoplysninger ledsages af et pas. Se også afsnit 5 om slagteriets ansvar og afsnit 7 om embedsdyrlægens ansvar.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit III, punkt 8

Hvis en besætningsejer indleverer opdrættet vildt til slagtning på slagteri, skal vildtet ledsages af en ejer-erklæring og et sundhedscertifikat, som kan downloades fra Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Ejererkl%c3%a6ring-og-sundhedcertifikat.aspx. Når man anvender dette dokument, anses kravene om afgivelse af fødevarekædeoplysninger samtidig for opfyldt.

Besætningsejere skal også afgive fødevarekædeoplysninger for dyr, der er blevet nødslagtet. Derudover skal der udfyldes og underskrives en ejer–dyrlægeerklæring, som ledsager dyret til slagteriet. Man kan downloade skabelonen til en ejer-dyrlægeerklæring fra Fødevarestyrelsens hjemmeside,

www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Noedslagtning-eller-slagtning-udenfor-slagteri-ejer-og-dyrlaegeerklaering.aspx

.

Hvis fødevarekædeoplysningerne kan medføre alvorlige forstyrrelser af slagteriets aktivitet, skal besætningsejeren sørge for at meddele det til slagteriet i god tid, inden dyrene ankommer til slagteriet. Det kan fx være oplysning om salmonella niveau 3 for svin.

Hygiejneforordningen for animalske fødevare, bilag II, afsnit III, punkt 7, 2. afsnit

Hvis en besætningsejer vælger ikke at gøre brug af den standardiserede erklæring eller de elektroniske indberetningssystemer, skal ejeren på anden måde sikre, at de nødvendige oplysninger er tilgængelige for slagteriet.

Hvis dyr allerede er afsendt eller modtaget på slagteriet, og besætningsejeren efterfølgende opdager fejl i erklæringen eller de elektronisk afgivne oplysninger, skal ejeren straks kontakte slagteriet, så slagteriet kan korrigere oplysningerne.

4 Afgivelse af fødevarekædeoplysninger

Fødevarekædeoplysninger skal afgives for hver leverance af dyr, der skal slagtes.

For leverancer af fjerkræ til slagtning kan oplysninger om fødevarekæden afgives elektronisk via branchens kvalitets- og dokumentationssystem – Kvalitet i Kyllingeproduktionen (KIK).

For leverancer af svin og kvæg kan oplysninger om fødevarekæden afgives elektronisk via ”Landbrugsindberetning.dk” eller ”Landmand.dk”. Landbrugsindberetning.dk hører under Fødevarestyrelsen og Landmand.dk under Videncentret for Landbrug. Her bliver besætningsejeren guidet igennem ved hjælp af en række spørgsmål og valgmuligheder, så man på den måde kun afgiver de oplysninger, der er relevante for den dyreart, der skal slagtes. Løsningen er udformet således, at dyr ikke kan anmeldes til slagtning, uden at der også er udfyldt de relevante oplysninger om fødevarekæden.

Oplysningerne kan også afgives ved at udfylde og underskrive en standardiseret erklæring, som følger dyrene til slagteriet. Erklæringen kan anvendes for leverancer af alle dyrearter. En skabelon til erklæringen findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erklaering-om-foedevarekaedeoplysninger.aspx

. Skabelonen findes desuden som bilag til denne vejledning.

5 Slagteriets ansvar

Slagteriet skal sørge for at få de relevante fødevarekædeoplysninger fra besætningsejeren. Ud fra fødevarekædeoplysningerne skal slagteriet beslutte, om det vil modtage dyrene til slagtning. Modtagelsen af fødevarekædeoplysningerne skal være en del af slagteriets HACCP-baserede egenkontrol.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit II, punkt 2

I praksis betyder det, at slagteriet skal bede om at få fødevarekædeoplysningerne fra besætningsejeren, modtage oplysningerne og kontrollere, at oplysningerne for de aktuelle slagtedyr er uden umiddelbare fejl eller mangler. Det indebærer også, at slagteriet skal sikre, at fødevarekædeoplysningerne omfatter alle de nødvendige informationer.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit III, 1. afsnit

Hvis en besætningsejer har valgt at indberette fødevarekædeoplysningerne på anden måde end via de elektroniske indberetningssystemer eller den standardiserede erklæring, skal slagteriet være opmærksom på, om den anvendte indberetningsmetode opfylder kravene til fødevarekædeoplysninger.

Slagteriet skal ligeledes kontrollere de pas, der ledsager heste, for at sikre, at hesten(e) er bestemt til slagtning til konsum.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit III, punkt 8

Slagteriet skal sørge for at have skriftlige procedurer for håndteringen af fødevarekædeoplysninger og skal kunne dokumentere, at oplysningerne for alle slagtedyr er kontrolleret, og at der om nødvendigt er ageret herpå. Der er ikke specifikke krav til udformningen af dokumentationen. Det kan være en dateret afkrydsning i skema eller anden markering, som fx en angivelse af dato og underskrift/initialer på erklæringerne. For slagterier, der modtager fødevarekædeoplysninger via eget tilmeldingssystem, anses køresedlen som dokumentation for, at besætningsejeren har afgivet de relevante oplysninger. På kreaturslagterier med elektronisk CHR-kontrol kan kontrollen af korrekt leverede fødevarekædeoplysninger udføres i forbindelse med modtagekontrollen.

Slagteriet skal sørge for at have indhentet de relevante fødevarekædeoplysninger senest, når dyrene modtages på slagteriet, og at tilrettelægge slagteriets aktiviteter under hensyntagen hertil. Det kan fx være oplysning om salmonella niveau 3 for svin.

Hvis dyr alligevel leveres uden fødevarekædeoplysninger, skal slagteriet have procedurer for håndtering af disse dyr.

Slagteriet kan ved udformningen af egenkontrolprocedurer for overholdelse af kravene til fødevarekædeoplysninger benytte sig af en branchekode. Se Fødevarestyrelsens oversigt over vurderede branchekoder på

www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Oversigt_over_vur_branchekoder_juni_2013.pdf

.

Slagteriet skal endelig give meddelelse til besætningsejere om relevante oplysninger, fx oplysninger om sygdomsfund, der har betydning for fødevaresikkerheden.

Hygiejnebekendtgørelsen § 41, stk. 2
Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit III, punkt 2 og 7, 1. afsnit
Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit III, punkt. 7, 2. afsnit

6 Slagteriets orientering af embedsdyrlægen

Når slagteriet har evalueret de relevante fødevarekædeoplysninger og besluttet at modtage dyr på slagteriet, skal slagteriet straks og senest samtidig med modtagelsen af dyrene gøre oplysninger om fødevarekæden for de modtagne dyr tilgængelige for embedsdyrlægen. Det betyder, at slagteriet skal sikre, at oplysningerne er tilgængelige for embedsdyrlægen. I praksis er det fx opfyldt ved at sammenholde oplysningerne i CHR med adgang til oplysningerne i slagteriernes egne databaser.

Hygiejneforordningen for animalske fødevare, bilag II, afsnit III, punkt 5

Slagteriet skal meddele alle oplysninger, der giver anledning til sundhedsmæssige overvejelser, til embedsdyrlægen inden inspektion før slagtning (AM-kontrol) af det eller de pågældende dyr.

Slagteriet skal også forelægge embedsdyrlægen de modtagne fødevarekædeoplysninger, hvor oplysningerne kan medføre alvorlige forstyrrelser af slagteriets aktivitet. I sådanne tilfælde må slagtning og slagtemæssig behandling af dyrene ikke finde sted, før embedsdyrlægen har tilladt det.

Endvidere skal slagteriet ved modtagelse af nye relevante informationer om fødevarekæden forelægge disse oplysninger for embedsdyrlægen.

Hygiejneforordningen for animalske fødevare, bilag II, afsnit III, punkt 7, 3. afsnit

Slagteriet skal straks underrette embedsdyrlægen, hvis der kommer dyr til slagtning uden fødevarekædeoplysninger til slagteriet. Dyr må ikke slagtes, før embedsdyrlægen har givet tilladelse dertil.

Hygiejneforordningen for animalske fødevare, bilag II, afsnit III, punkt 6

Slagteriet skal overdrage hestepas til embedsdyrlægen, hvis slagteriet vælger at modtage heste til slagtning.

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit III, punkt 8

7 Embedsdyrlægens ansvar

Det er embedsdyrlægens ansvar at kontrollere, at slagterierne overholder reglerne om fødevarekædeoplysninger.

Embedsdyrlægen skal kontrollere, at slagteriet har overholdt kravene til fødevarekædeoplysninger i forbindelse med inspektioner i slagterier. Embedsdyrlægen skal føre kontrol med, at dyr ikke slagtes, medmindre slagteriet er i besiddelse af og har kontrolleret informationer om fødevarekæden.

Kødkontrolcirkulæret, § 11
Kontrolforordningen for animalske fødevarer, bilag I, afsnit II, kapitel I og II

Embedsdyrlægen skal gennemføre kontrollen ved audit og ved stikprøvevis tilsyn. Kontrollen skal følge kontrolplanen og planlægges under kontrolområdet ”hygiejne, behandling af fødevarer”. Kontrolemnet er ”præsentation af slagtedyr til undersøgelse før slagtning”. Embedsdyrlægen skal kontrollere, at fødevarekædeoplysningerne er modtaget og håndteret i overensstemmelse med reglerne, og at slagteriet har skredet ind på grundlag af fødevarekædeoplysningerne. Embedsdyrlægen skal også kontrollere, at slagteriet meddeler besætningsejere om relevante oplysninger, fx oplysninger om sygdomsfund, der har betydning for fødevaresikkerheden.

Embedsdyrlægen skal være opmærksom på, at besætningsejere kan have valgt en anden løsning i forbindelse med afgivelse af fødevarekædeoplysninger end den standardiserede erklæring eller de elektroniske løsninger omtalt i denne vejledning.

Embedsdyrlægen kan ved audit fx anmode om at få fremlagt fødevarekædeoplysninger for en eller flere bestemte slagtedage for at kontrollere, om der er indhentet oplysninger for alle dyr, der er slagtet de pågældende dage.

Embedsdyrlægen skal ved AM-kontrollen stikprøvevist kontrollere fødevarekædeoplysningerne, herunder bl.a. om oplysningerne konsekvent og effektivt udveksles mellem besætningsejeren og slagteriet, og at dyr ikke slagtes, før slagteriet har kontrolleret de relevante oplysninger.

Embedsdyrlægen skal altid forud for slagtning af heste gennemføre eller føre tilsyn med kontrollen af hestes identifikation, forinden der foretages endelig bedømmelse af, om hesten kan slagtes med henblik på konsum.

Gennemførelsesforordning for så vidt angår metoder til identifikation af enhovede dyr, artikel 19, stk. 2, litra a)

Når embedsdyrlægen foretager inspektion før og efter slagtning, skal der tages hensyn til resultatet af kontrollen med fødevarekædeoplysninger, fx oplysninger om anvendt medicin eller sygdomsstatus.

Kontrolforordningen for animalske fødevarer, bilag I, afsnit I, kapitel II, del A

Embedsdyrlægen kan tillade, at dyr slagtes, selv om informationerne om fødevarekæden ikke foreligger, forudsat at informationerne tilvejebringes, inden slagtekroppen(e) godkendes til konsum, fx i tilfælde af systemnedbrud, der forhindrer udtræk af de indberettede oplysninger.

Kødkontrolcirkulæret, § 11, stk. 4
Kontrolforordningen for animalske fødevarer, bilag I, afsnit II, kapitel II, punkt 2

Vejledning nr. 9176 af 23. april 2010 om fødevarekædeoplysninger bortfalder.

Fødevarestyrelsen, den 19. september 2013

Karin Breck


Bilag 1

Erklæring om fødevarekædeoplysninger for svin, kvæg, får, geder, heste m.v.

Dyreart (svin, kvæg, får, geder, heste m.v.)
CHR-nummer:
Besætningsnummer:
Adresse:
Besætningsejer:
Navn:
Adresse:
Slagteriets/Slagteriselskabets navn:
Undertegnede besætningsansvarlige erklærer herved på tro og love, at de fødevarekædeoplysninger, der fremgår af dette dokumenti, er gældende og korrekte for de dyr, der er leveret til slagtning dags dato på ovenstående slagteri
 
Ja
Nej
Er besætningen underlagt restriktioner eller offentligt tilsyn
 
Ja
Nej
I min besætning er svinene opdrættet inden døre siden fravænning
 
Ja
Nej
Er slagtesvinebesætningen i salmonella-niveau 3 ii
 
Ja
Nej
Har kreaturbesætningen en status som medfører særslagtning iii
 
Ja
Nej
I min besætning med svin, kvæg, får, geder, heste m.v. er der sygdomme eller andre forhold, der kan påvirke kødets sikkerhed.
 
Ja
Nej
Hvis ja, beskriv venligst i feltet nedenfor
 
 
I min besætning med svin, kvæg, får, geder, heste m.v. bliver dyrene behandlet med veterinære lægemidler efter reglerne, og tilbageholdelsestiderne er overholdt
 
Ja
Nej
Navn og adresse på den dyrlægepraksis/ dyrlæge, der er tilknyttet besætningen:
 
   
Underskrift af den besætningsansvarlige
Dato

i I henhold til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, bilag II, afsnit III

ii I henhold til bekendtgørelse nr. 404 af 8. maj 2012 om salmonella hos svin

iii I henhold til bekendtgørelse nr. 954 af 10. juli 2013 om salmonella hos kvæg m.m.

Officielle noter

1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (som ændret)

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (som ændret)

3) Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og vedrørende offentlig kontrol i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (som ændret)

4) Kommissionens forordning (EF) nr. 504/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 90/426/EØF og 90/427/EØF for så vidt angår metoder til identifikation af enhovede dyr (som ændret)

5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (som ændret)

6) Bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret)

7) Cirkulære nr. 9611 af 16. december 2011 om udøvelse af kødkontrol