Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøg med kørsel i nødspor

I medfør af § 95, stk. 1 og 3, og § 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012 fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Kørsel i nødspor efter dette forsøg er alene tilladt på den vejstrækning, der er angivet i denne bekendtgørelse, jf. § 2 og bilag 1.

Vejstrækninger

§ 2. Forsøg med kørsel i nødspor omfatter følgende vejstrækning, jf. bilag 1, hvor vejstrækningen er angivet på kort.

1) Hillerødmotorvejen (M13) mellem tilkørsel 8 Værløse og frakørsel 6 Bagsværd i retning mod København.

Afmærkning

§ 3. Q 48 Punkteret fleksibel kantlinje skal udføres med følgende dimensioner: Stribebredde 0,3 m, stribelængde 10 m og stribemellemrum 2,5 m.

Stk. 2. Q 48 Punkteret fleksibel kantlinje har samme betydning som Q 46 Ubrudt kantlinje, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning, hvis andet ikke er angivet med variabel tavle.

§ 4. Udseendet af E 95 Variable tavler med særlig skiltning vedr. kørsel i nødspor angives i det følgende:

658871559863931124 Size: (310 X 217)

E 95, 1                     E 95,2                       E 95,3

Stk. 2. E 95,1 angiver den gældende lokale hastighedsbegrænsning, som fastsat efter færdselslovens § 42, stk. 5, jf. § 5.

Stk. 3. E 95,2 angiver den gældende lokale hastighedsbegrænsning, som fastsat efter færdselslovens § 42, stk. 5 og at Q 48 må overskrides, jf. § 5.

Stk. 4. E 95,3 angiver den gældende lokale hastighedsbegrænsning, som fastsat efter færdselslovens § 42, stk. 5 og at Q 48 må overskrides ved vognbaneskift til venstre, jf. § 5.

Betydning af afmærkningen

§ 5. Når variabel tavle viser E 95,1 må Q 48 Punkteret fleksibel kantlinje ikke overskrides. Q 48 har i denne situation samme betydning som Q 46 Ubrudt kantlinje, jf. bekendtgørelse om vejafmærkning.

Stk. 2. Når variabel tavle viser E 95,2 er det tilladt at krydse Q 48.

Stk. 3. Når variabel tavle viser E 95,3 skal kørende snarest muligt forlade nødsporet efter reglerne i færdselslovens § 18, stk. 4.

Diverse bestemmelser

§ 6. Overtrædelse af reglerne i § 5 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft 15. oktober 2013.

Vejdirektoratet, den 27. september 2013

Per Jacobsen

/ Helga Theil Thomsen


Bilag 1

1061709651952150382 Size: (655 X 620)