Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst til brug for beregning af individuel boligstøtte for 2014

I medfør af § 8, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 18. januar 2013, og § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 138 af 11. februar 2013 om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte, fastsættes:

§ 1. Opreguleringsprocenten til brug for opgørelse af forventet indkomst ved årsomregningen for 2014 udgør:

1) 1,8 pct. for pensionister, jf. § 2, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte,

2) 1,8 pct. for modtagere af førtidspension og personer omfattet af § 2 b i lov om individuel boligstøtte og

3) 2,0 pct. for andre.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2013.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet, den 23. september 2013

P.M.V.
Jesper Zwisler

/ Bent Nielsen