Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Udbydere omfattet af reglerne
Kapitel 3 Rekonstruktørs og kurators forpligtelser m.v.
Kapitel 4 Finansiering af nøddrift
Kapitel 5 Klageadgang
Kapitel 6 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om etablering af nøddrift af elektroniske kommunikationstjenester i tilfælde af konkurs og rekonstruktion

I medfør af § 13 a-f og § 81, stk. 2, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 som ændret ved lov nr. 897 af 4. juli 2013 og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om sikring af midlertidig leverance af elektroniske kommunikationstjenester i en periode på op til 30 dage (nøddrift) i tilfælde af, at en udbyder af elektroniske kommunikationstjenester tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling, og bredbåndsudbyderens virksomhed eller dele heraf ikke søges videreført. Endvidere fastsætter bekendtgørelsen regler om rekonstruktørs og kurators forpligtelser i forbindelse med etablering af nøddrift, samt regler der sikrer finansiering af udgifter forbundet med etablering af nøddrift.

Definitioner

§ 2. Ved bredbåndstjeneste forstås i denne bekendtgørelse en elektronisk kommunikationstjeneste, der giver tilsluttede slutbrugere internetadgang med en overførselshastighed på minimum 2 Mbit/s mod brugeren.

Stk. 2. Ved nøddrift forstås i denne bekendtgørelse midlertidig leverance af bredbåndstjenester i op til 30 dage.

Stk. 3. Ved bredbåndsgarantiordning forstås i denne bekendtgørelse en forening, der skal finansiere hele eller dele af udgifterne i forbindelse med nøddrift.

Kapitel 2

Udbydere omfattet af reglerne

§ 3. Reglerne finder anvendelse på udbydere af elektroniske kommunikationstjenester, som udbyder bredbåndstjenester, jf. § 2, stk. 1, og som leverer bredbåndstjenester til 5.000 slutbrugere eller derover.

Stk. 2. Hvilke udbydere, der er omfattet af reglerne, jf. stk. 1, konstateres på baggrund af Erhvervsstyrelsens seneste dataindsamling.

Kapitel 3

Rekonstruktørs og kurators forpligtelser m.v.

§ 4. Når en udbyder omfattet af § 3, stk. 1, tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling, skal den udpegede rekonstruktør eller kurator straks kontakte Erhvervsstyrelsen med oplysning herom.

Stk. 2. Hvis det besluttes, at udbyderens virksomhed eller dele heraf (bredbåndstjenesten) ikke søges videreført, skal rekonstruktør eller kurator uden ugrundet ophold meddele Erhvervsstyrelsen dette, samt at driften af bredbåndstjenesten alene opretholdes med henblik på, at Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der skal etableres nøddrift.

Stk. 3. Rekonstruktør eller kurator indgiver herefter uden ugrundet ophold anmodning, jf. § 5, stk. 1, til Erhvervsstyrelsen om at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal etableres nøddrift.

Stk. 4. Er det ikke muligt at etablere nøddrift, f.eks. på grund af teknisk nedbrud, brand eller manglende udstyr, skal rekonstruktør eller kurator meddele dette til Erhvervsstyrelsen.

Budget og regnskab for nøddriften

§ 5. Anmodningen efter § 4, stk. 3, skal indeholde et driftsbudget for nøddriften og seneste driftsbudget for udbyderen.

Stk. 2. Driftsbudgettet for nøddrift i henhold til stk. 1 skal indeholde udgifter fordelt på aktiviteter med henblik på, at Erhvervsstyrelsen kan vurdere, om udgifterne til nøddrift er rimelige, jf. stk. 3.

Stk. 3. Rekonstruktør eller kurator skal sikre, at udgifterne forbundet med nøddrift af bredbåndstjenesterne holdes på et absolut minimum.

Afgørelse om etablering af nøddrift

§ 6. Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af anmodning efter § 4, stk. 3, uden ugrundet ophold afgørelse om nøddrift i en periode på 30 dage, jf. dog stk. 4, samt om godkendelse af et driftsbudget.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen skal uden ugrundet ophold give meddelelse om afgørelsen truffet i medfør af stk. 1, til rekonstruktør eller kurator.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen skal uden ugrundet ophold give meddelelse til bredbåndsgarantiordningen, jf. § 11, henholdsvis parterne i en eller flere brancheaftaler, jf. § 21, om, at Erhvervsstyrelsen har modtaget meddelelse efter § 4, stk. 2.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan på grund af ekstraordinære forhold træffe afgørelse om, at nøddrift skal etableres i en kortere periode end 30 dage.

Stk. 5. Afgørelse efter stk. 4 forudsætter, at alle de for nøddriften nødvendige underleverandører m.v. over for rekonstruktør eller kurator har samtykket heri.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om, at nøddrift ikke skal etableres i de tilfælde, hvor særlige forhold umuliggør iværksættelse af nøddrift.

§ 7. Rekonstruktør eller kurator etablerer nøddrift, når Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse herom, herunder godkendt et driftsbudget for nøddriften.

Stk. 2. Bliver rekonstruktør eller kurator klar over, at udgifterne til nøddrift på grund af uforudsete omstændigheder væsentligt kommer til at overstige det godkendte driftsbudget, kontaktes Erhvervsstyrelsen hurtigst muligt med henblik på godkendelse af et revideret budget.

Information til slutbrugerne vedrørende nøddrift

§ 8. Når Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om nøddrift og givet meddelelse herom til rekonstruktør eller kurator, skal rekonstruktør eller kurator uden ugrundet ophold informere slutbrugerne om omfanget af nøddriften, herunder i hvilken periode nøddriften etableres.

Stk. 2. Rekonstruktør eller kurator informerer endvidere slutbrugerne, hvis nøddriften afsluttes før tidspunktet meddelt i henhold til stk. 1, jf. § 9.

Stk. 3. Rekonstruktørs eller kurators information til slutbrugerne kan ske ved offentliggørelse på udbyderens hjemmeside eller via e-mail, brev eller lignende direkte besked.

Hindringer for gennemførelsen af nøddriften

§ 9. Hvis der efter etablering af nøddrift opstår hindringer, f.eks. i form af teknisk nedbrud, der indebærer, at nøddriften ikke kan fortsætte, skal rekonstruktør eller kurator give meddelelse herom til Erhvervsstyrelsen, der på den baggrund træffer afgørelse om at indstille nøddriften.

Kapitel 4

Finansiering af nøddrift

§ 10. Udgifterne forbundet med nøddriften afholdes af bredbåndsgarantiordningen, jf. § 11, stk. 2, eller dækkes helt eller delvist via brancheaftaler, jf. § 21.

Stk. 2. Bredbåndsgarantiordningen eller brancheaftaler dækker udgifterne forbundet med nøddriften fra tidspunktet for meddelelsen til Erhvervsstyrelsen efter § 4, stk. 2, og indtil nøddriften afsluttes, herunder udgifter til opretholdelse af driften, jf. § 4, stk. 2, selv om der bliver truffet afgørelse om ikke at etablere nøddrift, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 3. Bredbåndsgarantiordningen sikrer, at rekonstruktør eller kurator uden ugrundet ophold efter Erhvervsstyrelsens meddelelse i medfør af § 6, stk. 3, til bredbåndsgarantiordningen m.v. får stillet en trækningsret på en kassekredit til rådighed med henblik på afholdelse af udgifter forbundet med nøddrift.

Stk. 4. Når nøddriften er afsluttet, skal rekonstruktør eller kurator indsende et regnskab over de samlede udgifter forbundet med nøddriften til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 5. Eventuel difference mellem beløb, rekonstruktør eller kurator har trukket på kassekreditten, og udgifterne i regnskabet efter stk. 4, afregnes mellem bredbåndsgarantiordningen og rekonstruktør eller kurator.

Stk. 6. Afregningen efter stk. 5 medfører, at et eventuelt underskud eller overskud vil blive afregnet mellem bredbåndsgarantiordningen og dens medlemmer opgjort ud fra fordelingsnøglen i § 16.

Stk. 7. Afregningen efter stk. 5 skal tillige foretages over for parterne i en eller flere brancheaftaler om nøddrift.

Bredbåndsgarantiordning

§ 11. Foreningen bredbåndsgarantiordningen stiftes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Bredbåndsgarantiordningen skal helt eller delvist finansiere udgifter forbundet med nøddrift afhængig af, om der er indgået brancheaftaler, jf. § 21.

§ 12. Bredbåndsgarantiordningens bestyrelse består af en formand og tre bestyrelsesmedlemmer. Formand og et bestyrelsesmedlem udpeges af erhvervs- og vækstministeren. To bestyrelsesmedlemmer udpeges af erhvervs- og vækstministeren efter indstilling fra medlemmerne af bredbåndsgarantiordningen, jf. § 15, stk. 1. Bestyrelsen udnævnes for 4 år.

Stk. 2. Formandsskabet af bredbåndsgarantiordningen forestås af Erhvervsstyrelsen.

§ 13. Bredbåndsgarantiordningens vedtægter og ændringer heri fastsættes af foreningens medlemmer og godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Bredbåndsgarantiordningens vedtægter skal udover de generelle krav til vedtægter blandt andet indeholde bestemmelser om:

1) Bestyrelsens beslutningskompetence, herunder at formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

2) Procedurer for hvordan rekonstruktør eller kurator sikres midler til afholdelse af udgifter i forbindelse med en nøddrift.

3) Hvilket pengeinstitut bredbåndsgarantiordningen vil indgå aftaler med i forbindelse med tilvejebringelse af finansiering til nøddrift.

4) Procedurer i forbindelse med etablering af nøddrift.

5) Vilkår for udbyderes udmeldelse af bredbåndsgarantiordningen, herunder om opkrævning af betaling i tilfælde af en tidligere påbudt nøddrift.

6) Procedurer for opløsning af bredbåndsgarantiordningen.

Stk. 3. Bestyrelsens eventuelle forretningsorden fastsættes af bestyrelsen og godkendes af Erhvervsstyrelsen.

§ 14. Erhvervsstyrelsen kan pålægge bredbåndsgarantiordningens bestyrelse at indsende et revideret årsregnskab udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven for det forløbne år senest 5 måneder efter et kalenderårs udløb med beretning om bredbåndsgarantiordningens virksomhed til Erhvervsstyrelsen. Dette gælder uanset, om bredbåndsgarantiordningen kan undlade at udarbejde en årsrapport i medfør af årsregnskabsloven.

Medlemskab og betaling af medlemsbidrag til bredbåndsgarantiordningen

§ 15. Udbydere, som er omfattet af § 3, stk. 1, er medlemmer af bredbåndsgarantiordningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke udbydere, som er omfattet af en af Erhvervsstyrelsen godkendt brancheaftale om finansiering af nøddrift, jf. § 21.

Stk. 3. Medlemmer, jf. stk. 1, skal betale medlemsbidrag til bredbåndsgarantiordningen, når der skal etableres nøddrift, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Medlemmer, der samtidigt er omfattet af en af Erhvervsstyrelsen godkendt brancheaftale skal ikke betale medlemsbidrag, men kan opnå garantistillelse efter § 17, stk. 4.

Stk. 5. Udmeldelse af bredbåndsgarantiordningen forudsætter, at skyldigt medlemsbidrag er betalt.

Beregning af medlemsbidrag

§ 16. Erhvervsstyrelsen fastsætter det medlemsbidrag, som det enkelte medlem af bredbåndsgarantiordningen skal indbetale til foreningen i forbindelse med etablering af en nøddrift, jf. § 17.

Stk. 2. Ved fastsættelsen af medlemsbidraget tager Erhvervsstyrelsen udgangspunkt i, at bredbåndsgarantiordningen sammen med en eller flere godkendte brancheaftaler om nøddrift skal stille i alt op til 40 mio. kr. til rådighed til finansiering af nøddrift, jf. § 17, stk. 1.

Stk. 3. Udgiften til nøddrift, som fremgår af det godkendte driftsbudget, jf. § 6, stk. 1, divideres med det samlede antal af slutbrugere hos de udbydere, der er omfattet af reglerne, jf. § 3.

Stk. 4. Medlemsbidraget efter stk. 1 beregnes herefter for det enkelte medlem af bredbåndsgarantiordningen ved, at udbyderens antal af slutbrugere multipliceres med tallet beregnet under stk. 3.

Lån og garantistillelse m.v.

§ 17. Bredbåndsgarantiordningen optager lån eller opretter en kassekredit på maksimalt 40 mio. kr. til brug for umiddelbar finansiering af en nøddrift.

Stk. 2. Det maksimale lånebeløb eller kassekreditten i henhold til stk. 1 nedsættes forholdsmæssigt, hvis der er indgået brancheaftaler, som indebærer, at ikke alle udbydere omfattet af reglerne i medfør af § 3, stk. 1, er medlemmer af bredbåndsgarantiordningen.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan stille en garanti for bredbåndsgarantiordningen med henblik på, at foreningen kan optage lån eller oprette en kassekredit med favorabel rente.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan tillige stille garanti for parterne i en eller flere brancheaftaler om nøddrift under forudsætning af, at udbyderne i de pågældende brancheaftaler er medlemmer af bredbåndsgarantiordningen.

Stk. 5. Erhvervs- og Vækstministerens garanti, jf. stk. 3 og 4, kan samlet maksimalt udgøre 30 mio. kr. inden for et regnskabsår.

Procedurer for opkrævning af medlemsbidrag

§ 18. Medlemmer af bredbåndsgarantiordningen skal indbetale deres medlemsbidrag inden 2 uger efter påkrav til en konto anvist af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Hvis et medlem af bredbåndsgarantiordningen ikke har betalt bidrag ved fristens udløb i medfør af stk. 1, og det skyldige beløb ikke kan inddrives hos den pågældende udbyder, hæfter hvert af de øvrige medlemmer af bredbåndsgarantiordningen solidarisk for forpligtelsen.

Opløsning af bredbåndsgarantiordningen

§ 19. Beslutning om opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for. En opløsning af foreningen forudsætter tillige tilladelse fra Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsens administration af bredbåndsgarantiordningen

§ 20. Erhvervsstyrelsen forestår administrationen af bredbåndsgarantiordningen og yder sekretariatsbetjening til foreningen.

Brancheaftaler

§ 21. Udbydere omfattet af § 3, stk. 1, kan indgå en eller flere brancheaftaler om finansiering af nøddrift.

Stk. 2. Brancheaftaler i henhold til stk. 1 skal godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsens godkendelse i medfør af stk. 2 er betinget af

1) at brancheaftalen giver tilsagn om finansiering af udgifter i forbindelse med nøddrift i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse,

2) at finansieringen udgør et beløb, som forholdsmæssigt svarer til den andel, som udbyderne skulle betale, hvis de var medlem af bredbåndsgarantiordningen, jf. § 16,

3) at varigheden af aftalen er på minimum 4 år,

4) at aftalen kun kan opsiges med minimum 6 måneders varsel,

5) at parterne i en eller flere brancheaftaler hæfter solidarisk for finansiering af nøddrift, og

6) at udbydere, jf. § 3, stk. 1, har adgang til medlemskab af brancheaftalen på gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår.

Stk. 4. Udbydere har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, hvis udbyderen melder sig ud af en brancheaftale om finansiering af nøddrift.

Kapitel 5

Klageadgang

§ 22. Erhvervsstyrelsens afgørelser i medfør af § 6, stk. 1, 4 og 6, § 7, stk. 2, § 9, § 13, stk. 1 og § 18 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 6

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 23. Med bøde straffes den, der overtræder § 15, stk. 3 og 5, og § 21, stk. 4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 25. september 2013

Henrik Sass Larsen

/ Jakob Juul