Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

I medfør af § 1, stk. 1, i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 21. maj 2013, og § 19, stk. 2, i lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 206 af 27. februar 2013, samt efter forhandling med ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, fastsættes:

§ 1. Beføjelser, herunder til udstedelse af administrative retsforskrifter, der er tillagt undervisningsministeren efter lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., delegeres til Styrelsen for Videregående Uddannelser, medmindre andet er fastsat i stk. 2.

Stk. 2. Følgende beføjelser udøves af undervisningsministeren:

1) Beføjelsen i lovens § 1, stk. 1, til at bemyndige en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i loven er tillagt undervisningsministeren.

2) Beføjelsen i lovens § 1, stk. 2, til at fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed er bemyndiget til at udøve efter lovens § 1, stk. 1.

§ 2. Beføjelser, herunder til udstedelse af administrative retsforskrifter, der er tillagt undervisningsministeren efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), delegeres til Styrelsen for Videregående Uddannelser, medmindre andet er fastsat i stk. 2.

Stk. 2. Følgende beføjelser udøves af undervisningsministeren:

1) Beføjelsen i lovens § 19, stk. 2, til at bemyndige en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister til at udøve de beføjelser, der i loven er tillagt undervisningsministeren.

2) Beføjelsen i lovens § 19, stk. 4, til at fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed er bemyndiget til at udøve efter lovens § 19, stk. 2.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober 2013.

Undervisningsministeriet, den 27. september 2013

Christine Antorini

/ Henrik Thode