Den fulde tekst

Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek

(Udvidelse af visitationsadgang til visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne)

§ 1

I lov nr. 246 af 8. juni 1978 om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne«.

2. § 1 affattes således:

»§ 1. På visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlinger kan der gennemføres visitation af personer efter bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2. Kulturministeren kan efter anmodning fra en kulturarvsinstitution bestemme, at den pågældende kulturarvsinstitution skal omfattes af stk. 1.

Stk. 3. Visitation foretages efter forskrifter, der godkendes af kulturministeren.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

§ 3

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

1.1 Lovforslagets formål og baggrund

Det overordnede formål med lovforslaget er at styrke beskyttelsen mod tyverier ved visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner, hvor der er publikumsadgang til samlingerne. Lovforslaget fremsættes, fordi Statens Arkiver har erfaret, at arkivalier over en årrække er blevet uretmæssig fjernet fra Statens Arkivers læsesale.

Det Kongelige Bibliotek har siden 1978 haft hjemmel til at foretage visitation efter bestemmelserne i lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek, jf. lov nr. 246 af 8. juni 1978. På daværende tidspunkt foregik der undersøgelser af, hvorvidt der ved andre statsinstitutioner var behov for en visitationsordning. Da undersøgelserne ikke var afsluttede, blev loven begrænset til at gælde Det Kongelige Bibliotek, idet behovet var aktuelt for netop denne statsinstitution. I lyset af ovennævnte erfaringer fra Statens Arkiver er det imidlertid Kulturministeriets vurdering, at det nu, for at imødegå lignende tilfælde af tyveri, er nødvendigt, at loven også kan finde anvendelse på andre statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne.

Lovforslaget lægger derfor op til, at kulturministeren fremover kan bestemme, at der på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne kan gennemføres visitation af personer. Lovændringen skal sikre, at lovens anvendelsesområde mere fleksibelt kan udbredes til visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner og dermed tilpasse et behov for en visitationsforanstaltning på den pågældende kulturarvsinstitution.

1.2 Lovforslagets hovedpunkter

Det foreslås, at kulturministeren kan bestemme, at der på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne kan gennemføres visitation af personer.

2. Lovforslagets indhold

2.1 Gældende ret

Efter gældende ret har Det Kongelige Bibliotek mulighed for at foretage visitation af personer efter forskrifter, som er godkendt af kulturministeren.

2.2 Lovforslaget

Lovforslaget lægger op til, at kulturministeren fremover kan bestemme, at der på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne kan gennemføres visitation af personer.

Som konsekvens af, at lovens anvendelsesområde ændres, foreslås, at lovens titel ændres til lov om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

Lovforslaget har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.

Lovforslaget har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for erhvervslivet.

5. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne.

6. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

7. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

8. Hørte myndigheder og organisationer

Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende organisationer og myndigheder m.v.:

Børne- og Kulturchefforeningen, Danske Universiteter, Organisationen Danske Museer, Foreningen af specialmuseer i Danmark, Sammenslutningen af Museumsforeninger, Kulturstyrelsen, Dansk ICOM, Statens Arkiver, Danmarks Kunstbibliotek, Nationalmuseet, Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling, Statens Museum for Kunst og Det Kongelige Bibliotek.

     
9. Sammenfattende skema
   
     
 
Positive konsekvenser/mindreudgifter
Negative konsekvenser/merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter
     

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Som konsekvens af at lovens anvendelsesområde ændres, foreslås, at lovens titel ændres til lov om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne.

Til nr. 2

Lovforslaget lægger op til, at kulturministeren kan bestemme, at der på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne kan gennemføres visitation af personer. Der er således tale om en udvidelse af lovens anvendelsesområde. Ved kulturarvsinstitutioner forstås statslige arkiver, museer, biblioteker og statsanerkendte museer (statsanerkendte museer modtager statsligt tilskud i henhold til museumsloven), hvor der er publikumsadgang til kulturhistoriske-, naturhistoriske- eller kunstsamlinger.

Det er med lovforslaget tiltænkt, at kulturministeren, på baggrund af en anmodning fra en kulturarvsinstitution, kan bestemme, at loven skal finde anvendelse for den pågældende kulturarvsinstitution. I vurderingen af, om loven skal finde anvendelse for den pågældende kulturarvsinstitution, foretager kulturministeren en afvejning af hensynet til sikringen af kulturværdier og hensynet til brugere af kulturarvsinstitutionen. Det bør indgå som et væsentligt kriterium i vurderingen af, om kulturarvsinstitutionen bør omfattes af loven, hvorvidt der er en øget risiko for tyveri på den pågældende kulturarvsinstitution, eksempelvis fordi brugere af kulturarvsinstitutionen er i direkte fysisk kontakt med kulturarvsinstitutionens samlinger.

Det vil på Kulturministeriets hjemmeside fremgå hvilke kulturarvsinstitutioner, der er omfattet af loven. Derudover vil det blive beskrevet på Kulturministeriets hjemmeside, hvordan kulturarvsinstitutioner kan anmode om at blive omfattet af loven.

Lovændringen skal sikre, at lovens anvendelsesområde hurtigt kan tilpasses et behov for en visitationsforanstaltning på en kulturarvsinstitution. Samtidig er det med lovændringen tiltænkt, at lovens anvendelsesområde alene udvides til de kulturarvsinstitutioner, hvor der vurderes at være et behov for at gennemføre visitation af personer, jf. i øvrigt de almindelige bemærkninger afsnit 1.1.

Efter stk. 3 skal visitationen foretages efter forskrifter, der godkendes af kulturministeren. Forskrifterne skal indeholde et reglement for visitationen.

Visitationen er begrænset til tasker, pakker og lignende samt overtøj. Hvor visitationsområdet er etableret, skal dette være klart tilkendegivet ved skiltning. Det skal af skiltningen tydeligt oplyses, at indtræden på visitationsområdet medfører, at besøgende kan blive anmodet om at få kontrolleret tasker, pakker og lignende samt overtøj.

Til § 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Til § 3

Loven skal efter den foreslåede bestemmelse ikke gælde direkte for Færøerne og Grønland.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende ret

     
Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
     
   
I lov nr. 246 af 8. juni 1978 foretages følgende ændringer:
     
   
1. Lovens titel affattes således:
     
»Lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek«.
 
»Lov om visitation på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne«.
     
   
2. § 1 affattes således:
     
§ 1. Ved det kgl. bibliotek gennemføres visitation af personer efter bestemmelserne i denne lov.
 
»§ 1. På visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlinger kan der gennemføres visitation af personer.
Stk. 2. Kulturministeren kan efter anmodning fra en kulturarvsinstitution bestemme, at den pågældende kulturarvsinstitution skal omfattes af stk. 1.
Stk. 2. Visitationen foretages efter forskrifter, der godkendes af ministeren for kulturelle anliggende.
 
Stk. 3. Visitation foretages efter forskrifter, der godkendes af kulturministeren.«
     
   
§ 2
     
   
Loven træder i kraft den 1. januar 2014.
     
   
§ 3
     
   
Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.