Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00484

Resumé

tv2.dk (tvtid) har gengivet interview med lederen af et yogacenter loyalt, ligesom tv2.dk (tvtid) har udvist tilstrækkelig kildekritik. Dog kan tv2.dk (tvtid) ikke dokumentere alle oplysningerne. Oplysningerne kan skade yogacentret. Derfor pålægger Pressenævnet tv2.dk (tvtid) at bringe klagers version.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at de påklagede artiklers oplysninger om, at [Klager] har en tantra-sex-afdeling, at der dyrkes sex på [Klager]s lejre og kurser, at [Klager] har forbindelse til sex-chat arbejde og at pengene derfra går til [Klager], og at [Klager] er en sekt, der udnytter sine medlemmer kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager], og de har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Efter det for nævnet oplyste har tv2.dk i forbindelse med offentliggørelsen af artiklerne løbende forsøgt at indhente kommentarer fra [Klager]. Forsøgene forblev forgæves, indtil [Person A] indvilligede i et interview med tv2.dk sidst i maj 2013.

tv2.dk har i de artikler, der blev offentliggjort inden det lykkedes at indhente et interview fra [Person A] bragt citater fra [Klager]s hjemmeside og [Person A]s blog, der modsiger de anklager artiklen bringer.

I artiklen ”Udskældt yoga-leder: - Tjente intet på sexfilm” har tv2.dk bragt dele af dette interview. Pressenævnet finder, at det til nævnet fremsendte nedskrevne interview, der efter det oplyste er godkendt af begge parter, er loyalt gengivet i artiklen.

Under hensyn til, at tv2.dk således løbende har forsøgt at indhente kommentarer fra [Klager], og at de, da det lykkedes, loyalt har gengivet interviewet med [Person A] i en artikel, finder Pressenævnet, at tv2.dk har efterprøvet oplysningerne tilstrækkeligt, og nævnet udtaler derfor ikke sin kritik.

Nævnet finder ikke, at udsagnet om, at [Person A] er leder af [Klager] kan være skadelig, krænkende eller virke agtelsesforringende og kan alene af den grund ikke danne grundlag for nævnets kritik.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indholds skal have dækning i den pågældende artikel eller udsendelse. Det samme gælder de såkaldte spisesedler jf. punktet A6.

Pressenævnet finder, at mellemrubrikken: ”[Person A] fra [Klager] afviser at have tjent på pornofilm, strip og tantramassage, som det fremlægges i Bubber-program. Han benægter dog ikke, at alle aktiviteterne er foregået” har dækning i den pågældende artikel. Rubrikken angiver ikke, at aktiviteterne skulle være sket i forbindelse med [Person A]s arbejde i [Klager]. Nævnet udtaler således ikke kritik heroverfor.

Angående artiklernes oplysninger om, at M.I.S.A. skulle have bestilt Karl Erik Nylunds rapport og at Europaparlamentsmedlemmer havde underskrevet begæring om aktindsigt i M.I.S.A. finder nævnet, at klager ikke er klagerberettiget vedrørende disse punkter, da klager ikke selv benævnes.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at et medie bør udvise kildekritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2.

Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at tv2.dk har undladt at udvise den fornødne kildekritik over for de tidligere medlemmer af [Klager] [Person B]s og [Person D]. Artiklerne gengiver de tidligere medlemmers beskrivelse af deres oplevelser som medlemmer af [Klager].

Udtalelserne fremstår tydeligt som henholdsvis [Person B]s og [Person D]s egne vurderinger af sagen, og det fremgår klart, at der er et modsætningsforhold mellem klager på den ene side og [Person B] og [Person D] på den anden side. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af tv2.dk for at bringe og gengive de tidligere medlemmers oplevelser med [Klager].

Det samme gør sig gældende for værten Bubbers påklagede udtalelser. Nævnet udtaler derfor ikke kritik heroverfor.

Efter de foreliggende oplysninger finder Pressenævnet ikke grundlag for at udtale kritik af tv2.dk for at have anvendt betegnelsen ”sexguru” om [Person A]. Det bemærkes herved, at der er tale om tv2.dk’s egen vurdering på baggrund af de foreliggende oplysninger.

Pressenævnet finder ligeledes ikke anledning til at udtale kritik for den generelle journalistiske stil i artiklen ”Udskældt yoga-leder: - Tjente intet på sexfilm”. De anklager, der fremgår af parenteserne, der ikke var fremlagt for [Person A] gik ikke ud over de allerede fremlagte anklager, som [Person A] besvarede i interviewet. Nævnet udtaler ikke kritik.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik af tv2.dk for overtrædelse af god presseskik.

Genmæle

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder ikke, at artiklernes faktiske oplysninger om, at [Person A] skulle være leder i stedet for undervisningsleder af [Klager] er egnet til at påføre [Klager] økonomisk eller anden skade af betydning, og klager er derfor alene af den grund ikke berettiget til at få bragt et genmæle overfor disse oplysninger.

Artiklernes omtale af [Person A] som ”sexguru” fremstår tydeligt som tv2.dk’s egen vurdering.

Ligeledes er udsagnet ”Jeg tror på, at det er en sekt, vi har med at gøre. Den hverver mennesker, som bliver udnyttet både økonomisk og seksuelt under dække af, at de bliver spirituelt udviklet, og som opfordres til at tage afstand fra familie og venner” Bubbers egen udtalelse.

Tillige fremstår udsagnet om, at der dyrkes sex på sommerlejre og tantrakurser klart som [Person B]s og [Person D]s egne påstande og ikke som faktuelle oplysninger.

Da der således ikke er tale om faktiske oplysninger, men derimod henholdsvis tv2.dk’s, [Person B]s, Bubbers og [Person D]s egne subjektive vurderinger af [Klager], er klager alene af den grund ikke berettiget til at kræve genmæle for de tre ovenstående klagepunkter.

Nævnet anser artiklernes udsagn om, at [Klager] har en ”tantra-sex-afdeling” som en faktisk oplysning. [Klager] har imidlertid tantrakurser, der omhandler seksuel energi og seksualitet. Nævnet finder således ikke, at ordvalget afviger fra virkeligheden og derfor heller ikke grundlag for genmæle.

Pressenævnet finder ikke, at udsagnene: ”…20 medlemmer af Europaparlamentet sidste forår underskrevet en begæring om at få aktindsigt i M.I.S.A.-bevægelsens aktiviteter” og ”Rapporten, som blandt andet bygger på interview med [Person C] og [Person A], blev bestilt af M.I.S.A. og brugt som vidnesbyrd i retssagen i Højesteret i Stockholm 11.-12. oktober 2005, hvor [Person C] blev tilkendt ophold i Sverige” vedrører klager. Klager er alene af den grund ikke klageberettiget på disse punkter.

Angående artiklens udsagn om, at [Person A] ikke benægter at have deltaget i pornofilm, strip og tantramassage finder Pressenævnet, at de faktiske oplysninger er gengivet korrekt fra interviewet. I artiklens brødtekst fremgår det tydeligt, at aktiviteterne ikke er foregået i [Klager]-regi. Klager er derfor ikke berettiget til genmæle heroverfor.

Pressenævnet finder imidlertid, at følgende oplysninger fremstår som faktiske oplysninger: ”Tidligere medlemmer af [Klager]s inderkreds er i besiddelse af originale vagtskemaer for sexchat-arbejdet på de forskellige [Klager]-ashrams. Det fremgår af vagtskemaet, at formålet er at tjene penge til [Klager] ligesom den øverste åndelige leder af moderorganisationen MISA, [Person C], ifølge et datostemplet notat "Svar fra [Person Cs kaldenavn]" skulle have opfordret piger til at udføre tantramassage”.

Parterne har om de nævnte oplysninger anført modstridende forklaringer. På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilke oplysninger, der er korrekte. Det bemærkes, at de vedlagte beviser for vagtskemaerne er i formatet Word og indeholder hverken datostempel eller underskrift.

Da oplysningerne ikke er dokumenteret utvivlsomt rigtige hverken i artiklerne eller i det materiale, tv2.dk har fremlagt for Pressenævnet i sagen, og da oplysningerne samtidig er egnede til at påføre [Klager] økonomisk eller anden skade af betydning, er [Klager] berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. retningslinjerne i lovens § 39, pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af tv2.dk (tvtid) at offentliggøre følgende:

”tv2.dk (tvtid) har blandt andet skrevet om [Klager], at der er vagtskemaer for sexchat.

Da denne og en anden oplysning kan skade [Klager], og da tv2.dk (tvtid) ikke har kunnet dokumentere oplysningerne, har [Klager] ret til at få sin version af sagen offentliggjort:

tv2.dk (tvtid) skrev at [Klager] havde udfærdiget vagtskemaer for sexchat-arbejdet på de forskellige [Klager]-ashrams med det formål at tjene penge til [Klager], ligesom den øverste åndelige leder af moderorganisationen MISA, [Person C], skulle have opfordret piger til at udføre tantramassage.

Disse oplysninger er urigtige.

[Klager]

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

* * *

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

[Klager] har klaget over en række artikler på tv2.dk. (tvtid), idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omhandler endvidere mediets afslag på genmæle.

Sagen er behandlet sammen med [Klager]s klager i sagerne 13-70-00482 (BT), 13-70-00495 (TV 2) og 13-70-00505 (tv2.dk (nyhederne)).

1 Sagsfremstilling

Den 13. maj 2013 bragte tv2.dk (tvtid) følgende artikel:

”Bubber: Er yogacenter i virkeligheden en sex-sekt?

I ’Danmark ifølge Bubber’ undersøger Bubber, om [Klager] er et skalkeskjul for en international sekt.

På torsdag og ugen efter ser ’Danmark ifølge Bubber’ nærmere på [Klager], som kritiseres for sine metoder af en række afhoppere, der i dag har taget afstand fra skolen. I programmet udtaler de sig om deres oplevelser, og fortæller at der i virkeligheden er tale om en sekt, hvor omdrejningspunktet er sex.

Lederen af yogaskolen, den rumænskfødte sexguru [Person A], er imidlertid utilfreds med tv-værten Bubber og produktionsselskabets Eyeworks’ tilgang til sagen, og han skriver på hjemmesiden [Klager].dk, at programmet fordrejer virkeligheden, ligesom han mener, at han ikke har fået lov til at komme til orde.

Udnytter mennesket økonomisk og seksuelt

Bubber, alias Niels Christian Meyer, erfarer, at [Klager] og dens tantra-sex-afdeling bruger metoder, som man kender fra andre sekter.

- Jeg tror på, at det er en sekt, vi har med at gøre. Den hverver mennesker, som bliver udnyttet både økonomisk og seksuelt under dække af, at de bliver spirituelt udviklet, og som opfordres til at tage afstand fra familie og venner, siger Bubber til tvtid og tilføjer.

- Men det, der forarger mig allermest, er, at ”skolen” er støttet af Københavns Kommune gennem puljen til folkeoplysende virksomhed, og at dine og mine skattekroner dermed er med til at finansiere det, konstaterer han.

Krævede særlig kontrakt for at medvirke

Yogacentrets leder, [Person A], udtrykker i sit blog-indlæg på hjemmesiden utilfredshed med, at han ikke kunne få lov til at stille særlige betingelser for at medvirke i programmet.

[Person A] havde krævet, at Eyeworks/TV 2 skulle underskrive en kontrakt, der sikrede ham retten til at udvælge, hvilke af hans udtalelser, som måtte bruges i programmet, og at programmet kun kunne bringes, hvis han gav ”en skriftlig godkendelse og accept” til det. Et krav, som han imidlertid blev nægtet, og derfor medvirker han slet ikke.

- Vi er kede af, at [Person A] ikke ville medvirke i programmet på de helt almindelige vilkår, som vi arbejder med som presse, for vi vil gerne høre hans udlægning af sagen. Vi har gennem otte måneder givet ham masser af muligheder for at deltage. Men han fastholder nogle helt urimelige krav, som vi selvfølgelig ikke kan opfylde. For eksempel vil han have 500.000 kr., hvis vi ikke overholdt hans kontrakt, herunder hans ret til at redigere programmet, siger Bubber, som er overbevist om, at programmet er juridisk og etisk forsvarligt.

- Vi har haft flere advokater til at se programmet igennem, og indholdet er fuldstændig ”bulletproof”. Men det er jo klart, at skolens leder vil forsøge at ”twiste” sagen, så det kommer til at se ud som om, at vi gør noget forkert, siger Bubber.

På billedet øverst ses Bubber sammen med [Person B], der tidligere har været medlem af [Klager]s inderkreds, men som nu står frem med kritik af centrets metoder.”

Den 16. maj 2013 bragte tv2.dk (tvtid) følgende artikel:

”Medlemmer af yoga-bevægelse lokkes til porno og massage-job

Medlemmerne af M.I.S.A.-bevægelsen fristes til at medvirke i pornofilm og udføre gratis tantrisk massage. Det afsløres i nyt Bubber-program

Hvis man kommer ind fra gaden og deltager i yoga- og tantrakurser, som udbydes på de 10 [Klager]centre rundt om i Danmark, er der ingen tegn på, at de offentligt støttede kursuscentre også skulle rumme en sektlignende organisation med rødder i Rumænien. Men det siger flere afhoppere er tilfældet.

I 'Danmark ifølge Bubber - Sekten?', der sendes i aften og næste torsdag på TV 2, står en række tidligere medlemmer af [Klager]s såkaldte inderkreds nemlig frem og fortæller om, hvordan kurser og sommerlejre bruges til at hverve folk til mere tvivlsomme aktiviteter.

Blandt andet skulle elever og lærere angiveligt blive fristet til at medvirke i pornofilm og arbejde frivilligt med såkaldt uselvisk karma-yoga arbejde - som bl.a. striptease-dansere og tantra-massører under påskud af, at kvinderne ved at dele ud af deres kvindelighed opnår en højere spirituel udvikling.

- Folk bliver udnyttet på rigtig mange måder, bl.a. ved at arbejde og tjene penge til bevægelsen. For eksempel opfordres unge kvindelige medlemmer til at give tantrisk massage - mens de selv kun er iført små g-strengs-trusser - til folk, der kommer ind fra gaden og betaler for det, siger Bubber til tvtid og fortsætter.

- Pigerne får at vide, at det giver rigtig god karma og gør dem til bedre yogier, hvis de giver massage. Det er spirituelt udviklende for kvinderne at dele ud af deres kvindelighed får de at vide. Men de skal gøre det gratis eller for meget få penge fortæller eks-medlemmerne. Langt størstedelen af deres løn går nemlig til bevægelsen, har eks-medlemmerne fortalt mig, siger han.

Afhopper fortæller om sex med øverste guru

I første program møder seerne det afhoppede medlem, [Person B], som kom ind i [Klager] tilbage i 1999 og blev assistent for [Person A], der går under betegnelsen "undervisningsleder" for den danske afdeling af den verdensomspændende M.I.S.A.-bevægelse (The Movement for Spiritual Integration in Absolute).

[Person B] fortæller om, hvordan hun flyttede ind i en såkaldt "ashram", en slags spirituelt bofællesskab, hvor medlemmerne typisk havde adskillige sexpartnere, og hvor alt blev styret ovenfra af [Klager]s ledere.

Hun fortæller også, hvordan den øverste leder af M.I.S.A., tantra-guruen [Person C]. (kaldet [Person Cs kaldenavn]), har en ophøjet, gudelignende status som den ypperste mester inden for tantra-sex, og at bevægelsens kvindelige medlemmer kappes om at komme i seng med ham.

"Han kørte sådan nogle skønhedskonkurrencer til den årlige yoga-lejr nede i Rumænien. Her skulle kvinderne så gå nøgne op på scenen og fremstille sig selv. Han var selvfølgelig dommer, og der var discipliner som striptease, dans og alle mulige erotiske ting (...). Dén, som vandt konkurrencen, fik lov til at gå i seng med [Person Cs kaldenavn]," fortæller [Person B] i programmet.

[Person B] opnåede også selv at blive en af de udvalgte, som fik lov til at have seksuelt samvær med [Person Cs kaldenavn] på et hemmeligt sted i Frankrig, efter at hun havde sendt et foto af sig selv i undertøj.

"Jeg kom hen i en lejlighed, hvor en masse piger blev holdt frivilligt indespærrede, mens de ventede på at have tantra-sex med [Person Cs kaldenavn]," fortæller [Person B], som selv var sammen med sexguruen i fire timer.

M.I.S.A. er under kritisk søgelys i flere europæiske lande

Det er dog ikke kun her i Danmark, at den rumænsk-baserede M.I.S.A.-bevægelse og [Person C]s udsættes for kritik af afhoppede medlemmer.

Så sent som mandag i denne uge bragte finsk fjernsyn dokumentaren 'The Call of a tantric guru', hvor bl.a. purunge kvinder fortalte om, hvordan de med bind for øjnene var blevet bragt til [Person Cs kaldenavn]s hemmelige lejlighed i Paris for at have sex med ham.

Også i Italien er man blevet mere opmærksomme på M.I.S.As aktiviteter, og i 2012 har italiensk politi foretaget 25 razziaer mod bevægelsen, der mistænkes for bl.a. human trafficking og sex med mindreårige.

Ifølge den finske dokumentar har omkring 20 medlemmer af Europaparlamentet sidste forår underskrevet en begæring om at få aktindsigt i M.I.S.A.-bevægelsens aktiviteter. Hvis man spørger M.I.S.A.s tusindvis af tilhængere, er der derimod tale om, at [Person C]s er offer for heksejagt og forfølgelse på grund af sine religiøse holdninger, og for få år siden opnåede [Person C] politisk asyl i Sverige, hvor han dog angiveligt ikke længere opholder sig.

[Klager] afviser at være del af en sekt

Dansk [Klager] afviser alle beskyldninger om, at der skulle være tale om nogen form for sektlignende forhold på de danske centre. På hjemmesiden [Klager].dk skriver undervisningsleder [Person A] i sin blog, at Bubber forsøger at fremprovokere en sensations-historie.

Det er desværre ikke lykkedes tvtid at komme i kontakt med hverken [Person A] eller en anden talsperson for [Klager], men centrets presseansvarlige medarbejder har sendt en rapport, udarbejdet af den svenske sekt-ekspert Karl Erik Nylund, der frikender M.I.S.A. for beskyldningerne om, at bevægelsen skulle dække over en sex-sekt.

Rapporten, som blandt andet bygger på interview med [Person C] og [Person A], blev bestilt af M.I.S.A. og brugt som vidnesbyrd i retssagen i Højesteret i Stockholm 11.-12. oktober 2005, hvor [Person C] blev tilkendt ophold i Sverige.

Tvtid håber stadig på at få en kommentar fra [Person A] og vender tilbage med en opdatering af artiklen, hvis det sker.”

Den 24. maj 2013 bragte tv2.dk (tvtid) følgende artikel:

”Udskældt yoga-leder: - Tjente intet på sexfilm

[Person A] fra [Klager] afviser at have tjent på pornofilm, strip og tantramassage, som det fremlægges i Bubber-program. Han benægter dog ikke, at alle aktiviteterne er foregået

I anden del af 'Danmark ifølge Bubber - Sekten?', som blev vist torsdag aften på TV 2, fortalte en række "afhoppere" fra [Klager]-bevægelsen, at de offentligt støttede kursuscentre skulle være et skalkeskjul for en sekt-lignende organisation, som bl.a. lokker medlemmerne til frivilligt arbejde med tantramassage, sex-chat på nettet og medvirken i pornofilm.

På baggrund af anklagerne vælger undervisningsleder for [Klager], [Person A], som ikke ønskede at medvirke i Bubber-programmet på de gængse vilkår, nu at stå frem og give sin version af sagen, og han afviser alle beskyldninger om, at yogacentret skulle dække over en sex-sekt (interview er oversat fra engelsk):

- Det er helt hen i vejret at påstå, at [Klager] skulle være en sex-sekt. På yogakurserne undervises der i 1800 emner, og heraf handler kun 15 om seksuel energi og seksualitet. På tantrakurserne er det 45 ud af 560 emner, som omhandler seksualitet ud fra et tantrisk perspektiv. Det vil sige otte procent af det samlede kursus-CV. Og jeg kan garantere for, at der ikke dyrkes nogen form for sex i forbindelse med undervisningen, siger [Person A] til tv2.dk.dk.

(Ifølge de tidligere [Klager]-medlemmer [Person B] og [Person D] er der utallige eksempler på, at der dyrkes sex både på sommerlejre og på de mere avancerede tantrakurser. Ligesom der har været indrettet et "ashram" i [Klager] på [Adresse X] i København, hvor lærere og elever fra kursuscentret bor og har åbne, seksuelle forhold med adskillige partnere).

Men du medvirker selv under navnet "[Person As alias]" i pornografiske film, som blandt andet indeholder noget, der ligner en urinsex-scene. Hvorfor gør du det?

- Der er tale om et eksperiment, som jeg lavede sammen med nogle venner for mange år siden. Vi ønskede at lave en kunstnerisk film, hvor vi udforskede ældgamle, tantriske teknikker, og hvor vi ville ophøje sex til noget spirituelt i modsætning til de stereotype rå pornofilm. Vi fik kontakt til Barny Nygaard fra BN Agentur, som ville distribuere filmene for os. Men disse film har intet med [Klager] at gøre - det var et helt privat projekt, og i øvrigt har jeg ikke tjent noget på det. Udgifterne gik lige op med indtægterne. Så hvorfor anklage mig for noget, som jeg ikke engang har tjent penge på?, siger [Person A].

En af de tidligere medlemmer af [Klager]s inderkreds, [Person E], fortæller, at en række elever og lærere fra yogaskolen medvirker i sexfilm, hvoraf nogle blev produceret på hans gård på Nordsjælland (som tidligere var et [Klager]-ashram, dvs. bofællesskab, red.). Hvordan kan det være?

- Det er korrekt, at der er blevet lavet nogle film af en canadisk instruktør (Jean-Baptiste Miro, red.) som på et tidspunkt var kursist på yogaskolen, og som blev inspireret af de film, jeg var med til at lave. Han syntes, det kunne være spændende at udforske tantra-teknikkerne sammen med nogle lærere og elever, der selv ønskede at være med. Men - igen - der er tale om et privat projekt, lavet via hans eget produktionsselskab Sublime Erotica og fuldstændig uafhængigt af [Klager].

(Ifølge en artikel i Jyllands-Posten i 2009 blev nogle af Sublime Erotica-filmene optaget i [Klager]s tidligere yogacenter i [Adresse Y]. Og i den forbindelse udtalte udlejer, at der ikke havde været andre lejere til lokalerne end [Klager]. Og ifølge porno-films-distributør Barny Nygaard fakturerede han til [Klager], red.).

Tidligere [Klager]-medlemmer, deriblandt [Person B], fortæller, at yogakurserne bruges til at hverve folk til frivilligt arbejde med bl.a. at udføre tantrisk massage i "Tantra Temple"-klinikkerne eller lave sexchat på nettet, og at større pengebeløb angiveligt kanaliseres til [Klager]. Hvad siger du til det?

- Der udføres frivilligt arbejde i [Klager]. Men det er kun på kursuscentrene, hvor elever og lærere på timebasis kan tilbyde at arbejde frivilligt f.eks. i receptionen, i kantinen, i opvasken og med rengøring. Jeg får selv kun betaling for 20 timers arbejde om ugen, resten er frivilligt arbejde. Og da jeg ofte arbejder omkring 70 timer om ugen, med bl.a. undervisning, foredrag, administration og andet, leverer jeg ca. 50 timers gratis arbejde pr. uge, siger [Person A] og tilføjer.

- "Tantra Temple" har i øvrigt intet med [Klager] at gøre. Det kan godt være, at nogle af lærerne - og måske også nogle elever fra skolen - arbejder der. Men jeg blander mig ikke i, hvad de bruger deres fritid til.

(Tidligere medlemmer af [Klager]s inderkreds er i besiddelse af originale vagtskemaer for sexchat-arbejdet på de forskellige [Klager]-ashrams. Det fremgår af vagtskemaet, at formålet er at tjene penge til [Klager]. Ligesom den øverste åndelige leder af moderorganisationen MISA, [Person C], ifølge et datostemplet notat "Svar fra [Person Cs kaldenavn]" skulle have opfordet piger til at udføre tantramassage, red.).

Hvis de sexfilm, som omtales i 'Danmark ifølge Bubber', ikke har noget med [Klager] at gøre, hvorfor har folk fra skolen så købt rettighederne til filmene tilbage fra BN Agentur for et par måneder siden?

- Der er nogle fra skolen, som er blevet bekymrede over den negative fokusering på [Klager], som medierne nu igen koger suppe på, og derfor har de valgt at købe rettighederne til filmene, så de ikke vil blive misbrugt i den hetz, som kører mod yogaskolen.

Hvis der, som du siger, ikke foregår andet end upåklagelig undervisning i [Klager], hvorfor tror du så, at en række personer står frem og påstår, at der skulle være tale om sektlignende forhold i [Klager]s inderkreds?

- De tre personer, som står frem, [Person B], hendes mand [Person D], og [Person E], har alle personlige grunde til at sætte [Klager] i et dårligt lys. De er ikke objektive, og der er tale om ensidig kritik af [Klager]. Det var de samme tre personer, som udtalte sig til Jyllands-Posten i 2009, mens retssagen omkring gården kørte, og de fordrejer sandheden, så den passer i deres egen interesse.

- Sagen omkring gården er meget mere kompleks, end den bliver fremstillet i 'Danmark ifølge Bubber'. [Klager] investerede meget arbejde og mange penge i at sætte gården i stand, indrette værelser i det, der før var en stald, og så videre. Penge, som vi ikke har fået tilbage. [Person E], som selv var en del af [Klager] i mange år, fik aldrig ændret kontraktforholdene (hvor [Klager] stod som lejer, red.), som han ellers sagde, han ville. Han blev ved med at udskyde det - og pludselig smed han os ud af ejendommen. Der var tale om en aftale mellem venner, som han udnyttede til egen vinding, og under retssagen fik han [Person B] og [Person D] over på sin side, og lige siden har de vendt sig mod [Klager] og opfundet historier om os, som ikke passer.

(Ifølge [Person E], som vandt retssagen, har en uvildig vurderingsmand udtalt, at de "istandsættelser", som blev udført, mens [Klager] var lejere af gården - bl.a. opsætning af gipsvægge for at lave rumopdelinger - reelt ingen værdi havde).

Det tidligere medlem af [Klager]s inderkreds, [Person B], fortæller, hvordan hun blev opfordret af dig og [Person Cs kaldenavn] til at få en abort, da hun ventede et barn med sin kæreste, [Person D], som hun i dag har tre børn sammen med. Hvordan kunne I finde på at råde hende til det?

- Da [Person B] fandt ud af, at hun var gravid, spurgte hun mig til råds om, hvad hun skulle gøre. Jeg havde opfattelsen af, at hendes forhold til [Person D] kørte dårligt. Så derfor frarådede jeg hende at få et barn med ham. Grunden til, at [Person Cs kaldenavn] blev involveret, var, at jeg selv bad om hans råd i sagen. Men det var nok dumt - når sagen bliver fremstillet, som den gør nu. [Person B] viser jo ikke de efterfølgende sms'er, hvor jeg tilbød min hjælp, hvis hun valgte at få barnet.

(Ifølge både [Person B] og [Person D] er [Person A]s udlægning af sagen en lodret løgn: - Vi har bestemt ikke bedt om hans råd. Vi fortalte først [Person A], at jeg var blevet gravid, da jeg var i tredje måned, netop for at undgå, at han skulle opfordre os til en abort, som er den gængse "løsning" på graviditeter i [Klager]. Efterfølgende blev vi indkaldt til et møde, hvor vi bl.a. fik at vide, at det var en dæmonisk graviditet, som vi ikke burde gennemføre. Efterfølgende blev vi frosset ud og havde ikke andet valg end at forlade [Klager], siger [Person B] til tv2.dk.dk).

Du siger, at [Klager] ikke lokker medlemmer til at optræde med bl.a. striptease. Hvordan kan det så være, at der arrangeres skønhedskonkurrencer på [Klager]s sommerlejre i f.eks. Rumænien, hvor kvinder går nøgne rundt på scenen og optræder med striptease-dans?

- På sommerlejrene er der mange meget unge mennesker med, som gerne vil være letpåklædte og lave striptease. Der er ikke nogen, der tvinger dem til det. Tværtimod. Det er deres eget valg. Jeg tror, det kan sammenlignes med andre steder, hvor mange unge samles om sommeren, f.eks. på Sunny Beach og på diskoteker. Der foregår det jo også, uden at der stilles spørgsmålstegn ved det, siger [Person A].

(Ifølge bl.a. [Person B] og [Person D] opfordres kvindelige medlemmer af [Klager] til at udføre bl.a. striptease, tantramassage, sexchat og andre seksuelle aktiviteter for at udvikle deres spiritualitet.)

Der er flere tidligere medlemmer af [Klager], der uafhængigt bekræfter [Person E], [Person B] og [Person D]s oplevelser. De har dog ikke ønsket at stå frem i medierne af frygt for at blive hængt ud i offentligheden.

[Person A]s svarer yderligere på mediernes anklager mod ham og [Klager], på sin blog (se link oven for til højre i artiklen).”

Klager har i perioden fra den 14. maj til den 9. juni 2013 klaget til tv2.dk over de enkelte artikler. Klagerne har også omfattet krav om genmæle. tv2.dk har afvist alle klagerne.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at tv2.dk (tvtid) med de påklagede artikler, har offentliggjort en række ukorrekte, injurierende, ærekrænkende udsagn.

[Person A] er ikke leder af [Klager]. Han er koordinerende underviser eller kan omtales som undervisningsleder. Ligeledes er han ikke sexguru. Klager gør opmærksom på, at denne ikke har nogen relation til www.tantracure.dk, hvor [Person A] er benævnt som leder af [Klager]. Det afvises i øvrigt, at tantracure.dk er en samarbejdspartner og at ejeren af hjemmesiden, [Person F], er en del af [Klager]s inderkreds. tv2.dk har ikke rettet direkte forespørgsel til [Klager] angående [Person A]s status. Visitkortet, hvor [Person A] står angivet som formand er fra 2004 og er ikke erhvervet fra hverken [Klager] eller [Person A] selv. Klager afviser, at [Klager] skulle have henvist til [Person A] som leder i korrespondancen med Eyeworks. Klager anser hverken tv2.dk’s anonyme kilder eller de kilder, der står frem i udsendelsen for at være troværdige.

Ingen af [Klager]s kurser eller andre begivenheder indeholder seksuelle aktiviteter, og centret har ingen ”tantra-sex-afdeling”. Centrets tantrakurser lyder: Intensiv Tantra, Tantra for Kvinder og Tantra for Mænd. På disse kurser omhandler 45 ud af 560 eller 8 procent om seksualitet ud fra et tantrisk perspektiv. På de øvrige yogakurser omhandler kun 15 ud af 1800 emner seksuel energi og seksualitet. Dokumentarprogrammet ”Te og tantrasex i tisvilde” var endnu et manipulerende fejlportræt af hvad der foregår på [Klager]. Anonyme kilder, der påstår, at der dyrkes sex i forbindelse med lejre og kurser på [Klager] anses ikke som troværdige.

[Klager] har videre anført, at det ikke er en sekt, men en frivillig forening, der underviser i yoga, tantra og meditation og derfor kan omtales som en yogaskole. Medlemmer opfordres ikke til at donere private midler, og der er ingen skjulte tillæg. Ligeledes er ingen blevet udnyttet seksuelt. Elever på centret opretholder ganske almindelige sociale relationer. Således er der aldrig nogen, der er blevet opfordret af [Klager] til at tage afstand til familier og venner.

Ifølge klager burde tv2.dk eller Eyeworks have kontaktet Tantratemplet vedrørende anklagen om, at der skulle være en forbindelse mellem Tantratemplet og [Klager].

Det er ikke korrekt, at medlemmer af Europaparlamentet har underskrevet en begæring om at få aktindsigt i M.I.S.A. Derimod har mere end 20 medlemmer af Europaparlamentet skrevet breve til de rumænske myndigheder, for at sikre sig en retfærdig behandling af M.I.S.A. og [Person C]. Brevene blev skrevet i bekymring over de rumænske myndigheders overtrædelse af menneskerettighederne i forbindelse med M.I.S.A. og retssagen mod [Person C]. Det er uetisk, at tv2.dk har slettet fejlen uden at rette informationen.

I den forbindelse har [Klager] henvist til en artikel fra East European Correspondent af Vibeke Sperling, hvor ovenstående retssag omtales som den største menneskerettighedsskandale i Rumænien. Artiklen bekræfter i øvrigt ovenstående påstand om Europaparlamentsmedlemmernes intention med brevene.

Det er ikke korrekt, at den rapport, der blev brugt som vidnesbyrd i retssagen i Højesteret i Stockholm 11.-12. oktober 2005, vedrørende [Person C]s søgen om opholdstilladelse, var bestilt af M.I.S.A. Højesteret valgte selv Karl Erik Nylund til at udarbejde rapporten uden forsvarets vidende. Nylund besøgte [Person C], mens denne sad i isolation, hvilket kun har kunnet lade sig gøre, hvis Nylund arbejdede for de svenske autoriteter.

Overskriften ”[Person A] fra [Klager] afviser at have tjent på pornofilm, strip og tantramassage, som det fremlægges i Bubber-program. Han benægter dog ikke, at alle aktiviteterne er foregået” er ikke et korrekt udsagn. [Person A] har aldrig udtalt at have haft nogen forbindelse til strip eller tantramassage. Overskriften er en fordrejning og dækker ikke artiklens indhold. Ingen af ovennævnte aktiviteter har foregået i [Klager] regi, hvilket bør præciseres, når det præciseres i overskriften, at [Person A] har tilknytning til [Klager].

[Person B]s og [Person D]s udtalelser om, at der dyrkes sex på sommerlejre og tantrakurser er ukorrekte og skadevirkende for [Klager]s tantrakurser. Journalisten burde have henvendt sig til [Klager] før viderebringelsen af en sådan påstand. Klager klargør i øvrigt, at denne ingen forbindelse har til ashrammerne omkring [Klager] og således heller ikke til produktionsselskabet Sublime Erotica eller til Tantratemplet.

Klager anfører, at der ikke er ført bevis for påstanden om, at tidligere medlemmer er i besiddelse af vagtskemaer for sexchat, hvor det skulle fremgå, at formålet er at tjene penge til [Klager]. Vagtskemaerne er alle word-dokumenter uden underskrift eller stempel.

Samme gør sig gældende for påstanden om, at et datostemplet notat fra [Person C] skulle opfordre piger til at udføre tantramassage. Begge påstande er ukorrekte, injurierende og ærekrænkende.

[Klager] klager ligeledes generelt over den journalistiske stil i artiklen af 24.05.13: ”Udskældt yoga-leder: - Tjente intet på sexfilm”. [Person A]s svar blev konstant efterfulgt af bemærkninger i parentes, som [Person A] ikke fik mulighed for at svare på forinden publiceringen.

2.2 tv2.dk (tvtid)’s synspunkter

tv2.dk har anført, at benævnelsen af [Person A] som sexguru og leder af yogaskolen sker på baggrund af oplysninger fra flere uafhængige og troværdige kilder. Dette understøttes tillige af dialogen og korrespondancen mellem [Klager] og Eyeworks Danmark A/S, hvor [Person A] er blevet omtalt som centrets leder. Ydermere anføres det, at klager selv tidligere har angivet [Person A] som leder på hjemmesiden www.tantracure.dk, på klagers egen hjemmeside samt på [Person A]s visitkort. www.tantracure.dk anses som [Klager]s tætte samarbejdspartner og er ejet af et medlem af klagers inderkreds, [Person F]. Visitkortet blev udleveret til Eyeworks i 2012.

Artiklen efterlader ikke det indtryk, at [Klager] har en egentlig tantra-sex afdeling, men indikerer blot, at der foregår aktiviteter af seksuel karakter på tantra-kurserne. tv2.dk henviser til et DR dokumentarprogram om [Klager] ved navn ”Te og tantrasex i Tisvilde”, hvor samme indikation fremgik. Dette bliver desuden bekræftet af flere uafhængige kilder, ligesom det fremgår af klagers egen hjemmeside.

Angående klagen om Bubbers udtalelser har tv2.dk anført, at det tydeligt fremgår som et udtryk for Bubbers egne vurdering og holdninger. I artiklen fremgår det desuden, at [Person A] mener, at programmerne fordrejer de faktiske forhold. Således er klager kommer til orde i artiklen.

Angående udsagnet om, at 20 medlemmer af Europaparlamentet havde søgt om aktindsigt i M.I.S.A. har tv2.dk oplyst, at de har slettet dette fra artiklen, så snart de af klager blev gjort opmærksom på, at dette ikke var korrekt. Endvidere vedrører dette emne ikke klager, hvorfor klager ikke er klageberettiget. tv2.dk tilføjer, at de har redigeringsretten, og at de angivne oplysninger der ønskes genmæle for, rækker ud over de nødvendige faktuelle oplysninger.

tv2.dk har videre anført, at klager ikke er klageberettiget i henhold til oplysningen om, at rapporten blev bestilt af M.I.S.A. Eyeworks har desuden bekræftet, at der foreligger dokumentation til støtte for påstanden. Endvidere har Orjan Hultåker, der ifølge klagers egen hjemmeside samarbejde med Nylund om rapporten, skriftligt bekræftet ovenstående påstand over for Eyeworks.

Til påstanden om, at oplysningen i underrubrikken om, at ”han [Person A] benægter dog ikke, at alle aktiviteterne er foregået” har tv2.dk anført, at de af flere uafhængige kilder blevet oplyst om, at der er blevet fremstillet pornofilm, udført striptease og tantra-massage af personer i [Klager]s inderkreds. Det fremgår klart af artiklen, at klager afviser, at dette er sket i [Klager]-regi. Her fremgår det, at det er et privat projekt, lavet via Sublime Erotica. Sublime Erotica havde i øvrigt samme adresse som en af [Klager]s ashrams.

Af artiklen fremgår det endvidere, at [Person A] afviser enhver forbindelse mellem Tantra Temple og [Klager].

tv2.dk har i samme forbindelse henvist til [Person A]s udtalelse i interviewet om, at de meget unge mennesker på sommerlejrene selv vælger at være letpåklædte og lave striptease. Derfor finder tv2.dk ikke underrubrikken misvisende.

tv2.dk har anført, at [Klager]s medlemmers private gøremål kan have en væsentlig samfundsmæssig interesse, da programmet netop omhandler klagers formåen til at få disse til at vie sit liv til klager og dennes værdier. I den forbindelse er det ikke ubegrundet at indikere, at der er en vis forbindelse mellem ashram og [Klager]. Ydermere har [Klager] erkendt, at de i 2003 har været direkte involveret i købet af en ejendom, der skulle fungere som ashram.

Den omtalte artikel indeholder en boks med en henvisning til [Person A]s egen blog, hvor [Person A] svarer på mediernes kritik samt en henvisning til en anden artikel med overskriften ”Yoga-bevægelse svarer igen på kritik”, hvori der er et link til klagers hjemmeside med videomateriale der imødegår den rejste kritik.

[Person B] og [Person D] fastholder deres oplysninger om, at der dyrkes sex på [Klager]s sommerlejre og tantrakurser. Dette bekræftes også af klagers egen hjemmeside, hvor en frivillig aktivitet på en tantra-sommerlejr indebærer, at alle deltagerne skulle have sex på samme tid i deres telt eller på deres værelse.

Det fremgår i artiklen, at [Person A] afviser, at der bliver dyrket nogen form for sex i forbindelsen med undervisningen. Ligeledes fremgår det af artiklen, at [Person A] ikke anser kilderne med disse udtalelser som troværdige og objektive. Klager er altså kommet til orde og oplysningerne fra tidligere medlemmer står ikke uimodsagt i artiklen.

Angående de tidligere medlemmers vagtskemaer for sex-chat, har tv2.dk vedlagt skriftlig dokumentation herfor.

Angående klagen om den generelle journalistiske stil i henhold til artiklens kommentarer i parentes til [Person A]s udtalelse har tv2.dk anført, at kritikken i parenteserne ikke går udover den i øvrigt rejste kritik i artiklen og derfor ikke er i strid med god presseskik.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Inger Bach, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at de påklagede artiklers oplysninger om, at [Klager] har en tantra-sex-afdeling, at der dyrkes sex på [Klager]s lejre og kurser, at [Klager] har forbindelse til sex-chat arbejde og at pengene derfra går til [Klager], og at [Klager] er en sekt, der udnytter sine medlemmer kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager], og de har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Efter det for nævnet oplyste har tv2.dk i forbindelse med offentliggørelsen af artiklerne løbende forsøgt at indhente kommentarer fra [Klager]. Forsøgene forblev forgæves, indtil [Person A] indvilligede i et interview med tv2.dk sidst i maj 2013.

tv2.dk har i de artikler, der blev offentliggjort inden det lykkedes at indhente et interview fra [Person A] bragt citater fra [Klager]s hjemmeside og [Person A]s blog, der modsiger de anklager artiklen bringer.

I artiklen ”Udskældt yoga-leder: - Tjente intet på sexfilm” har tv2.dk bragt dele af dette interview. Pressenævnet finder, at det til nævnet fremsendte nedskrevne interview, der efter det oplyste er godkendt af begge parter, er loyalt gengivet i artiklen.

Under hensyn til, at tv2.dk således løbende har forsøgt at indhente kommentarer fra [Klager], og at de, da det lykkedes, loyalt har gengivet interviewet med [Person A] i en artikel, finder Pressenævnet, at tv2.dk har efterprøvet oplysningerne tilstrækkeligt, og nævnet udtaler derfor ikke sin kritik.

Nævnet finder ikke, at udsagnet om, at [Person A] er leder af [Klager] kan være skadelig, krænkende eller virke agtelsesforringende og kan alene af den grund ikke danne grundlag for nævnets kritik.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at overskrifter og mellemrubrikker i form og indholds skal have dækning i den pågældende artikel eller udsendelse. Det samme gælder de såkaldte spisesedler jf. punktet A6.

Pressenævnet finder, at mellemrubrikken: ”[Person A] fra [Klager] afviser at have tjent på pornofilm, strip og tantramassage, som det fremlægges i Bubber-program. Han benægter dog ikke, at alle aktiviteterne er foregået” har dækning i den pågældende artikel. Rubrikken angiver ikke, at aktiviteterne skulle være sket i forbindelse med [Person A]s arbejde i [Klager]. Nævnet udtaler således ikke kritik heroverfor.

Angående artiklernes oplysninger om, at M.I.S.A. skulle have bestilt Karl Erik Nylunds rapport og at Europaparlamentsmedlemmer havde underskrevet begæring om aktindsigt i M.I.S.A. finder nævnet, at klager ikke er klagerberettiget vedrørende disse punkter, da klager ikke selv benævnes.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at et medie bør udvise kildekritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2.

Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at tv2.dk har undladt at udvise den fornødne kildekritik over for de tidligere medlemmer af [Klager] [Person B]s og [Person D]. Artiklerne gengiver de tidligere medlemmers beskrivelse af deres oplevelser som medlemmer af [Klager].

Udtalelserne fremstår tydeligt som henholdsvis [Person B]s og [Person D]s egne vurderinger af sagen, og det fremgår klart, at der er et modsætningsforhold mellem klager på den ene side og [Person B] og [Person D] på den anden side. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af tv2.dk for at bringe og gengive de tidligere medlemmers oplevelser med [Klager].

Det samme gør sig gældende for værten Bubbers påklagede udtalelser. Nævnet udtaler derfor ikke kritik heroverfor.

Efter de foreliggende oplysninger finder Pressenævnet ikke grundlag for at udtale kritik af tv2.dk for at have anvendt betegnelsen ”sexguru” om [Person A]. Det bemærkes herved, at der er tale om tv2.dk’s egen vurdering på baggrund af de foreliggende oplysninger.

Pressenævnet finder ligeledes ikke anledning til at udtale kritik for den generelle journalistiske stil i artiklen ”Udskældt yoga-leder: - Tjente intet på sexfilm”. De anklager, der fremgår af parenteserne, der ikke var fremlagt for [Person A] gik ikke ud over de allerede fremlagte anklager, som [Person A] besvarede i interviewet. Nævnet udtaler ikke kritik.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik af tv2.dk for overtrædelse af god presseskik.

Genmæle

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder ikke, at artiklernes faktiske oplysninger om, at [Person A] skulle være leder i stedet for undervisningsleder af [Klager] er egnet til at påføre [Klager] økonomisk eller anden skade af betydning, og klager er derfor alene af den grund ikke berettiget til at få bragt et genmæle overfor disse oplysninger.

Artiklernes omtale af [Person A] som ”sexguru” fremstår tydeligt som tv2.dk’s egen vurdering.

Ligeledes er udsagnet ”Jeg tror på, at det er en sekt, vi har med at gøre. Den hverver mennesker, som bliver udnyttet både økonomisk og seksuelt under dække af, at de bliver spirituelt udviklet, og som opfordres til at tage afstand fra familie og venner” Bubbers egen udtalelse.

Tillige fremstår udsagnet om, at der dyrkes sex på sommerlejre og tantrakurser klart som [Person B]s og [Person D]s egne påstande og ikke som faktuelle oplysninger.

Da der således ikke er tale om faktiske oplysninger, men derimod henholdsvis tv2.dk’s, [Person B]s, Bubbers og [Person D]s egne subjektive vurderinger af [Klager], er klager alene af den grund ikke berettiget til at kræve genmæle for de tre ovenstående klagepunkter.

Nævnet anser artiklernes udsagn om, at [Klager] har en ”tantra-sex-afdeling” som en faktisk oplysning. [Klager] har imidlertid tantrakurser, der omhandler seksuel energi og seksualitet. Nævnet finder således ikke, at ordvalget afviger fra virkeligheden og derfor heller ikke grundlag for genmæle.

Pressenævnet finder ikke, at udsagnene: ”…20 medlemmer af Europaparlamentet sidste forår underskrevet en begæring om at få aktindsigt i M.I.S.A.-bevægelsens aktiviteter” og ”Rapporten, som blandt andet bygger på interview med [Person C] og [Person A], blev bestilt af M.I.S.A. og brugt som vidnesbyrd i retssagen i Højesteret i Stockholm 11.-12. oktober 2005, hvor [Person C] blev tilkendt ophold i Sverige” vedrører klager. Klager er alene af den grund ikke klageberettiget på disse punkter.

Angående artiklens udsagn om, at [Person A] ikke benægter at have deltaget i pornofilm, strip og tantramassage finder Pressenævnet, at de faktiske oplysninger er gengivet korrekt fra interviewet. I artiklens brødtekst fremgår det tydeligt, at aktiviteterne ikke er foregået i [Klager]-regi. Klager er derfor ikke berettiget til genmæle heroverfor.

Pressenævnet finder imidlertid, at følgende oplysninger fremstår som faktiske oplysninger: ”Tidligere medlemmer af [Klager]s inderkreds er i besiddelse af originale vagtskemaer for sexchat-arbejdet på de forskellige [Klager]-ashrams. Det fremgår af vagtskemaet, at formålet er at tjene penge til [Klager] ligesom den øverste åndelige leder af moderorganisationen MISA, [Person C], ifølge et datostemplet notat "Svar fra [Person Cs kaldenavn]" skulle have opfordret piger til at udføre tantramassage”.

Parterne har om de nævnte oplysninger anført modstridende forklaringer. På baggrund af de begrænsede muligheder for at føre bevis for nævnet, kan nævnet ikke tage stilling til, hvilke oplysninger, der er korrekte. Det bemærkes, at de vedlagte beviser for vagtskemaerne er i formatet Word og indeholder hverken datostempel eller underskrift.

Da oplysningerne ikke er dokumenteret utvivlsomt rigtige hverken i artiklerne eller i det materiale, tv2.dk har fremlagt for Pressenævnet i sagen, og da oplysningerne samtidig er egnede til at påføre [Klager] økonomisk eller anden skade af betydning, er [Klager] berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. retningslinjerne i lovens § 39, pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af tv2.dk (tvtid) at offentliggøre følgende:

”tv2.dk (tvtid) har blandt andet skrevet om [Klager], at der er vagtskemaer for sexchat.

Da denne og en anden oplysning kan skade [Klager], og da tv2.dk (tvtid) ikke har kunnet dokumentere oplysningerne, har [Klager] ret til at få sin version af sagen offentliggjort:

tv2.dk (tvtid) skrev at [Klager] havde udfærdiget vagtskemaer for sexchat-arbejdet på de forskellige [Klager]-ashrams med det formål at tjene penge til [Klager], ligesom den øverste åndelige leder af moderorganisationen MISA, [Person C], skulle have opfordret piger til at udføre tantramassage.

Disse oplysninger er urigtige.

[Klager]

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

* * *

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Afgjort den 24. september 2013