Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00495

Resumé

I udsendelserne Danmark ifølge Bubber – Sekten? der var fordelt på to udsendelser, bragte TV2 en del kritik af et yogacenter. Kritikken fremstår imidlertid som tidligere medlemmers personlige vurdering, ligesom TV2 løbende gav centeret mulighed for at komme til orde. Derfor får TV2 ikke kritik af Pressenævnet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Udsendelsernes oplysninger

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at de påklagede udsendelsers oplysninger, om

at [Klager] manipulerer sine medlemmer til at arbejde gratis eller for meget få midler i Tantratemplet,

at [Klager] begyndte at bevæge sig ind i et prostitutionsunivers,

at [Klager] misbruger dets kvindelige medlemmer,

at [Person C] har skrevet bøger, der dikterer adfærden for medlemmer af [Klager],

at [Klager] er skabt for at tilfredsstille [Person C]s seksuelle behov,

at præmien for at vinde de såkaldte Shakti-konkurrencerne er at få lov til at gå i seng med [Person C],

at [Klager] har medvirket til produktionen af pornofilm, og

at [Klager] modtager den indtjening, medlemmer har fra striptease og sexchats,

kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager], og de har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Efter det for nævnet oplyste har TV 2 forud for offentliggørelsen af udsendelserne løbende henvendt sig til [Klager] med henblik på at få [Person B] til at deltage i et interview eller på anden vis få en kommentar til udsendelsernes indhold.

[Klager]s medvirken i programmet blev ikke til noget på grund af uenighed om den aftale, der skulle ligge til grund for interviewet. TV 2 har imidlertid også ved e-mail af den 10. april 2013 forelagt [Klager] udsendelsernes kritikpunkter.

Sådan som sagen er oplyst for nævnet, finder nævnet at TV 2 flere gange forud for udsendelserne har forsøgt at indhente kommentarer fra [Klager], ligesom TV2 har forelagt udsendelsernes oplysninger for klager inden offentliggørelsen af udsendelserne. På det grundlag finder Pressenævnet ikke grundlag for at udtale kritik af TV 2.

Kildekritik

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at et medie bør udvise kildekritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2.

Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at TV 2 har undladt at udvise den fornødne kildekritik over for de tidligere medlemmer af [Klager] [Person D], [Person G] og [Person E]. Udsendelserne gengiver de tidligere medlemmers beskrivelse af deres oplevelser som medlemmer af [Klager].

Udtalelserne fremstår tydeligt som henholdsvis [Person D], [Person G] og [Person E]s vurderinger af deres møde med [Klager], og det fremgår klart, at der er et modsætningsforhold mellem klager på den ene side og de tidligere medlemmer på den anden side. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af TV2 for at bringe og gengive de tidligere medlemmers oplevelser med [Klager]. Bemærkningerne fra udsendelsernes tv-vært, Bubber, kan ikke føre til et andet resultat.

Virkemidler

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet.

Redaktøren er derfor berettiget til at beslutte, at rapporten skrevet af Karl Erik Nylund ikke omtales yderligere i udsendelserne.

Da TV 2 således ikke har overskredet redigeringsretten, udtaler nævnet ikke kritik på dette punkt.

Nævnet finder ligeledes, at det ligger inden for redigeringsretten at vise 16 billeder meget hurtigt efter hinanden efter udsagnet ”Hvis man kan støtte det her, så fortæl mig én ting, som man ikke kan støtte”, og nævnet udtaler derfor ikke sin kritik.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik af TV 2 for overtrædelse af god presseskik.

Genmæle

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at udsendelsernes oplysninger om,

at [Klager] manipulerer sine medlemmer til at arbejde gratis eller for meget få midler i Tantratemplet,

at [Klager] begyndte at bevæge sig ind i et prostitutionsunivers,

at [Klager] er en sekt,

at [Klager] misbruger dets kvindelige medlemmer,

at præmien for at vinde de såkaldte Shakti-konkurrencerne er at få lov til at gå i seng med [Person C],

at [Klager] har medvirket til produktionen af pornofilm, og

at [Klager] modtager den indtjening, medlemmer har fra striptease og sexchats,

tydeligt fremstår som henholdsvis de tidligere medlemmer, [Person D], [Person G] og [Person E]s samt Bubbers vurderinger. Da der således ikke er tale om faktiske oplysninger, er [Klager] ikke berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Bubbers udsagn om, at [Klager] er skabt for at tilfredsstille [Person C]s seksuelle behov, samt at [Person C] har skrevet bøger, der dikterer adfærden for medlemmer af [Klager] fremstår ligeledes tydeligt som værende Bubbers subjektive vurderinger, og [Klager] er derfor ej heller berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over to udsendelser bragt på TV 2 henholdsvis den 16. og 23. maj 2013, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omhandler endvidere mediets afslag på genmæle.

Sagen er behandlet sammen med sagerne 13-70-00482(BT), 13-70-00484 (tv2.dk (tvtid)) og 13-70-00505 (tv2.dk (nyhederne)).

1 Sagsfremstilling

Forud for offentliggørelsen af de to udsendelser korresponderede Eyeworks Denmark og [Klager]s presseansvarlige, [Person A]. Af denne korrespondance fremgår blandt andet følgende fra en e-mail af den 2. juli 2012 fra [Person A] til Eyeworks Denmark:

”Bubber ringende til os i torsdags, og vi havde en snak om, hvordan vi kan finde en løsning til en medieaftale, der er god for alle parter. Vi vil fortsat gerne medvirke i programmet, og jeg forstod på ham, at I desværre ikke kan imødekommer vores forslag.

I forlængelse af mit tidligere forslag til en aftale kan vores seneste forbehold formuleres meget klart som en absolut pligt fra jeres side til, at vi skal gennemse og endeligt godkende det færdige program, inden I må vise det/offentliggøre det.

På den måde undgår vi at tale om, hvad der er faktuelle fejl, redigeringsrettigheder mm.”

Til denne e-mail svarede Eyeworks Denmark den 6. juli 2012 følgende:

”Tak for din mail og forslag.

Desværre kan vi ikke imødekomme det, da det, som jeg nævnte på tlf, ikke er muligt for nogen danske tv stationer/produktionsselskaber at give den ret til nogen medvirkende”

Desuden korresponderede Bubber med [Person B]s sekretær. Af denne korrespondance fremgår blandt andet følgende e-mail af den 18. december 2012 fra Bubber:

”Thank you for getting back to me so fast.

I have to say that this is not an offer of cooperation. It is an offer to [Person B]/[Klager] to answer to critique that will be raised in my program.

The contractual terms I sent you is standard which all our participants are asked to sign.

We are aware that you have asked for the right to choose which part of the interview we afterwards can use.

This is unfortunately not a request we can accommodate, as we would then compromise on our constitutional right of the press to collect, treat and pass information. Also TV2/DK will never accept that these rights to edit the program are granted to participants in a program like this.

Therefore this is my final offer to [Person B] to participate in an interview and give us his view of the portrayed facts: I can meet him at [Klager] Center the 21. of December 2012 9.30 o’clock. If he is not in the country I can do a phone interview 10 o’clock the same day.

I will present the questions, which were sent to you and [Person A] earlier and he will be able to answer them. The program will be broadcasted on TV2 whether he participates or not, which is why this is to be regarded as an offer and I’m afraid the above terms are not open for discussion.

Please get back to me no later than Thursday the 20. Of December at noon. If I don’t hear from you before then, I must conclude that [Person B]/[Klager] is not interested in answering the questions raised in the program.”

Hertil svarede [Person B]s sekretær den 20. december 2012 følgende:

”[Person B] is willing to cooperate and participate in your program in fair and professional conditions. I have attached the contract which clearly states these conditions in which [Person B] will agree to participate in your program.

The person signing from your side needs to be in the board of directors of Eyework, and due to the circumstances we will need a proof of this (for example a copy of their registration papers).

I also want to mention the importance of recognizing the right of publicity, or personality rights in this situation.

The right is “the right of an individual to control the commercial use of his or her name, image, likeness, or other unequivocal aspects of one’s identity”. This is a natural right which is therfore universal and inalienable and it is also guaranteed by the constitution. Therefore, the contractual terms must be fair and balanced for both sides.”

Bubber svarede den 21. December 2012 følgende:

”As i wrote to you in my earlier e-mail we cannot compromise on our constitutional rights of the press. Therefore we and TV2/DK will never accept that the rights to edit the program are granted to participants in a program like this. Therefore I take your answer on my e-mail as a no to participate in our program.”

Den 10. Januar 2013 henvendte Bubber sig igen til [Person B]s sekretær pr. e-mail. Af denne e-mail fremgik følgende:

”We have decided to do one more program.

The three main issues we would like to discuss in the new program are:

- Karma yoga principles. How does it work?

- Finances: [Klager] receives subsides from Københavns Kommune. Is [Klager] a “folkeoplysende institution”?

- The tendencies of behaviour toward ex-members.

The conditions are the same as last time. We cannot compromise on our constitutional rights of the press. Therefore we and TV2/DK will never accept that the rights to edit the program are granted to participants in a program like this.

I really hope [Person B] will participate in this program and I hope to hear from you soon. We could do the interview at [Klager] on Wednesday next week. If I don’t hear from you within Wednesday 16. Of January I will take this as a “no” to [Person B] participating in the program.”

E-mailen forblev ubesvaret.

Ved e-mail af 10. april 2013 henvendte Eyeworks Denmark sig ved Wenche Jensen igen til [Klager]s presseansvarlige [Person A]. Af denne e-mail fremgår følgende:

”Som tidligere oplyst laver TV2-programmet ”Danmark ifølge Bubber” to programmer, der handler om [Klager].

I programmerne bliver der rejst nogle alvorlige kritikpunkter, som vi gerne vil give jer endnu en chance for at svare på. Der bliver i programmerne peget på, at tidligere medlemmer startede som søgende mennesker i en almindelige yogaforening, men at medlemskabet tog en uventet drejning, hvor de som medlemmer af [Klager], sammen med elever og lærere blandt andet medvirkede i pornofilm, sexchats og arbejdede på ”tantra-massageklinikker”. Disse elever og lærere skulle desuden aflevere en andel af deres indtægter fra arbejdet til [Klager] som en del af karmayoga princippet. Tidligere medlemmer peger endivdere i programmerne på, at [Person B] var en ledende figur, der var ”med i alt”, og at hans ledelsesform havde militante præg. I programmerne bliver det også sagt, at [Person C] bliver dyrket i [Klager] som en gud, og at udvalgte medlemmer kan dyrke sex med ham som en genvej til at brænde karma. Disse kritipunkter er blandt andet med til, at programmerne omtaler [Klager] som en sekt.

Vi havde helst set, at [Klager] medvirkede i programmerne, men da vi ikke har kunnet imødekomme jeres krav om redigeringsret til programmerne, har I ikke ønsket dette. Vi ønsker dog hermed en sidste gang at give jer mulighed for at svare på ovenstående kritikpunkter. Grundet produktionelle deadlines bedes I svare undertegnede per e-mail enten på dansk eller engelsk inden i morgen fredag den 13. april 2013 kl. 10.00.”

[Person A] svarede den 11. april 2013 blandt andet følgende:

”Med reference til tidligere skrivelser til Bubber og forskellige medarbejdere på Eyeworks, samt jeres e-mail af 10. april 2013: Vi beklager, at I fortsat ikke ønsker vores deltagelse i jeres program, jf. tidligere fremsendte forslag til en medieaftale den 18. december 2012, som I ikke ønskede at underskrive.

[…]

Som respons til jeres kritikpunkter fremsendt i email af 10. april 2013 finder I her link til Karl Erik Nylunds rapport om MISA, [Klager] og [Person C] i engelsk oversættelse på vores internationale hjemmeside.

[…]”

Den 16. maj 2013 bragte TV 2 første del af programmet ”Danmark ifølge Bubber – Sekten?”. Af programmet fremgik følgende:

Vært: Hvert år forsøger mennesker at bryde ud af en sekt. Sekter som de er bundet til i årevis. [Klager] er tilsyneladende et helt almindeligt yogasted i København, men de bliver beskyldt for at være en sekt, der udnytter unge piger seksuelt.

[…]

Vært: Er der hold i anklagerne? Er [Klager] mere end bare en almindelig yogaskole? Er det virkelig en sex-sekt?

[]

Vært: For et halvt år siden, der fik jeg et tip om, at der foregik nogle helt andre ting end yoga på en yogaskole i København. Derfor så vil jeg gerne med egne øjne se, hvad der egentlig foregår på de her tantrakurser, [Klager] tilbyder, så jeg tog kontakt til dem. De inviterede mig med på deres årlige sommerlejr men kom med krav, som jeg på ingen måde kunne opfylde.

[Person A], presseansvarlig, [Klager]: Vi har jo ligesom et brand på en eller anden måde, som vi gerne vil holde fast i, og hvis der er nogle ting, som ikke rigtig passer ind i det i programmet, så vil vi gerne ligesom have lov til at være med til at kigge på redigeringen.

Vært: De ville bestemme, hvordan programmet skulle klippes sammen.

Vært: Det er jo lidt det samme som at sige, fordi, det kan ikke lade sig gøre. Der er ikke nogle mennesker, der kan blive portrætteret og så bagefter forlange redigeringsret, så det er jo lidt det samme som at sige, at I ikke vil være med.

[Person A], presseansvarlig, [Klager]: Ja.

Vært: [Klager] vil altså kun være med, hvis de 100 % må bestemme, hvordan de kommer til at fremstå, og det gjorde kun én ting – jeg blev endnu mere mistænksom. Hvad er det egentlig, der foregår?

[Klager], har jeg fundet ud af, er en del af en international organisation, der har sine rødder helt ned i Rumænien.

Den rumænske moderorganisation hedder MISA. MISA har 40.000 medlemmer i 30 lande. Der er stærke kræfter på spil også her i Danmark. Organisationens overhoved er den rumænske guru [Person C] kendt som [Person Cs kaldenavn], og den danske afdeling ledes af en anden rumæner, [Person B]. I Rumænien er MISA kendt som [Person Cs kaldenavn]s sex-sekt og [Person Cs kaldenavn] selv, ja, han er tilsyneladende gået under jorden.

Jeg har fået kontakt til en kvinde, [Person D], 36 år gammel. I hele syv år der var hun en del af inderkredsen i [Klager], og hun forlod det hele i 2008. Hun må vide, om der er hold i anklagerne, og om [Klager] virkelig er en sekt.

[Person D]: Hej

Vært: Hej, det er Bubber

[Person D]: Ja hej, jeg lukker dig ind

Vært: Tak

[Person D]: Velkommen

Vært: Tusind tak, tak fordi du ville tale med mig

[Person D]: Ja selvfølgelig, kom indenfor.

Vært: Hvornår, hvornår blev du medlem?

[Person D]: Jeg startede inde på yogaskolen i 1999.

Vært: Og hvorfor?

[Person D]: Jamen det var fordi, jeg blev interesseret i yoga.

Vært: Så du startede med at banke på derinde, og så sagde du ”må jeg komme..”

[Person D]: Dybest set ja. Og de tager imod én med åbne arme. Det er jo et meget venligt og varmt sted at træde ind.

Vært: Hvem mødte dig?

[Person D]: Når man kommer nede fra gadens larm og sådan noget ikke, så kommer du ind i sådan et helt, helt stille sted, og så spiller de sådan noget meget afdæmpet orientalsk musik, og der er en meget venlig yogalærer, der tager imod mig og viser mig rundt, og der er nogle unge mænd, som er kronragede, og de har bar overkrop og så sådan noget, der ligner karatebukser på, og de står og laver sådan nogle yogaøvelser, der ser vildt avancerede ud, og jeg tænker bare, at det var lige mig. Jeg følte mig hjemme.

Vært: Det begynder som et helt almindeligt yogakursus for [Person D], men hun bliver mere og mere fascineret af det spirituelle miljø omkring skolen og efter to år, der tager hun et afgørende skridt. Hun vælger at flytte i et [Klager]-kollektiv. En såkaldt Ashram.

[Person D]: Det var et gammelt hippie-kollektiv, som denne her yogaskole havde købt for private midler, altså som eleverne selv havde betalt for. Og så flyttede jeg ind der, og når man gør det, så træder man lidt ligesom ind i indercirklen.

Vært: Ja

[Person D]: Fordi så kommer man jo meget tæt på, og det var der det sådan begyndte, at jeg blev mere og mere involveret, fordi jeg boede jo sammen med ligesindede, og jeg mistede, langsomt, interessen for omverdenen.

Vært: [Person D] isolerer sig for sin familie og omverdenen, og nu stopper hun også sit jura-studie. [Person B] er håndplukket af guruen [Person Cs kaldenavn] til at være leder i Danmark. Han gør [Person D] til sin personlige assistent. En position hvor [Person D] får stor indsigt i, hvad der foregår i indercirklen i [Klager].

[Person D]: Der var ingenting, der gik hans næse forbi. Han var inde over samtlige beslutningsprocesser, altså ned til hvem der skulle sove i hvad for en seng, og hvad for en farve man skulle male med i sit værelse.

Vært: Og det var dig, der fodrede ham med det.

[Person D]: Det var det jo blandt andet, ja. Der var sådan nogle lidt militante aspekter. Det var meget overvågning og kontrol med, hvad folk gjorde, hvor de gjorde, og hvordan de gjorde det.

Vært: Og det studsede du ikke over?

[Person D]: Tingene kommer gradvist.

Vært: Nu bruger [Person D] alt sin tid på [Klager]. [Person D] står til rådighed som assistent for [Person B] døgnet rundt.

[Person D]: Altså jeg gjorde alt. Altså. Han skulle jo ikke mangle noget, han var jo den her i Danmark, der var tættest på [Person Cs kaldenavn] og dermed også tættest på Gud. Han havde en meget høj…

Vært: Gud? Hvordan kom Gud lige ind der?

[Person D]: Ja hvordan kom Gud lige ind der? Det hele bygger jo på en antagelse om, at [Person Cs kaldenavn] han er spirituelt oplyst. Han og Gud er fusioneret, de er blevet ét.

Vært: [Klager] opfordrer medlemmerne til åbne forhold. Det lykkes tilsyneladende lederen [Person B] at få [Person D] og de andre medlemmer til fuldstændig at overlade ansvaret for deres liv og deres seksualitet til [Klager].

[Person D]: Langt, langt, langt de fleste, som bliver derinde og går ind i det, de ender med at have flere partnere på samme tid. Det vil sige man har, det kan være, det kan være man har tre elskere, eller det kan være, man har én kæreste og så bare én man ligesom ser ved siden af.

Vært: Og hvad gjorde du?

[Person D]: Jamen jeg gjorde ligesom alle andre, man følger jo tit strømmen.

Vært: [Person Cs kaldenavn] har skrevet bøger om, hvordan medlemmerne skal leve i [Klager]. Han mener, tantrasex er den eneste vej til at blive det perfekte menneske og her udfylder guruen selv en meget afgørende rolle.

Vært: Altså det, det seksuelle, vi kommer ikke udenom, at det er en kæmpe ting i det her. Det er næsten lige før, jeg vil vove at påstå, det, det er jo lavet igennem ligesom [Person Cs kaldenavn]s behov kunne man forestille sig.

[Person D]: Ja, altså der var for eksempel, man kørte sådan nogle skønhedskonkurrencer til den årlige yogalejr nede i Rumænien. Der kunne kvinder så tilmelde sig den der konkurrence, og så skulle de gå nøgne op på scenen og fremstille sig selv. Altså sådan du ved, visler rundt, og så laver vi lidt dans.

Vært: Altså han lavede en skønhedskonkurrence?

[Person D]: Han, altså han var jo selvfølgelig dommer i den, ikke? Nogle af disciplinerne var jo striptease og dans og alle mulige erotiske ting, ikke? Og hvis han så en kvinde som præcis havde den der skikkelse, så ville han sige ”hende der, hun er virkelig spirituelt udviklet”. Hvis du for eksempel har meget store bryster, så har du et meget åbent hjertechakra. Det er det, det viser og sådan nogle ting. Ja det er lidt sjovt.

Vært: Hvad vandt man så?

[Person D]: Ja den som vandt konkurrencen fik lov at gå i seng med [Person Cs kaldenavn].

Vært: Jamen kan du ikke se udefra, at man tror, at det er løgn.

[Person D]: Jo

Vært: Man tror simpelthen det er løgn det her. Hvordan kan man tilbede sådan et menneske?

[Person D]: Han er guruen

Vært: Men selvbestaltet.

[Person D]: Ja ja, men hvis du var med i den der shakti-konkurrence, så kunne du sådan her [knipser med fingrene] bare brænde 1000 års karma. Det var da genvej, det var da en smutvej, der ville noget.

Vært: Jo og hvem bestemte lige det og hvorfor det og skønhedskonkurrence, altså, du ved

[Person D]: Ja ja og det er jo selvfølgelig noget [Person Cs kaldenavn] har sagt, og præmissen er jo, at man ikke stiller spørgsmålstegn ved det, han siger.

Vært: De kvindelige medlemmer i [Klager] får altså at vide, at en genvej til at blive det perfekte menneske er, at have sex med guruen.

[Person D]: Så det ligger jo lidt i kortene, at det var i hvert fald noget, man kunne se frem til, hvis man var heldig. Jeg tror ikke, at der er mange kvinder, som ikke på et eller andet tidspunkt vil ønske at få den oplevelse, fordi at, at man ønsker jo, man ønsker jo at få adgang til den der guddommelige bevidsthed.

Vært: Og [Person D] vil gøre alt for at møde sin guru, så hun skriver et brev til [Person Cs kaldenavn], der lever et hemmeligt sted i Frankrig. Et brev, der vækker guruens interesse.

Vært: Kender han dig eller var det bare..

[Person D]: Han har set et billede. Der er altid billeder med, når man skriver til ham, og det var så enten nøgent eller i undertøj. Det var fordi han skulle kunne se ens energibaner, og der var ikke nogen, der måtte vide, kærester, forældre, ingen måtte vide, hvor man pludselig bare forsvinder hen. Hele det der hemmelighedskræmmeri det bliver jo noget meget, meget specielt, det er nærmest en mission, du er ude på. Der er ikke nogen, der ved, hvor du skal hen, og hvad du laver.

Vært: Du er særligt udvalgt

[Person D]: Ja det er man. Og så kommer man hen i en lejlighed, hvor alle de der piger de bliver holdt indespærret frivilligt, men man må ikke gå ud af den.

Vært: Hvor mange sidder I så der?

[Person D]: Aj, jamen på det tidspunkt der var det ikke så galt, der var vi vel en 10-12 piger i sådan en treværelses.

Vært: Så sidder I der en hel flok kvinder. Så venter I.

[Person D]: Ja

Vært: Hvornår, kan du så huske, da dit kald kom.

[Person D]: Ja ja der er vi ført ned i en parkeringskælder, får bind for øjnene, nylonsok ned, så du slet ikke kan se

Vært: For at?

[Person D]: Fordi at du må jo ikke vide, hvor [Person Cs kaldenavn] han skjuler sig, for hvis du så på et tidspunkt vender dig mod organisationen, så kan du jo udpege lokationen, og så inde i [Person Cs kaldenavn]s entre får man taget det af.

Vært: [Person D] er sammen med [Person Cs kaldenavn] i over fire timer og på intet tidspunkt stiller hun spørgsmål ved hele setuppet af unge piger, der bare venter på at have sex med guruen.

[Person D]: Hvis du tager det indenfor det fantastiske system, ikke, så er han tantramester, og han kan lære dig nogle ting som kvinde inden for det seksuelle, og andre vil sige, at man bare gik i seng med ham.

Vært: Og det billede, man kunne se også, en smuk, ung, skøn pige på et par og tyve og en gammel dødssyg mand… Er det sådan, bare billedligt talt?

[Person D]: Jeg tror, at set udefra så er det sådan, man vil se det. Når man er inde i det, så oplever man det på en anden måde.

Vært: Ja

Vært: Det virker utroligt, at [Person D] kunne blive så opslugt af [Klager], at hendes egen dømmekraft var sat helt ud af spil, så hvordan kom hun overhovedet i tvivl, og hvad fik hende til at vende tilbage til et almindeligt liv?

Vært: Hvornår gik det op for dig, at du, at du skulle ud?

[Person D]: Jamen det, det gik op for mig i starten af år 2008. Jeg var blevet gravid.

Vært: [Person D] er kæreste med barnets far, der også er i [Klager], og de begge er meget glade for, at de skal have et barn. Men da de fortæller det til skolens leder [Person B], bliver de kaldt til samtale.

[Person D]: [kan ikke høre ordet] var at remse op over alle de postulerede fejltagelser, vi havde gjort.

Vært: Såsom?

[Person D]: Jamen, ikke være integrerede nok på den spirituelle vej, være for kritiske i forhold til skolen, lade egoet tage over. Hans konklusion på det var, at det var mundet ud i denne her graviditet, og det ville være meget, meget forkert at få det her barn. Og, jamen, det var frygteligt at få at vide. Han sagde til mig, det var ikke Guds vilje, at denne her graviditet var sket, det var satans vilje.

Og så gik der ikke særlig lang tid, så fik vi en SMS midt om natten, at [Person Cs kaldenavn] sagde, at jeg skulle have en abort.

Vært: Det var, hvad der stod?

[Person D]: Nej, der stod ”[Person Cs kaldenavn] says no baby”. Jeg havde det bare sådan, altså det blev bare sværere og sværere for os at være en del af det, jeg tænkte, hvordan kan han sidde der mange tusinde kilometer fra mig og udtale sig om, om jeg skal have et barn. Det sekund, jeg hørte, at han sagde, at jeg skulle have en abort, da faldt alt fra hinanden, for jeg tænkte, han er én stor bedrager og plattenslager, han er jo ikke rask, altså. Han ved ikke, hvem jeg er. Han kan ikke fornemme noget som helst, som andre mennesker ikke kan fornemme. Han har ingen specielle overnaturlige evner eller clairvoyance eller noget som helst. At han kan give mig sådan et råd, for det er det værste råd, jeg kunne få. Han, han er jo ingenting så.

Vært: Man kan jo sige, din virkelighed den er jo krakeleret og gået i stykker. Du kommer tilbage til livet takket være din graviditet. Hvordan er det at se tilbage på den guddommelig, du lagde i [Person Cs kaldenavn].

[Person D]: Pludselig gik han fra, ja, jeg troede, at han var Gud her på jorden og til absolut ikke at have nogen betydning for mig, for jeg kunne ikke tillægge hans ord eller hans råd nogen værdi længere, og det er lidt dramatisk, men jeg var i den heldige situation, at jeg pludselig havde noget andet, ikke? Jeg havde glæden ved at skulle have en familie, og jeg havde min fantastiske kæreste ved min side, og det bar mig ligesom igennem det. Selvom alt andet faldt fra hinanden, og jeg mistede alt det, jeg havde troet på i ti år, så havde jeg alligevel et helt nyt liv, vi skulle til at bygge op.

Vært: Jeg vil godt sige tusind tak. Tak fordi du ville fortælle din historie. Det gjorde meget indtryk.

Vært: Det er ufatteligt, at den unge [Person D], der trådte ind af døren til [Klager], kunne miste jordforbindelsen fuldstændig. Er [Person D] den eneste, og hvor udbredt er det her, og hvad er det for mekanismer? Jeg skal mødes med en mand, der har haft flere tusinde samtaler med afhoppere fra sekten.

Niels Underbjerg, sektekspert: Værs’go at komme indenfor

Vært: Tusind tak, tak skal du have.

Niels Underbjerg, sektekspert: Tag plads

Vært: Her sidder du og har samtaler med dit sogn.

Niels Underbjerg, sektekspert: Ja blandt andet. Nogle gange er sognet stort

Vært: Ja. For du er præst?

Niels Underbjerg, sektekspert: Jeg er præst, ja.

Vært: Hvad er det, hvis man skal sige, hvad er det, der kendetegner en sekt? Hvad vil det være?

Niels Underbjerg, sektekspert: Jamen altså forskellige, der er forskellige elementer af det. Den ene det er ”kom som du er og bliv som os andre”, altså den, den tanke den er der meget, og der er nogen, der ved bedst, både om verden og om bevægelsen og om mig som enkeltperson, og så ved de også lige præcis, hvad målet er, helt tydeligt, og de er de eneste, der ved det.

Vært: Har du snakket med folk fra [Klager]?

Niels Underbjerg, sektekspert: Ja

Vært: Hvad kommer de så med til dig af problemer?

Niels Underbjerg, sektekspert: Jamen de kommer først og fremmest, fordi de er havnet i en eller anden form for eksistentielt kaos, hvor de ikke kan få samling på dem selv og ikke mindst de stærke grænseoverskridende oplevelser af seksuel karakter, som er en del af [Klager].

Vært: De burde jo vide, at der ikke er en Gud, der går rundt på jorden med briller og vil have sex med alle de unge kvinder i organisationen.

Niels Underbjerg, sektekspert: Det burde de vide, men hvis du først har accepteret det verdensbillede og ønsker at være en del af det fællesskab, som også giver noget godt til dem, altså det er jo vigtigt at sige, det er jo derfor, de er gået ind i det, de får noget godt, hvis de pludselig accepterer det verdensbillede der, så sker der simpelthen en langsom glidning til at man accepterer mere og mere. Det er først, når du når et godt stykke hen i systemet, at du finder ud af, at den der ene person nærmest er guddommelig og nærmest urørlig. Det sker i små ryk, og det sker nogle gange næsten umærkeligt.

Vært: Tusind tak.

Niels Underbjerg, sektekspert: Selv tak

Vært: Tak for en god snak.

Niels Underbjerg, sektekspert: Velbekomme

Vært: Jeg føler, jeg i hvert fald blev bedre klædt på.

Niels Underbjerg, sektekspert: Det er jeg glad for at høre.

Vært: Med alt det, jeg har fundet ud af om [Klager], så er jeg jo nødt til at få dem til at svare på anklagerne. Nu prøver jeg så at ringe til [Person B]. Så håber jeg, at han tager telefonen og vil mødes.

Der var udenlandsk telefonsvarer på. Nå, så må jeg jo bare prøve igen senere. Jeg er virkelig rystet over det, [Person D] fortalte. Jeg skal op at møde [Person D]s mor, der var ved at miste sin datter fuldstændig til [Klager]. I de år, [Person D] viede sit liv til [Klager], der kæmpede Lisbeth en indædt kamp for at fastholde dialogen med sin datter. [Person D]s mor har, som en af de få udenforstående, været vidne til, hvad der foregår inden for murene i [Klager].

Vært: Hej, hej Lisbeth.

Lisbeth: Hej

Vært: Lisbeth det er rigtig, rigtig sødt af dig, at du gider tale med mig om det her, fordi jeg ved godt, at det både kan være tabu, og det kan være noget, man helst ikke har lyst til at ruske op i, og det må også have været en forfærdelig oplevelse det der med at føle, kunne jeg forestille mig, at ens datter er ved at, ligesom, miste.

Lisbeth: Ja, jamen det var, det var rædselsfuldt. Det var det.

Vært: Hvor ængstelig har du været for at miste din datter?

Lisbeth: Jeg følte, at jeg havde mistet hende. Hun var der. Jeg kunne se hende, jeg kunne høre hende, men jeg kunne ikke mærke hende, altså hun var ikke, altså hun var jo ikke, hun var ikke min datter mere.

Vært: I desperation tog Lisbeth med på sommerlejr for at finde ud af, hvorfor hendes datter isolerede sig fra alt omkring sig.

Lisbeth: Jeg ville op at se, hvad det var for nogle mennesker. Jeg ville op at se deres leder, fordi han skulle nemlig komme til den lejr. Jeg blev jo bekymret, fordi jeg synes, at de opførte sig, som om det var et kæmpe popidol, der skulle komme eller noget i den retning.

Vært: Meget hurtigt får Lisbeth sine værste anelser bekræftet.

Lisbeth: Noget af det, som faktisk rystede mig rigtig meget, det var, at der var en kvinde, som stillede nogle spørgsmål, som jeg selv kunne have haft lyst til at stille, og jeg tænkte ”yes!”

Vært: Såsom?

Lisbeth: Jamen det var sådan i forhold til deres værdier. Så sagde han, at han kunne fornemme, at hendes kritiske holdning og tilgang skyldtes, at hun var besat af dæmoner, og jeg kunne jo simpelthen se, hvordan dem, der sad omkring hende, som hun var sammen med, hvordan de sådan nærmest sådan helt ”uh” ikke også, trak sig fra hende. Hun blev, ja hun blev selvfølgelig rædselsslagen og græd, og jeg havde allermest lyst til at skælde ud, råbe op.

Vært: Hvorfor gjorde du det ikke?

Lisbeth: Fordi at jeg ville gerne forsøge at komme ind på livet af min datter, og hvis jeg havde råbt op der, så ville det have faldet meget slemt ud.

Vært: Hvordan er det at være mor og vidne til det her, fordi man sidder ved siden af sin datter, hun er med i det her, og på den måde der se, at hun bliver ført bag lyset.

Lisbeth: Jamen det var at, jamen jeg tænker, at det er en sekt, hun er røget ind i.

Vært: Den sommerlejr, Lisbeth var vidne til, foregik på en gård i Nordsjælland. Gården var i mange år centrum for en stor del af [Klager]s aktiviteter. Jeg har fået kontakt til gårdens ejer, [Person E], og ligesom jeg troede det ikke kunne blive vildere, så skal jeg nu møde [Person E], der kan fortælle om sexarbejde sat i system i [Klager]. [Person E] han har brugt syv år af sit liv, hvor han har levet og åndet for [Klager].

Vært: Hej [Person E]

[Person E]: Hej Bubber

Vært: Godt at se dig

[Person E]: Kom indenfor

Vært: Og tak fordi vi måtte komme.

[Person E]: Selv tak

Vært: Også [Person E] startede ud som en almindelig tantrakursist hos [Klager] og endte i inderkredsen, indtil han brød med [Klager].

Vært: Hvad skete der, hvad var det, der…

[Person E]: Man er blevet trukket længere og længere ind i…

Vært: Jamen det kunne de vel ikke bestemme, det er jo dig selv, der bestemmer.

[Person E]: Jamen man er jo nysgerrig, ikke, og man vil jo gerne, hvad skal vi sige, have så meget ud af det som muligt, så når nogle fortæller dig, at du kan opnå nogle tilstande, det hele går jo på personlig frigørelse, og hvis du får at vide at ved at gøre nogle specifikke handlinger, at du bliver mere spirituel, ikke, jamen så gør man det. I hvert fald derinde. Det bliver jo ligesom indoktrineret i én, at jamen en, der er på et højere niveau end dig, kan du ikke stille spørgsmål til vedkommendes viden, fordi du er ikke på det niveau. Og for mig at se, så bliver det sådan en eller anden form for manipulation af folk.

Vært: Men det er noget, du alt sammen er kommet frem til efterfølgende?

[Person E]: Ja ja ja. På et tidspunkt så blev det jo for meget, og så brød jeg med [Klager]. Og der er jo foregået meget her på ejendommen, så skal jeg vise dig en tur rundt?

Vært: Meget gerne. Men det er din ejendom, ikke?

[Person E]: Det har altid været min ejendom, siden jeg købte den i 2000.

Vært: Men hvad lavede I her, hvad skete her?

[Person E]: Jamen altså der blev holdt de her sommerlejre og retreats, og det var jo det, [Klager] lejede stedet for, og kunne afholde de her ting, ikke. Og på sommerlejren, jamen så kunne folk ligge i telt nede bag ved og ja, mellem 100 og 200 mennesker, kunne der være.

Og, ja nu står der altså en masse ting herinde, men før var det jo bare et stort åbent lokale.

Vært: Ja, nu ligner det jo sådan mere en marskandiser.

[Person E]: Ja, det er det også i øjeblikket.

Vært: Okay, men jeg mener bare, hvad lavede I her så?

[Person E]: Jamen her der var et bor, hvor lærerne sad og underviste i nogle spirituelle tekster, og så sad folk jo og lyttede, og om aftenen, jamen så kunne der være nogle shows.

Men derudover så er der jo, mens jeg ikke har været her, er der jo blevet optaget en pornofilm her.

Vært: Her?

[Person E]: Ja her. Altså du kan jo se den pornofilm, som er optaget her.

Vært: Er det den her?

[Person E]: Det er den der ja.

Vært: Hvad hedder den? ”Eves opvågning”

[…]

[Person E]: Ja.

Vært: Kender du de her?

[Person E]: Ja det gør jeg, hun var jo formand for [Klager] her i 2009.

Vært: Så det er simpelthen elever og lærere det her.

[Person E]: Det er det alle sammen

Vært: Hvis du bare skulle pege ud, fortæl mig hvem der er elever, og hvem der er lærere her.

[Person E]: Altså elev og lærer, elev og lærer, elev og lærer.

Vært: Hvorfor laver man pornofilm?

[Person E]: Ja, altså på et tidspunkt er der jo kommet en udtalelse fra [Person B], at det var undervisningsvideoer. Motivationen har været, at de skulle på en eller anden måde udvikle sig spirituelt.

Vært: Så dit gæt det er, at man simpelthen lokkede pigerne med, at de ville stige i graderne spirituelt, hvis de var med til det her?

[Person E]: Ja.

Vært: Dit bedste bud på det her, hvorfor skal det her laves?

[Person E]: Jamen det er vel for at tjene nogle penge?

[Person E]: Jo og så. Der var et, hvad hedder det, at de har også lavet erotisk chat.

Vært: Og det er det her med at betale nogle penge, og så kan du få pigerne til at…

[Person E]: …gøre et eller andet.

Vært: Netop, hvad man nu beder dem om eller skriver til dem, de skal gøre.

[Person E]: Ja det foregik herinde

Vært: Men det vidste du jo så alt om?

[Person E]: Ja ja, det her er vagtskemaer. Ugerne. Hvem der er på hvornår.

Vært: Hvor de så havde vagter fra morgen til aften. Når du står her og kigger på vagtskemaet, når du ved det er til at tjene penge til [Klager], og man tænker at, tænker du så ikke på, at du har været med til at udnytte nogle piger?

[Person E]: Jamen det kommer jo bagefter. Når du er i det, så er det jo ligesom, du kan ikke se skoven for bare træer, vel?

Vært: Nej. Men hvad skete der så? Altså fordi, så går årene jo, ikke, og du siger, du kom ud i et opgør, hvad var det?

[Person E]: Jamen det var, at vi var ikke enige om, hvordan tingene skulle foregå her på stedet. [Person B] begyndte at tage beslutninger udenom mig. Det kunne jeg jo slet ikke acceptere, og der var et opgør med [Person B] bagefter det, jamen så forventede jeg jo, at de flyttede.

Vært: Så du sagde dem op simpelthen.

[…]

[Person E]: Ja ja ja, jeg bad dem om at flytte. Men det resultat, at de smed mig ud af min egen ejendom. Så hver dag, jeg kom hjem fra arbejde, så var mine ting båret ud, så de havde brudt ind i mine lokaler, båret mine ting ud, og så kunne jeg bruge hele aftenen på at prøve at bære dem ind igen og ringe efter politi og så videre.

Vært: Og mens, hvad hedder det, alt det foregik, så gik de rundt her, som om de ejede det hele?

[Person E]: Ja ja, de var her.

[…]

Vært: Og hvor var du?

[Person E]: Jamen jeg måtte jo flytte herfra, og det endte med, at jeg boede i den der campingvogn.

Vært: Altså her på stedet?

[Person E]: Nej nej, nej nej, jeg kunne ikke være her.

Vært: Nej, så den der campingvogn boede du i.

[Person E]: Den stod ude hos nogle venner, ja.

Vært: Det tog fire års slagsmål med [Klager] i retten, før [Person E] kunne flytte tilbage på sin gård.

[Person E]: Jeg har vundet retssagen hundrede procent og ja, nu er jeg tilbage igen og er bare taknemmelig

Vært: Hold kæft hvor er det vildt mand

[Person E]: Ja

Vært: Se med i næste uge, hvor sagen tager en ny drejning.

[…]

Vært: Jeg kigger nærmere på, hvordan inderkredsen i [Klager] skaffer penge til organisationen

[…]

Vært: Jeg får endelig svar fra [Klager]. De vil ikke svare på kritikken. Og samtidig så afviser de også, at [Klager] skulle være en sekt og det gør de med, med en rapport, som de har medsendt.

[…]

Vært: Og jeg vil undersøge, hvorfor [Klager] får økonomisk støtte fra Københavns Kommune, for det gør de.

[…]”

Den 23. maj 2013 bragte TV 2 anden del af programmet ”Danmark ifølge Bubber – Sekten?”. Af programmet fremgik følgende:

Vært: [Klager]. Et yogacenter, der bliver anklager for at hjernevaske sine medlemmer.

[…]

Vært: De bliver beskyldt for at udnytte unge piger seksuelt.

[…]

Vært: Er der hold i anklagerne? Er [Klager] virkelig en sex-sekt, der virker under dække af at være spirituel? Og hvis der er hold i anklagerne, hvordan kan de så få økonomisk støtte fra Københavns Kommune?

[…]

Vært: I sidste uge der snakkede jeg med eksmedlemmer fra tantra- og yoga-stedet [Klager]. De fortalte om deres oplevelser, og de var ikke i tvivl; [Klager] det er en sekt. Det hele startede med at jeg havde fået et tip om, at der foregik suspekte ting på [Klager]. En yogaskole midt i København. Det, jeg troede var en lille historie, eksploderede.

[Person D]: Det hele bygger jo på en antagelse om, at [Person Cs kaldenavn] han er spirituelt oplyst.

Vært: Det tidligere medlem [Person D] fortalte, hvordan [Klager] blev styret af den rumænske guru [Person Cs kaldenavn], der bliver dyrket som en Gud.

[Person D]: Altså der var sådan nogle skønhedskonkurrencer.

Vært: Hvad vandt man så?

[Person D]: Den, som vandt konkurrencen, fik lov at gå i seng med [Person Cs kaldenavn].

Vært: Kan du ikke se udefra, at man tror, det er løgn? Hvordan kan man tilbede sådan et menneske?

[Person D]: Han er guruen.

Vært: Han er guruen. Men selvbestaltet

[Person D]: Jaja

Vært: [Person E] fortalte, hvordan lederen af [Klager] i Danmark, [Person B], fik unge piger til at sexchatte og medvirke i en pornofilm.

[Person E]: Mens jeg ikke har været her, er der blevet optaget en pornofilm her.

Vært: Her?

[Person E]: Ja her.

Vært: Alt sammen under dække af at være spirituel udvikling.

[Person E]: På et tidspunkt er der jo kommet en udtalelse fra [Person B], at det var undervisningsvideoer.

Vært: I dag vil jeg grave dybere i den suspekte forretning, [Klager] tilsyneladende har kørende. Er det en yogaskole eller en pengemaskine?

Jeg sidder her og læser nogle udenlandske artikler, og de handler alle sammen om moderorganisationen for [Klager]. De kalder den MISA. I Italien, står der her, har det italienske politi for nylig ransaget 25 MISA-skoler, fordi der er rejst anklager om menneskehandel, skattesnyd og gentagne seksuelle overgreb, og om de samme anklager gælder den danske afdeling, det ved jeg ikke. Men med alt det, jeg har hørt om [Klager], har jeg mange spørgsmål til, hvad der foregår derinde. [Klager] har indtil videre ikke villet medvirke, medmindre de må bestemme, hvad der kommer med i programmet. Men jeg vil alligevel gøre endnu et forsøg.

Vært: Men nu laver vi jo historien om jer alligevel, og jeg har jo, kan man sige, researchet mig frem til rigtig, rigtig mange ting siden, så nu kan man sige, nu vil jeg jo bare, for god ordens skyld der, give jer en fair chance for et interview, så I kunne forsvare jer mod de anklager, som jeg er kommet frem til.

[Person A], presseansvarlig, [Klager]: Nå okay, så I vil lave et program om…

Vært: Vi er i gang.

[Person A], presseansvarlig, [Klager]: Om [Klager] eller hvad?

Vært: Ja, vi er i gang.

[Person A], presseansvarlig, [Klager]: Aha

Vært: Og der er det, jeg ringer og spørger, kan jeg få et interview nu her med [Person Cs kaldenavn] eller med [Person B]?

[Person A], presseansvarlig, [Klager]: Ja, jeg kan spørge [Person B] om han er interesseret i at give et interview, og så vil jeg gøre mit bedste for at det kan lade sige gøre, for jeg synes, personlig synes jeg, at, nu ved jeg ikke hvad hans holdning er, men så synes jeg da helt klart vi, at vi skal, eftersom I har tænkt jer at lave et program uanset hvad, så vil jeg da synes, at vi skal medvirke i det.

Vært: Cool, jamen tak for det. Jeg glæder mig til det.

[Person A], presseansvarlig, [Klager]: Det er godt, det gør jeg også.

Vært: Det er godt. Hej.

Så var der hul igennem. Altså og jeg må sige, og jeg må indrømme og helt ind i maven, jeg glæder mig til at høre deres version af den her historie.

Mens jeg venter på [Klager], der tager jeg tilbage til [Person E], som jeg talte med i sidste afsnit. Han kan fortælle mig meget mere om omfanget af de pornofilm og sextjenester, han fortalte mig om sidst.

[Person E]: Nu skal du bare se Bubber. Den der film, jeg viste dig der, var jo ikke den eneste, de har lavet. De har faktisk lavet…

Vært: Du har hele samlingen der?

[Person E]: Ja, jeg har været inde at…

Vært: Hvorfor? Det var den, du viste mig. Erotiske hemmeligheder. Hold op der er mange her. Og alle sammen elever og lærere?

[Person E]: Det er lærere og elever fra MISA og lærere og elever fra [Klager], der er med i de der. Og det er jo også folk, som producerer det her, som er involveret i MISA og [Klager]. Og kun, der er en enkelt undtagelse af en pornoskuespillerinde, som man brugte, jeg tror, det var hende her, men ellers har det kun været elever og lærere fra [Klager], som…

Vært: Som optræder i alle de her pornofilm? Og hvad er det her for noget? Altså sådan noget tis?

[Person E]: Ja men de laver jo meget med hensyn til urin.

Vært: Men er det noget specielt i tantramiljøet, man har det her urin, eller hvor kommer det fra?

[Person E]: Jeg har ikke hørt noget om det i forbindelse med tantra. Jeg tror, det er noget, som [Person Cs kaldenavn] eller [Person B] har..

Vært: Som de godt kan lide at dyrke, og så…

[Person E]: Ja, ja, jeg tror det kommer derfra ja. Man kan jo se, at der bliver opfordret kvinderne i at dyrke den der form for, for seksualitet.

[…]

Vært: Gjorde du det også?

[Person E]: Nej, jeg har forsøgt det, men det var bestemt ikke noget for mig.

Vært: Men hvad skulle det give?

[Person E]: Ja men der skulle være nogle ting i, sådan så man, kroppen kunne assimilere fra urinen, men jeg synes, det var ganske forfærdeligt.

Vært: Men ifølge [Person E] er pornofilm og sexchats ikke det eneste, [Klager] forsøger at tjene penge på.

[Person E]: Der var jo en fraktion af piger, som gik ud og solgte striptease-shows. Jeg kan gå ind og få, booke et show.

Vært: Her kan du booke til striptease, erotisk dans. Pigerne går ud og gør det, og pengene går til [Klager]?

[Person E]: Sådan var det i hvert fald den opfattelse jeg havde af, at det fungerede, ja. Og jeg ved også, at flere af de piger har arbejdet på stripbarer inde i København.

Vært: De fem piger, der optræder på billedet der, det er elever på [Klager]?

[Person E]: Det er lærere faktisk. Alle sammen er lærere eller har været.

Vært: Er der andre ting, man kunne tjene penge på, hvis man var kvinde i [Klager]?

[Person E]: Efter jeg forlod dem, har de startet noget, der hedder tantratemplet, som er en form for massageklinik, hvor man laver tantrisk massage. Det er jo ikke officielt fra [Klager]s side, at de har de her aktiviteter.

Vært: Jeg er glad for snakken, [Person E].

[Person E]: Jamen velbekomme. Der er jo nogen, der skal fortælle sin historie, så der måske er andre, der kan foretage et valg, før at det er for sent.

Vært: Tusind tak for i dag. Det var rigtig, rigtig hyggeligt, at du ville snakke med mig.

[Person E]: Ja velbekomme, det var så lidt.

Vært: Tak for det.

[Person E]: Kom godt hjemad

Vært: Det ser ud til, at [Klager]s inderkreds har en fast produktion af porno kørende. Jeg vil undersøge, om det er dem, der producerer alle de her film, og i hvor høj grad salget er sat i system.

Nu ringer jeg til Barny, og Barny, har jeg fundet ud af, står for det her. Han har noget, der hedder BN, og det er altså et distributionsfirma, der distribuerer de her film.

Barny, BN agentur: Hallo

Vært: Halløjsa Barny, det er Bubber og jeg ringer fra TV 2 ”Danmark ifølge Bubber”

Barny, BN agentur: Dav Bubber

Vært: Hej, godt at snakke med dig. Nu skal du høre Barny. Grunden til, at jeg ringer til dig, er jeg sidder med nogle DVD’er fra det, der hedder [Klager].

Barny, BN agentur: Ja det er de der tantrasex-folk.

Vært: Tantrasex-folk? Kender du dem?

Barny, BN agentur: Ja da

Vært: Ja okay, hvordan foregår det, altså laver de det selv og så producerer du det så ud i butikkerne, eller hvordan foregår det?

Barny, BN agentur: Ja, ja.

Vært: Hvem fakturerer?

Barny, BN agentur: Ja det gør de så ovre fra Frederiksberg, det er fra centeret derovre.

Vært: Det er fra centeret derovre, så fakturerer de, og så sender du penge til dem.

Barny, BN agentur: Jaja, jaja.

Vært: Men er det mere sexfilm, eller synes du, det er undervisningsfilm?

Barny, BN agentur: Altså dem her det er ikke undervisningsfilm.

Vært: Det kan vi godt blive enige om, det er ikke nogen undervisningsfilm det her. Og så tænker jeg bare. De stakkels piger der, de tror på noget højere, netop alt det spirituelle, og så ender de på en disk på en tankstation i en tarvelig urinfilm ikke. Altså det er bare det, jeg tænker.

Barny, BN agentur: Jamen det tror jeg er rigtigt, det tror jeg er rigtigt tænkt, fordi sådan ville jeg nok også have tænkt, hvis det var mig, der stod som tilskuer på det.

Vært: Ja, tusind tak.

Barny, BN agentur: Ja og kan du have det godt og vi snakkes ved. Det er godt, hej.

Vært: Hej.

Barny har fortalt mig, at en af de pornoskuespillere, der går igen i filmene, hedder [Person Bs alias]. Det viser sig, at det er selveste [Person B], den danske leder, der gemmer sig bag det navn.

Det er den spirituelle leder, vi ligesom ser her. Og så se ham her på langs modtage halvanden liter tis.

Jeg troede ikke, det kunne blive meget mere ekstremt, og jeg er spændt på, hvad [Person B] selv har at sige om aktiviteterne i [Klager]s inderkreds.

Så er der kommet svar fra [Person A], som er presseansvarlig. Han skriver sådan her: ”[Person B] er pt. I udlandet. Du er velkommen til at ringe til hans sekretær [Person F]”, så det gør jeg.

Hallo er det [Person F]?

[Person F]: Ja

Vært: Ja, taler du dansk?

[Person F]: Nej, ikke så godt.

Vært: You speak English?

[Person F]: Yes

Vært: OK hello. My name is Bubber. I call from TV 2 ”Danmark ifølge Bubber”.

[Person F]: Hello, yes, I heard about you, my friend said that you might call.

Vært: OK thank you. I’m very happy you answered my call here. I just got this mail with your number on, and [Person A] he told me to call you to maybe set up a meeting with [Person B].

[Person F]: Yea, yea, [Person A] he told me to, yea, to expect your call, sure, yea I just, we just returned back to Denmark now, and the program is quite full, so I’m not sure at this stage when it will be possible.

Vært: OK but just give a date then, in the future.

[Person F]: No, it’s a little bit unclear at the moment.

Vært: Whenever you’re ready you just send me a date.

[Person F]: OK good, then we will see when.

Vært: [Person F] thank you

[Person F]: You’re welcome

Vært: Bye bye. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, enten så har de ikke forstået, hvad det hele handler om. Det her det giver dem en mulighed for at svare på kritik. Man kan også godt sige, det kan jo også godt være, at de staller den helt på den måde, de gør, fordi de i virkeligheden slet ikke har lyst til at stille op.

Jeg er tilbage hos [Person D]. Hun var højt placeret i inderkredsen af [Klager]. Hun har ikke selv været med i pornofilm, men hun ved en masse om de aktiviteter, som [Klager] tjener penge på.

Altså hvordan tjente de så penge?

[Person D]: Jamen der var mange forskellige måder. Altså mændene det var ved for eksempel at tage ud på byggepladser og så arbejde der og så lægge månedslønnen.

Vært: Det hele?

[Person D]: Stort set ja. De fik en madras op på loftet og mad og et yogakursus for de der penge.

Vært: Og så afleverede de

[Person D]: Så afleverede de lønnen, men det var jo noget de valgte at gøre frivilligt ikke.

Vært: Hvad så med pigerne?

[Person D]: Ja det er så nogle lidt andre ting, de tjente penge ved. Der var for eksempel noget videochat, sådan noget sexchat på, hvor du så, ja, kan tjene penge på den måde, og der var, det eksisterer så stadigvæk, så vidt jeg ved, nogen, en form for massageklinikker, noget de kalder tantratempler, hvor pigerne giver en speciel form for erotisk massage, en tantrisk massage. Det tjente de ret godt ved.

Vært: Men var der ikke en eneste, der ligesom satte spørgsmålstegn ved at man får noget spiritualitet men til gengæld skulle knokle for organisationen på måske sådan noget, man havde sagt nej tak til, før man var gået ind i det her.

[Person D]: Jo det var der faktisk, der var jo nogen, som syntes, at det var forkert, og som syntes at lå meget langt fra, hvad yogaskolen burde repræsentere.

Vært: Men de gjorde det alligevel?

[Person D]: Nej de deltog jo så ikke i det, og de var sådan lidt ude i periferien eller trak sig lidt, men der var jo selvfølgelig nogen, der var kritiske og syntes, at det var forkert. Altså hvorfor skulle de der ting blive en del af yogaskolen, fordi det var de ikke, inden [Person B] kom. Han kom med hele det der rumænske setup med en eller anden form for pengemaskine, hvor man kunne generere en hel masse penge til skolen.

Vært: Hvor mange penge fik man selv, altså typisk?

[Person D]: Jamen jeg tror ikke, at man fik noget.

Vært: Så man afleverede hele månedslønnen.

[Person D]: Altså hvis man var på et karmayogateam, så var der ikke nogen løn, altså så var der et minimumsbeløb, der hed 250 kroner, tror jeg, de fik, til altså en hel måneds lommepenge og så en seng og noget mad ikke. Og de piger, som arbejdede i tantratemplerne med massage, de fik så lidt mere, fordi det var også rigtig mange penge, de kunne tjene der. Jeg tror, det ville være svært at se sådan et cashflow mellem ens hænder og så slet ikke få noget selv, så jeg tror, at de fik en 1000 kroner om måneden eller sådan noget, og altså det var helt mørklagt, hvad pengene gik til, men altså det var ret store beløb, og jeg mener, så mange yogamadrasser kan man ikke have brug for.

Vært: Men sådan som man forstår det, sådan yoga og karma og alle de her ting, det handler om at sådan gøre gode gerninger, uselvisk for andre. Er det her, er det karmayoga og gå ud og tjene penge til organisationen på den måde her?

[Person D]: Det jeg sætter spørgsmålstegn ved i dag i hvert fald, det er dem, der får pigerne til at gøre de ting, om det er rigtigt, om det ikke på en eller anden måde er at udnytte tit også meget unge piger ud i nogle ting, der er, altså jeg siger ikke, at det er prostitution, men jeg siger bare, at det er meget grænseoverskridende for eksempel med tantramassagen ikke? Altså du masserer jo hele manden, der er ikke noget, du ikke masserer, og pigerne de er, udover g-streng, så er de jo nøgne. Ville man have gjort det bare sådan med fremmede mænd, hvis man ikke havde været en del af hele det der setup? Det tror jeg ikke, at særlig mange ville.

Vært: Men du var jo i ledelsen. Du så det jo, det var jo lige foran dig.

[Person D]: Jamen jeg satte ikke spørgsmålstegn ved de aktiviteter, der blev startet.

Vært: På ingen måde?

[Person D]: [Person Cs kaldenavn] sagde, at især tantramassagen, det var en af de hurtigste måder, kvinden kunne udvikle sig på. Igen ikke, hun kunne brænde en masse karma, og hun kunne få et højt spirituelt niveau ved at gøre det der.

Vært: For han vidste, at det gav penge til organisationen.

[Person D]: Altså det gav rigtig mange penge. Det var man jo også glad for.

Vært: Og levede selv kummerligt.

[Person D]: Ja, men man havde jo gennem hele forståelsen af hvad en spirituel tilværelse var, programmerede sig selv til at mene, at det var også en uden særlig mange sådan midler, altså man behøves ikke så meget for at være lykkelig. Hvis man havde en madras og et pænt sæt undertøj og engang imellem måske fik en ferie til Rumænien eller sådan noget ikke, fik lov til at tage med på en af lejrene dernede, så var man glad.

Vært: [Klager] tjener tilsyneladende godt på deres aktiviteter, men det lyder ikke som om, at de kommer medlemmerne til gode. Jeg er spændt på at høre, hvad [Person B] har at sige om alt det her.

Nu har jeg her i dag fået svar fra [Klager] på min sidste mail til dem, og i min sidste mail, der foreholder jeg dem de kritikpunkter, vi rejser her i det her program, og i deres svar, der siger [Person B] stadigvæk vedholdende nej til at medvirke i programmet. [Person B] vil altså ikke deltage på de almindelige vilkår, som jeg tilbyder ham, og samtidig så afviser de også, at [Klager] skulle være en sekt. Og det gør de med en rapport, som de har medsendt her fra en svensk præst, og denne her rapport den bygger på interviews med både [Person B] og [Person Cs kaldenavn] og så også yogaelever. Rapporten den er otte år gammel, og tilmed så har jeg fundet ud af, at den både er bestilt og betalt af [Klager] selv. Jeg ville rigtig gerne have talt med [Person B] om denne her pengestrøm, men nu har jeg muligheden for at komme helt tæt på en mand, der har været vidne til, hvordan inderkredsen i [Klager] satte økonomien i system. Jeg er på vej herind på Roskilde Universitet for at snakke med [Person G]. [Person G] han er [Person D]s kæreste, og ligesom [Person D] har han også brudt med [Klager]. Han underviser nu i sociologi og meningsdannelse, og netop med [Person G]s baggrund så må han kunne give mig nogle svar på, hvilken teknik, man bruger, når man skal forføre folk. Blandt andet hos [Klager].

Hej [Person G].

[Person G]: Hej Bubber

Vært: Godt du ville tale med mig

[Person G]: Jo tak

Vært: Hvad er det, de kan, hvad er det, de kan [Klager] der? Hvordan kunne de få dig?

[Person G]: De kunne få mig, fordi de havde svarene på alt.

Vært: Det, jeg tænker også på, der er jo ligesom, kan man sige, hvordan kan man få kvinder, som, og piger og unge damer der til at gå ud og lave, massere og til at være med i pornofilm, fordi hvis du spurgte dem i det virkelige liv, så ville de sikkert sige blankt nej tak, men hvordan kan [Person B] sige, jamen det her det er for vores skyld, selvfølgelig er det godt at være med i en pornofilm.

[Person G]: Jamen det er jo ikke for vores skyld. Det er for din egen skyld.

Vært: Jamen det er det, ja.

[Person G]: Ja, så har man samtidig skabt en oplevelse af, at det, for dem, der tør, dem der ligesom, altså tantra, for dem der kommer ind i det, så bliver tantra også at gå til kanten, og det gør de også i forhold til sociale normer, så det vil sige, hvis en pige kigger på sig selv og tænker ”vil jeg gerne være med i en pornofilm, aarh, det vil jeg ikke”, så er du nok lidt blokeret, for hvad er problemet i at ligesom vise din seksualitet? Man begyndte at bevæge sig ind i et prostitutionsunivers, som var kritisabelt, men man skal tænke på…

Vært: Fordi man fik pigerne til at gå ud, lave massage og komme hjem med pengene.

[Person G]: Ja, og fordi, da det først kom ind i det massage, så kom der for alvor penge. Pludselig blev det ligesom en motorvej for spirituel udvikling, og der begyndte ligesom blandt kvinderne at komme to hold. Der var dem, der var med på holdet, og så var der dem, der ordnede køkkenet, ikke. Men det var en helt klar oplevelse, at det var ligesom den sublime udvikling.

Vært: Missionen kørte den ikke bare videre, så er der bare kommet nogle nye, der har taget jeres pladser.

[Person G]: Nej, fordi altså, du skal regne med den organisation overlever også på, at folk ikke ved, når de står ude i periferien, så ved de ikke, hvad de langsom begynder at blive tiltrukket af, og hvis du står ude i periferien og får at vide, at nu skal du høre, hvor råddent det er inde i midten, så er du altså ikke lige så tiltrukket af at komme derind. Hvis du tror, det er det rene himmel at komme ind i midten af det her, så vil du nemmere blive tiltrukket af det. Så jeg er helt overbevist om, at det at der, at historien bliver fortalt, det gør, at der er nogen, der vil sige stop, fordi alt det de går og gemmer, der er rigtig mange ting, der gemt her, og alt det, de går og gemmer, det er der nogen, der lægger frem, og så kan andre jo kigge på det og sige ”synes vi, at vi vil dedikere os til en sekt”. Men de vil jo ikke selv kalde sig en sekt, men det er en sekt, og det kan folk lige så godt vide, når de står i periferien.

Vært: Det skal vise sig, at det ikke kun er medlemmernes løn og egne kreative påfund, der giver penge til [Klager]. Da vi kommer ud, fortæller [Person G] mig endnu en ting.

[Person G]: Du har jo ligesom tre, tre indtægtskilder. Du har det, folk betaler for at gå på kurser og lignende ikke, og så har du det folk går ud og gør af arbejde, blandt andet det her med tantramassagen, og så har du den tredje, som er den offentlige støtte, fordi [Klager] er jo på offentlig støtte.

Vært: Den er på offentlig støtte?

[Person G]: Ja, offentlig støtte. Den er…

Vært: Hvordan offentlig støtte?

[Person G]: Jamen den er anerkendt som, jeg tror det hedder aftenskole, og det vil sige, at der er en række aktiviteter, som de holder, langt størstedelen, som får støtte fra Københavns Kommune. Det vil sige, at i princippet så betaler Københavns Kommune for lærerlønningen.

Vært: Det er ret utroligt.

[Person G]: Ja det er ret utroligt. Igennem årene har Københavns Kommune vel postet en 10 millioner i [Klager]. Sådan noget lignende. 8, 10 millioner. Kommunen…

Vært: Det er rystende. Det er jo helt sindssygt.

[Person G]: Jeg var jo selv med til at få [Klager] godkendt som folkeoplysende forening.

Vært: Oven i købet.

[Person G]: Da jeg selv troede på det. Ja, det var jeg, og det var jo ikke nogen stor opgave. Det holder ikke helt, hvis man går det efter i sømmene, men det kræver jo, at man tør og gå det efter i sømmene.

Vært: Gad vide om det er Københavns Kommune, der ikke tør. Det er det ikke, det kan jeg da ikke forestille mig.

[Person G]: Det ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved i hvert fald bare, at de ikke har villet stille sig op og sige, hvad det her folkeoplysning egentlig går ud på, fordi hvis man kan støtte det her, så fortæl mig én ting, som man ikke kan støtte.

[16 billeder vises hurtigt blinkende efter hinanden. Billederne forestiller forskellige organisationers logoer efterfulgt af et spørgsmålstegn].

Vært: Men jeg synes da bare ikke, at Københavns Kommune skal jo ikke støtte et foretagende, hvor der sidder en gammel mand et sted gemt i Europa og unge kvinder valfarter og tror, de kan få tusind års god karma ved at gå i seng med ham.

[Person G]: Men det der bare er utroligt det er, de ikke tager seriøst, når der kommer nogle beretninger som den, du nu viser om at der faktisk foregår noget bag ved.

Vært: Vi må da direkte op på kommunen. Altså det her det.

[Person G]: En lille krølle på historien det er, at [Klager] jo for eksempel bevidst siger, at de er blevet blåstemplet af kommunen. Det vil sige, at når der kommer sådan nogle som mig og siger, at det er en sekt, så siger de ”kommunen har undersøgt os, og kommunen siger, at vi ikke er en sekt”.

Vært: Men når du snakker om det der Københavns Kommune, jeg tror simpelthen, jeg tager derop.

[Person G]: Ja.

Vært: Hvordan kan [Klager], efter alt det, jeg har hørt, slippe af sted med at kalde sig en folkeoplysende forening? For at være folkeoplysende forening der skal man være åben og demokratisk opbygget og tage aktiv del i samfundet omkring sig, men [Klager] de lukker sig om sig selv. De er topstyrede og skaber deres egne billeder af virkeligheden. Jeg vil have en forklaring fra dem, der har blåstemplet dem.

Tusind tak Rikke, formand for Folkeoplysningsudvalget, fordi du lige vil snakke med os om det her. Københavns Kommune støtter det her yoga-, tantraforetagende med omkring 600.000 om året og har gjort det et stykke tid. Det er dit udvalg, det er dit ansvar, og der vil jeg høre, vidste du godt, at det her, der er anklager om, at det er en sexsekt?

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Altså jeg vidste faktisk godt, at der var anklager om det, fordi vi har også fået henvendelser fra tidligere medlemmer, og derfor har vi faktisk et skærpet tilsyn lige præcis på den her forening.

Vært: Jo, men når de får 600.000 kroner her, så er det en blåstempling af

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Ja det er blåstempling af den undervisning, som vi giver pengene til. Og når vi har været ude, altså når ansatte fra kommunen har været ude og tjekke op på dem, så viser det sig, at de er blevet inviteret ind, de har fået lov at kigge og tjekke op på den undervisning, og der foregår den undervisning, yogaundervisning som i mange andre yogaforeninger.

Vært: Og lukker I så øjnene for det andet, der foregår?

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Jamen det har bare ikke, lukker øjnene, vi kan ikke gøre så meget ved det.

Vært: Jamen hvis man har skærpet tilsyn og ikke opdager, ligesom, kan man sige hvad der er ude bag døren, har man så skærpet

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Hvis det var, at vi kunne se, at pengene blev brugt til det, det gør det ikke, så kan vi desværre eller så kan vi ikke gøre noget.

Vært: Jamen kan man virkelig bare få støtte, fordi ét kursus er i orden, og så kan resten være hat og briller.

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Ja, fordi det er det kursus, man får penge til. Hvad man så derudover laver, det kan vi jo ikke gå ind og blande os i. Det gør vi jo heller ikke i alle mulige andre foreninger, hvad de går og laver udover de kurser, vi giver penge til.

Vært: Både du og jeg ved jo også, at de 600.000 kroner de går i en stor fælles kasse.

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Jamen først når de har, altså de kan ikke snyde med, at det ikke bliver udbetalt til de rette undervisere, fordi det bliver jo udbetalt på den pågældende undervisers konto, men hvad underviseren så bruger sin løn på, det kan jeg simpelthen ikke blande mig i.

Vært: Det vil altså sige, at jeg kan konkludere, at Københavns Kommune støtter en sekt?

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Københavns Kommune støtter den undervisning, der foregår i det, du kalder en sekt, og som meget vel kan være en sekt, det er bare irrelevant i denne her situation, og især min holdning til det er ret irrelevant.

Vært: Med andre ord: den mere kloge narrer den mindre kloge?

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Det ved jeg ikke, om det er. Det, altså de laver jo deres undervisning i yoga.

Vært: Men kan du forstå moralsk, at man tænker bare ”hvad er det, vi støtter her som samfund”.

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Jamen, jeg har også moralske holdninger til mange ting, det har bare ikke noget at gøre i forhold til, hvad vi giver pengene til. Nej, det er ikke det, mit dilemma er lidt, at hvis det er, at jeg vil have, at nu skal [Klager] ikke have penge længere til deres undervisning, så skal jeg lukke samtlige, eller så skal pengestrømmen til samtlige yogaforeninger i København også forsvinde. Det vil jeg være ked af.

Vært: Har du fået deres undervisningsmateriale?

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Kun på nettet.

Vært: Jamen det er bare fordi, at nu har jeg altså fået en masse, vil du have ”Flydende guld” eller

[…]

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Nej tak

Vært: Du vil ikke have noget af deres undervisningsmateriale for 600.000 der, du er berettiget til dem alle sammen?

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Nej tak. Det ville være bestikkelse, tror jeg.

Vært: Ja, det er godt. Tusind tak.

Rikke Lauritzen (Ø), Fmd. for Folkeoplysningsudvalget: Det var så lidt.

Vært: Ja der er jo ikke nogen tvivl. Så længe [Klager]s yogakurser holder sig indenfor kriterierne for kommunen, jamen så kan man ikke tage støtten fra dem. Hvad der så ellers foregår i organisationen, det er fuldstændig ligegyldigt i forhold til støtten i hvert fald. Det, synes jeg, er vildt. Og på den måde der kan [Klager] ikke alene fortsætte med at modtage lidt over en halv million kroner årligt, de kan også blive ved med at bruge støtten som blåstempling af deres foretagende.

[Klager] klagede ved e-mail af 8. juni 2013 til TV 2 over de bragte udsendelser. I den forbindelse ytrede [Klager] også ønske om genmæle.

TV 2 afviste både klagen og klagers ønske om genmæle ved e-mail af 26. juni 2013.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at de påklagede udsendelser er stærkt manipulerende, og at dette blandt andet er et resultat af manglende kildekritik.

I forhold til beskyldningen om, at [Klager] manipulerer folk til at arbejde gratis eller for meget få midler i Tantratemplet, og om at Tantratemplet er et prostitutionsunivers, oplyser klager, at hverken Tantratemplet eller dets massører er blevet kontaktet af Eyeworks eller TV 2 forud for offentliggørelsen af de krænkende oplysninger om dem.

Heller ikke Sublime Erotica, der har produceret de pornofilm, Bubber fremviser i udsendelserne, er blevet kontaktet af Eyeworks eller TV 2, ligesom inden af de medvirkende skuespillere er blevet kontaktet. Dette bevidner en manglende balancering af kildevalg.

Selvom Tantratemplet er et selvstændigt foretagende, skader anklagerne om, at dette er et prostitutionsunivers også [Klager], da [Klager] beskyldes for at stå bag Tantratemplets aktiviteter.

[Klager] har i den henseende henvist til, at Ulrik Lyshøj, der er formand for foreningen Tantra Templet, har oplyst, at den yngste kvinde, der arbejder i Tantratemplet er 29 år. Bubbers udsagn ”[Klager] er tilsyneladende en helt almindelige yogaskole i København, men de bliver beskyldt for at være en sekt, der misbruger unge kvinder seksuelt” er således ikke korrekt.

Dette kan endvidere underbygges med oplysningen om, at der både i Tantratemplet og i de forskellige pornofilm, Sublime Erotica har lavet, deltager mænd, og at det således ikke kun drejer sig om kvinder. Denne information udelades bevidst, da den ikke passer ind i programmets smædekampagne, der tager udgangspunkt i, at [Klager] udnytter unger kvinder seksuelt og økonomisk.

Bubber gentager således udtalelserne fra [Person D], [Person G] og [Person E], som er grundlaget for beskyldningerne mod [Klager] og hele programmets grundlag og gør dem til konklusioner, uden at kontakte hverken Tantratemplet, Sublime Erotica eller dem, der skulle være ofre for en udnyttelse som den påståede.

I forhold til beskyldningerne om økonomisk forbindelse mellem [Klager] og de private firmaer Tantratemplet og Sublime Erotica fremsættes der ingen beviser herfor.

I forhold til Bubbers beskyldning om, at [Klager] er en sekt, har [Klager] henvist til en rapport udfærdiget af sekt-eksperten Karl Erik Nylund, der blev accepteret af den svenske højesteret under [Person C]s asylsag. Denne rapport, der beviser, at [Klager] ikke er en sekt, ignoreres af Bubber.

At ovennævnte tungtvejende elementer, som taler til [Klager]s fordel udelades, viser at TV 2’s dokumentar om [Klager] ensidigt støtter anklagerne mod foreningen.

Dette understøttes endvidere af de af TV 2 anvendte virkemidler.

I programmet fra den 23. maj 2013 anvendes såkaldte visuelle subliminale suggestioner. Efter [Person G]s udsagn ”[…] fordi hvis man kan støtte det her, så fortæl mig én ting, som man ikke kan støtte” vises hurtigt 16 blinkende billeder. Afspiller man sekvensen langsomt, opdager man, at billederne er logoer på en række organisationer, hvoriblandt de fleste er terrororganisationer, militante oprørsbevægelser eller kriminelle organisationer. Således er blandt andre The Order of the Jarls of Baelder, Hizbut Tahrir, Al Qeada, English Defence League, Hamas, Ku Klux Klan, Hells Angels, Rote Armee Fraktion, Scientology, Taliban, Partido Comunista del Peru, Bandidos og Theosofic Societys logoer repræsenteret.

Anvendelsen af sådanne virkemidler i et dokumentarprogram vidner om en stærk dagsorden fra begyndelsen, der havde til hensigt at skade [Klager]. Subliminale suggestioner bevirker, at billederne alene registreres af underbevidstheden. Seerne vil således ikke opfatte billederne bevidst, men vil i deres underbevidsthed koble de ovenstående organisationer sammen med [Klager].

De samme krænkende oplysninger, som er oplyst i de påklagede udsendelser, blev offentliggjort af Jyllands-Posten i 2009. Politiet har hverken efter offentliggørelsen dengang eller nu kontaktet [Klager].

[Klager] har endvidere anført, at TV 2 i de påklagede udsendelser bringer en række ukorrekte, injurierende og krænkende udtalelser, overfor hvilke de ønsker et genmæle.

Det er således ukorrekt, at Københavns Kommune gennem årene har postet 8 til 10 millioner i [Klager]. Bubber fremlægger selv i udsendelsen, at [Klager] har fået cirka 600.000 kroner i årlig støtte siden 2005, hvilket højst kan blive til omkring 4,5 millioner dags dato. Selvom [Person G] Fishers påstand således ikke stemmer overens med Bubbers egen information angående den kommunale støtte, reagerer Bubber forarget og samtykkende uden at konfrontere [Person G] med den forkerte beløbsansættelse.

Bubbers påstand om at [Klager] bliver beskyldt for at være en sekt, der misbruger unge kvinder seksuelt er uspecificeret. Det er ikke klart, om der er tale om en officiel beskyldning, hvem og hvor mange, der beskylder. Senere i udsendelsen bliver det klart, at der er tale om beskyldninger fra 3 personer, uden at der er vidnesbyrd fra ofre, der står frem og bevidner, at de er blevet misbrugt.

Endvidere er udtalelsen ”[Klager] er tilsyneladende en helt almindelig yogaskole” manipulerende, idet den insinuerer, at [Klager] er noget andet end en yogaskole.

Det er ikke korrekt, når [Person D] udtaler, at ”langt de fleste, som går ind i det, ender med at have flere partnere på en tid”. Påstanden er videreformidlet uden at det faktiske forhold er undersøgt. Langt de fleste elever på [Klager] har ikke flere partnere på én gang.

Det er desuden ukorrekt, når Bubber udtaler, at [Klager] kun ville være med i den påklagede udsendelse, hvis de ”100 % kan bestemme, hvordan de kommer til at fremstå”. [Klager] havde fra start gjort det klart for Eyeworks, at de ønskede en professionel kontakt mellem [Klager] og producenterne fra Eyeworks, eftersom yogacenterets åbenhed overfor medierne var blevet misbrugt tidligere. Eyeworks afslog at lave en aftale omkring programmets indhold. Det samme skete anden gang Eyeworks henvendte sig for at få en aftale. Produktionsselskabet ville kun kunne acceptere en aftale, hvis de havde fulde rettigheder til alt materialet.

Sætningen ”der er stærke kræfter på spil, også her i Danmark” mistænkeliggør [Klager], idet det ikke kommenteres, hvilke kræfter, der er tale om.

Det er ikke korrekt, at [Person C] er overhoved for [Klager], ligesom [Person B] ikke leder yogacenteret. [Person B] er undervisningsleder, og yogacenterets øverste myndighed er den årlige generalforsamling. Centeret ledes af den demokratisk valgte bestyrelse.

Det er endvidere ikke korrekt, at MISA er kendt som [Person C]s sex-sekt. [Person C] er ej heller gået under jorden men er blevet skænket politisk asyl i Sverige og har efter adskillige trusler på livet fået nyt navn og hemmelig adresse af de svenske myndigheder.

Ingen medlemmer af [Klager] overdrager ansvaret for deres liv eller seksualitet til nogen i foreningen.

[Person C] er forfatter til flere bøger omkring yoga, tantra, sund livsstil etc., men ikke en eneste af hans bøger omhandler, hvorledes medlemmer af [Klager] skal leve deres liv. [Person C]s mange bøger bevidner, at han foreslår mange andre veje til spirituel udvikling end den tantriske.

[Klager] er ikke skabt for at tilfredsstille [Person C]s behov, som Bubber påstår. Kun meget få af [Klager]s medlemmer har mødt [Person C], og ingen af disse har fremsat klager.

Det er ikke korrekt, at præmien for at vinde shakti-konkurrencerne er at få lov til at gå i seng med [Person C]. Præmierne består i gavekort til diverse yogalejre og retreats, bøger, CD’er og en pengesum.

De kvindelige medlemmer af yogacentret får ikke at vide, at en genvej til at blive det perfekte menneske er at have sex med [Person C]. Hvis dette var sandt, og hvis [Klager] var skabt for at dække [Person C]s seksuelle behov, ville der være mange flere end bare ét vidne, som fremsatte sådanne beskyldninger. Det er endvidere ikke korrekt, at der altid er billeder med, når man skriver til [Person C].

Udsagnet ”de burde jo vide, at der ikke er en Gud, der går rundt på jord med briller og vil have sex med alle unge kvinder i organisationen” er stærkt ærekrænkende, idet Bubber med det antager, at [Klager]s medlemmer tror, at [Person C] er Gud, og at han vil have sex med alle de unge kvinder i centeret. Dette er ikke korrekt.

Det er desuden ikke korrekt, at [Klager] er under anklage for at hjernevaske sine medlemmer.

[Klager] er ikke en sekt, ligesom centeret ikke på noget tidspunkt er begyndt at bevæge sig ind i et prostitutionsunivers.

Der findes ikke 25 MISA-skoler i Italien. Der findes 4 yogaforeninger, som er medlem af ATMAN. Der er ikke rejst anklager om menneskehandel og skattesnyd i denne sag.

Alle pornofilmene, der henvises til i den påklagede udsendelse, er lavet af firmaet Sublime Erotica og ikke [Klager].

[Klager] modtager ingen penge fra medlemmers striptease eller lignende. Der er ej heller nogen økonomisk forbindelse mellem Tantratemplet og [Klager]. [Klager]s indkomster kommer alene fra foreningskontingenter og den kommunale støtte.

I forhold til [Person G]s udtalelser har [Klager] anført, at hans professionelle baggrund kompromitteres af hans personlige relation til organisationen. Denne personlige relation burde Bubber have nævnt.

Endelig har [Klager] anført, at det er en grov latterliggørelse af [Klager], når Bubber spørger repræsentanten fra kommunen, om hun ønsker noget af centerets undervisningsmateriale og rækker hende en række pornofilm.

2.2 TV 2’s synspunkter

TV 2 har anført, at der er udvist tilstrækkelig kildekritik i forhold til de påklagede udsendelser, ligesom klager er givet fuld tilstrækkelig mulighed for at kommentere på de forskellige kritikpunkter, der fremsættes i udsendelserne.

Visuelle subliminale suggestioner

Den anfægtede sekvens bringes i forlængelse af spørgsmålet ”hvis man kan støtte det her, så fortæl mig én ting, som man ikke kan støtte” og har efter sin placering i programmet det tydelige formål at sætte kritisk lys på rammerne for kommunal støttepraksis. Sekvensen sammenkæder ikke klager med de organisationer, de viste logoer hidrører fra.

Kildekritik

De påklagede udsendelser omhandler tidligere medlemmers personlige oplevelser. Navngivne kilder fremsætter kritik, som [Klager] er givet fuldt tilstrækkelig mulighed for at forholde sig til. Kildegrundlaget er langt mere omfattende end de kilder, der udtaler sig til kamera, og det forhold, at klager nu peger på andre kilder, blandt andet i form af medlemmer, der har en anden oplevelse af forholdene, er ikke i sig selv udtryk for, at der ikke er udvist behørig kildekritik over for de personer, som programværten fokuserer på.

[Klager] er ikke klageberettiget i forhold til spørgsmål om forelæggelse overfor Sublime Erotica og Tantratemplet samt dettes massører.

At Sublime Erotica overfor [Klager] har oplyst, at deres skuespillere er i alderen 26-41 kan ikke ændre på, at kvinder i alderen 26-29 stadig må kunne omtales som ”unge kvinder”. [Person D] har overfor TV 2 oplyst, at hun var 26, da hun blev involveret i seksuelle aktiviteter. TV 2 har endvidere en række kilder, der har omtalt kvinder, der var i starten af 20’erne, da de påbegyndte virke som tantra-massører.

I forhold til den af klager nævnte svenske rapport har TV 2 anført, at Orjan Hultåker, der ifølge klagers egen hjemmeside, samarbejdede med Nylund om rapporten, overfor Eyeworks Danmark A/S skriftligt har bekræftet, at denne var bestilt af MISA’s advokat.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Inger Bach, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Udsendelsernes oplysninger

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at de påklagede udsendelsers oplysninger, om

at [Klager] manipulerer sine medlemmer til at arbejde gratis eller for meget få midler i Tantratemplet,

at [Klager] begyndte at bevæge sig ind i et prostitutionsunivers,

at [Klager] misbruger dets kvindelige medlemmer,

at [Person C] har skrevet bøger, der dikterer adfærden for medlemmer af [Klager],

at [Klager] er skabt for at tilfredsstille [Person C]s seksuelle behov,

at præmien for at vinde de såkaldte Shakti-konkurrencerne er at få lov til at gå i seng med [Person C],

at [Klager] har medvirket til produktionen af pornofilm, og

at [Klager] modtager den indtjening, medlemmer har fra striptease og sexchats,

kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager], og de har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Efter det for nævnet oplyste har TV 2 forud for offentliggørelsen af udsendelserne løbende henvendt sig til [Klager] med henblik på at få [Person B] til at deltage i et interview eller på anden vis få en kommentar til udsendelsernes indhold.

[Klager]s medvirken i programmet blev ikke til noget på grund af uenighed om den aftale, der skulle ligge til grund for interviewet. TV 2 har imidlertid også ved e-mail af den 10. april 2013 forelagt [Klager] udsendelsernes kritikpunkter.

Sådan som sagen er oplyst for nævnet, finder nævnet at TV 2 flere gange forud for udsendelserne har forsøgt at indhente kommentarer fra [Klager], ligesom TV2 har forelagt udsendelsernes oplysninger for klager inden offentliggørelsen af udsendelserne. På det grundlag finder Pressenævnet ikke grundlag for at udtale kritik af TV 2.

Kildekritik

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at et medie bør udvise kildekritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2.

Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at TV 2 har undladt at udvise den fornødne kildekritik over for de tidligere medlemmer af [Klager] [Person D], [Person G] og [Person E]. Udsendelserne gengiver de tidligere medlemmers beskrivelse af deres oplevelser som medlemmer af [Klager].

Udtalelserne fremstår tydeligt som henholdsvis [Person D], [Person G] og [Person E]s vurderinger af deres møde med [Klager], og det fremgår klart, at der er et modsætningsforhold mellem klager på den ene side og de tidligere medlemmer på den anden side. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af TV2 for at bringe og gengive de tidligere medlemmers oplevelser med [Klager]. Bemærkningerne fra udsendelsernes tv-vært, Bubber, kan ikke føre til et andet resultat.

Virkemidler

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i mediet.

Redaktøren er derfor berettiget til at beslutte, at rapporten skrevet af Karl Erik Nylund ikke omtales yderligere i udsendelserne.

Da TV 2 således ikke har overskredet redigeringsretten, udtaler nævnet ikke kritik på dette punkt.

Nævnet finder ligeledes, at det ligger inden for redigeringsretten at vise 16 billeder meget hurtigt efter hinanden efter udsagnet ”Hvis man kan støtte det her, så fortæl mig én ting, som man ikke kan støtte”, og nævnet udtaler derfor ikke sin kritik.

Nævnet finder heller ikke i øvrigt anledning til at udtale kritik af TV 2 for overtrædelse af god presseskik.

Genmæle

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at udsendelsernes oplysninger om,

at [Klager] manipulerer sine medlemmer til at arbejde gratis eller for meget få midler i Tantratemplet,

at [Klager] begyndte at bevæge sig ind i et prostitutionsunivers,

at [Klager] er en sekt,

at [Klager] misbruger dets kvindelige medlemmer,

at præmien for at vinde de såkaldte Shakti-konkurrencerne er at få lov til at gå i seng med [Person C],

at [Klager] har medvirket til produktionen af pornofilm, og

at [Klager] modtager den indtjening, medlemmer har fra striptease og sexchats,

tydeligt fremstår som henholdsvis de tidligere medlemmer, [Person D], [Person G] og [Person E]s samt Bubbers vurderinger. Da der således ikke er tale om faktiske oplysninger, er [Klager] ikke berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Bubbers udsagn om, at [Klager] er skabt for at tilfredsstille [Person C]s seksuelle behov, samt at [Person C] har skrevet bøger, der dikterer adfærden for medlemmer af [Klager] fremstår ligeledes tydeligt som værende Bubbers subjektive vurderinger, og [Klager] er derfor ej heller berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Afgjort den 24. september 2013