Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00505

Resumé

I artiklen Yogacenter mister støtte efter Bubbers udsendelse fik klager mulighed for at svare på noget af kritikken, men ikke hele kritikken. Det er imod god presseskik, og derfor får tv2.dk (nyhederne) kritik af Pressenævnet. I artiklen står der desuden en oplysning om kommunal støtte. Oplysningen er ikke dokumenteret og kan skade yogacentret. Derfor pålægger Pressenævnet tv2.dk (nyhederne) at bringe klagers version.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at den påklagede artikels oplysninger, om at [Klager] fratages (dele af) deres kommunale støtte, og at nogle af [Klager]s kurser ikke er af folkeoplysende karakter kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager], og de har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Efter det for nævnet oplyste har tv2.dk i forbindelse med offentliggørelsen af de to i sag nummer 13-70-00495 påklagede udsendelser løbende forsøgt at indhente kommentarer fra [Klager]. I den forbindelse har tv2.dk forelagt [Klager] en række oplysninger.

Pressenævnet finder imidlertid, at der med den påklagede artikel er tale om yderligere oplysninger end dem, der, efter det af parterne fremlagte, er fremlagt for [Klager] i forbindelse med udarbejdelsen af udsendelserne.

Under hensyn til, at tv2.dk således ikke, ud fra det for nævnet oplyste, har fremlagt [Klager] alle artiklens krænkende oplysninger, udtaler nævnet sin kritik af tv2.dk.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at et medie bør udvise kildekritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2.

Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at tv2.dk har undladt at udvise den fornødne kildekritik over for Peter Thiele og Susanne Møller.

De interviewedes udtalelser fremstår tydeligt som deres egne subjektive vurderinger, og det fremgår tydeligt, hvilken baggrund de forskellige personer har for at udtale sig. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af tv2.dk for at bringe og gengive udtalelserne.

Nævnet finder – ud over det kritiserede forhold – ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik.

Genmæle

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at den påklagede artikels udsagn ”Jeg tror på, at det er en sekt, vi har med at gøre. Den hverver mennesker, som bliver udnyttet både økonomisk og seksuelt under dække af, at de bliver spirituelt udviklet, og som opfordres til at tage afstand fra familie og venner”, ”Men tantra yoga er ikke folkeoplysende, selvom det sikkert er godt for dem, der har lyst til det ” og ”Han tilføjer, at Københavns Kommune bliver ved med at følge op på [Klager]. Det betyder bl.a. at regnskaber bliver kigget igennem, ligesom man følger op på de aktiviteter, som der bliver givet støtte til” tydeligt fremstår som henholdsvis Bubber og Peter Thieles vurderinger. Da der således ikke er tale om faktiske oplysninger, er [Klager] alene af den grund ikke berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Nævnet finder videre, at udsagnet ”På de årlige yogasommerlejre i Bulgarien[…]” fremstår som en faktisk oplysning, men ikke i sammenhængen er egnet til at påføre [Klager] skade af betydning, og klager er derfor ej heller berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Pressenævnet finder dog, at udsagnet ”Sammen med Susanne Møller stillede han [Peter Thiele, Pressenævnet] forslaget om at fjerne støtten til [Klager], efter at have set ”Danmark ifølge Bubber” fremstår som en faktisk oplysning, der er egnet til at påføre [Klager] skade af betydning.

Da tv2.dk alene har henvist til en dagsorden, hvoraf fremgår, at ”Susanne Møller og Peter Thiele har stillet forslag om, at udvalget drøfter tilskud til [Klager] […]”, finder nævnet ikke, at det er dokumenteret utvivlsomt rigtigt, at Susanne Møller og Peter Thiele stillede forslag om fjernelse af støtten til [Klager].

[Klager] er derfor berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Ligeledes finder nævnet, at udsagnene ”Københavns Kommune har besluttet at fratage [Klager] sit tilskud til tantrisk yoga og ashrams yoga”, ”Mister halvdelen af støtten”, ”Nu har Københavns Kommune så besluttet sig for at sætte [Klager]s to kurser tantrisk yoga og ashrams yoga på negativlisten over den folkeoplysende voksenundervisning” og ”Med den beslutning fra Københavns Kommunes side, så har [Klager] nu mistet halvdelen af sin støtte” fremstår som faktiske oplysninger, der er egnet til at påføre [Klager] skade af betydning, hvorfor klager som udgangspunkt også er berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor. tv2.dk bragte imidlertid en rettelse vedrørende disse forhold den 23. juli 2013 på tv2.dk (nyhederne). Da rettelsen findes at leve op til medieansvarslovens krav, finder nævnet ikke, at der er grundlag for at pålægge offentliggørelse af genmæle efter medieansvarslovens § 49 overfor disse oplysninger.

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. lovens § 39, pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af tv2.dk (nyhederne) at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]

tv2.dk (nyhederne) får kritik af Pressenævnet

[Underrubrik]

tv2.dk (nyhederne) bragte artiklen Yogacenter mister støtte efter Bubbers udsendelse , men lod kun [Klager] svare på noget af kritikken. Desuden kan en oplysning i artiklen skade yogacenteret, som derfor har ret til at få bragt sin version.

[Tekst]

I artiklen står der, at [Klager] får frataget noget af den kommunale støtte, og at ikke alle kurser er folkeoplysende. tv2.dk har ladet [Klager] svare på noget af kritikken, men ikke på alle punkter. Det er imod god presseskik, og derfor får tv2.dk (nyhederne) kritik af Pressenævnet.

I artiklen står desuden, at to politikere efter udsendelsen ”Danmark ifølge Bubber” stillede forslag om, at kommunen fratog [Klager] den kommunale støtte. Oplysningen kan skade [Klager], og da tv2.dk ikke kan dokumentere den, har [Klager] ret til at få sin version af sagen offentliggjort:

tv2.dk (nyhederne) oplyste den 18. juni 2013, at to københavnske politikere stillede forslag om at fjerne støtten til [Klager].

Denne oplysning er urigtig.

[Klager]

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

***

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

[Klager] har klaget over en artikel bragt på nyhederne.tv2.dk, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omhandler endvidere mediets afslag på genmæle.

Sagen er behandlet sammen med sagerne 13-70-00482 (BT), 13-70-00484 (tv2.dk (tvtid)) og 13-70-00495 (TV 2).

1 Sagsfremstilling

tv2.dk (nyhederne) bragte den 18. juni 2013 artiklen ”Yogacenter mister støtte efter Bubbers udsendelse”. Af artiklen fremgik følgende:

”Københavns Kommune har besluttet at fratage [Klager] sit tilskud til tantrisk yoga og ashrams yoga.

[Klager] blev bl.a. kendt, da TV 2-værten Bubber undersøgte centeret i programmet ”Danmark i følge Bubber” i maj.

Her fortalte en række afhoppere fra skolen om deres oplevelser, og at [Klager] i virkeligheden var en sekt med sex som omdrejningspunkt.

Efter at have lavet udsendelsen sagde Bubber til tv2.dk:

- Jeg tror på, at det er en sekt, vi har med at gøre. Den hverver mennesker, som bliver udnyttet både økonomisk og seksuelt under dække af, at de bliver spirituelt udviklet, og som opfordres til at tage afstand fra familie og venner.

- Men det, der forarger mig allermest, er, at [Klager]-centret er støttet af Københavns Kommune gennem puljen til folkeoplysende virksomhed, og at dine og mine skattekroner dermed er med til at finansiere det.

Mister halvdelen af støtten

Nu har Københavns Kommune så besluttet sig for at sætte [Klager]s to kurser tantrisk yoga og ashrams yoga på negativlisten over den folkeoplysende voksenundervisning. Det betyder, at de to kurser ikke længere får støtte fra Københavns Kommune.

Dog fortsætter Københavns Kommune med at støtte intensiv yoga hos [Klager].

Med den beslutning fra Københavns Kommunes side, så har [Klager] nu mistet halvdelen af sin støtte.

Det fortæller Peter Thiele, kulturordfører for SF til tv2.dk. Sammen med Susanne Møller stillede han forslaget om at fjerne støtten til [Klager], efter at have set ”Danmark i følge Bubber”.

For tæt op af samleje

- Vi kan sige, at en aktivitet ikke er folkeoplysende, men ikke at centeret ikke er det. Men tantra yoga er ikke folkeoplysende, selvom det sikkert er godt for dem, der har lyst til det. Men det ligger for tæt op af regulært samleje til, at det er en del af folkeoplysningsloven og det vi vil støtte i Københavns Kommune, siger han til tv2.dk.

Årsagen til at man også har besluttet at trække støtten til ashrams yoga, forklarer han således.

- Det er noget, hvor folk skal leve aflukket. Der er strikse regler for mad og hvad de må lave udover yoga. Det ligner mere en sekt end folkeoplysning.

Alligevel har kommunen valgt fortsat at støtte intensiv yoga hos [Klager].

- Det er en mere generel form for yoga, som mange andre også tilbyder, så hvis vi trækker støtten fra [Klager] på det punkt, ville vi ramme mange andre yogacentre, der har styr på det de laver og som folk er glade for, forklarer Peter Thiele.

Fysisk og spirituel udløsning

Han tilføjer, at Københavns Kommune bliver ved med at følge op på [Klager]. Det betyder bl.a. at regnskaber bliver kigget igennem, ligesom man følger op på de aktiviteter, som der bliver givet støtte til.

I øvrigt var det en meget tæt afstemning om, hvorvidt støtten til tantra yoga og ashrams yoga skulle trækkes.

Således stemte ni for og otte imod, mens én undlod at stemme.

- Det overraskede mig, at afstemningen var så tæt. Modstanderne af at trække støtten argumenterede for, at vi brude kunne støtte alle former for yoga. Men jeg mener, det er en dum ide at støtte noget, der så let kan udvikle sig til en sekt eller udnyttelse, siger Peter Thiele.

- Det handler jo om fysisk og spirituel udløsning til dem, der dyrker det.”

Artiklen var ledsaget af et screendump fra tv-programmet, der forestillede en nøgen kvinde. Til billedet hørte billedteksten:

”På de årlige yogasommerlejre i Bulgarien arrangeres der angiveligt ”skønhedskonkurrencer”, hvor de kvindelige medlemmer optræder nøgne”

Desuden blev artiklen bragt med et screendump fra Tantra Templets hjemmeside sammen med teksten:

”Her ses et screendump fra Tantra Temples hjemmeside, hvor lærere og angiveligt elever fra [Klager]centrene skulle arbejde frivilligt med at udføre tantrisk massage, kun iført gstrengstrusser”

[Klager] klagede ved e-mail af 3. juli 2013 til tv2.dk og bad om at få bragt et genmæle.

Ved e-mail af den 10. juli 2013 besvarede tv2.dk klagen. Af svaret fremgik blandt andet følgende:

”Efter gennemgang af klagen har TV2 derfor valgt at præcisere og korrigere følgende punkter i artiklen:

Henvisninger til at [Klager] har fået – og nu mister – tilskud til ashrams yoga tilskud til ashrams yoga fjernes fra artiklen.

”(…) mister halvdelen af støtten” ændres til ”mister en tredjedel af støtten”.

Det vil blive præciseret, at Københavns Kommune generelt har trukket støtten til tantra yoga, og at alle foreninger, der udbyder tantra, mister tilskud.

Det vil blive præciseret, at [Klager] oplyser, at der ikke forekommer seksuelle aktiviteter på centerets kurser.

Det vil blive tilføjet, at [Klager] oplyser, at tantra handler om, at man afholder sig fra nogen form for udløsning”

Den 23. juli 2013 blev den oprindelige artikel ændret, således at rubrikken efterfølgende blev ”Yogacenter mister en tredjedel af støtten”. Desuden blev indholdet ændret til det følgende:

”Artiklen er 23. juli 2013 [ændret, Pressenævnet] på grund af følgende:

TV 2 Nyhederne beklager, at der i forbindelse med denne artikel er blevet viderebragt urigtige og upræcise oplysninger. Af den oprindelige artikel fremgik det, at [Klager] mistede støtte fra Københavns Kommune som følge af TV-programmet ’Danmark ifølge Bubber’. Dette er ikke tilfældet. Københavns Kommune har uafhængigt af programmet valgt specifikt at skære al støtte væk til tantrisk yoga. Dette gælder for alle foreninger i kommunen. TV 2 Nyhederne beklager også at have viderebragt upræcise oplysninger fra SFpolitikeren Peter Thiele, samt at [Klager] ikke blev hørt i forbindelse med tilblivelsen af artiklen.

[Klager] blev bl.a. kendt, da TV2-værten Bubber undersøgte centeret i programmet ”Danmark ifølge Bubber” i maj.

Her fortalte en række afhoppere fra skolen om deres oplevelser, og at [Klager] i virkeligheden var en sekt med sex som omdrejningspunkt.

Efter at have lavet udsendelsen sagde Bubber til tv2.dk:

- Jeg tror på, at det er en sekt, vi har med at gøre. Den hverver mennesker, som bliver udnyttet både økonomisk og seksuelt under dække af, at de bliver spirituelt udviklet, og som opfordres til at tage afstand fra familie og venner.

- Men det, der forarger mig allermest, er, at [Klager]-centret er støttet af Københavns Kommune gennem puljen til folkeoplysende virksomhed, og at dine og mine skattekroner dermed er med til at finansiere det.

Mister en tredjedel af støtten

Nu har Københavns Kommune så besluttet sig for at sætte tantrisk yoga på negativlisten over den folkeoplysende voksenundervisning. Det betyder, at kurset ikke længere får støtte fra Københavns Kommune. Alle foreninger, der udbyder tantra, mister tilskud.

Dog fortsætter Københavns Kommune med at støtte intensiv yoga hos [Klager].

Med den beslutning fra København Kommunes side, så har [Klager] nu mistet ca. en tredjedel af sin støtte.

Sammen med Susanne Møller stillede Peter Thiele, kulturordfører for SF, forslag om at fjerne støtten til [Klager], efter at have set ”Danmark ifølge Bubber”.

For tæt op af samleje

- Vi kan sige, at en aktivitet ikke er folkeoplysende, men ikke at centeret ikke er det. Men tantra yoga er ikke folkeoplysende, selvom det sikkert er godt for dem, de rhar lyst til det. Men det ligger for tæt op af regulært samleje til, at det er en del af folkeoplysningsloven, og det vi vil støtte i Københavns Kommune, siger han til tv2.dk.

Kommunen har valgt fortsat at støtte intensiv yoga hos [Klager],

- Det er en mere generel form for yoga, som mange andre også tilbyder, så hvis vi trækker støtten fra [Klager] på det punkt, ville vi ramme mange andre yogacentre, der har styr på det, de laver og som folk er glade for, forklarer Peter Thiele.

Fysisk og spirituel udløsning

Han tilføjer, at Københavns Kommune bliver ved med at følge op på [Klager]. Det betyder bl.a. at regnskaber bliver kigget igennem, ligesom man følger op på de aktiviteter, som der bliver givet støtte til.

I øvrigt var det en meget tæt afstemning om, hvorvidt støtten til tantra yoga skulle trækkes.

Således stemte ni for og otte imod, mens én undlod at stemme.

- Det overraskede mig, at afstemningen var så tæt. Modstanderne af at trække støtten argumenterede for, at vi burde kunne støtte alle former for yoga. Men jeg mener, det er en dum ide at støtte noget, der så let kan udvikle sig til en sekt eller udnyttelse, siger Peter Thiele.

- Det handler jo om fysisk og spirituel udløsning til dem, der dyrker det.

[Klager] mener, at Peter Thiele ikke har undersøgt sagen og ikke ved, hvad tantra er. [Klager] oplyser, at der ikke forekommer seksuelle aktiviteter på centerets kurser, og at tantra handler om, at man afholder sig fra nogen form for udløsning. ”

Desuden fjernede tv2.dk (nyhederne) ved samme lejlighed begge de til den originale artikel medfølgende screendumps.

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Klager] har anført, at artiklen indeholder en række ukorrekte oplysninger, der er til skade for klager.

Det er ikke korrekt, at [Klager] mister sin støtte. Der er tale om, at faget tantra ikke længere støttes af Københavns Kommune. Der er således ikke dækning i artiklen for rubrikken ”Yogacenter mister støtte efter Bubbers udsendelse”.

Det er ligeledes ikke korrekt, når det i artiklen anføres, at ”Københavns kommune har besluttet at fratage [Klager] sit tilskud til tantrisk yoga og ashrams yoga”. Københavns Kommune har ikke besluttet at fratage [Klager] støtte. Beslutningen omhandler tantrayoga som fag og ikke den enkelte institution.

[Klager] har aldrig udbudt et kursus ved navn ashram yoga og ej heller fået støtte til et sådant kursus eller noget lignende.

[Klager] har ikke mistet halvdelen af den kommunale støtte men kun en tredjedel.

Det er ikke korrekt, at Peter Thiele og Susanne Møller stillede forslag om at fjerne støtten til [Klager]. De stillede derimod forslag om at sætte ashram yoga og tantra yoga på negativlisten.

Peter Thieles udtalelser om, at tantrisk yoga ikke er folkeoplysende, idet faget ligger for tæt op af regulært samleje, må, da det alene er [Klager], der nævnes i artiklen, være henvendt til [Klager]. Der forekommer ingen seksuelle aktiviteter på [Klager]. [Klager]s tantrakurser er af folkeoplysende karakter. TV 2 har ikke ønsket at give genmæle overfor denne ukorrekte oplysning.

I forhold til det til artiklen ledsagende billede samt billedtekst har [Klager] anført, at [Klager] ikke arrangerer sommerlejre i Bulgarien, og at billedet ikke er fra en af [Klager]s sommerlejre.

[Klager] har generelt accepteret de ændringer, der er sket i artiklen den 23. juli 2013. Klager har dog anført, at det af den ændrede artikel stadig fremgår, at beslutningen om at sætte tantra yoga og ashram yoga på negativlisten er taget på grundlag af [Klager]s kurser, hvilket ikke er korrekt.

Desuden har [Klager] anført, artiklens tone generelt er diskriminerende overfor [Klager], og at alle de forkerte oplysninger insinuerer, at [Klager] ikke er en legitim folkeoplysende forening, ligesom der forekommer manglende kildekritik i forhold til udtalelserne fra tv-programmet, der blot gentages.

Bubbers udtalelse om, at [Klager] er en sekt er ikke balanceret med modsynspunkter, og der føres ingen beviser for udtalelsen.

I udsagnet ”Alligevel har kommunen valgt at fortsætte at støtte intensiv yoga hos [Klager]” antyder ordet ”alligevel”, at der skulle være noget galt med [Klager]. Det samme gør Peter Thieles udtalelse ”Men jeg mener, det er en dum ide at støtte noget, der så let kan udvikle sig til en sket eller udnyttelse”.

At TV 2 senere fjerner de screendumps, der ledsagede den oprindelige artikel må opfattes som om, at TV 2 nu vakler i deres påstand om, at [Klager] er associeret med Tantratemplet og manipulerer folk til at arbejde gratis i templet for derved at udnytte dem seksuelt og økonomisk.

[Klager] er ikke på noget tidspunkt blevet kontaktet af TV 2, og klager har dermed ikke haft mulighed for at udtale sig om og korrigere de ukorrekte oplysninger i den påklagede artikel.

2.2 tv2.dk (nyhederne)’s synspunkter

tv2.dk har anført, at de ved e-mail af 10. juli 2013 har tilbudt klager en række ændringer i den originale artikel. E-mailen forblev dog ubesvaret på trods af indklagedes opfordringer til klager om at kommentere det sendte ændringsforslag.

tv2.dk har beklaget, at det ikke med tilstrækkelig klarhed fremgik af den første artikel, at det ikke kun var klager, der er blevet frataget støtte af Københavns Kommune, men at det er alle centre og foreninger, der udbyder tantra yoga, idet tantra yoga nu er kommet på kommunens negativliste.

tv2.dk har således, med den ændrede artikel, imødekommet klager på samtlige punkter, hvor der er grundlag herfor.

tv2.dk fastholder imidlertid, at beslutningen om at sætte tantra yoga på negativlisten har den konsekvens, at klager mister støtten hertil, hvorfor overskriften ”Yogacenter mister en tredjedel af støtten” har dækning i de faktiske forhold.

Desuden fastholder tv2.dk, at der er dækning for oplysningen om, at kulturordfører for SF, Peter Thiele, og Susanne Møller fremsatte forslag om at fjerne støtten fra klager efter at have set programmet.

Peter Thieles udtalelser i artiklen er udtryk for Peter Thieles vurdering af tantra yoga og forholdene i forbindelse hermed og ikke en faktuel oplysning, der kan kræves genmæle overfor. Dog har TV 2 Nyhederne imødekommet klager ved i den opdaterede version af artiklen at præcisere, at [Klager] selv oplyser, at der ikke forekommer seksuelle aktiviteter på klagers kurser, og at tantra handler om, at man afholder sig fra nogen form for udløsning.

De kilder, der medvirker i det tv-program, der henvises til i artiklen, fremkommer med deres personlige oplevelser med klager. Disse kilder er alle vurderet på sædvanlig kritisk vis.

Endelig har tv2.dk henvist til deres svar til klager i sagen 13-70-00495.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Martin Lavesen, Inger Bach, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

God presseskik

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Oplysninger som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare, jf. punkterne A.1 og A.3.

Pressenævnet finder, at den påklagede artikels oplysninger, om at [Klager] fratages (dele af) deres kommunale støtte, og at nogle af [Klager]s kurser ikke er af folkeoplysende karakterkan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for [Klager], og de har derfor skullet efterprøves i særlig grad, først og fremmest ved forelæggelse for klager.

Efter det for nævnet oplyste har tv2.dk i forbindelse med offentliggørelsen af de to i sag nummer 13-70-00495 påklagede udsendelser løbende forsøgt at indhente kommentarer fra [Klager]. I den forbindelse har tv2.dk forelagt [Klager] en række oplysninger.

Pressenævnet finder imidlertid, at der med den påklagede artikel er tale om yderligere oplysninger end dem, der, efter det af parterne fremlagte, er fremlagt for [Klager] i forbindelse med udarbejdelsen af udsendelserne.

Under hensyn til, at tv2.dk således ikke, ud fra det for nævnet oplyste, har fremlagt [Klager] alle artiklens krænkende oplysninger, udtaler nævnet sin kritik af tv2.dk.

Det følger videre af de vejledende regler for god presseskik, at et medie bør udvise kildekritik over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt, jf. punkt A.2.

Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at tv2.dk har undladt at udvise den fornødne kildekritik over for Peter Thiele og Susanne Møller.

De interviewedes udtalelser fremstår tydeligt som deres egne subjektive vurderinger, og det fremgår tydeligt, hvilken baggrund de forskellige personer har for at udtale sig. Nævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af tv2.dk for at bringe og gengive udtalelserne.

Nævnet finder – ud over det kritiserede forhold – ikke i øvrigt grundlag for at udtale kritik.

Genmæle

Det fremgår af medieansvarslovens § 36, stk. 1, at en anmodning om genmæle i massemedierne over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

Pressenævnet finder, at den påklagede artikels udsagn ”Jeg tror på, at det er en sekt, vi har med at gøre. Den hverver mennesker, som bliver udnyttet både økonomisk og seksuelt under dække af, at de bliver spirituelt udviklet, og som opfordres til at tage afstand fra familie og venner”, ”Men tantra yoga er ikke folkeoplysende, selvom det sikkert er godt for dem, der har lyst til det ” og ”Han tilføjer, at Københavns Kommune bliver ved med at følge op på [Klager]. Det betyder bl.a. at regnskaber bliver kigget igennem, ligesom man følger op på de aktiviteter, som der bliver givet støtte til” tydeligt fremstår som henholdsvis Bubber og Peter Thieles vurderinger. Da der således ikke er tale om faktiske oplysninger, er [Klager] alene af den grund ikke berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Nævnet finder videre, at udsagnet ”På de årlige yogasommerlejre i Bulgarien[…]” fremstår som en faktisk oplysning, men ikke i sammenhængen er egnet til at påføre [Klager] skade af betydning, og klager er derfor ej heller berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Pressenævnet finder dog, at udsagnet ”Sammen med Susanne Møller stillede han [Peter Thiele, Pressenævnet] forslaget om at fjerne støtten til [Klager], efter at have set ”Danmark ifølge Bubber” fremstår som en faktisk oplysning, der er egnet til at påføre [Klager] skade af betydning.

Da tv2.dk alene har henvist til en dagsorden, hvoraf fremgår, at ”Susanne Møller og Peter Thiele har stillet forslag om, at udvalget drøfter tilskud til [Klager] […]”, finder nævnet ikke, at det er dokumenteret utvivlsomt rigtigt, at Susanne Møller og Peter Thiele stillede forslag om fjernelse af støtten til [Klager].

[Klager] er derfor berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor.

Ligeledes finder nævnet, at udsagnene ”Københavns Kommune har besluttet at fratage [Klager] sit tilskud til tantrisk yoga og ashrams yoga”, ”Mister halvdelen af støtten”, ”Nu har Københavns Kommune så besluttet sig for at sætte [Klager]s to kurser tantrisk yoga og ashrams yoga på negativlisten over den folkeoplysende voksenundervisning” og ”Med den beslutning fra Københavns Kommunes side, så har [Klager] nu mistet halvdelen af sin støtte” fremstår som faktiske oplysninger, der er egnet til at påføre [Klager] skade af betydning, hvorfor klager som udgangspunkt også er berettiget til at få bragt et genmæle heroverfor. tv2.dk bragte imidlertid en rettelse vedrørende disse forhold den 23. juli 2013 på tv2.dk (nyhederne). Da rettelsen findes at leve op til medieansvarslovens krav, finder nævnet ikke, at der er grundlag for at pålægge offentliggørelse af genmæle efter medieansvarslovens § 49 overfor disse oplysninger.

I medfør af medieansvarslovens § 49, jf. lovens § 39, pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af tv2.dk (nyhederne) at offentliggøre følgende:

”[Rubrik]

tv2.dk (nyhederne) får kritik af Pressenævnet

[Underrubrik]

tv2.dk (nyhederne) bragte artiklen Yogacenter mister støtte efter Bubbers udsendelse, men lod kun [Klager] svare på noget af kritikken. Desuden kan en oplysning i artiklen skade yogacenteret, som derfor har ret til at få bragt sin version.

[Tekst]

I artiklen står der, at [Klager] får frataget noget af den kommunale støtte, og at ikke alle kurser er folkeoplysende. tv2.dk har ladet [Klager] svare på noget af kritikken, men ikke på alle punkter. Det er imod god presseskik, og derfor får tv2.dk (nyhederne) kritik af Pressenævnet.

I artiklen står desuden, at to politikere efter udsendelsen ”Danmark ifølge Bubber” stillede forslag om, at kommunen fratog [Klager] den kommunale støtte. Oplysningen kan skade [Klager], og da tv2.dk ikke kan dokumentere den, har [Klager] ret til at få sin version af sagen offentliggjort:

tv2.dk (nyhederne) oplyste den 18. juni 2013, at to københavnske politikere stillede forslag om at fjerne støtten til [Klager].

Denne oplysning er urigtig.

[Klager]

Hele sagen kan læses på www.pressenaevnet.dk”

***

Pressenævnet bemærker, at nævnet i sin årsberetning for 2005 præciserede praksis vedrørende offentliggørelse på internettet. En kendelse bør bringes i mediet i en periode, der svarer til den tid, i hvilken den påklagede artikel har været bragt, og der bør oprettes et link til kendelsen fra artiklen, hvis denne fortsat bringes på hjemmesiden.

Afgjort den 24. september 2013