Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (2. oktober 2013)

Skatteministeren (Holger K.: Nielsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammen-lægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.)

(Lovforslag nr. L 4)

Lovforslaget består af flere elementer, hvoraf de væsentligste er:

Selskaber i EØS-lande, der ikke samtidig er medlemmer af EU, får samme adgang til at deltage i skattefri fusioner, spaltninger og tilførsler af aktiver som selskaber i EU-lande. Det foreslås i den forbindelse også, at der indføres adgang til skattefri virksomhedsomdannelse til selskaber i sådanne EØS-lande. Ændringerne gennemføres for at bringe de eksisterende regler i overensstemmelse med EU-retten.

Ejendomsværdiskatteloven ændres således, at nedslagsreglerne for folkepensionister også kommer til at gælde for personer med bopæl uden for Danmark. Ændringerne gennemføres for at bringe de eksisterende regler i overensstemmelse med EU-retten.

Der indføres adgang til at foretage skattefri sammenlægninger af skattepligtige og skattefri vandforsyninger. Med forslaget vil det blive økonomisk mere attraktivt at etablere større enheder inden for vandsektoren. Dette vil kunne bidrage til en mere effektiv distribution af vand og dermed billigere vand til forbrugerne.

Energinet.dk gives mulighed for skattefrit at tilføre aktiver ved overdragelse af virksomhed til et datterselskab, der er omfattet af fuld selskabsskattepligt til Danmark. Ændringen giver Energinet.dk de samme muligheder for at gennemføre skattefri tilførsel af aktiver som DSB og Naviair, der ligesom Energinet.dk også er selvstændige offentlige virksomheder.

Forslagets elementer om beskatning af selskaber m.v. skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige. Ændringen af ejendomsværdiskatteloven, der giver udenlandske personer mulighed for at få nedslag i ejendomsværdiskatten, medfører et umiddelbart mindreprovenu før tilbageløb og adfærd, som skønnes at udgøre ca. 5 mio. kr. årligt fra og med 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.