Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (2. oktober 2013)

Kulturministeren (Marianne Jelved):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kongelige bibliotek. (Udvidelse af visitationsadgang til visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner mod publikumsadgang til samlingerne)

(Lovforslag nr. L 18)

Lovforslaget fremsættes som opfølgning på tyverisagen på Statens Arkiver, hvor omfattende arkivalier over en årrække er blevet uretmæssigt fjernet fra Statens Arkivers læsesale. Det overordnede formål med forslaget er at styrke beskyttelsen mod tyverier ved visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner, hvor der er publikumsadgang til samlingerne.

Det Kongelige Bibliotek har siden 1978 haft hjemmel til at foretage visitation efter bestemmelserne i lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek, jf. lov nr. 246 af 8. juni 1978.

Konkret stilles der forslag om, at lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek ændres, således:

at kulturministeren kan bestemme, at der på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne kan gennemføres visitation af personer.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslaget, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.