Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2014 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 18. januar 2013, som senest ændret ved lov nr. 493 af 21. maj 2013.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som senest ændret ved lov nr. 894 af 4. juli 2013.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23. september 2013.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 19. april 2013, som senest ændret ved lov nr. 494 af 21. maj 2013.

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 23. august 2012, som senest ændret ved lov nr. 894 af 4. juli 2013.

6) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013, som senest ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013.

7) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som senest ændret ved lov nr. 493 af 21. maj 2013.

8) Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013.

9) Lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 23. september 2013.

10) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse 392 af 1. maj 2012, som senest ændret ved lov nr. 647 af 12. juni 2013.

11) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 12. november 2012, som senest ændret ved lov nr. 647 af 12. juni 2013.

12) Lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 12. november 2012, som senest ændret ved lov nr. 647 af 12. juni 2013.

13) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 29. oktober 2009, som senest ændret ved lov nr. 652 af 12. juni 2013.

14) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), LBK nr. 668 af 17. juni 2011, som senest ændret ved lov nr. 894 af 4. juni

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 14 nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2014.

Vejledningen afløser vejledning nr. 81 af 12. november 2012 om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område, som ændret ved vejledning nr. 9035 af 14. februar 2013.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet, den 11. oktober 2013

P.M.V.
Jesper Zwisler

/ Dorte Bech Vizard


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

 
Lov om individuel boligstøtte
TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
Lov om aktiv socialpolitik
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
Lov om social pension – førtidspension
TABEL 5: Førtidspension
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om social pension – folkepension
TABEL 12: Folkepension
TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
 
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
TABEL 17: Børnetilskud
TABEL 18: Børnebidrag
 
Lov om social service
TABEL 19: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
TABEL 20: Social service – børn og unge, døgnophold
TABEL 21: Social service – madservice
TABEL 22 Social service – personlig og praktisk hjælp m.v.
TABEL 23: Social service - Dækning af nødvendige merudgifter
TABEL 24: Social service – voksne, botilbud
TABEL 25: Social service – hjælpemidler og biler
TABEL 26: Social service – den centrale refusionsordning
TABEL 27: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
 
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
TABEL 28: Dagtilbud – egenbetaling og tilskud
 
Lov om friplejeboliger
TABEL 29: Takster for serviceydelser
 
Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer
TABEL 30: Sats-tabeller
 
Repatrieringsloven
TABEL 31: Repatrieringsloven
 
Lov om integration af udlændinge i Danmark
TABEL 32: Integrationsloven
 
Navneloven
TABEL 33: Gebyr for navneændring
 
Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
TABEL 34: Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling
 
Lov om børns forsørgelse
TABEL 35: Forhøjet børnebidrag
TABEL 36: Uddannelsesbidrag
TABEL 37: Konfirmations- og beklædningsbidrag
TABEL 38: Andre børnebidrag
TABEL 39: Betydning af barnets indkomst ved børnebidrag og uddannelsesbidrag
 
Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
TABEL 40: Ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren
TABEL 41: Ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst
 
Lov om børns forsørgelse
TABEL 42: Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag
 
Parrådgivning
TABEL 43: Egenbetaling ved parrådgivning
 

Sats-tabeller

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
21.000
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
785.800
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.571.700
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
80,25
 
- varmt vand
25,50
 
- elforbrug
60,50
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
13,50
 
- vandafledningsafgift
19,50
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
60,50
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
30,00
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
30,75
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
83.700
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)
12.000
9.
Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1, 1. pkt.)
6.300
10.
Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1, 1. pkt.)
149.300
11.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1, 2. pkt.)
39.300
12.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk. 2)
15.800
13.
Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)
44.184
14.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
27.800
15.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
14.736
16.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.240
17.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
25.100
18.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
1.092

 
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
19.800
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
739.700
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.479.500
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
75,50
 
- varmt vand
24,00
 
- elforbrug
57,00
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
12,50
 
- vandafledningsafgift
18,25
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4)
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
57,00
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
28,25
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
29,00
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
78.800
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk. 1, nr. 4)
11.300
9.
Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1, 1. pkt.)
140.500
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1, 2. pkt.)
37.000
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)
23.700
12.
Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)
41.592
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
26.200
14.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
13.872
15.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.048
16.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
23.700
17.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
1.032
     

 
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
kr. årlig
pct.
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)
   
 
- lejligheder
223.625
-
 
- enkeltværelser
151.767
-
 
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn
39.300
-
2.
Kompensationsordning1)
172.900
-
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932)
227.300
-
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
12.700
-
5.
Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)
   
 
- Modtagere af folkepension eller førtidspension
-
1,8
 
- Andre
-
2,0
   
1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.
2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.
3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

 
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
kr.
Ydelser (lov § 85 a) 1)
 
1.
Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 228.905
13.904
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 228.905 – 243.211
12.513
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 243.212 – 257.517
11.123
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 257.518 – 271.823
9.731
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 271.824 – 286.129
8.340
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 286.130 – 300.435
6.953
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 300.436 – 314.741
5.562
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 314.742 – 329.047
4.172
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 329.048 – 343.353
2.780
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 343.354 – 357.662
1.391
Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over
143.063
   
1) Jf. bkg. nr. 713 af 19 juni 2013.

 
TABEL 5: Førtidspension
 
kr. årlig
kr. mdl. 1)
1.
Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
211.920
58.032
17.660
4.836
2.
Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
180.132
49.884
15.011
4.157
   
1) Det månedlige beløb er beregnet efter der årige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov § 49, stk. 4.

 
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
   
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget
1.
Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)
180.132
-
2.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
354.800
-
3.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
234.600
-
4.
Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
72.200
-
5.
Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
114.400
-
Nedsættelse
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 32 c, stk. 1)
-
30
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension, (lov § 32 c, stk. 1)
-
15
Minimumsbeløb
8.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
5.304
 
9.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
4.500
 
       

 
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)
1.080
90
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)
2.160
180
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)
1.956
163
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)
3.912
326
   
1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)
70.896
5.908
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
73.644
6.137
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
35.592
2.966
4.
Invaliditetsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 7)
34.476
2.873
5.
Invaliditetsydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)
34.704
2.892
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 9)
47.580
3.965
7.
Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)
18.036
1.503
8.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
16.440
1.370
9.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.)
34.476
2.873
10.
Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)
36.024
3.002
11.
Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)
71.904
5.992
12.
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bistands-/plejetillæg dec. 93 (lov § 61)
39.120
3.260
13.
Ægteskabstillæg1)
9.396
783
14.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,2 pct., enlige (lov § 62)
59
-
15.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,2 pct., andre (lov § 62)
34
-
16.
Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 14)
80.300
-
   
1) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)1)
7.050 kr.
4.700 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 1)
2.
¾ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(7.051-15.100 kr.)
(4.701-15.100 kr.)
3.
½ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(15.101-19.900 kr.)
(15.101-19.900 kr.)
4.
¼ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(19.901-24.700 kr.)
(19.901-24.700 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
7.400
7.400
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
   
1) Jf. kap. 5 i bkg. nr. 193 af 26. februar 2013.
2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april 2011.

 
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
301.200
-
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
204.400
-
3.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 48, stk. 1, nr. 4)
208.000
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
66.500
-
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
133.400
 
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
19.100
 
7.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
37.900
 
Nedsættelse
8.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 1)
-
60
9.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
30,9
10.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
16
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
 
32
12.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 29, stk. 2)
 
32
13.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 938 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
14.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 465 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
15.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (lov § 29, stk. 4)
1.776
-
       

 
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)
1.080
90
2.
Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)
2.160
180
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)
1.956
163
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)
3.912
326
   
1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 12: Folkepension
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)
70.896
5.908
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
73.644
6.137
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
35.592
2.966
4.
Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)
16.200
-
5.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,2 pct., enlige (lov § 72c)
59
-
6.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,2 pct., andre (lov § 72c)
34
-
7.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse
(lov § 49, stk. 1, nr. 7 og §72d, stk.2 )
80.300
-
       

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 2)1)
7.050 kr.
4.700 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 2) 1)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(7.051-15.100 kr.)
(4.701-15.100 kr.)
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(15.101-19.900 kr.)
(15.101-19.900 kr.)
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(19.901-24.700 kr.)
(19.901-24.700 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
7.400
7.400
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
   
1) Jf. kap. 5 i bkg. nr. 193 af 26. februar 2013.
2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april 2011.

 
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
 
kr. årlig
kr. mdl.
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.272
106
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
2.748
229
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
3.876
323
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
5.544
462
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3) 1)
5.
Opsættelse 1/2 år
3.540
295
6.
Opsættelse 1 år
7.092
591
7.
Opsættelse 1 1/2 år
10.632
886
8.
Opsættelse 2 år
14.184
1.182
9.
Opsættelse 2 1/2 år
17.724
1.477
10.
Opsættelse 3 år
21.264
1.772
Diverse tillæg
11.
Invaliditetstillæg (lov § 71)
7.632
636
12.
Husligt bistandstillæg (lov § 72)
12.744
1.062
13.
Ægteskabstillæg2)
9.396
783
   
1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.
2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb1) og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)
301.200
-
2.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)
208.000
-
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
66.500
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
133.400
-
5.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
19.100
-
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
37.900
-
7.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)
19.100
-
8.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)
37.900
-
Nedsættelse
9.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 1)
-
30
10.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
30,9
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
16
12.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
13.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
14.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 955 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
15.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 474 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
16.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb (lov § 31, stk. 4)
1770
-
17.
Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist (lov § 72 d, stk. 6)
200
-
   
1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 60.000 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.

 
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent1)
År/Må.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
65
225
224
223
223
222
221
220
219
219
218
217
216
66
215
215
214
213
212
212
211
210
209
209
208
207
67
206
206
205
204
203
203
202
201
200
200
199
198
68
197
197
196
195
194
194
193
192
191
191
190
189
69
188
188
187
186
185
185
184
183
182
182
181
180
70
180
179
178
177
177
176
175
175
174
173
172
172
71
171
170
170
169
168
167
167
166
165
165
164
163
72
162
162
161
160
160
159
158
158
157
156
156
155
73
154
154
153
152
152
151
150
150
149
148
148
147
74
146
146
145
144
144
143
142
142
141
140
140
139
75
138
138
137
136
136
135
134
134
133
133
132
131
76
131
130
130
129
128
128
127
127
126
125
125
124
77
124
123
122
122
121
121
120
120
119
118
118
117
78
117
116
116
115
114
114
113
113
112
111
111
110
79
110
109
109
108
108
107
107
106
105
105
104
104
80
103
                     
 
1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2012/2013(kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i 2014. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens § 15 e, stk. 4, og § 9 i bkg. nr. 350 af 17. maj 2004.

 
TABEL 17: Børnetilskud
   
kr. årligt
kr. kvartal
kr. én gang
1.
Ordinært børnetilskud (lov § 2)
5.276
1.319
 
2.
Ekstra børnetilskud (lov § 3)
5.380
1.345
 
3.
Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov § 4, stk. 3)
13.488
3.372
 
4.
Særligt børnetilskud, tillæg (lov § 4, stk. 5)
1.752
438
 
5.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov § 4, stk. 2)
26.976
6.744
 
6.
Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov § 4, stk. 4)
3.504
876
 
7.
Flerbørnstilskud (lov § 10a)
8.700
2.175
 
8.
Adoptionstilskud (lov § 10b)
   
50.119
9.
Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov § 10c, stk.1)
6.928
1.732
 
10.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov § 10c, stk. 5)
138.700
   
11.
Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (lov § 10c, stk. 6)
208.000
   
         

 
TABEL 18: Børnebidrag
   
kr. årligt
kr. halvår
kr. måned
kr. én gang
1.
Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov § 14, 3. pkt.)
13.488
6.744
1.124
 
2.
Normalbidrag til børn, tillæg (lov § 14, 4. pkt.)
1.752
876
146
 
3.
Normalbidrag ved fødsel (lov § 15)1)
     
772
4.
Normalbidrag omkring fødsel (lov § 15)1)
   
1.346
 
 
1) Normalbidrag ved fødsel og omkring fødsel foreslås ophævet i LF fra Familieret. Forventes fremsat i efteråret 2013 med ikrafttræden 1. januar 2014

 
TABEL 19: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
   
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
Merudgiftsydelse
1.
Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov § 41, stk. 2)
-
3.016
-
2.
Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov § 41, stk. 3)
-
377
-
3.
Minimum, merudgifter (lov § 41, stk. 3)
4.524
-
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42, stk. 3)
4.
Loft over beregningsgrundlag
-
28.443
-
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 1)
5.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent)
-
-
1,8
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar 2011 2)
6.
Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering ydelsesloftet (satsreguleringsprocenten)
-
-
1,8
Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov § 42, stk. 4) 3)
7.
Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse
-
-
1,0
8.
Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående kalenderår. Tillæg efter § 12 i bek. indgår ikke i beregningsgrundlaget.
-
-
12,5
Ledsagelse (lov § 45, stk. 5)
9.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
825
-
-
Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (lov § 32, stk. 8)
10.
Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber mv. maksimum
579.747
-
-
 
1) Jf. § 12 i bkg. nr. 649 af 25. juni 2012.
2) Jf. § 23, stk. 3 i bkg. nr. 649 af 25. juni 2012.
3) Jf. §§ 13 - 14 i bkg. nr. 649 af 25. juni 2012.

 
TABEL 20: Social service – børn og unge1), døgnophold
   
kr. årlig
kr. døgn
Formidlet døgnophold, kost og logi (lov § 142, stk. 10)2)
1.
Under 10 år, pr. barn
-
168
2.
Over 10 år, pr. barn
-
178
3.
For 3. og 4. barn/ung uanset alder
-
156
Formidlet døgnophold, døgninstitution, betaling (lov § 159)3)
4.
Indtægtsgrænse
128.000
-
5.
Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag4))
25.400
-
6.
Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag4))
50.800
-
 
1) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 18-22 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 3.
2) Jf. bkg. nr. 1234 af 12. december 2008.
3) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.
4) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.

 
TABEL 21: Social service – madservice
Madservice (lov §§ 83, 161, stk. 4, bkg. nr. 343 af 26. marts 2013, § 1, stk. 3 og 4)
   
kr. én gang
kr. mdl.
1.
Maksimal betaling for én hovedret
49
-
2.
Maksimal betaling for madservice
-
3.374-
       

 
TABEL 22: Social service – personlig og praktisk hjælp m.v.
 
kr. årligt
kr. mdl.
pct.
Midlertidig personlig og praktisk hjælp m.v. (lov §§ 83, 84 og 161) 1) 2) 3)
 
1.
Fradragsbeløb, enlige
143.300
-
-
2.
Fradragsbeløb, ægtepar
215.300
-
-
3.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige
40.464
-
-
4.
Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar
13.488
-
-
5.
Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag
-
-
0,00
6.
Betaling ved indtægt 2.701-5.400 kr. efter fradrag
-
-
3,00
7.
Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401
-
-
1,00
8.
Maksimal betaling
-
-
125
Ledsagelse (lov § 97, stk. 7)
9.
Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum
825
-
-
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov § 118, stk. 2)
10.
Løn
-
20.935
-
Pasning af døende (lov §§ 119, 120 og 121)
11.
Plejevederlag, maksimum (lov § 120, stk. 1)
-
-
165,20
142
Basisbeløb (lov § 120, stk. 2)
-
14.467
-
 
1) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.
2) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni 2013.
3) Hvis betalingen for hjælp efter § 84 udgør mindre end 72 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet.

   
TABEL 23: Social service - Nødvendige merudgifter
 
kr. årlig
kr. mdl.
Dækning af nødvendige merudgifter (lov § 100)
 
1.
Minimum for skønnede merudgifter
6.108
509
   

TABEL 24: Social service – voksne, botilbud
   
kr. årlig
kr. mdl.
pct.
Betaling for botilbud (lov § 163)1) 2)
1.
Betalingsandel i procent af boligomkostninger
-
-
10
2.
Betalingsandel i procent af indkomst op til 188.700 kr.
-
-
10
3.
Betalingsandel i procent af indkomst over 188.700 kr.
-
-
20
4.
Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister
41.000
-
-
5.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 172.900 kr.
500
-
-
6.
Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 172.900 kr.
1.000
-
-
7.
1 pct. nedsættelse af 25 pct. -rabatten
4.781
-
-
 
1) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. bkg. nr. 1084 af 5. september 2013.
2) Jf. bkg. nr. 1387 af 12. december 2006, senest ændret ved bkg. nr. 1065 af 11. november 2009.

 
TABEL 25: Social service – hjælpemidler og biler
   
kr. årlig
kr. én gang
Støtte til diverse hjælpemidler (lov § 112, stk. 5) 1)
1.
Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling
-
820
2.
Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling
-
450
3.
Almindeligt fodtøj, tilskud
-
1.350
Prisliste fra Kennedy Centret (lov § 112, stk. 5) 1) 2))
5.
Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige
   
6.
Natkikkert
   
7.
Lupbriller
   
8.
Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer
   
9.
Brilleglas og stel, almindelige styrker
   
10.
Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker
   
11.
Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt polariserende
   
12.
Medicinske filterglas med styrke
   
13.
Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3)
   
14.
Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3)
   
15.
Akryløjenproteser
   
Støtte til køb af bil (lov § 114, stk. 2 og 4) 4)
16.
Bilstøtte, lån, max
-
174.000
17.
Bilstøtte, indkomstgrundlag
208.000
-
18.
Bilstøtte, automatgear
-
24.192
 
1) Jf. bkg. nr. 1432 af 23. december 2012.
2) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside www.kennedy.dk. )
3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår.
4) Jf. bkg. nr. 719 af 19. juni 2013.

 
TABEL 26: Social service – den centrale refusionsordning
   
pct.
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)
1.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 990.000 kr. årligt
0
2.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 990.000 til 1.829.999 kr. årligt
25
3.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.830.000 kr. årligt
50
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176a 1)
4.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 730.000 kr. årligt
0
5.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 730.000 til 1.469.999 kr. årligt
25
6.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.470.000 kr. årligt
50
 
1) Jf. bkg. nr. 873 af 29. august 2012.

 
TABEL 27: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
 
kr. årligt
1.
Takst for 15-17-åriges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner1)
1.355.630
 
1) Jf. bkg. nr.18 af 15. januar 2013.

 
TABEL 28: Dagtilbud – egenbetaling og tilskud
   
kr. årligt
pct.
 
Dagtilbud indtil skolestart (lov § 43)1)
   
1.
Indtægt under 161.701 kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
-
0
2.
Indtægt 161.701-165.284 kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
-
5
3.
Indtægt 165.285-502.199 kr., forhøjelse af egenbetaling i pct. for hver 3.584 kr.’s stigning i indtægten
-
1
4.
Indtægt på 502.200 kr. og over, egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling
-
100
5.
Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét
7.000
-
6.
Indtægtsgrænseforhøjelse for
enlige forsørgere
56.559
-
7.
Søskendetilskud ved dyreste plads (dyreste grundtilskud), mindst
-
0
8.
Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af egenbetaling efter grundtilskud og fripladstilskud, mindst
-
50
 
1) Jf. bek. nr. 868 af 24. juni 2011 om for dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, som senest ændret ved bek. nr. 523 af 6. juni 2012.

TABEL 29: Friplejeboligloven – takster for serviceydelser1)
   
kr. pr. døgn
kr. pr. time
1.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
292
-
2.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- 35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
891
-
3.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb
1. 924
-
4.
Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:
- Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb
178
-
5.
Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85
-
345
6.
Træning i henhold til lov om social service § 86
-
346
7.
Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97
-
341
8.
Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98
-
290
9.
Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102
-
404
 
1) Jf. bkg. nr. 751 af 03. juli 2008.

 
TABEL 30: Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer1) 2)
Skalatrin – kr. årligt (netto)
Skalatrin – kr. månedligt (netto)
Omregningsfaktor
Omregning uden for begrænset fart – med sømandsskattefradrag 3)
1.
   
4)
2.
   
4)
3.
   
4)
Omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag 3)
4.
   
4)
5.
   
4)
6.
   
4)
 
1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på det sociale område: § 32, stk. 5, § 36, stk. 2, § 42, stk. 2, § 79, stk. 3, § 114, stk. 3, § 159, § 160, § 161, stk. 1, § 163, stk. 3, § 192 og § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, § 8, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2011, § 29, stk. 3, og § 32 a, stk. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 9. juli 2012, og § 25, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1006 af 19. august 2010.
2) Jf. bilag 1 til bkg. nr. 1417 af 23. december 2012 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.
3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DIS-overenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk.
4) Satsreguleringen for 2014 afventer den gennemsnitlige kommunale skatteprocent og kirkeskatten og kan først reguleres senere på året.

 
TABEL 31: Repatrieringsloven
 
kr. én gang
1.
Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lov § 7, stk. 2, nr. 3)
14.763
2.
Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lov § 7, stk. 2, nr. 4)1):
 
 
- Pr. person, der er fyldt 18 år
31.778
 
- Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
10.169
3.
Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lov § 7, stk. 2, nr. 5):
14.763
 
Udgifter til transport af sådant udstyr
19.067
4.
Udgifter til medbragte hjælpemidler (lov § 7, stk. 2, nr. 8)
6.231
5.
Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lov § 7, stk. 3)1):
 
 
- Pr. person, der er fyldt 18 år
19.067
 
- Pr. person, der ikke er fyldt 18 år
6.355
6.
Udgifter til sygeforsikring eller behandling (lov § 7, stk. 4)
6.355
   
1) Det bemærkes, at satserne forventes ændret som følge af et kommende lovforslag om ændring af repatrieringsloven, der efter planen vil træde i kraft den 1. januar 2014
 

TABEL 32: Integrationsloven
 
kr. mdl.
1.
Grundtilskud i introduktionsperioden (lov § 45, stk. 3, 1. pkt.)
2.566
2.
Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lov § 45, stk. 6, 1. pkt.)
8.530
 

 
TABEL 33: Navneloven
   
kr. én gang
1.
Gebyr for ansøgning om navneændring (lov § 25 a, stk.1)1)
 
   
1) Det nye gebyr forventes offentliggjort primo november 2013.
 

 
TABEL 34: Ægteskabsloven
   
kr. én gang
1.
Gebyr for behandling af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne (ingen af parterne har bopæl her i landet)(lov § 13, stk. 3. )
500
2.
Gebyr for behandling af anmodning om separation (lov § 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse § 1, stk. 2)
900
3.
Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse (lov § 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse § 1, stk. 2)
900
4.
Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse (lov § 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse § 4, stk. 4)
1.000
   

 
TABEL 35: Lov om børns forsørgelse - forhøjet børnebidrag, vejledende indkomstbeløb for 20141) 2)
Normalbidrag
+
1 barn
2 børn
3 børn
4 børn
5 børn
25 %
         
50 %
         
100 %
         
200 %
         
300 %
         
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene til forventes offentliggjort ultimo december 2013

TABEL 36: Lov om børns forsørgelse - uddannelsesbidrag, vejledende indkomstbeløb for 20141) 2)
 
1 barn
2 børn
3 børn
4 børn
5 børn
Normalbidragets grundbeløb
         
+ 50 %
         
+ 100 %
         
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene til forventes offentliggjort ultimo december 2013

TABEL 37: Lov om børns forsørgelse- konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag1) 2)
 
kr. én gang
1.
Det normal konfirmations- og beklædningsbidrag
 
2.
Det forhøjede konfirmations- og beklædningsbidrag
ved en indkomst, der kan begrunde 50 % forhøjet børnebidrag, jf. tabel 35
 
3.
Det forhøjede konfirmations- og beklædningsbidrag
ved en indkomst, der kan begrunde 100 % forhøjet børnebidrag, jf. tabel 35
 
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene til forventes offentliggjort ultimo december 2013

TABEL 38: Lov om børns forsørgelse - andre børnebidrag1) 2)
 
kr. én gang
kr. måned
1.
Fødselsbidrag og barselsbidrag
   
2.
Dåbs- og navngivningsbidrag
   
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene til forventes offentliggjort ultimo december 2013
 

TABEL 39: Lov om børns forsørgelse - Betydning af barnets indkomst ved børnebidrag og uddannelsesbidrag1) 2)
Fastsættelse af børne- og uddannelsesbidraget
kr. måned
1.
Hvis et bidrag er fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget blive nedsat, hvis barnet har en indkomst, der er:
 
2.
Er barnets indkomst i 2014 ca. ____ kr2). om måneden, kan et børne- eller uddannelsesbidrag, der er fastsat til normalbidraget, bortfalde. Er et bidrag fastsat højere end normalbidraget, kan bidraget efter en konkret vurdering normalt kun bortfalde, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger:
 
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene til forventes offentliggjort ultimo december 2013

TABEL 40: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren1) 2)
Fastsættelse af bidrag
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1.
Bidrag bør ikke fastsættes
 
2.
Statsforvaltningen fastsætter et skønsmæssigt bidrag til et mindre beløb end ellers
 
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene til forventes offentliggjort ultimo december 2013
 

TABEL 41: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning - ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst1) 2)
Bidragsmodtagerens samlede indkomst inkl. bidrag i kr.
Bidragsbetalerens årlige indkomst i kr.
1.
   
2.
   
3.
   
 
1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis.
2) Beløbene til forventes offentliggjort ultimo december 2013

 
TABEL 42: Lov om børns forsørgelse
   
kr. én gang
1.
Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag(lov § 17 a, stk. 1, og bekendtgørelse om børne- og ægtefællebidrag § 3, stk. 2)
1.500
   

TABEL 43: Parrådgivning- egenbetaling ved parrådgivning1) 2)
1.
Familier med børn under 18 år.
kr. årsindkomst pr. par (brutto)
kr. egenbetaling pr. par
0 - 599.999
500
600.000 - 999.999
1.000
1.000.000 - og derover
2.000
 
1) Familier uden børn under 18 år er ikke omfattet, men kan købe kursuspladser til fuld pris.
2) Se hjemmesiden for mere information: http://www.familieudvikling.dk/prep-kurser/stoette-fra-ankestyrelsen/