Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2014 af satserne efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 18. januar 2013, som senest ændret ved lov nr. 493 af 21. maj 2013.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som senest ændret ved lov nr. 894 af 4. juli 2013.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23. september 2013.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 19. april 2013, som senest ændret ved lov nr. 494 af 21. maj 2013.

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 23. august 2012, som senest ændret ved lov nr. 894 af 4. juli 2013.

6) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013, som senest ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013.

7) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som senest ændret ved lov nr. 493 af 21. maj 2013.

8) Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013.

9) Lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 23. september 2013.

10) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse 392 af 1. maj 2012, som senest ændret ved lov nr. 647 af 12. juni 2013.

11) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 12. november 2012, som senest ændret ved lov nr. 647 af 12. juni 2013.

12) Lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1053 af 12. november 2012, som senest ændret ved lov nr. 647 af 12. juni 2013.

13) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1044 af 29. oktober 2009, som senest ændret ved lov nr. 652 af 12. juni 2013.

14) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), LBK nr. 668 af 17. juni 2011, som senest ændret ved lov nr. 894 af 4. juni

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 14 nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2014.

Vejledningen afløser vejledning nr. 81 af 12. november 2012 om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område, som ændret ved vejledning nr. 9035 af 14. februar 2013.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet, den 11. oktober 2013

P.M.V.
Jesper Zwisler

/ Dorte Bech Vizard


Bilag 1

Indholdsfortegnelse

 
Lov om individuel boligstøtte
TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
Lov om aktiv socialpolitik
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
Lov om social pension – førtidspension
TABEL 5: Førtidspension
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. – førtidspension før 1.1.2003
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP
 
Lov om social pension – folkepension
TABEL 12: Folkepension
TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse
TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent
 
Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
TABEL 17: Børnetilskud
TABEL 18: Børnebidrag
 
Lov om social service
TABEL 19: Social service – børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse
TABEL 20: Social service – børn og unge, døgnophold
TABEL 21: Social service – madservice
TABEL 22 Social service – personlig og praktisk hjælp m.v.
TABEL 23: Social service - Dækning af nødvendige merudgifter
TABEL 24: Social service – voksne, botilbud
TABEL 25: Social service – hjælpemidler og biler
TABEL 26: Social service – den centrale refusionsordning
TABEL 27: Social service – kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner
 
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
TABEL 28: Dagtilbud – egenbetaling og tilskud
 
Lov om friplejeboliger
TABEL 29: Takster for serviceydelser
 
Omberegning af DIS-indkomster - skalatrin og faktorer
TABEL 30: Sats-tabeller
 
Repatrieringsloven
TABEL 31: Repatrieringsloven
 
Lov om integration af udlændinge i Danmark
TABEL 32: Integrationsloven
 
Navneloven
TABEL 33: Gebyr for navneændring
 
Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
TABEL 34: Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling
 
Lov om børns forsørgelse
TABEL 35: Forhøjet børnebidrag
TABEL 36: Uddannelsesbidrag
TABEL 37: Konfirmations- og beklædningsbidrag
TABEL 38: Andre børnebidrag
TABEL 39: Betydning af barnets indkomst ved børnebidrag og uddannelsesbidrag
 
Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
TABEL 40: Ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren
TABEL 41: Ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst
 
Lov om børns forsørgelse
TABEL 42: Gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag
 
Parrådgivning
TABEL 43: Egenbetaling ved parrådgivning
 

Sats-tabeller

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
21.000
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
785.800
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.571.700
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
80,25
 
- varmt vand
25,50
 
- elforbrug
60,50
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
13,50
 
- vandafledningsafgift
19,50
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4):
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
60,50
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
30,00
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
30,75
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
83.700
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk.1, nr. 4)
12.000
9.
Tillægget til boligudgiften (lov § 21, stk.1, 1. pkt.)
6.300
10.
Indkomstgrænse (lov § 21, stk. 1, 1. pkt.)
149.300
11.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 21, stk. 1, 2. pkt.)
39.300
12.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 21, stk. 2)
15.800
13.
Maksimal årlig boligydelse (lov § 23, stk. 1)
44.184
14.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
27.800
15.
Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
14.736
16.
Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.240
17.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
25.100
18.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
1.092

 
TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring
 
kr. årlig
1.
Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov § 8, stk. 4)
19.800
2.
Formuegrænserne for formuetillæg (lov § 8 a, stk. 1)
 
 
- 10 pct. af formue over laveste grænse
739.700
 
- 20 pct. af formue over højeste grænse
1.479.500
3.
Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til: (lov § 10, stk. 2)
 
 
- varme
75,50
 
- varmt vand
24,00
 
- elforbrug
57,00
4.
Standardbeløb pr. kvadratmeter til: (lov § 10, stk. 3)
 
 
- vandafgift
12,50
 
- vandafledningsafgift
18,25
5.
Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov § 10, stk. 4)
 
 
- ved lejers vedligeholdelsespligt
57,00
 
- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt
28,25
6.
Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov § 10, stk. 5)
29,00
7.
Maksimumsbeløb for årlig leje (lov § 14, stk. 1)
78.800
8.
Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov § 17, stk. 1, nr. 4)
11.300
9.
Indkomstgrænse (lov § 22, stk. 1, 1. pkt.)
140.500
10.
Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.-4. barn (lov § 22, stk. 1, 2. pkt.)
37.000
11.
Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov § 22, stk. 2)
23.700
12.
Maksimal årlig boligsikring (lov § 23, stk. 1)
41.592
13.
Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov § 24 d, stk. 2)
26.200
14.
Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov § 24 e, stk. 3)
13.872
15.
Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov §§ 33 og 34)
3.048
16.
Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov § 46, stk. 2, og § 47, stk. 1)
23.700
17.
Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov § 47, stk. 8)
1.032
     

 
TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser
 
kr. årlig
pct.
1.
Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov § 56)
   
 
- lejligheder
223.625
-
 
- enkeltværelser
151.767
-
 
- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn
39.300
-
2.
Kompensationsordning1)
172.900
-
3.
Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboer-indskudslån ydet før 19932)
227.300
-
4.
Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)
12.700
-
5.
Opregulering af personlig indkomst (lov § 8, stk. 2)
   
 
- Modtagere af folkepension eller førtidspension
-
1,8
 
- Andre
-
2,0
   
1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.
2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.
3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

 
TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp
 
kr.
Ydelser (lov § 85 a) 1)
 
1.
Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 228.905
13.904
2.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 228.905 – 243.211
12.513
3.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 243.212 – 257.517
11.123
4.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 257.518 – 271.823
9.731
5.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 271.824 – 286.129
8.340
6.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 286.130 – 300.435
6.953
7.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 300.436 – 314.741
5.562
8.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 314.742 – 329.047
4.172
9.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 329.048 – 343.353
2.780
10.
Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 343.354 – 357.662
1.391
Beregningsgrundlag (lov § 85 a) 1)
11.
I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over
143.063
   
1) Jf. bkg. nr. 713 af 19 juni 2013.

 
TABEL 5: Førtidspension
 
kr. årlig
kr. mdl. 1)
1.
Førtidspension, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
211.920
58.032
17.660
4.836
2.
Førtidspension, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 8)
heraf udgør førtidspensions pensionstillæg
180.132
49.884
15.011
4.157
   
1) Det månedlige beløb er beregnet efter der årige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov § 49, stk. 4.

 
TABEL 6: Førtidspension – fradragsbeløb og nedsættelse
   
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget
1.
Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 9)
180.132
-
2.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
354.800
-
3.
Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (lov § 49, stk. 1, nr. 11)
234.600
-
4.
Fradrag, enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
72.200
-
5.
Fradrag, gifte/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 10)
114.400
-
Nedsættelse
6.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 32 c, stk. 1)
-
30
7.
Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension, (lov § 32 c, stk. 1)
-
15
Minimumsbeløb
8.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
5.304
 
9.
Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen, (lov § 32 c, stk. 2)
4.500
 
       

 
TABEL 7: Førtidspension – bidrag til ATP og SUPP1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 a)
1.080
90
2.
Obligatorisk ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 a)
2.160
180
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33 b)
1.956
163
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov § 33 b)
3.912
326
   
1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 1)
70.896
5.908
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
73.644
6.137
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 48, stk. 1, nr. 3)
35.592
2.966
4.
Invaliditetsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 7)
34.476
2.873
5.
Invaliditetsydelse (lov § 48, stk. 1, nr. 8)
34.704
2.892
6.
Erhvervsudygtighedsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 9)
47.580
3.965
7.
Førtidsbeløb (lov § 48, stk. 1, nr. 10)
18.036
1.503
8.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)
16.440
1.370
9.
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov § 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.)
34.476
2.873
10.
Bistandstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 12)
36.024
3.002
11.
Plejetillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 13)
71.904
5.992
12.
Reelt enlige, fik inv.ydelse og bistands-/plejetillæg dec. 93 (lov § 61)
39.120
3.260
13.
Ægteskabstillæg1)
9.396
783
14.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,2 pct., enlige (lov § 62)
59
-
15.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,2 pct., andre (lov § 62)
34
-
16.
Formuegrænse, helbredstillæg (lov § 48, stk. 1, nr. 14)
80.300
-
   
1) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 
TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 17, stk. 1)1)
7.050 kr.
4.700 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 17, stk. 1) 1)
2.
¾ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(7.051-15.100 kr.)
(4.701-15.100 kr.)
3.
½ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(15.101-19.900 kr.)
(15.101-19.900 kr.)
4.
¼ af udgifterne (beregningsgrundlag)
(19.901-24.700 kr.)
(19.901-24.700 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
7.400
7.400
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
   
1) Jf. kap. 5 i bkg. nr. 193 af 26. februar 2013.
2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april 2011.

 
TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget
1.
Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
301.200
-
2.
Fradrag ved grundbeløb, gift (lov § 48, stk. 1, nr. 2)
204.400
-
3.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 48, stk. 1, nr. 4)
208.000
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
66.500
-
5.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 5)
133.400
 
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
19.100
 
7.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 48, stk. 1, nr. 6)
37.900
 
Nedsættelse
8.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 1)
-
60
9.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
30,9
10.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
-
16
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 2)
 
32
12.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 29, stk. 2)
 
32
13.
Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 938 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
14.
Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 465 kr. i indtægtsgrundlaget (lov § 29, stk. 3)
-
1
Minimumsbeløb
15.
Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (lov § 29, stk. 4)
1.776
-
       

 
TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP1)
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (lov § 32)
1.080
90
2.
Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (lov § 32)
2.160
180
3.
Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (lov § 33)
1.956
163
4.
Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (lov § 33)
3.912
326
   
1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

 
TABEL 12: Folkepension
 
kr. årlig
kr. mdl.
1.
Grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 1)
70.896
5.908
2.
Pensionstillæg, reelt enlige (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
73.644
6.137
3.
Pensionstillæg, andre (lov § 49, stk. 1, nr. 3)
35.592
2.966
4.
Den supplerende pensionsydelse (lov § 72 d, stk. 1)
16.200
-
5.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,2 pct., enlige (lov § 72c)
59
-
6.
Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune- og kirkeskatteprocent udover 30,2 pct., andre (lov § 72c)
34
-
7.
Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse
(lov § 49, stk. 1, nr. 7 og §72d, stk.2 )
80.300
-
       

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg
 
Gift/samlevende
Årlig
Enlig
Årlig
1.
Egenbetaling ved varmetillæg (lov § 14, stk. 2)1)
7.050 kr.
4.700 kr.
Grænser for varmetillæg (lov § 14, stk. 2) 1)
2.
3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(7.051-15.100 kr.)
(4.701-15.100 kr.)
3.
1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(15.101-19.900 kr.)
(15.101-19.900 kr.)
4.
1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)
(19.901-24.700 kr.)
(19.901-24.700 kr.)
5.
Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to
7.400
7.400
Petroleumstillæg
6.
Petroleumstillæg, pr. liter (lov § 17, stk. 3)2)
262,50 øre
262,50 øre
   
1) Jf. kap. 5 i bkg. nr. 193 af 26. februar 2013.
2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april 2011.

 
TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser
 
kr. årlig
kr. mdl.
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (lov § 69, stk. 1)
1.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år
1.272
106
2.
Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år
2.748
229
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (lov § 69, stk. 2)
Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (lov § 69, stk. 2)
3.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år
3.876
323
4.
Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år
5.544
462
Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (lov § 69, stk. 3) 1)
5.
Opsættelse 1/2 år
3.540
295
6.
Opsættelse 1 år
7.092
591
7.
Opsættelse 1 1/2 år
10.632
886
8.
Opsættelse 2 år
14.184
1.182
9.
Opsættelse 2 1/2 år
17.724
1.477
10.
Opsættelse 3 år
21.264
1.772
Diverse tillæg
11.
Invaliditetstillæg (lov § 71)
7.632
636
12.
Husligt bistandstillæg (lov § 72)
12.744
1.062
13.
Ægteskabstillæg2)
9.396
783
   
1) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.
2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 
TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb1) og nedsættelse
 
kr. årlig
pct.
Fradragsbeløb
1.
Fradrag ved grundbeløb (lov § 49, stk. 1, nr. 2)
301.200
-
2.
Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov § 49, stk. 1, nr. 4)
208.000
-
3.
Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
66.500
-
4.
Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov § 49, stk. 1, nr. 5)
133.400
-
5.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
19.100
-
6.
Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov § 49, stk. 1, nr. 6)
37.900
-
7.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov § 72 d, stk. 3)
19.100
-
8.
Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov § 72 d, stk. 3)
37.900
-
Nedsættelse
9.
Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 1)
-
30
10.
Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov § 31, stk. 2)
-
30,9
11.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
16
12.
Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
 
32
13.
Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov § 31, stk. 2)
</