Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (2. oktober 2013)

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Karen Hækkerup):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af forskellige bestemmelser på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation, ændring af klagebestemmelser som følge af ressortoverførsel m.v.)

(Lovforslag nr. L 0)

Formålet med lovforslaget er, at al skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og Fødevareministeriet skal foregå digitalt på de omhandlede lovområder samt skabe ensartethed i reglerne om klageadgang.

Det fremgår af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011, at ”al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015”. Det følger desuden af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra 2011-2015 ” Den digitale vej til fremtidens velfærd”, at alle breve fra offentlige myndigheder til borgere og virksomheder senest i 2014 skal sendes digitalt.

Der er på en række af Fødevareministeriets områder allerede indført hjemmel til at stille krav om obligatorisk digital kommunikation i forbindelse med nærmere angivne indberetninger m.v. Disse hjemler foreslås ophævet og erstattet af en generel hjemmel, således at Fødevareministeriet for at opnå størst mulig effekt af digitaliseringen kan kræve, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt.

Efter forslaget vil der i 16 love, der som udgangspunkt administreres af Fødevarestyrelsen, blive etableret en generel hjemmel til obligatorisk digital kommunikation.

Bemyndigelserne til at fastsætte nærmere regler om digital kommunikation vil først blive udmøntet, når de tekniske løsninger er på plads, og når borgere og virksomheder er parate. Der vil så vidt muligt blive anvendt standardsystemer eller andre gennemtestede systemer med det formål at sikre en hensigtsmæssig kommunikationsafvikling.

Ved kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for lovgivning vedrørende dyrevelfærd overført fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. De hidtil gældende regler for behandlingen af klager er baseret på den tidligere ressortfordeling.

Med lovforslaget ønskes det, at der skabes ensartethed i Fødevareministeriets lovgivning vedr. klageadgang, således at det på de områder, der i 2011 blev overført fra Justitsministeriet til Fødevareministeriet, fremover også bliver muligt at regulere spørgsmål om klagemyndighed, klagefrister m.v.

Endelig præciseres det i forslaget, at der kan stilles formkrav til indsendelse af klager.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.