Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00534

Resumé

Der blev klaget over, at TV 2 ikke omtaler, hvordan fædre bliver behandlet i samværssager. Samtidig blev der klaget over, at Seernes redaktør ikke har grebet ind over for denne undladelse. Klagen over Seernes redaktør afvises, da redaktøren ikke er omfattet af Pressenævnets kompetence. TV 2 bestemmer selv, hvad mediet bringer. Derfor afvises klagen over TV 2’s manglende omtale af fædres behandling i samværssager.

Pressenævnets formand udtaler:

Pressenævnet træffer afgørelse om, hvorvidt god presseskik er tilsidesat, jf. medieansvarslovens § 34. Spørgsmålet om, hvorvidt mediers interne klageorganer har handlet i overensstemmelse med deres instrukser, falder uden for Pressenævnets kompetence.

Klagen over Seernes redaktør afvises derfor, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1, 1. led.

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet, er TV 2 berettiget til at beslutte, hvilke oplysninger man vil bringe i mediet.

TV 2 har efter det oplyste undladt at omtale, hvordan fædre behandles i samværssager. Sådan som sagen foreligger oplyst, findes det at ligge inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at undlade at omtale disse forhold.

Klagen afvises herefter som åbenbar grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1, 2. led.

[Klager] har klaget til Pressenævnet, idet han mener, at TV 2 har handlet i strid med god presseskik ved ikke at omtale, hvordan fædre behandles i samværssager. Klagen omfatter endvidere en klage over TV 2’s Seernes redaktør.

Sagen er behandlet sammen med sag nr. 13-70-00531, [Klager] mod DR.

[Klager] har til klagen bl.a. anført, at TV 2 har undladt at informere offentligheden om de overgreb, der har fundet sted i det daværende Civilretsdirektorat/Familiestyrelsen. TV 2 har bevidst medvirket til, at en stor gruppe fædre uberettiget og ved manipulation er blevet hindret i samvær med deres børn. TV 2’s Seernes redaktør har ikke grebet ind over for denne undladelse

[Klager] har endvidere anført, at Seernes redaktør ikke har grebet ind over for redaktører og journalister, der beskytter og hjælper hinanden.

Pressenævnets formand udtaler:

Pressenævnet træffer afgørelse om, hvorvidt god presseskik er tilsidesat, jf. medieansvarslovens § 34. Spørgsmålet om, hvorvidt mediers interne klageorganer har handlet i overensstemmelse med deres instrukser, falder uden for Pressenævnets kompetence.

Klagen over Seernes redaktør afvises derfor, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1, 1. led.

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet, er TV 2 berettiget til at beslutte, hvilke oplysninger man vil bringe i mediet.

TV 2 har efter det oplyste undladt at omtale, hvordan fædre behandles i samværssager. Sådan som sagen foreligger oplyst, findes det at ligge inden for grænserne af redaktørens redigeringsret at undlade at omtale disse forhold.

Klagen afvises herefter som åbenbar grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1, 2. led.

Afgjort den 30. september 2013