Den fulde tekst
L 6
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Revision af visumregler, akkrediteringsordning for udenlandske virksomheder, justering af karensregler, afslagskompetence til danske repræsentationer, beregning af kortvarige ophold m.v.).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 2/10 13
Fremsat skr 2/10 13
1.beh 10/10 13
Betænkning 26/11 13
Lovf optrykt efter 2.beh 10/12 13 Tillæg H
2.beh 10/12 13
Lovf som vedt 13/12 13
3.beh 13/12 13
Lov nr 1616 af 26. december 2013
Ordførere: (1.beh) Inger Støjberg (V), Ole Hækkerup (S), Martin Henriksen (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Nikolaj Villumsen (EL), Mette Bock (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder bestemmelser vedrørende akkrediteringer meddelt til udenlandske virksomheder og afskæring af klageadgangen i sager om akkreditering eller forhåndsgodkendelse.
Loven medfører desuden, at de danske diplomatiske og konsulære repræsentationer får kompetence til at meddele afslag i sager, der kan oplyses tilstrækkeligt på stedet, og at Udlændingestyrelsen skal være klageinstans i de sager, hvor repræsentationerne meddeler afslag i første instans.
Herudover indebærer loven mindre justeringer af karensreglerne, således at reglerne ikke skal anvendes i tilfælde, hvor det vil udgøre en åbenbart uforholdsmæssig reaktion.
Desuden indebærer loven en række ændringer i udlændingeloven, som er nødvendige for at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 610/2013 om ændring af bl.a. Schengengrænsekodeksen.
Loven gennemfører en række initiativer på visumområdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra en arbejdsgruppe nedsat af regeringen, som har undersøgt mulighederne for at styrke danske virksomheders forretningsmuligheder over for udenlandske samarbejdspartnere og styrke det danske turisterhverv gennem en revision af visumreglerne.
Afstemning:
Vedtaget
89 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF)
13 stemmer imod forslaget (DF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget