Den fulde tekst
L 4
Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)).
Lovf som fremsat 2/10 13
Fremsat skr 2/10 13
1.beh 10/10 13
Betænkning 21/11 13
Lovf optrykt efter 2.beh 26/11 13 Tillæg H
2.beh 26/11 13
Lovf som vedt 28/11 13
3.beh 28/11 13
Lov nr 1347 af 3. december 2013
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Thomas Jensen (S), Mikkel Dencker (DF), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Holger K. Nielsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder bl.a. følgende elementer:
- Selskaber i EØS-lande, der ikke samtidig er medlemmer af EU, får samme adgang til at deltage i skattefri fusioner, spaltninger og tilførsler af aktiver som selskaber i EU-lande. Der indføres adgang til skattefri virksomhedsomdannelse til selskaber i sådanne EØS-lande.
- Ejendomsværdiskatteloven ændres, så nedslagsreglerne for folkepensionister også kommer til at gælde for personer med bopæl uden for Danmark.
De nævnte ændringer gennemføres for at bringe de eksisterende regler i overensstemmelse med EU-retten. Med loven bliver der desuden adgang til at foretage skattefri sammenlægninger af skattepligtige og skattefri vandforsyninger, og Energinet.dk får mulighed for skattefrit at tilføre aktiver ved overdragelse af virksomhed til et datterselskab, der er omfattet af fuld selskabsskattepligt til Danmark.
Afstemning:
Vedtaget
86 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, LA, KF, UFG)
21 stemmer imod forslaget (DF, EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget