Den fulde tekst
L 7
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Dublinforordning af 26. juni 2013).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 2/10 13
Fremsat skr 2/10 13
1.beh 10/10 13
Betænkning 26/11 13
Lovf optrykt efter 2.beh 13/12 13 Tillæg H
2.beh 13/12 13
Lovf som vedt 19/12 13
3.beh 19/12 13
Lov nr 1619 af 26. december 2013
Ordførere: (1.beh) Inger Støjberg (V), Ole Hækkerup (S), Martin Henriksen (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Nikolaj Villumsen (EL), Mette Bock (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører de nødvendige lovændringer som følge af Danmarks gennemførelse af Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til at afgøre, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, som er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne. Forordningen erstatter Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003, der blev gennemført ved lov nr. 323 af 18. maj 2005 om ændring af udlændingeloven.
Loven indebærer bl.a., at der indføres frister for udstrækningen af frihedsberøvelser med henblik på overførsel til en anden medlemsstat, at kompetencen til at behandle klager over afgørelser om overførsel til en anden medlemsstat tillægges Flygtningenævnet, at sådanne klager skal indgives inden for en nærmere fastsat frist, og at klager tillægges opsættende virkning.
Afstemning:
Vedtaget
96 stemmer for forslaget (V, S, Hans Kristian Skibby (DF), RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
12 stemmer imod forslaget (DF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget