Den fulde tekst
L 13
Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven, lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). (Krav om identifikation m.v. i afgørelsessager og adgang til aktindsigt i PET's sager om administrative forhold).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 2/10 13
Fremsat skr 2/10 13
1.beh 31/10 13
Betænkning 28/11 13
2.beh 13/12 13
Lovf som vedt 19/12 13
3.beh 19/12 13
Lov nr 1624 af 26. december 2013
Ordførere: (1.beh) Ole Hækkerup (S), Jan E. Jørgensen (V), Merete Dea Larsen (DF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven gennemføres en generel regulering i forvaltningsloven af spørgsmålet om underskriftskrav, det vil sige, i hvilket omfang der skal anvendes personlig underskrift i udgående dokumenter fra forvaltningsmyndigheder til borgere, virksomheder m.v. i afgørelsessager.
Herudover foretages en ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), som indebærer, at lov om offentlighed i forvaltningen med undtagelse af § 8 (om egenacces) skal finde anvendelse for PET’s sager om administrative forhold.
Endelig foretages enkelte konsekvensændringer i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) som følge af den offentlighedslov, der blev vedtaget i juni 2013, og den nye regulering af forvaltningsmyndigheders notatpligt, der er fastsat i denne lov.
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, dog træder lovens §§ 2 og 3 i kraft den 1. januar 2014.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget