Den fulde tekst
L 28
Forslag til lov om ændring af forskellige bestemmelser på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område om obligatorisk digital kommunikation m.v. (Obligatorisk digital kommunikation, ændring af klagebestemmelser som følge af ressortoverførsel m.v.).
Af fødevareministeren (Karen Hækkerup (S)).
Lovf som fremsat 2/10 13
Fremsat skr 2/10 13
1.beh 8/10 13
Betænkning 13/11 13
2.beh 26/11 13
Lovf som vedt 3/12 13
3.beh 3/12 13
Lov nr 1459 af 17. december 2013
Ordførere: (1.beh) Hans Christian Schmidt (V), Bjarne Laustsen (S), René Christensen (DF), Leif Mikkelsen (LA).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Karen Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er bl.a., at al skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og Fødevareministeriet skal foregå digitalt. Loven betyder, at der i en række love vil blive etableret en generel hjemmel til obligatorisk digital kommunikation. Bemyndigelserne vil først blive udmøntet, når de tekniske løsninger er på plads, og når borgere og virksomheder er parate. Derudover skabes der ensartethed i Fødevareministeriets lovgivning vedrørende klageadgang, således at det på de områder, der i 2011 blev overført fra Justitsministeriet til Fødevareministeriet, også bliver muligt at regulere spørgsmål om klagemyndighed, klagefrister m.v. Endelig præciseres det i loven, at der kan stilles formkrav til indsendelse af klager.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget