Den fulde tekst
L 17
Forslag til lov om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. (Ændringer som følge af ny pædagoguddannelse).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard (RV)).
Lovf som fremsat 2/10 13
Fremsat skr 2/10 13
1.beh 1/11 13
Betænkning 3/12 13
2.beh 13/12 13
Lovf som vedt 20/12 13
3.beh 20/12 13
Lov nr 22 af 14. januar 2014
Ordførere: (1.beh) Mette Reissmann (S), Esben Lunde Larsen (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Pernille Boye Koch (RV), Rosa Lund (EL).
Ministre: (1.beh) ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
Efter 1.beh henvist til Uddannelses- og Forskningsudvalget(FIV).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
L 17 ophæver lov om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, og fremover vil pædagoguddannelsen blive reguleret ved bekendtgørelser udstedt i henhold til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. I en stemmeaftale mellem regeringen og de øvrige partier gennemførtes samtidig en styrkelse af pædagoguddannelsen, der fremover får tre specialiseringer: dagtilbudspædagogik, skole- og fritidspædagogik samt social- og specialpædagogik.
Afstemning:
Vedtaget
107 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget