Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Beskyttelsesordningen
Kapitel 2 Underretning og offentliggørelse
Kapitel 3 Administrative bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende1)

I medfør af § 3 i lov om frikommuner m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013 og §§ 29 b-29 d, § 29 l, stk. 2, § 29 t, stk. 3, § 29 v, stk. 7, § 38 og § 40 a, stk. 3, 1. pkt., i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006, som ændret ved lov nr. 484 af 11. maj 2010 og lov nr. 580 af 18. juni 2012, fastsættes:

Kapitel 1

Beskyttelsesordningen

§ 1. Bestemmelsen i museumslovens § 29 a, stk. 1, omfatter:

1) stendiger,

2) andre diger, der ejes af offentlige myndigheder,

3) andre diger, der ligger på eller afgrænser naturtyper, der er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3, og

4) andre diger, der er angivet på kortbladet for det pågældende område i Geodatastyrelsens kortværk Danmark (1:25.000) i den seneste reviderede udgave forud for den 1. juli 1992.

Stk. 2. Bestemmelsen i lovens § 29 a, stk. 1, gælder dog ikke for:

1) diger eller dele af diger, der ligger i byzone eller sommerhusområde, medmindre diget afgrænser et byzone- eller sommerhusareal fra landzone, jf. dog stk. 4,

2) diger omkring kirkegårde, der er omfattet af lovgivningen om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde,

3) havediger, jf. dog stk. 3,

4) diger langs vandløb, der alene har til formål at sikre lavtliggende arealer mod oversvømmelse,

5) diger, der alene tjener kystbeskyttelsesformål,

6) diger, der alene tjener til beskyttelse mod sand- eller snefygning og

7) diger, der alene tjener til beskyttelse mod støj (støjvolde).

Stk. 3. Stk. 2, nr. 3, omfatter ikke ældre diger langs landsbygader, når digerne samtidig afgrænser haver mod gaden, samt ældre diger, som afgrænser herregårdsparker og præstegårdshaver.

Stk. 4. Diger eller dele af diger, der ligger på arealer, der som led i frikommuneforsøg overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde uden lokalplan i medfør af § 16 i lov om frikommuner, opretholder deres hidtidige beskyttelse efter reglerne i stk. 1-3 og § 4, stk. 3.

Stk. 5. § 1, stk. 1-4, finder ikke anvendelse på diger, som er omfattet af en beslutning efter § 2 om en konkret udpegning af diger omfattet af lovens § 29 a, stk. 1.

§ 2. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at foretage en konkret udpegning af diger omfattet af museumslovens § 29 a, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen beslutte en sådan udpegning på grundlag af en samlet vurdering af alle diger i et eller flere sogne inden for kommunen, jf. dog § 4, stk. 3.

Stk. 2. Som led i kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen beslutte:

1) at omfatte andre diger eller dele af diger end de i § 1 nævnte af beskyttelsen, når diget har væsentlig kulturhistorisk, biologisk eller landskabelig værdi, og

2) at udtage diger eller dele af diger, der er nævnt i § 1, af beskyttelsen, når  diget  har  ringe kulturhistorisk,  biologisk og landskabelig værdi.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 kan ikke omfatte diger eller dele af diger, der ligger i byzone eller sommerhusområde, medmindre diget afgrænser et byzone- eller sommerhusareal fra landzone, eller diget ligger på et areal, der som led i frikommuneforsøg er overført fra landzone til byzone eller sommerhusområde uden lokalplan, jf. § 1, stk. 4. Kommunalbestyrelsens beslutning kan heller ikke omfatte de diger, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 2-7, jf. dog § 1, stk. 3.

Stk. 4. Beslutning efter stk. 1 skal omfatte mindst et sogn inden for kommunen.

Stk. 5. Beslutning efter stk. 1 træffes efter reglerne i §§ 3-5.

§ 3. Før en beslutning efter § 2 kan træffes, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til beslutning og fastsætte en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser.

Stk. 2. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om, hvor forslaget er offentligt tilgængeligt.

Stk. 3. Forslaget skal indeholde:

1) oplysning om det eller de sogne, som er omfattet af forslaget,

2) kort i målforhold 1:25.000, hvor alle diger, der foreslås omfattet af beskyttelsen efter museumslovens § 29 a, stk. 1, er indtegnet,

3) en angivelse af de diger, der efter § 2, stk. 2, nr. 1, foreslås omfattet af beskyttelsen,

4) en angivelse af de diger, der efter § 2, stk. 2, nr. 2, foreslås udtaget af beskyttelsen,

5) en kort begrundelse for forslaget,

6) oplysning om retsvirkningen af forslagets offentliggørelse og gennemførelse.

Stk. 4. Selve forslaget med oplysning om indsigelsesfristen skal sendes til:

1) ejerne på hvis ejendom, der findes et dige eller dele heraf, som foreslås omfattet eller udtaget af beskyttelsen,

2) det lokale kulturmiljøråd, hvis et sådant er nedsat,

3) lokale kulturhistoriske museer,

4) de foreninger og organisationer, der har anmodet kommunalbestyrelsen om underretning om forslag efter stk. 1, eller som efter reglerne i § 9, stk. 3, er berettiget til at modtage skriftlig underretning om afgørelser om museumslovens § 29 a, stk. 1,

5) Kulturstyrelsen,

6) berørte nabokommuner og

7) Naturstyrelsen samt andre offentlige myndigheder, som må antages at have interesse i forslaget.

Stk. 5. Selve kortmaterialet i forslaget, jf. stk. 3 skal ikke nødvendigvis medsendes til de lodsejere, som er nævnt i stk. 4, nr. 1. Hvis kortmaterialet ikke medsendes til lodsejeren, skal vedkommende dog have oplyst, hvor kortmaterialet er offentligt tilgængeligt.

Stk. 6. Når det i § 3, stk. 1, nævnte forslag er offentliggjort, må der ikke foretages ændring i tilstanden af de diger og dele af diger, som foreslås omfattet af beskyttelsen i museumslovens § 29 a, stk. 1.

§ 4. Når indsigelsesfristen efter § 3 er udløbet, træffer kommunalbestyrelsen beslutning. Er der sket så omfattende ændringer af forslaget, at der reelt foreligger et nyt forslag, skal dette offentliggøres efter reglerne i § 3. Ved omfattende ændringer forstås inddragelse af nye diger eller dele af diger og udtagelse af diger eller dele af diger, der er omfattet af § 1, medmindre der er tale om tekniske korrektioner eller ændringer, som må betragtes som ubetydelige.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen sender sin beslutning om udpegede diger efter § 2 til Kulturstyrelsen ledsaget af de bemærkninger, som er modtaget under den offentlige fremlæggelse, og kommunalbestyrelsens kommentarer hertil.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutning efter § 2 er godkendt, medmindre Kulturstyrelsen senest 12 uger efter modtagelsen fremsætter skriftlig indsigelse over for kommunalbestyrelsen. . Hvis Kulturstyrelsen fremsætter skriftlig indsigelse, kan kommunalbestyrelsens beslutning først få retsvirkning, når der er opnået enighed mellem de to parter.

§ 5. Når kommunalbestyrelsens beslutning efter § 2 er godkendt efter § 4, stk. 3, er beslutningen endelig og træder dermed i stedet for reglerne i § 1, stk. 1-4.

Stk. 2. Beslutningen skal offentliggøres og sendes til de i § 3, stk. 4, nævnte personer og myndigheder m.fl. Ejere af diger skal oplyses om, hvilke diger eller dele af diger på deres ejendom, som herefter er omfattet af beskyttelsen efter museumslovens § 29 a, stk. 1. Er der i forbindelse med Kulturstyrelsens godkendelse af udpegningen sket så omfattende ændringer, at der reelt foreligger en ny beslutning, jf. § 4, stk. 1, skal beslutningen dog offentliggøres m.v. efter reglerne i § 3.

Stk. 3. Når ejeren af diget har modtaget den skriftlige underretning efter stk. 2, må der ikke foretages ændring i tilstanden af de diger og dele af diger, der er omfattede af beslutning om beskyttelse.

§ 6. Kommunalbestyrelsens endelige beslutning, jf. § 5, stk. 1, kan påklages efter de almindelige klageregler i museumslovens kapitel 8 a.

Stk. 2. Kulturstyrelsens godkendelse efter § 4, stk. 3, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 7. Administration af dispensationsbestemmelsen i museumslovens § 29 j, stk. 2, skal respektere artikel 6, 12, 13 og 16 i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 med senere ændringer (habitatdirektivet) som beskrevet i Miljøministeriets bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Oplysning om beskyttelsesordningen

§ 8. Kommunalbestyrelsen giver efter anmodning fra offentlige myndigheder, berørte ejere, brugere m.v. oplysning om, hvorvidt en bestemt foranstaltning eller et bestemt dige er omfattet af beskyttelsesordningen.

Kapitel 2

Underretning og offentliggørelse

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt meddele afgørelser om museumslovens § 29 a, stk. 1, til:

1) adressaten for afgørelsen,

2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

3) Kulturstyrelsen og

4) offentlige myndigheder, der må antages at have interesse i sagen.

Stk. 2. Alle afgørelser om lovens § 29 a, stk. 1, der indebærer en fravigelse af beskyttelsen efter artikel 12, stk. 1, litra d, og artikel 13 i habitatdirektivet, skal meddeles Naturstyrelsen.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte afgørelser skal også meddeles skriftligt til følgende foreninger og organisationer, såfremt de har anmodet kommunalbestyrelsen herom:

1) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

2) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsens underretning om dispensationer fra bestemmelserne i lovens § 29 a, stk. 1, skal indeholde oplysning om, at dispensationer ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet, og at rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. lovens § 29 v, stk. 5.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen giver den, som har fået en dispensation, underretning om en indgivet klage og om klagens opsættende virkning.

§ 10. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre dispensationer fra bestemmelserne i museumslovens § 29 a, stk. 1, hvis afgørelserne anses for at være af større betydning eller af almindelig offentlig interesse. Kommunalbestyrelsen skal også offentliggøre andre sådanne afgørelser, når disse ikke er af underordnet betydning, og når de må anses for at have interesse for andre klageberettigede end dem, som er underrettet efter reglerne i § 9, stk. 1 og 3.

Stk. 2. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om:

1) hovedindholdet af afgørelsen,

2) hvilke ejendomme eller dele af ejendomme, der er omfattet af afgørelsen,

3) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt samt i øvrigt er tilgængelig, og

4) klageadgang.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre klagemyndighedens  afgørelse  i en  klagesag  efter  klagemyndighedens nærmere bestemmelse.

Kapitel 3

Administrative bestemmelser

§ 11. Overtrædelse af bestemmelsen i § 3, stk. 6, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1511 af 14. december 2006 om beskyttede sten- og jorddiger og lignende.

Kulturministeriet, den 26. september 2013

Marianne Jelved

/ Katrine Tarp

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363 side 368.