Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Ydelse af tilskud og afvisning af ansøgninger om tilskud
Kapitel 3 Projektets gennemførelse og udbetaling af tilskud
Kapitel 4 Regnskab
Kapitel 5 Revision af regnskab
Kapitel 6 Bortfald af tilsagnet og tilbagebetaling
Kapitel 7 Endelighed og øvrige bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

I medfør af tekstanmærkning nr. 115 til Finanslovens § 17 fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter bevillingens anvendelse, herunder ydelse af tilskud, regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger.

Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes for Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings afgivelse af tilsagn om tilskud. I det følgende henviser »styrelsen« til den tilskudsgivende styrelse.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder tilsvarende anvendelse for projekttilskud m.v., som ydes af beskæftigelsesregionen.

§ 2. Bekendtgørelsen anvendes endvidere for styrelsernes tilskud i henhold til de årlige bevillingslove til drift af dele af en tilskudsmodtagers virksomhed samt for tilskud til drift af særlige områder eller særlige aktiviteter hos en tilskudsmodtager.

Stk. 2. Kapitel 2 samt § 11, stk. 5, nr. 3, finder ikke anvendelse for tilskud, der ydes i henhold til stk. 1.

Stk. 3. Modtagere af tilskud efter stk. 1 skal indsende aktivitetsbeskrivelse og budget for bevillingsåret til styrelsernes godkendelse forud for styrelsens bevillingsudmelding til tilskudsmodtager.

Stk. 4. For tilskud, der ydes i henhold til stk.1, skal »ansøgning« forstås som »aktivitetsbeskrivelse« og »tilsagnet« skal forstås som »bevillingsskrivelsen med eventuelt senere ændringer«.

Stk. 5. § 11, stk. 1, og § 29, stk. 1, nr. 9, finder for tilskud, der ydes af § 17.59.11.20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificering på de årlige bevillingslove, ikke anvendelse for så vidt angår fratræk af eventuelle indtægter fra virksomheder og fonde.

Kapitel 2

Ydelse af tilskud og afvisning af ansøgninger om tilskud

§ 3. Ved ansøgning om tilskud skal ansøger anvende et ansøgningsskema med bilag, der findes på henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings hjemmeside, www.ams.dk og www.sfr.dk, jf. dog § 34.

Stk. 2. Ansøger skal til ansøgningen vedlægge et budget for det ansøgte tilskud. Ansøger skal i budgetlægningen tage udgangspunkt i budgetopstillingen, som findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens eller Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings hjemmeside www.ams.dk eller www.sfr.dk.

Stk. 3. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan stille krav om, at ansøgning, budget og eventuelle bilag indsendes elektronisk til styrelsen.

§ 4. Styrelsen afgør, om forudsætningerne for afgivelse af tilsagn om tilskud er opfyldt og prioriterer mellem de indkomne ansøgninger.

Stk. 2. Kan en ansøgning imødekommes, giver styrelsen tilsagn om tilskud på vilkår, som fastsættes i tilsagnsskrivelsen.

Stk. 3. Projektets ledelse, jf. § 32, stk. 2, skal bekræfte tilsagnet ved sin underskrift på tilsagnsskrivelsen inden 3 uger efter tilsagnsskrivelsens afsendelsesdato. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel, jf. dog § 34.

Stk. 4. Styrelsens tilsagn om tilskud er bindende, når styrelsen har modtaget projektets ledelses skriftlige bekræftelse af tilsagnet, jf. stk. 3.

Stk. 5. Afslås eller afvises en ansøgning, giver styrelsen en kort, skriftlig begrundelse.

Kapitel 3

Projektets gennemførelse og udbetaling af tilskud

§ 5. Tilskudsmodtager forpligter sig til at gennemføre projektet i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og tilsagnet. Ved tilsagnet forstås:

1) den godkendte ansøgning, herunder budget,

2) de vilkår, der fremgår af tilsagnsskrivelsen, og

3) de ændringer, der aftales skriftligt med styrelsen.

Stk. 2. Tilskudsmodtager skal straks underrette styrelsen skriftligt, hvis:

1) der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for afgivelsen af tilsagnet,

2) de vilkår, der fremgår af tilsagnet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes, eller

3) der i øvrigt er risiko for, at projektet ikke kan gennemføres som aftalt.

Stk. 3. Tilskudsmodtager kan uden forudgående accept omdisponere mellem de godkendte budgetposter, hvis denne mulighed fremgår af tilsagnet. Omdisponering i øvrigt kan alene ske mod styrelsens forudgående skriftlige godkendelse.

Stk. 4. Tilskudsmodtager er ansvarlig for eventuelle andre deltageres udførelse af projektet eller dele heraf samt for anvendelsen af tilskuddet på samme måde, som hvis tilskudsmodtager selv havde udført hele projektet.

§ 6. Tilskudsmodtager skal sende følgende oplysninger til styrelsen i overensstemmelse med de i tilsagnet fastsatte vilkår:

1) Statusrapporter om projektets gennemførelse, herunder i hvilket omfang de opstillede mål er opfyldt.

2) Projektregnskaber.

3) Budget med specifikation af de forventede udgifter for den resterende tilskudsperiode.

4) Anmodning om udbetaling af tilskud med angivelse af, hvilket beløb, der anmodes udbetalt, samt oplysninger om tilskudsmodtagers CVR-nummer, bankforbindelse mv., jf. dog § 34. Tilskudsmodtager skal anvende en udbetalingsblanket, der findes på henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings hjemmeside, www.ams.dk og www.sfr.dk.

5) Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan stille krav om, at ovenstående oplysninger indsendes elektronisk til styrelsen.

Stk. 2. Ved projekter, hvor tilskudsmodtagers regnskab er omfattet af § 20, stk. 2, skal tilskudsmodtager eller dennes revisor sende en revisorerklæring til styrelsen om, at projektets forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt, jf. dog § 34, inden styrelsen kan udbetale tilskud.

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal sende den afsluttende evaluering til styrelsen således, at den er styrelsen i hænde senest 3 måneder efter tilskudsperiodens udløb, med mindre andet er fastsat i tilsagnet.

Stk. 4. Tilskudsmodtager skal sende det endelige projektregnskab til styrelsen således, at det er styrelsen i hænde senest 3 måneder efter tilskudsperiodens udløb, med mindre andet er fastsat i tilsagnet.

§ 7. Styrelsen udbetaler tilskud under forudsætning af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

Stk. 2. Udbetaling sker, når styrelsen har godkendt, at de i tilsagnet fastsatte vilkår er opfyldt.

Stk. 3. Endelig afregning sker, når styrelsen har godkendt det endelige projektregnskab og den afsluttende evaluering.

Stk. 4. Styrelsen kan i tilsagnsskrivelsen fastsætte, at hele tilskuddet først kommer til udbetaling, når projektet er afsluttet med styrelsens godkendelse af det endelige projektregnskab og den afsluttende evaluering.

§ 8. Styrelsen kan træffe afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. I sådanne tilfælde foretages udbetaling efter bestemmelserne i stk. 3-5.

Stk. 2. Hvis projektets ledelse ønsker forskudsvis udbetaling, skal der indsendes begrundet ansøgning til styrelsen.

Stk. 3. Styrelsen udbetaler tilskud forskudsvis under forudsætning af, at projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

Stk. 4. Forskudsvis udbetaling sker, når styrelsen har godkendt, at de i tilsagnet fastsatte vilkår er opfyldt.

Stk. 5. Endelig afregning sker, når styrelsen har godkendt det endelige projektregnskab og den afsluttende evaluering.

Stk. 6. Ved forskudsvis udbetaling skal tilskudsmodtager indsende statusrapport, projektregnskab og budget for den resterende tilskudsperiode mindst hvert halve år, jf. dog § 34 samt de i tilsagnet eventuelt fastsatte frister.

§ 9. Styrelsen kan til enhver tid forlange inden for en given frist at modtage en eller flere af følgende dokumenter: Aktuel statusrapport, projektregnskab og budget for den resterende tilskudsperiode.

Stk. 2. Styrelsen kan til enhver tid forlange inden for en given frist at modtage revisorerklæring om projektets forretningsgange og registreringssystemer samt revisionspåtegning af projektregnskabet fra tilskudsmodtagere, der er omfattet af § 20, stk. 2.

Stk. 3. Styrelsen kan i særlige tilfælde forlange inden for en given frist at modtage grunddokumentation for de afholdte udgifter fra tilskudsmodtager.

Stk. 4. Styrelsen kan stille krav om, at tilskudsmodtager inden for en given frist oplyser Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om anvendelse af bevilling til brug for årets udgiftsopfølgninger.

Kapitel 4

Regnskab

§ 10. Tilskudsmodtager skal aflægge projektregnskab opstillet således, at

1) tilskuddet fra styrelsen er opført som særskilt indtægtspost,

2) eventuelt tilskud fra anden side til samme projekt, eventuel medfinansiering samt eventuelle øvrige indtægter er opført som særskilte indtægtsposter,

3) afholdte udgifter er specificeret på mindst samme måde som i det godkendte budget; væsentlige udgifter skal være yderligere specificeret, og således at

4) godkendt budget, afholdte udgifter og difference mellem godkendt budget og afholdte udgifter tydeligt fremgår.

Stk. 2. Projektregnskabet skal dateres og underskrives af projektets ledelse, jf. § 32, stk. 2.

Stk. 3. Hvis regnskabet for styrelsens tilskud aflægges som en del af et andet regnskab, kan de i stk. 1 og 2 nævnte krav opfyldes ved noter til dette regnskab.

Stk. 4. Årsregnskaber for institutioner, der modtager tilskud efter § 2, stk. 1, skal endvidere indeholde en opgørelse af tilskudsmodtagers aktiver og passiver, jf. dog § 34.

Stk. 5. Arbejdsmarkedsstyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan stille krav om, at ovenstående oplysninger indsendes elektronisk til styrelsen.

§ 11. Tilskud ydes til nettoudgifter. Ved nettoudgifter forstås afholdte udgifter, der er faktisk bogførte, godkendte i henhold til tilskudsmodtagers interne regnskabsinstrukser og projektrelaterede, fratrukket eventuelle indtægter.

Stk. 2. Tilskud ydes til nettoudgifter inden for den godkendte tilskudsperiode.

Stk. 3. Tilskud ydes ikke til udgifter, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, inden tilsagnet er givet, jf. dog § 34.

Stk. 4. Tilskud ydes ikke til udgifter vedrørende aktiviteter, som tilskudsmodtager normalt er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning.

Stk. 5. Tilskud ydes ikke til udgifter, der normalt afholdes af offentlige institutioner. Ved offentlige institutioner forstås:

1) kommuner, kommunale fællesskaber og regioner,

2) statsinstitutioner, og

3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 procent af offentlige tilskud.

Stk. 6. Der ydes kun i begrænset omfang tilskud til rejser, ophold og repræsentation, diæter og gaver samt depositum. Ansøgninger om tilskud hertil og afholdelse af udgifter hertil skal altid konkret begrundes.

Stk. 7. Udgifter til revision, der udføres i henhold til § 6, stk. 2, og kapitel 5, skal stå i rimeligt forhold til tilskuddets størrelse.

Stk. 8. Tilskud, der ydes fra konto § 17.59.31.15. Selvaktiveringsgrupper for seniorer på de årlige bevillingslove, er ikke omfattet af stk. 1 for så vidt angår fratræk af eventuelle indtægter fra medlemskontingent og lignende.

§ 12. Medfinansiering skal være dokumenteret.

Stk. 2. Det skal fremgå hvilken beregningsmetode, der er anvendt.

§ 13. Indirekte udgifter og indtægter skal være dokumenterede, og det skal fremgå hvilken beregningsmetode, der er anvendt. Beregningsmetoden skal være rimelig og gennemskuelig.

Stk. 2. Regnskab for indirekte udgifter skal være baseret på faktiske projektrelaterede udgifter, og må ikke indeholde fortjeneste.

§ 14. Interne lønudgifter beregnes som en dokumenteret årsløn inklusiv ATP m.v. divideret med antallet af årlige arbejdstimer og ganget med det faktiske antal timer brugt på projektet. Der skal føres timeregnskab for interne lønudgifter.

Stk. 2. Interne lønudgifter må ikke indeholde:

1) gratialer eller andre ikke overenskomstmæssige ydelser, eller

2) administrative udgifter, der beregnes som en del af de indirekte udgifter.

Stk. 3. For institutioner, der modtager tilskud efter § 2, stk. 1, og hvor driftstilskud fra staten dækker halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, skal løn- og ansættelsesvilkår for institutionens personale fastsættes i henhold til statens regler, jf. dog § 34.

§ 15. Lønudgifter skal specificeres, fx med antal personer, arbejdstimer og timeløn samt funktioner.

§ 16. Eksterne konsulent- og undervisningsudgifter mv. opgøres på baggrund af fakturaer fra leverandøren og skal tilføre projektet en værdi, der står i et rimeligt forhold til udgiften. De eksterne konsulent- og undervisningsudgifter mv. skal dokumenteres fx i form af timeregnskab og må ikke overstige markedsprisen.

§ 17. Der skal ved ydelse af tilskud til transport-/kørselsgodtgørelse fortrinsvis anvendes offentlige transportmidler. Såfremt der anvendes privat bil, kan der anvendes en sats, der svarer til transportgodtgørelse for almindelig godkendt kørsel fra statens cirkulære om satsregulering for tjenesterejser (pr. 1. januar 2013: 2,13 kr. pr. km. ).

Stk. 2. Projektets resultater kan frit offentliggøres af styrelsen og tilskudsmodtager. Det skal fremgå, at der er ydet tilskud fra Beskæftigelsesministeriet

§ 18. Tilskuddet kan anvendes til anskaffelser af nødvendigt udstyr og inventar, hvis dette fremgår af tilsagnet.

Stk. 2. I tilfælde af restværdi af anskaffelser, jf. stk. 1, ved projektets afslutning kan styrelsen efter en konkret vurdering nedsætte tilskuddet med et beløb, der helt eller delvis svarer til restværdien. Beløbet skal tilbagebetales, hvis det er udbetalt. Tilskudsmodtager skal sælge anskaffelserne til en realistisk aktuel markedspris eller beregne omkostninger til anskaffelser ud fra sædvanlige afskrivningsregler.

§ 19. Udgifter og indtægter skal bogføres på særskilte regnskabskonti således, at der løbende kan redegøres for projektets økonomiske situation og udvikling.

Stk. 2. Regnskabets tal skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat (transaktionssporet). Registreringerne og tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til dokumentation af registreringens rigtighed (kontrolsporet).

Stk. 3. Kontoplanen skal som minimum modsvare specifikationsgraden i godkendt budget og det endelige projektregnskab.

Stk. 4. Udgør et projekt en del af en tilskudsmodtagers samlede aktiviteter, skal projektudgifterne og finansieringskilderne indgå i tilskudsmodtagers samlede resultatopgørelse.

Stk. 5. Ved forskudsvis udbetaling, jf. § 8, skal anviste beløb, der ikke straks anvendes, optages i tilskudsmodtagers regnskab med angivelse af, at indestående midler er reserveret til anvendelse til det konkrete projekt.

Kapitel 5

Revision af regnskab

§ 20. Tilskudsmodtagere, som er en statsinstitution, der revideres af rigsrevisor eller en intern revision i henhold til rigsrevisorlovens § 9, skal indsende det endelige projektregnskab til styrelsen med en ledelseserklæring om, at projektregnskabet er en integreret del af institutionens regnskaber, der er under Rigsrevisionens kontrol, og at originale bilag opbevares af institutionen.

Stk. 2. Det endelige projektregnskab for øvrige tilskudsmodtagere skal revideres af tilskudsmodtagers revisor i overensstemmelse med §§ 21-28 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Årsregnskaber for institutioner, der modtager tilskud efter § 2, stk. 1, revideres af tilskudsmodtagers revisor i overensstemmelse med §§ 21-28 i denne bekendtgørelse.

§ 21. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 22. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 23-28.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet, herunder om der er opstillet målbare mål for brugen og effekten af tilskuddet og fulgt op herpå.

§ 23. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets (tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 24. Ved revisionen skal revisor efterprøve

1) om projektregnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,

2) om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i denne bekendtgørelse og de vilkår der fremgår af tilsagnet,

3) om tilskuddet er anvendt til formålet,

4) om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed,

5) om tilskudsmodtagers ledelse har udarbejdet de statusrapporter og afsluttende evaluering, som styrelsen har foreskrevet, samt at de data, der ligger til grund herfor er pålidelige, og

6) om tilskudsmodtager har udarbejdet målbare mål for brugen og effekten af tilskuddet og har fulgt op herpå.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 25. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 26. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom, samt at påse, at tilskudsmodtagers ledelse inden 3 uger giver styrelsen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere styrelsen. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 27. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning efter det for revisorer gældende erklæringsparadigme for den uafhængige revisors påtegning, som findes på Rigsrevisionens hjemmeside (www.rigsrevisionen.dk).

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 24. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision afgives særskilt for punkterne i § 24, stk. 1. Beretningen skal udover den finansielle revision omfatte resultatet af forvaltningsrevisionen.

Stk. 4. Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til styrelsen sammen med det påtegnede projektregnskab.

§ 28. Ved tilskud under kr. 500.000 finder bestemmelserne i kapitel 5 i bekendtgørelsen anvendelse med de eventuelle afvigelser, der fremgår af den konkrete tilsagnsskrivelse.

Kapitel 6

Bortfald af tilsagnet og tilbagebetaling

§ 29. Styrelsen kan beslutte, at tilsagnet bortfalder helt eller delvis, hvis

1) tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for afgørelsen om ydelse af tilskud eller udbetaling af tilskud,

2) projektet ikke er påbegyndt inden 6 måneder efter godkendt startdato,

3) projektet opgives,

4) tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager,

5) ikke der i henhold til tilsagnets vilkår eller i henhold til § 9 indsendes:

a) revisorerklæring om forretningsgange og registreringssystemer,

b) statusrapport,

c) projektregnskab,

d) budget for resterende tilskudsperiode,

e) anmodning om udbetaling af tilskud og

f) grunddokumentation for afholdte udgifter,

6) tilskudsmodtager ikke indsender det endelige projektregnskab og afsluttende evaluering senest 3 måneder efter tilskudsperiodens udløb (med mindre andet er fastsat i tilsagnet),

7) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnets vilkår,

8) Styrelsen ikke kan godkende statusrapport, løbende projektregnskab, budget for resterende tilskudsperiode, udbetalingsanmodning, det endelige projektregnskab eller den afsluttende evaluering,

9) de samlede godkendte, bogførte og faktiske projektrelaterede udgifter fratrukket eventuelle indtægter i det endelige projektregnskab er mindre end tilskuddet, herunder at tilskud fra anden side m.v. viser sig at overstige det forudsatte ved ydelsen af tilskuddet,

10) der er restværdi af anskaffelser, som er købt for tilskuddet. Styrelsen foretager en konkret vurdering heraf,

11) en forfalden tilbagebetaling ikke er indbetalt til styrelsen senest 2 måneder efter forfaldsdagen, eller

12) forudsætningerne for tilskud i øvrigt er væsentligt ændrede.

Stk. 2. Styrelsen kan beslutte, at udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvis under de i stk. 1 anførte omstændigheder.

Stk. 3. En tilskudsmodtager er forpligtet til at give styrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre tilskuddets bortfald eller reduktion eller tilbagebetaling af tilskud.

Kapitel 7

Endelighed og øvrige bestemmelser

§ 30. Styrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 31. Materiale, resultater m.v., der er udviklet i forbindelse med projektet, er til fri disposition for styrelsen og tilskudsmodtager, jf. dog § 34.

Stk. 2. Projektets resultater kan frit offentliggøres af styrelsen og tilskudsmodtager. Det skal fremgå, at der er ydet tilskud fra Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen skal underrettes senest 4 uger før offentliggørelsen af projektets resultater, med mindre andet er fastsat i tilsagnet, jf. dog § 34.

§ 32. Dokumenterne nævnt i § 2, stk. 3, § 3, § 4, stk. 3, § 6, stk. 1, § 6, stk. 3-4, § 8, stk. 2, § 9, stk. 1-2, § 10 samt § 11, stk. 6, skal dateres og underskrives af projektets ledelse.

Stk. 2. Ved projektets ledelse forstås den person eller de personer, som fremgår af ansøgningen som projektejer, projektleder eller den regnskabsansvarlige for projektet, eller den person eller de personer som styrelsen i øvrigt har godkendt som projektejer, projektleder eller som den regnskabsansvarlige for projektet.

§ 33. Henvendelse til styrelsen skal ske skriftligt og med angivelse af den relevante puljes navn og finanslovsparagrafnummer. Efter modtagelse af tilsagnsskrivelsen anfører tilskudsmodtager også projektets journalnummer hos styrelsen.

§ 34. Styrelsen kan i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i § 3, stk. 1, § 4, stk. 3, 2. pkt., § 6, stk. 1, nr. 4, § 6, stk. 2, § 8, stk. 6, § 10, stk. 4, § 11, stk. 3, § 14, stk. 3 og § 31.

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2013 med virkning for tilsagn, der afgives den 15. oktober 2013 eller senere. Der er udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 306 af 11. april 2011 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Pensionsstyrelsens område ophæves. Bekendtgørelsen finder dog anvendelse for tilsagn, der er afgivet senest den 14. oktober 2013.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 8. oktober 2013

Marie Hansen

/ Søren Tingskov