Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32008L0099
 
32009L0028
 
32009L0072
 
32009L0147
 
32011L0092
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og definitioner
Kapitel 2 Foranstaltninger til fremme af udbygningen med vindmøller
Kapitel 3 Adgang til at udnytte energi fra vand og vind på havet
Kapitel 4 Tilslutning af og sikkerhedsmæssige krav til vindmøller m.v.
Kapitel 5 Regulering af elproduktion for udbudte havvindmøller
Kapitel 6 Pristillæg m.v.
Kapitel 7 Administrative bestemmelser m.v.
Kapitel 8 Energitilsynet
Kapitel 9 Klager, Energiklagenævn m.m.
Kapitel 10 Påbud og sanktionsbestemmelser
Kapitel 11 Ikrafttræden m.v.
Kapitel 12 Ændringsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi1)

Hermed bekendtgøres lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011 med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 276 af 27. marts 2012, § 1, nr. 4, 11 og 19, i lov nr. 576 af 18. juni 2012, § 18 i lov nr. 607 af 12. juni 2013 og § 1, nr. 1-4, 6-20, 22-23, 24 delvis, 25, 26, 29, 30 og 34-40, i lov nr. 641 af 12. juni 2013.

De ændringer, der vedrører § 44, § 47, stk. 1, nr. 2, § 50, stk. 1, 2, 4 og 5, § 50 a, § 55, stk. 2 og 3, § 56, stk. 4, § 58 a og § 66, stk. 2, og som følger af § 1, nr. 6-10, 12-16, 22, 24, 26 og 27, i lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.), er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse. Dette skyldes, at tidspunktet for ikrafttræden af disse ændringer fastsættes af klima-, energi- og bygningsministeren, jf. lovens § 5, stk. 1. De ændringer, der vedrører §§ 43 a-43 e, § 51, stk. 2, nr. 1, § 52, stk. 1, og som følger af § 1, nr. 5, 18 og 20, i lov nr. 576 af 18. juni 2012, er efterfølgende ophævet, jf. § 5 i lov nr. 1390 af 23. december 2012. Disse ændringer er derfor ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse. De ændringer, der vedrører § 35 a, § 36, stk. 1, § 43, stk. 1 og 2, § 51, stk. 1, § 53, stk. 1, § 55, stk. 1 og 2, § 56, stk. 1, og § 57, stk. 1, og som følger af § 1, nr. 1-3, 17, 21, 23 og 25, i lov nr. 576 af 18. juni 2012, er efterfølgende ophævet, jf. § 5, nr. 1, i lov nr. 641 af 12. juni 2013. Disse ændringer er derfor ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse.

De ændringer, der vedrører § 44, stk. 2, § 47, stk. 3, § 51, stk. 2, nr. 1, og § 52, stk. 1, 1. pkt., og som følger af § 1, nr. 4, 6 og 10, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.), er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse. Dette skyldes, at tidspunktet for ikrafttræden af disse ændringer fastsættes af klima-, energi- og bygningsministeren, jf. lovens § 6, stk. 2. De ændringer, der vedrører § 41, og som følger af § 1, nr. 1 og 2, i lov nr. 1390 af 23. december 2012, er efterfølgende ophævet, jf. § 6, nr. 1, i lov nr. 641 af 12. juni 2013. Disse ændringer er derfor ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse. De ændringer, der vedrører §§ 43 a-43 e, § 44, stk. 5, § 47, stk. 4, § 49, stk. 4, § 50, stk. 2, § 51, stk. 4, og § 52, stk. 4, 1. pkt., og som følger af § 1, nr. 3, 5, 7-9, 11 og 12, i lov nr. 1390 af 23. december 2012, er efterfølgende ophævet, jf. § 2, nr. 1, i lov nr. 900 af 4. juli 2013. Disse ændringer er derfor ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse.

De ændringer, der vedrører § 13, § 35, stk. 2, nr. 1, §§ 35 b, 37 a og 41, § 51, stk. 2, nr. 1, og stk. 4, og § 53, stk. 2, og som følger af § 1, nr. 5, 21, 24 delvis, 27, 28 og 31-33, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.), er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse. Dette skyldes, at tidspunktet for ikrafttræden af disse ændringer fastsættes af klima-, energi- og bygningsministeren, jf. lovens 7, stk. 2.

De ændringer, der vedrører §§ 43 a-43 e, § 44, stk. 5, § 47, stk. 4-9, § 49, stk. 4, § 50, stk. 2, § 51, stk. 4, og § 52, stk. 4, 1. pkt., og som følger af § 1 i lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg), er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse. Dette skyldes, at tidspunktet for ikrafttræden af disse ændringer fastsættes af klima-, energi- og bygningsministeren, jf. lovens § 4, stk. 2.

Kapitel 1

Formål, anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Lovens formål er at fremme produktion af energi ved anvendelse af vedvarende energikilder i overensstemmelse med klima- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske hensyn med henblik på at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer, sikre forsyningssikkerheden og reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser.

Stk. 2. Loven skal særlig medvirke til at sikre opfyldelse af nationale og internationale målsætninger om at forøge andelen af energi, som produceres ved anvendelse af vedvarende energikilder.

§ 2. Loven finder inden for det i § 1 nævnte formål særlig anvendelse på

1) pristillæg til vindmøller og andre elproduktionsanlæg, som anvender vedvarende energikilder,

2) foranstaltninger til fremme af udbygningen af vindmøller,

3) adgang til at udnytte energi fra vand og vind på havet,

4) tilslutning af og sikkerhedsmæssige krav til vindmøller og

5) regulering af elproduktion fra udbudte havvindmøller.

Stk. 2. Ved vedvarende energikilder forstås bl.a.: vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi samt geotermisk varme.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke energiformer som kan betegnes som vedvarende energikilder.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser.

Stk. 5. Elproduktionsanlæg, som anvender vedvarende energikilder, er tillige omfattet af lov om elforsyning.

§ 3. Loven gælder på land- og søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter nærmere regler eller træffer bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger om naturbeskyttelse på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

§ 4. Klima-, energi- og bygningsministeren orienterer i forbindelse med den energipolitiske redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Folketinget om status for udbygningen med vedvarende energi.

§ 5. I denne lov forstås ved følgende:

1) Biomasse: Materiale, som defineres som biomasseaffald i medfør af lov om miljøbeskyttelse.

2) Elværksfinansieret anlæg: VE-elproduktionsanlæg, som er opført eller ombygget som følge af pålæg efter § 13 i lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning som affattet ved lov nr. 486 af 12. juni 1996 eller efter særlig aftale med klima-, energi- og bygningsministeren, bortset fra anlæg, der helt eller delvis anvendes til afbrænding af affald.

3) Nettilslutningstidspunkt: Det tidspunkt, hvor et VE-elproduktionsanlæg første gang leverer elektricitet til det kollektive elforsyningsnet.

4) Produktion i fuldlasttime: Elproduktion svarende til produktionen i en time med vindmøllens installerede effekt.

5) VE-elektricitet: Elektricitet, der fremstilles ved anvendelse af vedvarende energikilder.

Stk. 2. Loven anvender herudover samme definitioner som i lov om elforsyning.

Kapitel 2

Foranstaltninger til fremme af udbygningen med vindmøller

Værditab på beboelsesejendomme ved opstilling af vindmøller

§ 6. Den, der ved opstilling af en eller flere vindmøller og tilknyttede lysmarkeringsmaster forårsager et værditab på en beboelsesejendom, skal betale herfor, jf. dog stk. 3 og 4. Har ejeren af beboelsesejendommen medvirket til tabet, kan beløbet nedsættes eller bortfalde.

Stk. 2. Ved en beboelsesejendom forstås fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder udendørsarealer, som anvendes som en naturlig del af beboelsen. Taksationsmyndigheden, jf. § 7, tager stilling til, i hvilket omfang der er tale om en beboelsesejendom.

Stk. 3. Stk. 1 omfatter ikke vindmøller på under 25 m og havvindmøller, der etableres efter udbud i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, og § 23.

Stk. 4. Krav på betaling efter stk. 1 bortfalder, hvis værditabet udgør 1 pct. eller derunder af beboelsesejendommens værdi.

Stk. 5. Krav efter stk. 1 forfalder til betaling ved opstilling af vindmøllens tårn. Opstilles flere vindmøller omfattet af samme projekt, jf. § 9, stk. 1, forfalder kravet ved opstilling af det første mølletårn i projektet.

§ 7. Taksationsmyndigheden træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering heraf. Opstilleren og ejeren af beboelsesejendommen kan dog i stedet indgå aftale om beløbets størrelse, jf. § 9, stk. 7.

Stk. 2. Taksationsmyndigheden kan pålægge opstilleren at fremskaffe de nødvendige visualiseringer og skyggekast- og støjberegninger til brug for vurderingen efter stk. 1.

Stk. 3. Ved opstilling af vindmøller i et område, der i en VVM-tilladelse er godkendt til opstilling af prototypevindmøller, skal taksationsmyndigheden i sin vurdering lægge til grund, at der opstilles det maksimale antal vindmøller af de maksimale dimensioner, som VVM-tilladelsen for området giver mulighed for. Dette skal endvidere fremgå af annoncering m.v. efter § 9. Opstilling af nye vindmøller eller ændringer af eksisterende vindmøller inden for samme område giver kun mulighed for at pålægge opstilleren yderligere værditabsbetaling, såfremt ændringerne sker på baggrund af ny VVM-tilladelse. Tilsvarende gælder ved vurdering af værditab for prototypehavvindmøller, dog således, at det er etableringstilladelsen efter § 25, som fastsætter rammerne for opstillingen af vindmøller.

Stk. 4. Taksationsmyndigheden består af 1 formand, der opfylder betingelserne for at kunne udnævnes som dommer, og 1 sagkyndig i vurdering af værdien af beboelsesejendomme. I tilfælde af uenighed er formandens stemme afgørende. Den sagkyndige kan i disse tilfælde anmode om, at dennes vurdering af ejendommens værditab fremgår af afgørelsen. Klima-, energi- og bygningsministeren beskikker et antal taksationsformænd og sagkyndige.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om taksationsmyndighedens virksomhed og honorering.

§ 8. Energinet.dk yder efter klima-, energi- og bygningsministerens bestemmelse sekretariatsbistand til taksationsmyndigheden.

Stk. 2. Energinet.dk giver vindmølleopstillere, ejere af beboelsesejendomme og andre vejledning om værditabsordningen, herunder om fremgangsmåden og det materiale, som skal anvendes til orientering af ejere, og om muligheden for at opnå betaling for værditab, jf. §§ 9 og 10.

§ 9. Den, der ønsker at opstille vindmøller, som kræver VVM-tillladelse efter lov om planlægning, skal i høringsperioden og inden 4 uger før udløbet af høringsfristen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse afholde et offentligt møde. På mødet redegør opstilleren for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme, og Energinet.dk redegør for værditabs- og køberetsordningerne, jf. også § 13, stk. 6. For møller, der ikke kræver VVM-tilladelse, afholdes det offentlige møde, inden 4 uger efter at kommunen har offentliggjort afgørelse om, at VVM-tilladelse ikke er påkrævet. For havvindmøller afholdes det offentlige møde på en lokalitet, som Energinet.dk anviser, og senest 8 uger efter udstedelse af etableringstilladelse efter § 25. Tid og sted for møderne aftales med Energinet.dk.

Stk. 2. Mødet indkaldes med rimeligt varsel gennem annoncering i lokale aviser. Indkaldelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af stk. 3-6, og oplysninger om køberetsordningen. Opstilleren skal samtidig med annonceringen med brev give individuel og skriftlig meddelelse om tidspunktet for afholdelse af det offentlige møde og om fristen for anmeldelse af krav m.v., jf. stk. 4 og § 10, til ejere af bygninger, som helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange møllehøjden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer. Meddelelsen skal sendes til ejerens bopælsadresse i CPR. Energinet.dk indhenter adresseoplysninger på ejere af bygninger, der helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange møllehøjden og registreret i BBR, og videregiver disse til opstilleren. Kommunen giver efter anmodning Energinet.dk registeradgang hertil i nødvendigt omfang. Energinet.dk videregiver dog ikke beskyttede adresseoplysninger fra CPR, medmindre den pågældende giver samtykke hertil. Opstilleren afholder Energinet.dk’s udgifter hertil.

Stk. 3. Energinet.dk skal godkende annonceringens og den skriftlige meddelelses form og indhold og tidsfristen for indkaldelsen, inden annonceringen iværksættes og den skriftlige meddelelse udsendes. Energinet.dk skal tillige godkende det orienteringsmateriale om køberets- og værditabsordningen, som skal anvendes på mødet, og kan pålægge opstilleren at udarbejde yderligere materiale, herunder visualiseringer, hvis dette skønnes nødvendigt. Af orienteringsmaterialet skal fremgå, hvilke bygninger der er beliggende i en afstand af op til seks gange højden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer, jf. stk. 5.

Stk. 4. Ejere, der vurderer, at en vindmølleopstilling påfører deres beboelsesejendom et værditab, skal anmelde et krav på betaling herfor til Energinet.dk inden 8 uger efter afholdelse af mødet, jf. stk. 1. Er reglerne om orientering m.v. i stk. 2 og 3 ikke opfyldt, løber anmeldelsesfristen dog først fra det tidspunkt, hvor kravene i disse regler er opfyldt.

Stk. 5. Ejere betaler ikke sagsomkostninger for behandling af krav efter stk. 4 for værditab på beboelsesejendomme, som helt eller delvis er beliggende i en afstand af op til seks gange højden fra den eller de planlagte vindmølleplaceringer. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste vindmølle. Andre ejere betaler samtidig med anmeldelsen af krav efter stk. 4 et gebyr på 4.000 kr. pr. ejendom. Gebyret, der indbetales til Energinet.dk, tilbagebetales, såfremt der aftales eller tilkendes værditabsbetaling.

Stk. 6. Overskrides fristen i stk. 4, eller indbetales gebyr efter stk. 5 ikke senest efter påkrav, er opstilleren ikke forpligtet til at betale for værditab efter denne lov, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, jf. § 10.

Stk. 7. Indgår opstilleren og ejeren aftale om værditabets størrelse, kan spørgsmål herom ikke indbringes for taksationsmyndigheden. Har Energinet.dk ikke inden 4 uger efter fremsættelse af et krav modtaget underretning om en aftale, anmoder Energinet.dk taksationsmyndigheden om snarest muligt at træffe afgørelse vedrørende værditabet.

§ 10. Ejere, som ikke har anmeldt krav inden udløbet af fristen angivet i § 9, stk. 4, kan, såfremt særlige omstændigheder taler herfor, inden 6 uger efter møllens tilslutning til det kollektive elforsyningsnet anmode taksationsmyndigheden om tilladelse til at anmelde krav om betaling for værditab. Gives tilladelse, behandles kravet som angivet i § 9, stk. 7, 2. pkt.

Stk. 2. Kravet på værditabsbetaling indsendes til Energinet.dk, senest 14 dage efter at ejeren har modtaget tilladelsen efter stk. 1. Såfremt ejeren skal indbetale gebyr for anmeldelse af kravet, jf. § 9, stk. 5, skal dette indbetales samtidig med anmeldelse af kravet om betaling for værditab. Indbetales gebyr ikke senest efter påkrav, er opstilleren ikke forpligtet til at betale for værditab efter denne lov.

Stk. 3. Har opstilling af vindmøllen ikke fundet sted inden for 3 år efter afholdelse af det offentlige orienteringsmøde, jf. § 9, stk. 1, kan en ejer af en beboelsesejendom eller en opstiller anmode taksationsmyndigheden om at foretage en ny vurdering af værditabets størrelse på baggrund af forholdene på opstillingstidspunktet. § 9, stk. 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse.

§ 11. I sager, hvor taksationsmyndigheden tilkender værditabsbetaling, afholder opstilleren sagsomkostningerne til taksationsmyndigheden og dennes sekretariat.

Stk. 2. I sager, hvor der ikke tilkendes værditabsbetaling, anvendes indbetalte gebyrer efter § 9, stk. 5, og § 10, stk. 2, til dækning af taksationsmyndighedens og sekretariatets omkostninger. Øvrige sagsomkostninger afholdes af Energinet.dk.

§ 12. Taksationsmyndighedens afgørelse og Energinet.dk’s afgørelse efter § 9, stk. 3, kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

Stk. 2. Taksationsmyndighedens afgørelse kan af ejeren eller af opstilleren indbringes for domstolene som et søgsmål mellem disse. Har opstilleren betalt for værditab i overensstemmelse med taksationsmyndighedens afgørelse, eller er der tale om søgsmål om processuelle spørgsmål, herunder afvisning af anmeldelse, afslag på dispensation, genoptagelse el.lign., skal indbringelse for domstolene dog ske inden 3 måneder fra henholdsvis betalingstidspunktet eller taksationsmyndighedens afgørelse. Taksationsmyndighedens afgørelse om processuelle spørgsmål indbringes for domstolene som et søgsmål mod taksationsmyndigheden.

Stk. 3. Sager om betaling for værditab kan først indbringes for domstolene, når taksationsmyndighedens afgørelse foreligger.

Køberet til vindmølleandele for lokale borgere

§ 13. Den, der opstiller en eller flere vindmøller på mindst 25 m, skal udbyde mindst 20 pct. af ejerandelene heri til de personer, som efter § 15 er berettiget til at afgive købstilbud.

Stk. 2. Pligten til at udbyde ejerandele efter stk. 1 gælder ikke for vindmøller, som

1) etableres efter udbud i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, og § 23,

2) indgår i en havvindmøllepark, der etableres mere end 16 km fra kystlinjen på enten søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone,

3) er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 41,

4) er prototypecertificeret efter regler fastsat af klima-, energi- og bygningsministeren eller

5) efter klima-, energi- og bygningsministerens afgørelse må betegnes som prototypemøller, hvis der ikke er fastsat regler om certificering, jf. nr. 4.

Stk. 3. Udbuddet af ejerandelene efter stk. 1 sker i det samlede vindmølleprojekt. En opstiller af vindmøller på land kan dog vælge i stedet at udbyde ejerandelene i vindmøller, som mindst udgør 20 pct. af det samlede vindmølleprojekt.

Stk. 4. Ved beregningen i stk. 3 anvendes vindmølleprojektets samlede beregnede gennemsnitlige elproduktion i en 20-årig periode.

Stk. 5. Vindmøller, der er omfattet af udbudspligten efter stk. 1, skal drives i en selvstændig juridisk enhed. Hvis vindmøllen opstilles på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone, må der ikke være personlig hæftelse knyttet til de udbudte andele. Hvis vindmøllen skal drives i en virksomhed med personlig hæftelse, skal det fremgå af virksomhedens vedtægter, i hvilket omfang virksomheden kan stifte gæld. Hvis vindmøllen skal drives i et aktieselskab, skal det endvidere fremgå af selskabets vedtægter, at aktierne ikke er omsætningspapirer.

Stk. 6. Udbud af vindmøller på land kan tidligst finde sted, efter at vindmølleopstilleren har sikret sig, at vindmøllerne lovligt kan opføres efter byggeloven og regler udstedt i medfør heraf, og skal ske inden nettilslutning af vindmøllerne. Udbud af havvindmøller kan tidligst finde sted, efter at projektet har fået etableringtilladelse efter § 25, og skal ske inden nettilslutning af vindmøllerne. Inden udbuddet afholdes, skal Energinet.dk orientere om udbuddet på det i § 9, stk. 1 og 2, nævnte møde om værditab, hvor også opstilleren deltager.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at opstilleren skal deltage i og orientere om udbuddet på andre møder. Energinet.dk skal godkende orienteringsmaterialet.

Stk. 8. Energinet.dk godkender, at udbudsmateriale er udarbejdet og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med stk. 1-7, §§ 14 og 15 og § 17, stk. 1, og regler fastsat i medfør heraf. Afgørelser, som Energinet.dk træffer inden udløbet af perioden, som er nævnt i § 15, stk. 7, kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

§ 14. Vindmølleopstilleren skal udarbejde et udbudsmateriale, som skal beskrive projektet og mindst indeholde følgende oplysninger:

1) Virksomhedens vedtægter.

2) Et specificeret anlægs- og driftsbudget.

3) Finansiering.

4) Hæftelsens omfang pr. andel.

5) Antal og pris på de udbudte ejerandele.

6) Frister og betingelser for afgivelse af købstilbud.

7) Ansvarserklæring med oplysninger om de ansvarlige for udbudsmaterialet, jf. stk. 2.

8) Energinet.dk’s afgørelse, jf. § 13, stk. 8.

Stk. 2. De ansvarlige for udbudsmaterialet skal erklære, at oplysningerne i udbudsmaterialet dem bekendt er rigtige, og at udbudsmaterialet efter deres overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at købsberettigede og deres rådgivere kan danne sig et velbegrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over en eventuel garant og over de rettigheder, der er knyttet til de andele, der udbydes. Er udbuddet omfattet af lov om værdipapirhandel m.v., kan erklæringen efter 1. pkt. i stedet afgives efter prospektreglerne.

Stk. 3. I det i stk. 1 nævnte udbudsmateriale skal de oplysninger, som fremgår af stk. 1, nr. 4-6, særlig fremhæves. Hvis vindmøllen skal drives i en virksomhed med personlig hæftelse, skal det tillige fremhæves, i hvilket omfang vedtægterne giver mulighed for at stifte gæld.

Stk. 4. Provenuet fra udbuddet skal dække en forholdsmæssig andel af opstillerens omkostninger til projektet, således at opstilleren og køberen indskyder samme beløb pr. ejerandel. Hvis opstilleren vælger at udbyde ejerandele i vindmøller på land, som mindst udgør 20 pct. af det samlede vindmølleprojekt, jf. § 13, stk. 3, 2. pkt., må prisen på ejerandelene ikke være højere, end hvis opstilleren havde valgt at udbyde ejerandelene i det samlede vindmølleprojekt. Ejerandelene udbydes til en pris beregnet ud fra en produktion på 1.000 kWh pr. år pr. andel, jf. dog stk. 6. Opstilleren kan ikke fastsætte krav om køb af et bestemt antal ejerandele.

Stk. 5. Udbudsmaterialet skal ledsages af en erklæring fra en statsautoriseret revisor om,

1) at projektet opfylder betingelserne i § 13, stk. 5,

2) at omfanget af hæftelsen pr. andel er oplyst, jf. stk. 1,

3) at prisen på ejerandelene er fastsat som angivet i stk. 4 eller som angivet i modellen efter stk. 6,

4) at andele afsat gennem udbuddet ikke stilles dårligere end andre andele i virksomheden, jf. § 17, stk. 1, og

5) økonomiske forhold i øvrigt.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan tillade, at ejerandele udbydes efter en anden model end den, som er angivet i stk. 4, 3. pkt.

Stk. 7. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om kravene til udbudsmaterialet, herunder om beregning og dokumentation for omkostninger og indtægter og om afgivelse af revisorerklæring.

§ 14 a. Energinet.dk vejleder vindmølleopstilleren, købsberettigede og andre interesserede om køberetsordningen.

Stk. 2. Energinet.dk opretter og driver en hjemmeside, som bl.a. oplyser om de konkrete udbud.

§ 15. Enhver person over 18 år, jf. dog stk. 3, som er bopælsregistreret i CPR på en adresse, der ligger højest 4,5 km fra opstillingsstedet i den periode, hvor udbuddet afholdes, er berettiget til at afgive købstilbud. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle.

Stk. 2. Berettiget til at afgive købstilbud er endvidere enhver person over 18 år, jf. dog stk. 3, som er bopælsregistreret i CPR på en adresse i den kommune, hvori vindmøllen opstilles, i den periode, hvor udbuddet afholdes. Ved havvindmøller etableret uden for udbud og havvindmøller etableret efter udbud i et område, som er udpeget til kystnære havvindmølleparker, skal bopælsregistreringen efter 1. pkt. være i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle.

Stk. 3. Personer, som direkte eller indirekte ejer andele i hele eller dele af vindmølleprojektet, er ikke berettiget til at afgive købstilbud efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Enhver person omfattet af stk. 1 har fortrinsret til køb af op til 50 andele. Personkredsen i stk. 2 kan kun købe andele, efter at fortrinsretten efter 1. pkt. er opfyldt.

Stk. 5. Udbud af ejerandele til de købsberettigede skal som minimum ske ved tydelig annoncering i enten mindst to lokale aviser eller en lokal og en regional avis i de købsberettigedes områder. Annoncen, hvori udbuddet sker, skal indeholde følgende oplysninger:

1) Antal og pris på de ejerandele, der skal udbydes.

2) Selskabsform og omfanget af hæftelsen pr. andel.

3) Frister og betingelser for afgivelse af købstilbud.

4) Tid og sted for afholdelse af møde om udbuddet.

5) Hvor købsberettigede skal henvende sig for at få tilsendt eller udleveret udbudsmaterialet.

6) En henvisning til den i § 14 a, stk. 2, nævnte hjemmeside.

Stk. 6. Tidligst 2 uger efter indsættelsen af annoncen, jf. stk. 5, og senest 4 uger inden fristen for afgivelse af købstilbud skal der efter aftale med Energinet.dk afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for udbuddet. For havvindmøller anviser Energinet.dk lokaliteten.

Stk. 7. Fristen for at afgive købstilbud skal mindst være 8 uger fra det tidspunkt, udbuddet annonceres. Forlænges fristen, efter at annonceringen i stk. 5 er sket, skal forlængelsen annonceres på samme måde som den oprindelige annoncering.

Stk. 8. Energinet.dk kan dispensere fra kravet i stk. 5 om annoncering i mindst to lokale aviser eller en lokal og en regional avis, såfremt der foreligger særlige grunde. Dispensationen kan være ledsaget af vilkår om anden annoncering. Energinet.dk’s afgørelse kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

§ 15 a. Opstilleren er forpligtet til at afslutte udbuddet ved accept af købstilbud fra købsberettigede personer.

Stk. 2. Hvis de indkomne bud ved budfristens udløb overstiger antallet af udbudte ejerandele og der er tvivl om, hvorvidt en person er købsberettiget efter § 15, foretages en beregning efter § 16. I beregningen indgår de købstilbud, hvorom der er tvivl. Opstilleren reserverer de ejerandele, hvorom der er tvivl, indtil det er afklaret, om personen er købsberettiget. Er personen købsberettiget, accepteres købstilbuddet. Er personen ikke købsberettiget, tilbyder opstilleren de reserverede andele til de købsberettigede personer, som har afgivet købstilbud, som ikke er blevet accepteret efter fordelingen i § 16. Fordelingen af de reserverede andele, som i øvrigt sker efter købstilbuddenes størrelse og § 16, forudsætter, at de købsberettigede personer helt eller delvis ønsker at opretholde deres købstilbud.

Stk. 3. Energinet.dk kan give opstilleren påbud om accept af købstilbud fra købsberettigede personer.

§ 16. Overstiger de indkomne bud ved budfristens udløb antallet af udbudte ejerandele, imødekommes først alle, der har afgivet bud inden for fortrinsretten i § 15, stk. 4, med op til 50 ejerandele hver. Hvis der er afgivet flere bud inden for fortrinsretten, end der er udbudte ejerandele, anvendes fordelingsprincippet i stk. 2. Fordelingsprincippet i stk. 2 anvendes tillige på den del af buddene fra personer omfattet af fortrinsretten, som overstiger 50 ejerandele, og på bud fra personer, som ikke er omfattet af fortrinsretten.

Stk. 2. Andelene fordeles således, at først imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst én ejerandel, med en ejerandel. Herefter imødekommes alle, der har afgivet bud på mindst to ejerandele, med yderligere en ejerandel osv., indtil alle bud på et givet antal ejerandele eventuelt ikke kan imødekommes. De andele, der herefter ikke kan fordeles efter det beskrevne princip, fordeles efter lodtrækning, som foretages af Energinet.dk.

Stk. 3. Vindmølleopstilleren kan frit råde over ejerandele, som ikke afsættes gennem udbuddet.

§ 17. Ejerandele afsat gennem udbuddet, jf. § 13, må ikke stilles dårligere end andre andele i virksomheden og kan ikke tvangsindløses.

Stk. 2. Den virksomhed, som ejer en eller flere vindmøller, hvori der er afsat andele gennem udbuddet, jf. § 13, kan kun overdrage vindmøllerne efter forudgående godkendelse fra klima-, energi- og bygningsministeren. En sådan godkendelse vil alene kunne gives under særlige omstændigheder.

Grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier

§ 18. Klima-, energi- og bygningsministeren opretter en grøn ordning, som kan yde tilskud til initiativer, som iværksættes for at fremme lokal accept af opstillingen af nye vindmøller på land, som er nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere, bortset fra vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 41. Der ydes tilskud med et beløb, som svarer til 0,4 øre pr. kWh for 22.000 fuldlasttimer for hver vindmølle som nævnt i 1. pkt. Udbetaling af tilskud er betinget af, at pågældende vindmølle er blevet nettilsluttet.

Stk. 2. En kommunalbestyrelse kan ansøge Energinet.dk om tilsagn om tilskud fra den grønne ordning. Ansøgningen om tilskud kan indgives i forbindelse med behandlingen af ansøgning om opstillingen af vindmøller i medfør af lov om planlægning eller senere.

Stk. 3. På grundlag af ansøgningen kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som kommunalbestyrelsen afholder til

1) anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og

2) kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan vælge at ansøge om tilsagn om tilskud for beløb som nævnt i stk. 1 for en eller flere vindmøller. Hvis der ikke gives tilladelse som nævnt i stk. 2 til opstilling af en vindmølle, eller hvis det efterfølgende vurderes, at vindmøllen ikke vil blive opstillet, fradrages tilskudsbeløbet for vindmøllen i tilsagnet.

§ 19. Energinet.dk godkender udbetaling af tilskud fra den grønne ordning på grundlag af ansøgning fra kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Tilskud udbetales inden for en udbetalingsramme for hver kommune, som beregnes af Energinet.dk. Udbetalingsrammen udgøres af beløb som nævnt i § 18, stk. 1, for vindmøller, som er blevet nettilsluttet, med fradrag af allerede udbetalte tilskud.

Stk. 3. Hvis kommunens tilgodehavende ifølge en godkendt ansøgning om udbetaling overstiger indestående i udbetalingsrammen, udbetales forskellen, når udbetalingsrammen er forøget ved nettilslutning af vindmøller.

§ 20. Energinet.dk’s afgørelser om meddelelse af tilsagn om tilskud som nævnt i § 18, stk. 3, kan ikke indbringes for en administrativ myndighed.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om

1) ansøgninger om tilsagn med ledsagende dokumentation og vilkår for tilsagn,

2) støtteberettigede aktiviteter,

3) behandling af ansøgninger om tilsagn og udbetaling og

4) helt eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud.

Garantifond til støtte af finansiering af lokale vindmøllelavs forundersøgelser m.v.

§ 21. Energinet.dk kan træffe afgørelse om ydelse af garanti til lokale vindmøllelav eller andre lokale initiativgrupper for lån, som optages til finansiering af forundersøgelser, herunder til undersøgelse af placeringer, tekniske og økonomiske vurderinger og forberedelse af ansøgninger til myndigheder, med henblik på at opstille en eller flere vindmøller, dog ikke møller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation som nævnt i § 41, eller havvindmøller, der etableres efter udbud, jf. § 23.

Stk. 2. Ydelse af garanti er betinget af, at nedenstående krav er opfyldt på ansøgningstidspunktet og det tidspunkt, hvor garantien stilles:

1) Vindmøllelavet eller initiativgruppen har mindst ti deltagere.

2) Flertallet af vindmøllelavets eller initiativgruppens deltagere er bopælsregistreret i CPR på en adresse i den kommune, hvor møllen eller møllerne planlægges opstillet, eller uden for kommunen i en afstand af højest 4,5 km fra det sted, hvor møllen eller møllerne planlægges opstillet. Ved havvindmøller etableret uden for udbud skal bopælsregistreringen efter 1. pkt. være i en kommune, som har en kyststrækning, der ligger inden for 16 km fra opstillingsstedet. Opstilles flere møller i en gruppe, beregnes afstanden fra den nærmeste mølle.

3) Deltagerne nævnt i nr. 2 har bestemmende indflydelse i lavet eller i initiativgruppen.

4) Lavets eller initiativgruppens gennemførelse af vindmølleprojektet vurderes som realistisk.

Stk. 3. Garantien omfatter hovedstolen af lån optaget på markedsbestemte vilkår til formål som nævnt i stk. 1. Garantien bortfalder ved nettilslutningen af møllen, dog senest 3 måneder efter at vingerne er opsat på møllen.

Stk. 4. Hvis et vindmølleprojekt ikke gennemføres, kræves udløste garantier ikke tilbagebetalt, medmindre vindmølleprojektet helt eller delvis overdrages til andre.

Stk. 5. Inden for en ramme på 10 mio. kr. træffer Energinet.dk afgørelse om ydelse af garanti efter ansøgning fra vindmøllelavet eller initiativgruppen. Der ydes garanti inden for den til enhver tid disponible sum. Der kan maksimalt ydes garanti på 500.000 kr. pr. projekt.

Kapitel 3

Adgang til at udnytte energi fra vand og vind på havet

§ 22. Adgangen til at udnytte energi fra vand og vind på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone tilkommer alene den danske stat. Forundersøgelser og efterfølgende udnyttelse af energi kan kun finde sted efter tilladelse fra klima-, energi- og bygningsministeren.

Stk. 2. Tilladelse til forundersøgelser gives enten efter indkaldelse af ansøgninger ved et udbud eller efter modtagelse af ansøgning.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan udpege områder, hvortil der ikke allerede er meddelt tilladelse, som reserveres til statslige udbud af arealer til:

1) Store havvindmølleparker.

2) Kystnære havvindmølleparker.

Stk. 4. Når et område udpeges efter stk. 3, eller når en udpegning ophæves, skal beslutningen herom offentliggøres.

Stk. 5. Når ministeren har udpeget et område efter stk. 3, kan der ikke indgives ansøgninger uden for udbud, der helt eller delvis omfatter det udpegede område.

Stk. 6. Klager over afslag på ansøgning om tilladelse til forundersøgelser, jf. stk. 7, er ikke til hinder for, at området sendes i udbud inden klagesagens afslutning.

Stk. 7. Tilladelse til forundersøgelser gives til områder, hvor klima-, energi- og bygningsministeren finder, at udnyttelse af energi kan være relevant. Tilladelsen gives som en eneret for et nærmere angivet område og tidsrum.

Stk. 8. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte vilkår for tilladelsen, herunder om de forhold, som skal undersøges, om rapportering, om forundersøgelsernes forløb og resultater, om ministerens adgang til at benytte forundersøgelsens resultater, jf. § 24, stk. 4, og om overholdelse af miljø- og sikkerhedskrav og lign.

Stk. 9. Klima-, energi- og bygningsministeren kan træffe afgørelse om tilladelser efter stk. 2, 7 og 8.

Stk. 10. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvornår udnyttelse af energi kan være relevant, herunder fastsætte en mindsteafstand fra kysten, jf. stk. 7.

Stk. 11. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om forhold omfattet af stk. 8.

§ 22 a. (Ophævet)

§ 23. Ved udbud gives tilladelsen efter § 22 til den, som vinder udbuddet. Klima-, energi- og bygningsministeren kan angive særlige forhold eller vilkår, der lægges vægt på ved stillingtagen til de indkomne bud.

Stk. 2. Vilkår efter stk. 1 kan vedrøre økonomiske forhold, herunder støtte til produktionen, udformningen og tekniske forhold vedrørende produktionsanlægget eller den infrastruktur, som skal forbinde anlægget med det sammenhængende elforsyningssystem. Der kan stilles krav om, at forbrugere eller andre sammen med ansøgeren skal kunne deltage som parter i projektet, og at der betales bod, hvis vinderen af buddet ikke overholder betingelser fra sit bud eller aftalte betingelser, herunder tidsfrister.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at Energinet.dk i nærmere angivet omfang gennemfører forundersøgelser vedrørende arealer, som er reserveret efter § 22, stk. 3. Resultaterne af forundersøgelserne gøres offentligt tilgængelige. Hvis der gives etableringstilladelse efter § 25 til havvindmøller i det område, forundersøgelserne vedrører, afholder modtageren af etableringstilladelsen Energinet.dk’s omkostninger ved forundersøgelserne.

Stk. 4. Ved ansøgning uden for udbud kan klima-, energi- og bygningsministeren give tilladelse til forundersøgelser til områder, hvor udnyttelse af energi vurderes relevant, jf. § 22, og ansøgeren skønnes at have den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til at gennemføre forundersøgelserne. Søger flere tilladelse for samme område, gives tilladelse til den, som først fremsender en ansøgning, der dokumenterer opfyldelse af betingelserne herfor.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om forhold omfattet af stk. 2 og 3.

§ 24. Når forundersøgelserne er afsluttet, indsendes en forundersøgelsesrapport til klima-, energi- og bygningsministeren, som tager stilling til, om forundersøgelsesrapporten kan godkendes. Godkendes denne, har ansøgeren ret til udnyttelse af den godkendte forundersøgelsesrapport efter bestemmelserne i stk. 2-4.

Stk. 2. Inden 3 måneder efter godkendelse af forundersøgelsesrapporten skal ansøgeren meddele, om denne ønsker at opføre et produktionsanlæg på lokaliteten. Med klima-, energi- og bygningsministerens tilladelse kan retten til at udnytte en forundersøgelsestilladelse inden for samme frist overdrages til en anden.

Stk. 3. Modtager klima-, energi- og bygningsministeren et tilsagn som angivet i stk. 2, fastsættes en frist for modtagelse af ansøgning om etableringstilladelse efter § 25. Der kan endvidere stilles krav om sikkerhedsstillelse for gennemførelse af projektet.

Stk. 4. Modtager klima-, energi- og bygningsministeren ikke rettidigt et tilsagn omfattet af stk. 2, eller overholdes en frist efter stk. 3 ikke, kan ministeren uden vederlag til ansøgeren stille forundersøgelsesrapporten til rådighed for andre.

§ 25. Etablering af elproduktionsanlæg, der udnytter vand og vind, med tilhørende interne ledningsanlæg på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone samt væsentlige ændringer i bestående anlæg kan kun foretages efter forudgående tilladelse fra klima-, energi- og bygningsministeren.

Stk. 2. Tilladelserne meddeles til ansøgere, der har ret til at udnytte en forundersøgelsestilladelse efter § 24, stk. 1, 2 eller 4, og som skønnes at have den fornødne tekniske og finansielle kapacitet.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan betinge godkendelsen af disse anlæg af vilkår, herunder krav til konstruktion, indretning, installationer, opstilling, drift, nedtagning og sikkerhedsstillelse for nedtagning af anlæg, samt økonomiske, tekniske, sikkerheds- og miljømæssige forhold i forbindelse med etablering og drift, herunder ophold og beboelse.

Stk. 4. Elproduktionsanlæg nævnt i stk. 1, som er fast forankret på samme sted på søterritoriet m.v., anses i tinglysningsmæssig henseende for fast ejendom. Tinglysning af rettigheder over sådanne anlæg sker efter reglerne i tinglysningslovens § 19, stk. 1, 2. pkt.

§ 26. Tilladelser efter § 25 til etablering af anlæg, ændring eller udvidelse af anlæg, som allerede er godkendt, udført eller ved at blive udført, og som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, og efter at offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig herom.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om afgrænsningen af de anlæg, der er omfattet af stk. 1.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvilke oplysninger og eventuelle undersøgelser der er nødvendige for, at en vurdering af de miljømæssige konsekvenser kan foretages. Klima-, energi- og bygningsministeren kan beslutte, at der skal foretages vurderinger af et af § 25 omfattet anlægs miljømæssige påvirkninger under og efter etablering. Klima-, energi- og bygningsministeren kan beslutte, at vurderinger af de miljømæssige konsekvenser af de af § 25 omfattede anlæg skal bedømmes af uafhængige eksperter.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om underretning og høring af offentligheden og de berørte myndigheder og organisationer i forbindelse med

1) de i stk. 1 nævnte vurderinger,

2) den i stk. 2 nævnte afgrænsning og afgørelser i forbindelse hermed og

3) ansøgninger om tilladelse efter § 25.

Stk. 5. Omkostninger i forbindelse med de i stk. 1-4 omhandlede aktiviteter afholdes af den, der ansøger om tilladelse efter § 25.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan dog beslutte, at de i stk. 5 nævnte omkostninger, der afholdes til aktiviteter, der kan være af væsentlig betydning for fremtidige projekter, dækkes som angivet i § 8, stk. 1, nr. 3, i lov om elforsyning.

§ 27. Med henblik på at undgå skade på udpegede internationale naturbeskyttelsesområders integritet skal anlægsprojekter efter § 25, der i sig selv eller i forbindelse med andre projekter eller planer kan påvirke sådanne områder væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne.

Stk. 2. Tilladelse til de projekter, der er nævnt i stk. 1, kan kun gives efter høring af berørte parter, og såfremt

1) sådanne projekter ikke skader et internationalt naturbeskyttelsesområdes integritet eller

2) væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, gør det bydende nødvendigt at gennemføre projektet, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Når tilladelse meddeles efter stk. 2, nr. 2, træffer klima-, energi- og bygningsministeren passende kompensationsforanstaltninger til afbødning af de negative virkninger for lokaliteten. Udgifter til sådanne foranstaltninger dækkes af projektansøgeren. Klima-, energi- og bygningsministeren indberetter til Europa-Kommissionen, hvilke kompensationsforanstaltninger der træffes.

Stk. 4. Såfremt der er tale om et internationalt naturbeskyttelsesområde med en prioriteret naturtype eller en prioriteret art, kan der kun gives tilladelse efter § 25 til projekter omfattet af stk. 2, nr. 2, såfremt

1) dette er nødvendigt af hensyn til menneskers sundhed, den offentlige sikkerhed eller opnåelse af væsentlige gavnlige virkninger på miljøet eller

2) andre væsentlige samfundsinteresser gør gennemførelsen bydende nødvendig.

Stk. 5. Tilladelse efter stk. 4, nr. 2, kan først ske efter indhentet udtalelse fra Europa-Kommissionen.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for vurderingen af projekter efter stk. 1 og efter § 22 b i lov om elforsyning og kan i tilladelser efter denne bestemmelse og efter § 22 b i lov om elforsyning opstille vilkår, herunder om kompenserende foranstaltninger til beskyttelse af naturbeskyttelsesområderne.

§ 28. Klima-, energi- og bygningsministeren træffer passende foranstaltninger, herunder ved fastsættelse af vilkår eller meddelelse af påbud eller forbud, for at undgå forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i internationale naturbeskyttelsesområder samt forstyrrelser af de arter, som områderne er udpeget for, hvis disse forstyrrelser har betydelige konsekvenser for målsætningerne i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet).

§ 29. Anlæg omfattet af § 25, stk. 1, må først tages i drift med henblik på udnyttelse af energi, når tilladelse hertil er givet af klima-, energi- og bygningsministeren. Tilladelsen gives for 25 år og kan efter ansøgning forlænges. Tilladelsen kan i særlige tilfælde gives for et kortere tidsrum.

Stk. 2. Tilladelse kan gives, når ansøgeren dokumenterer, at vilkår stillet efter §§ 22-28 og i en eventuel udbudskontrakt er opfyldt.

Stk. 3. Der kan i tilladelsen stilles vilkår, herunder om tekniske og økonomiske forhold vedrørende drift af anlægget, om pligt til at sikre fremtidig overholdelse af vilkår stillet i tilladelser efter §§ 22-28, om tilsynsforpligtelse i forhold til det samlede anlæg og stillede vilkår og om pligt til indrapportering vedrørende de nævnte forhold.

Stk. 4. Tilladelser givet efter bestemmelserne i §§ 22-25 og 29 kan med klima-, energi- og bygningsministerens tilladelse overdrages til andre.

Kapitel 4

Tilslutning af og sikkerhedsmæssige krav til vindmøller m.v.

§ 30. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter nærmere regler om vindmøllers tilslutning til elforsyningsnettet, herunder regler om,

1) hvilke kategorier af anlæg og installationer, herunder ilandføringsanlæg fra havvindmølleparker, som det påhviler henholdsvis vindmølleejeren og de kollektive elforsyningsvirksomheder at udføre,

2) vindmølleejerens adgang til benyttelse af ilandføringsanlæg, som er etableret af den elforsyningsvirksomhed, som varetager ilandføringen, og om betaling herfor,

3) hvorledes omkostninger ved etablering af nettilslutning og omkostninger ved at være nettilsluttet fordeles mellem vindmølleejeren og de kollektive elforsyningsvirksomheder, og

4) hvorledes omkostninger, der påhviler de kollektive elforsyningsvirksomheder, indregnes i priserne for elektricitet, jf. § 8, stk. 1-3, i lov om elforsyning.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling til dækning af net- eller transmissionsvirksomhedens omkostninger ved behandling af ansøgning om nettilslutning.

§ 31. Hvis elproducenten ikke etablerer en havvindmøllepark, uanset at elproducenten har forpligtet sig hertil i overensstemmelse med vilkår i et udbud efter § 23 i et område, som er udpeget til store havvindmølleparker, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, ifalder elproducenten objektivt erstatningsansvar for Energinet.dk’s deraf følgende tab.

Stk. 2. Hvis Energinet.dk ikke opfylder frister og betingelser for nettilslutning af havvindmølleparken ifølge vilkår i udbuddet, ifalder Energinet.dk objektivt erstatningsansvar for elproducentens deraf følgende tab.

Stk. 3. Ydelse af erstatning efter stk. 1 og 2 skal ske i overensstemmelse med de betingelser og rammer, som er nævnt i udbudsvilkårene. Uenighed om adgangen til erstatning efter stk. 1 og 2 og uenighed om størrelsen af erstatningen afgøres af domstolene.

Stk. 4. Hvis staten ved dom bliver pålagt erstatningspligt, fordi den besluttede lokalisering af en havvindmøllepark etableret efter udbud medfører driftstab for ejere af tilstødende, allerede etablerede havvindmøller, afholdes den pålagte erstatningssum af Energinet.dk.

Stk. 5. Nedennævnte indtægter og omkostninger indgår i Energinet.dk’s prisfastsættelse efter § 71 i lov om elforsyning:

1) Erstatningsbeløb, som elproducenten betaler efter stk. 1.

2) Erstatningsbeløb, som Energinet.dk betaler efter stk. 2 og 4.

3) Nødvendige omkostninger for at opfylde udbudsvilkår om nettilslutning af havvindmølleparken i tilfælde, hvor havvindmølleparken ikke bliver etableret, og hvor omkostningerne ifølge udbudsvilkårene ikke bliver dækket af elproducenten.

§ 32. (Ophævet)

Tekniske og sikkerhedsmæssige krav til vindmøller

§ 33. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om vindmøllers konstruktion, fremstilling, opstilling, drift, vedligeholdelse og service samt om krav til certificering, godkendelse og prøvning. Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere fastsætte regler om tilbagekaldelse af godkendelser udstedt efter regler fastsat i medfør af 1. pkt.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at vindmølleejeren efter påbud fra klima-, energi- og bygningsministeren har pligt til at standse vindmøllen, hvis denne er ulovligt opstillet eller ikke har fået udført vedligeholdelse og service, samt regler om, at vindmølleejeren har pligt til at være ansvarsforsikret.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bemyndige en virksomhed eller en sagkyndig institution eller organisation til at udøve nærmere angivne funktioner vedrørende teknisk godkendelse af vindmøller og udføre tilsyn og kontrol med overholdelsen af regler fastsat i medfør af stk. 1 og 2.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling til dækning af omkostninger ved behandling af ansøgning om certificering og godkendelse.

Kapitel 5

Regulering af elproduktion for udbudte havvindmøller

§ 34. Denne bestemmelse omhandler regulering af elproduktionen fra havvindmølleparker, som er etableret efter afholdelse af udbud som nævnt i § 23.

Stk. 2. Elproducenten anmelder sin plan for elproduktionen for det følgende driftsdøgn til Energinet.dk.

Stk. 3. Energinet.dk kan påbyde nedregulering ved reduktion eller afbrydelse af elproduktionen, hvis dette er nødvendigt på grund af

1) fejl eller vedligeholdelsesarbejder på transmissionsanlæg til ilandføringen af elproduktion eller i det øvrige transmissionsnet eller

2) kapacitetsbegrænsninger i øvrigt i det sammenhængende transmissionsnet, som kan afhjælpes ved nedregulering.

Stk. 4. Påbud efter stk. 3 er betinget af, at nedreguleringen er nødvendig af hensyn til forsyningssikkerheden eller en samfundsøkonomisk optimal udnyttelse af det sammenhængende elforsyningssystem, herunder sikringen af et velfungerende konkurrencemarked.

Stk. 5. Hvis elproducentens faktiske elproduktion i et driftsdøgn ikke svarer til det anmeldte med senere påbudte nedreguleringer, kan Energinet.dk kræve, at der ydes rimelig betaling for de ubalancer, som elproducenten samlet set påfører systemet.

Stk. 6. Energinet.dk fastsætter forskrifter for anmeldelse efter stk. 2 og forskrifter indeholdende generelle kriterier for nedregulering efter stk. 3.

Stk. 7. Forskrifterne skal være tilgængelige for brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningssystem. Energinet.dk skal efter høring af relevante parter anmelde de fastsatte forskrifter til Energitilsynet. Energitilsynet kan give pålæg om ændring af forskrifterne.

§ 35. Energinet.dk yder betaling til elproducenten for tab som følge af nedregulering, jf. § 34, som foretages i 25 år fra meddelelsen af tilladelse til udnyttelse af energi på søterritoriet eller i den eksklusive økonomiske zone, jf. § 29.

Stk. 2. Ved fastsættelse af betalingen opgøres indtægtstabet med udgangspunkt i salg af elproduktionen under de aktuelle forhold ved

1) en pris svarende til den i § 37, stk. 2, nævnte samlede værdi af markedspris og pristillæg i den periode, hvor dette pristillæg ydes, og

2) en pris svarende til den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris pr. kWh efter det tidspunkt, hvor pristillægget er ophørt efter § 37, stk. 4 og 6, eller fravalgt efter § 53, stk. 2.

Stk. 3. Der ydes ikke betaling, hvis nedreguleringen er en følge af force majeure. Der ydes ikke betaling ved nedregulering af Anholt Havvindmøllepark, som nævnt i § 37, stk. 2, nr. 3, i timer, hvor den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris ikke er positiv og der ikke ydes pristillæg, jf. § 37, stk. 5.

Stk. 4. Uenighed om adgangen til betaling og dennes størrelse afgøres af domstolene.

Stk. 5. Energinet.dk udarbejder forskrifter indeholdende metoder for, hvorledes størrelsen af tabt elproduktion som følge af nedregulering beregnes, og hvorledes størrelsen af den mistede indtjening opgøres med henblik på at dække elproducentens tab. § 34, stk. 7, finder tilsvarende anvendelse for forskrifter nævnt i pkt. 1.

Kapitel 6

Pristillæg m.v.

Pristillæg m.v. til vindmøller

§ 35 a. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller nettilsluttet den 1. januar 2014 eller senere bortset fra vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41, og havvindmøller omfattet af §§ 35 b2) og 37.

Stk. 2. Der ydes pristillæg til vindmøller omfattet af stk. 1 for summen af en elproduktion i 6.600 timer med vindmøllens installerede effekt (fuldlasttimer) og en elproduktion på 5,6 MWh pr. kvadratmeter rotorareal. Pristillægget ydes fra tidspunktet for nettilslutning.

Stk. 3. Pristillægget efter stk. 2 udgør 25 øre pr. kWh, dog således at pristillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 2, fastsatte markedspris tilsammen ikke overstiger 58 øre pr. kWh.

Stk. 4. Der ydes en godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh for balanceringsomkostninger til elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1.

§ 36. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller nettilsluttet i perioden fra og med den 21. februar 2008 til og med den 31. december 2013 bortset fra vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, jf. § 41, og havvindmøller omfattet af §§ 35 b3) og 37.

Stk. 2. Der ydes et pristillæg til vindmøller omfattet af stk. 1 på 25 øre pr. kWh for en elproduktion, som svarer til produktionen i de første 22.000 timer med vindmøllens installerede effekt (fuldlasttimer) efter vindmøllens nettilslutning.

Stk. 3. Der ydes en godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh for balanceringsomkostninger til elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1.

§ 37. Denne bestemmelse omhandler pristillæg til elektricitet produceret på havvindmølleparker, som er udbudt efter bestemmelserne i § 23.

Stk. 2. Pristillæg efter stk. 1 ydes således:

1) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Horns Rev 2 udbudt den 7. juli 2004 ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 51,8 øre pr. kWh.

2) Til elektricitet produceret på havvindmølleparken Rødsand 2 udbudt den 7. februar 2008 ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 62,9 øre pr. kWh.

3) Til elektricitet produceret på Anholt Havvindmøllepark udbudt den 30. april 2009 ydes et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 105,1 øre pr. kWh.

Stk. 3. Hvis elproducenten skal betale en indfødningstarif ved overføring af elektriciteten til det overordnede elforsyningsnet, ydes tillige et pristillæg svarende til betalingen efter den fastsatte indfødningstarif.

Stk. 4. Pristillæg efter stk. 2 og 3 ydes for en elproduktion, som er fremstillet i overensstemmelse med vilkårene i udbuddet, og som udgør 10 TWh for de i stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte havvindmølleparker og 20 TWh for den i stk. 2, nr. 3, nævnte havvindmøllepark. Pristillæg ydes dog højst i 20 år fra tidspunktet for havvindmølleparkens nettilslutning.

Stk. 5. Der ydes ikke pristillæg for elproduktion fra den i stk. 2, nr. 3, nævnte havvindmøllepark i timer, hvor den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris ikke er positiv. Dette gælder dog højst i 300 timer pr. kalenderår.

Stk. 6. Hvis der ydes betaling som nævnt i § 35 for nedregulering af elproduktionen i den periode, hvori der ydes pristillæg efter stk. 2 og 3, medregnes en elproduktion svarende til det kompenserede produktionstab i den samlede elproduktion, hvortil der ydes pristillæg.

§ 38. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller, som er nettilsluttet senest den 20. februar 2008, bortset fra vindmøller, som modtager pristillæg efter §§ 39-41. Der ydes ikke pristillæg efter denne bestemmelse til elværksfinansierede vindmøller, som er nettilsluttet senest den 31. december 1999.

Stk. 2. Til elektricitet fra en vindmølle omfattet af stk. 1 ydes et pristillæg på 10 øre pr. kWh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.

Stk. 3. Pristillæg efter stk. 2 til elektricitet fra vindmøller nettilsluttet før den 1. januar 2005 fastsættes således, at tillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 2 eller 3, fastsatte markedspris tilsammen ikke overstiger 36 øre pr. kWh.

Stk. 4. Endvidere ydes en godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh for balanceringsomkostninger til elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 1 bortset fra elværksfinansierede vindmøller.

§ 39. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på vindmøller nettilsluttet senest den 31. december 2002, som opfylder nedenstående betingelser. Bestemmelsen gælder ikke for elektricitet fra vindmøller nettilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 41 og elværksfinansierede vindmøller.

Stk. 2. Hvis vindmøllen opfylder definitionen på en eksisterende vindmølle, jf. stk. 8, ydes der pristillæg til elektriciteten efter stk. 3-5. Pristillægget ophører den 31. december 2012 uanset det i stk. 3-5 anførte om varigheden af pristillæg.

Stk. 3. Pristillægget fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i 10 år fra vindmøllens oprindelige tilslutning til elforsyningsnettet, i det omfang leveringen af elektricitet svarer til en oprindelig elproduktion ved de i nr. 1-3 nævnte fuldlasttimer:

1) For vindmøller med en installeret effekt på 200 kW eller derunder ydes pristillægget for 25.000 fuldlasttimer.

2) For vindmøller med en installeret effekt fra 201 kW til og med 599 kW ydes pristillægget for 15.000 fuldlasttimer.

3) For vindmøller med en installeret effekt på 600 kW og derover ydes pristillægget for 12.000 fuldlasttimer.

Stk. 4. Hvis den i stk. 3 nævnte mængde elektricitet er leveret inden 10 år fra nettilslutningen, ydes der et pristillæg for den fortsatte elproduktion i 10 år fra nettilslutningen. Pristillægget fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 43 øre pr. kWh.

Stk. 5. Hvis hele den mængde elektricitet, som er nævnt i stk. 3, nr. 1-3, ikke er leveret inden 10 år fra vindmøllens nettilslutning, ydes der et pristillæg for den resterende del af den nævnte elproduktion. Pristillægget udgør 27 øre pr. kWh og fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen ikke overstiger 60 øre pr. kWh.

Stk. 6. Hvis vindmøllen ikke opfylder definitionen på en eksisterende vindmølle, jf. stk. 8, ydes der pristillæg under de i nr. 1 og 2 fastsatte betingelser. Pristillægget fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 33 øre pr. kWh:

1) For en vindmølle på land ydes pristillægget for en oprindelig elproduktion svarende til produktionen i 22.000 fuldlasttimer.

2) For en vindmølle på søterritoriet m.v., jf. § 25, stk. 1, som ikke er placeret i et udvalgt hovedområde for vindmølleudbygningen, ydes pristillægget for elproduktionen i 10 år fra vindmøllens nettilslutning.

Stk. 7. For elproduktion omfattet af stk. 6 ydes tillige et pristillæg på 10 øre pr. kWh.

Stk. 8. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke betingelser en vindmølle skal opfylde for at betragtes som eksisterende og dermed omfattet af stk. 2, og om afgrænsning af vindmøller på søterritoriet m.v. omfattet af stk. 6, nr. 2.

§ 40. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på elværksfinansierede vindmøller, som er nettilsluttet fra den 1. januar 2000, bortset fra elektricitet fra vindmøller på søterritoriet m.v., jf. § 25, stk. 1, som er finansieret ved henlæggelser efter den tidligere gældende elforsyningslov.

Stk. 2. For elektricitet produceret på en vindmølle på land ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 33 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i 10 år fra vindmøllens tilslutning til elforsyningsnettet.

Stk. 3. For elektricitet produceret på en vindmølle på søterritoriet m.v., jf. stk. 1, ydes et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 35,3 øre pr. kWh. Hvis producenten skal betale en indfødningstarif ved overføring af elektriciteten til det overordnede elforsyningsnet, ydes tillige et pristillæg på op til 0,7 øre pr. kWh i døgngennemsnit. De nævnte pristillæg ydes for en elproduktion svarende til en produktion ved 42.000 fuldlasttimer.

Stk. 4. Til elektricitet fra vindmøller omfattet af stk. 2 og 3 ydes tillige et pristillæg på 10 øre pr. kWh.

§ 41. Der ydes pristillæg til elektricitet, som leveres til elforsyningsnettet fra en vindmølle med en installeret effekt på 25 kW eller derunder, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation. Pristillægget ydes uanset tilslutningstidspunktet og fastsættes således, at tillægget og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh.

Ekstra pristillæg ved skrotningsbeviser

§ 42. Denne bestemmelse omhandler ekstra pristillæg til elektricitet produceret på en fabriksny vindmølle, hvor der udnyttes skrotningsbeviser udstedt for nedtagning af vindmøller.

Stk. 2. Der ydes pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle nettilsluttet fra den 1. april 2001 til og med den 1. januar 2004, på betingelse af at ejeren af vindmøllen udnytter skrotningsbeviser, som er blevet udstedt for nedtagning af en vindmølle med en effekt på 150 kW eller derunder i perioden fra den 3. marts 1999 til og med den 31. december 2003. Pristillægget udgør 17 øre pr. kWh og ydes for en elproduktion svarende til 12.000 fuldlasttimer for den del af den producerede elektricitet, som er omfattet af skrotningsbeviset.

Stk. 3. Hvis der ydes pristillæg efter stk. 2 og efter § 39, stk. 6, fastsættes summen af pristillæggene således, at disse og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen ikke overstiger 60 øre pr. kWh.

Stk. 4. Der ydes pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle nettilsluttet fra den 1. januar 2005 til og med den 31. december 2011, på betingelse af at ejeren af vindmøllen udnytter skrotningsbeviser, som er udstedt for nedtagning af en vindmølle med en effekt på 450 kW eller derunder fra den 15. december 2004 til og med den 15. december 2011. Skrotningsbeviset kan dog ikke udnyttes i vindmøller på søterritoriet m.v., jf. § 25, stk. 1, eller vindmøller, som er tilsluttet i egen forbrugsinstallation omfattet af § 41. Skrotningsbeviser kan kun udstedes inden for en pulje, som svarer til en samlet effekt i nedtagne vindmøller på 175 MW.

Stk. 5. Pristillægget efter stk. 4 ydes, jf. dog stk. 6, på følgende måde:

1) For vindmøller nettilsluttet senest den 20. februar 2008 udgør pristillægget 12 øre pr. kWh for en elproduktion svarende til 12.000 fuldlasttimer for det dobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt. Pristillægget fastsættes således, at tillægget og summen af den efter § 51, stk. 2, nr. 2, fastsatte markedspris og pristillæg efter § 38, stk. 2, ikke overstiger 48 øre pr. kWh.

2) For vindmøller nettilsluttet den 21. februar 2008 eller senere udgør pristillægget 8 øre pr. kWh for en elproduktion svarende til 12.000 fuldlasttimer for det dobbelte af den nedtagne vindmølles installerede effekt.

Stk. 6. Ejeren af en vindmølle, som er nettilsluttet fra den 21. februar 2008 til og med den 31. december 2011, kan vælge at modtage pristillæg som nævnt i stk. 5, nr. 1, for skrotningsbeviser, som udnyttes i vindmøllen. Pristillægget fastsættes således, at pristillægget og summen af den efter § 51, stk. 2, nr. 2, fastsatte markedspris ikke overstiger 38 øre pr. kWh. Tilvalg af pristillæg som nævnt i 1. pkt. er bindende i støtteperioden. Tilvalget er betinget af, at vindmølleejeren underretter Energinet.dk herom senest ved nettilslutningen.

Stk. 7. En vindmølle, for hvilken der er udstedt skrotningsbevis, kan ikke på ny tilsluttes elforsyningsnettet eller en forbrugsinstallation, hvorfra elektriciteten kan leveres til elforsyningsnettet.

Stk. 8. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om udstedelse, omsætning og udnyttelse af skrotningsbeviser og om dokumentation af, at betingelserne for pristillægget er opfyldt. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om beregning af puljen omtalt i stk. 4, 3. pkt.

§ 43. Denne bestemmelse indeholder fælles regler for pristillæg og andre ydelser efter §§ 35 a, 35 b4), 36, 37, 37 a5) og 38-42.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at modtage pristillæg og andre ydelser efter §§ 35 a, 35 b6), 36, 37, 37 a7) og 38-42, om beregningen af vindmøllers installerede effekt og produktion og om andre forhold af betydning for fastsættelsen af pristillæg og andre ydelser.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte nærmere regler om,

1) at godtgørelse på 2,3 øre pr. kWh efter § 35 a, stk. 4, § 36, stk. 3, eller § 38, stk. 4, skal nedsættes eller bortfalde, og

2) at pristillæg efter § 40 eller § 41 skal bortfalde.

Stk. 4. Der ydes ikke pristillæg og andre ydelser efter §§ 35 a, 35 b8) 36, 37, 37 a9) og 38-42, hvis der ydes støtte efter § 3, stk. 3, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.

Pristillæg m.v. til andre VE-elproduktionsanlæg

§ 44. Denne bestemmelse omhandler elektricitet, som produceres ved biogas, forgasningsgas fremstillet ved biomasse, stirlingmotorer og andre særlige elproduktionsanlæg med biomasse som energikilde.

Stk. 2. For elektricitet fremstillet på anlæg, som alene anvender energikilder omfattet af stk. 1, ydes der et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 74,5 øre pr. kWh.

Stk. 3. For elektricitet, som er fremstillet ved anvendelse af energikilder omfattet af stk. 1 sammen med andre brændsler, ydes et pristillæg på 40,5 øre pr. kWh for den andel af elektricitet, som er fremstillet ved energikilder omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Summen af pristillæg og markedspris som nævnt i stk. 2 og pristillæg som nævnt i stk. 3 indeksreguleres den 1. januar hvert år fra 2009 på grundlag af 60 pct. af stigningerne i nettoprisindekset i det foregående kalenderår i forhold til 2007.

§ 45. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse bortset fra elektricitet, hvortil der ydes pristillæg efter § 46.

Stk. 2. For elektricitet omfattet af stk. 1 ydes der et pristillæg på 15 øre pr. kWh, uanset om elektriciteten fremstilles på anlæg, som alene anvender biomasse, eller på anlæg, hvor biomasse anvendes sammen med andre brændsler.

Stk. 3. Ejeren af et elproduktionsanlæg omfattet af § 57, stk. 3, i lov om elforsyning eller regler fastsat efter samme lovs § 57, stk. 7, som affattet ved lov nr. 495 af 9. juni 2004 kan vælge at modtage pristillæg efter disse bestemmelser i 20 år fra nettilslutningen af anlægget, dog mindst til og med den 31. december 2018. Tilvalget er bindende for 12 måneder ad gangen og kan have virkning fra den 1. juli 2008 eller senere. Hvis et tilvalg ikke fornyes senest ved udløbet af perioden på 12 måneder, kan der tidligst anmodes om tilvalg med virkning 12 måneder efter udløbet.

Stk. 4. Ved udløb eller ophør af pristillæg efter stk. 3 ydes der pristillæg efter stk. 2.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om tidsfrister m.v. for tilvalg og indgivelse af anmodning om tilvalg.

§ 46. Denne bestemmelse omhandler elektricitet, som fremstilles ved afbrænding af biomasse på elværksfinansierede VE-elproduktionsanlæg, og som har været omfattet af § 57 a i lov om elforsyning, som indsat ved lov nr. 495 af 9. juni 2004.

Stk. 2. Der ydes støtte til elektricitet som nævnt i stk. 1 i 10 år fra idriftsætningen af det pågældende anlæg, dog mindst i 10 år fra den 1. august 2001. Støtten ydes på følgende måde:

1) Der ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 30 øre pr. kWh.

2) Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg beslutte, at der skal ydes et pristillæg på op til 100 kr. pr. afbrændt ton biomasse. Ved fastlæggelse af pristillæggets størrelse kan der lægges vægt på de udgifter, som ejeren af det enkelte anlæg afholder i forbindelse med afbrændingen. Disse pristillæg kan for anlæggene tilsammen i alt maksimalt udgøre 45 mio. kr. om året.

3) Der ydes tillige et pristillæg på 10 øre pr. kWh.

Stk. 3. Efter ophør af støtten i stk. 2 ydes der pristillæg efter § 45.

§ 47. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på anlæg, hvor der alene anvendes

1) solenergi, bølgekraft eller vandkraft eller

2) andre vedvarende energikilder bortset fra biogas og biomasse, jf. §§ 44-46.

Stk. 2. For elektricitet fra anlæg nettilsluttet senest den 21. april 2004 ydes der et pristillæg, der fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh. Pristillægget ydes i 20 år fra nettilslutningen, dog mindst i 15 år regnet fra den 1. januar 2004.

Stk. 3. For elektricitet fra anlæg, som er nettilsluttet den 22. april 2004 eller senere, ydes der pristillæg på følgende måde:

1) For elektricitet fremstillet ved anvendelse af energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet ydes der efter klima-, energi- og bygningsministerens bestemmelse et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år.

2) For elektricitet fremstillet ved andre energikilder end de i nr. 1 nævnte ydes et pristillæg på 10 øre pr. kWh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der ydes pristillæg efter stk. 3 til elproduktionen fra et anlæg nettilsluttet senest den 21. april 2004, når elproduktionskapaciteten efter denne dato forøges væsentligt på grund af udskiftning eller væsentlige ombygninger af anlægget.

§ 48. Denne bestemmelse omhandler elektricitet produceret på anlæg, hvor de i § 47, stk. 1, nævnte vedvarende energikilder anvendes sammen med andre energikilder.

Stk. 2. Hvis anvendelsen af vedvarende energikilder omfattet af stk. 1 er påbegyndt senest den 21. april 2004, ydes der et pristillæg til andelen af elektricitet fra disse energikilder, som udgør 26 øre pr. kWh i 20 år, dog mindst i 15 år regnet fra den 1. januar 2004.

Stk. 3. Hvis anvendelsen af vedvarende energikilder omfattet af stk. 1 er påbegyndt den 22. april 2004 eller senere, ydes der et pristillæg til andelen af elektricitet fra disse energikilder på følgende måde:

1) For elektricitet fremstillet ved energikilder eller teknologier af væsentlig betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet ydes der efter klima-, energi- og bygningsministerens bestemmelse et pristillæg, som udgør 26 øre pr. kWh i 10 år og 6 øre pr. kWh i de følgende 10 år.

2) For elektricitet fremstillet ved andre energikilder end de i nr. 1 nævnte ydes et pristillæg på 10 øre pr. kWh i 20 år fra nettilslutningstidspunktet.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der ydes pristillæg efter stk. 3 til VE-andelen af elproduktionen på et anlæg, hvor anvendelsen af vedvarende energikilder er påbegyndt senest den 21. april 2004, når VE-andelen efter denne dato forøges væsentligt på grund af udskiftning eller væsentlige ombygninger af anlægget.

Pulje til små VE-teknologier

§ 49. Energinet.dk yder tilskud til fremme af udbredelsen af elproduktionsanlæg med en mindre elproduktionskapacitet, herunder solceller, bølgekraftanlæg og andre VE-anlæg, som anvender energikilder eller teknologier af betydning for den fremtidige udbredelse af VE-elektricitet.

Stk. 2. Tilskud ydes af en pulje, som Energinet.dk etablerer og administrerer. Tilskudspuljen udgør 25 mio. kr. årligt til og med 2015.

Stk. 3. Der ydes tilskud med henblik på at fremme markedsintroduktionen af anlæg omfattet af stk. 1, herunder tilskud til pilotprojekter i mindre skala. Tilskud er betinget af, at anlægget er nettilsluttet.

Stk. 4. Tilskud kan ydes til etablering af anlæg, drift af anlæg i en nærmere angivet periode eller information om energimæssige egenskaber ved anlæg og lign. Tilskud til etablering og drift kan ydes sammen med pristillæg efter § 47, stk. 3, nr. 1, eller § 48, stk. 3, nr. 1.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at en plan for anvendelsen af midlerne i puljen skal godkendes af ministeren, før udgifterne hertil kan pålægges forbrugerne, jf. § 8, stk. 1, nr. 1, i lov om elforsyning. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om tildeling af tilskud, herunder om tilskudsstørrelser, om hel eller delvis bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud og om regnskabsaflæggelse og afrapportering af aktiviteter.

§ 50. Denne bestemmelse indeholder fælles regler for pristillæg og andre ydelser efter §§ 44-49.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte nærmere regler om, at pristillæg til nærmere angivne kategorier af anlæg eller energikilder som nævnt i §§ 44-48 skal nedsættes eller bortfalde, samt fastsætte nærmere regler eller træffe afgørelse om, hvilke anlægskategorier der kan få pristillæg efter § 47, stk. 3, nr. 1, eller § 48, stk. 3, nr. 1.

Stk. 3. Der ydes ikke pristillæg efter §§ 45-48 for elektricitet fremstillet ved afbrænding af affald. Der ydes endvidere ikke pristillæg eller andre ydelser efter §§ 43 a-43 e10) og 44-48, hvis der ydes støtte efter § 3, stk. 3, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. Klima-, energi- og bygningsministeren kan dog fastsætte nærmere regler om, at virksomheder, der udnytter biogas som vedvarende energikilde, og som får støtte i medfør af § 3, stk. 3, i lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, kan modtage hel eller delvis støtte efter § 43 c.

Stk. 4. Der kan tillige ydes pristillæg efter §§ 58 og 58 a i lov om elforsyning for elektricitet fremstillet som nævnt i § 44, stk. 3, og §§ 45 og 48. Der kan tillige ydes pristillæg efter § 58 b i lov om elforsyning for elektricitet fremstillet på anlæg som nævnt i § 45.

Stk. 5. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at modtage pristillæg og andre ydelser efter §§ 44-49. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, hvorledes pristillæg beregnes til VE-elproduktionsanlæg, som anvender forskellige brændsler.

Stk. 6. Vandkraft i §§ 47 og 48 omfatter alene vandkraftanlæg under 10 MW. Klima-, energi- og bygningsministeren kan ændre kapacitetsgrænsen i 1. pkt.

Generelle bestemmelser om fastsættelse af pristillæg, afsætning af VE-elproduktion m.v.

§ 51. Netvirksomhederne indberetter på timebasis til Energinet.dk mængden af den elektricitet, der er produceret på anlæg omfattet af §§ 35 a, 35 b11), 36, 37, 37 a12), 38-43, 43 a13) og 44-50. Energinet.dk fastsætter retningslinjer for opgørelse og indberetning af elproduktionen.

Stk. 2. Energinet.dk fastsætter markedsprisen for elektricitet produceret på anlæggene nævnt i stk. 1 som følger:

1) Markedsprisen for elektricitet produceret på anlæg omfattet af §§ 37 og 39-41, § 44, stk. 2, og §§ 46 og 47 fastsættes på timebasis som spotprisen, jf. stk. 3, for elektricitet i det pågældende område.

2) Markedsprisen for elektricitet fra vindmøller omfattet af §§ 35 a og 38 bortset fra de i nr. 3 nævnte fastsættes på månedsbasis som et vægtet gennemsnit af markedsværdien af den samlede elproduktion fra vindmøller i pågældende område ved spotprisen, jf. stk. 3.

3) Markedsprisen for elektricitet produceret på vindmøller som nævnt i § 38, som er beliggende på søterritoriet m.v., jf. § 25, stk. 1, og er nettilsluttet efter den 31. december 2002, fastsættes på årsbasis som et vægtet gennemsnit af markedsværdien af elproduktionen ved spotprisen, jf. stk. 3.

Stk. 3. Med spotpris for elektricitet menes den timepris, som den nordiske elbørs, Nordpool, angiver pr. kWh på spotmarkedet for pågældende område.

Stk. 4. Betaling for elektricitet produceret på anlæg omfattet af §§ 39 og 41, og § 47, stk. 2 og stk. 3, nr. 1, i 1 time kan ikke overstige de samlede beløb for pristillæg og markedspris, som er fastsat i disse bestemmelser. Hvis markedsprisen i 1 time overstiger det samlede beløb, modregner Energinet.dk det overstigende beløb ved førstkommende udbetalinger af markedspris og pristillæg.

Stk. 5. Hvis den fastsatte markedspris for elektricitet produceret på anlæg omfattet af §§ 37, 40 og 46 overstiger de i disse bestemmelser fastsatte samlede beløb for pristillæg og markedspris, beregner Energinet.dk et negativt pristillæg. Det negative pristillæg for elektricitet produceret på anlæg omfattet af §§ 40 og 46 kan ikke overstige størrelsen af udbetalte pristillæg i det sidste år inden opgørelsestidspunktet. Det negative pristillæg modregnes i udbetalinger af pristillæg.

§ 52. Energinet.dk skal sælge elproduktion fra vindmøller omfattet af §§ 39 eller 41 og andre VE-elproduktionsanlæg omfattet af § 44, stk. 2, § 45, stk. 3, og § 47 på Nordpool og udbetale salgssummen til anlægsejeren. Energinet.dk skal endvidere afholde de i § 27 c, stk. 8, 2. pkt., i lov om elforsyning nævnte omkostninger vedrørende ubalancer for elproduktionen.

Stk. 2. Elproducenter omfattet af stk. 1 pålægges ikke omkostninger ved indfødning af elektricitet i elforsyningsnettet, som ikke påhviler vedkommende efter de hidtil gældende bestemmelser om aftagepligt.

Stk. 3. Når pristillæg til elektricitet som nævnt i stk. 1 ophører, skal elproducenten meddele Energinet.dk, at producenten har indgået aftale om salg og balancering af elproduktionen. Meddelelsen skal gives med mindst 1 måneds varsel til den første dag i den måned, hvor pristillægget ophører.

Stk. 4. Energinet.dk skal varetage balanceringen af elproduktion på en vindmølle omfattet af § 38, som er nettilsluttet senest den 31. december 2002, bortset fra elværksfinansierede vindmøller og sælge elektriciteten på Nordpool, hvis elproducenten anmoder herom, eller hvis elproducenten ikke giver meddelelse som nævnt i stk. 3. Varetagelsen af balanceringen og salget er betinget af, at elproducenten betaler de nødvendige omkostninger, som Energinet.dk afholder i forbindelse hermed.

Stk. 5. Indtægter og omkostninger ved opgaverne nævnt i stk. 1 og 4 skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra Energinet.dk’s øvrige opgaver, dog ikke opgaver som nævnt i § 59 a, stk. 1, i lov om elforsyning.

Stk. 6. Energinet.dk fastsætter retningslinjer om frister og betingelser for varetagelsen af balancering og salg som nævnt i stk. 4.

Fravalg af pristillæg

§ 53. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelser og tidsfrister for elproducenters fravalg af pristillæg og andre ydelser efter §§ 35 a, 35 b14), 36, 37, 37 a15), 38-43, 43 a16) og 44-50 og § 52, stk. 1. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at elproducenter skal betale nødvendige omkostninger forbundet med fravalg af de nævnte pristillæg m.v.

Stk. 2. Pristillæg efter § 37 kan ikke genoptages efter fravalget.

Udbetaling af pristillæg m.v.

§ 54. For vindmøller omfattet af værditabsordningen i §§ 6-12 og køberetsordningen i §§ 13-17 kan udbetaling af pristillæg eller andre ydelser efter denne lov kun finde sted, såfremt

1) Energinet.dk har godkendt annoncering og materiale til brug for det offentlige møde om værditabsordningen efter § 9, stk. 2,

2) opstilleren har gennemført det offentlige møde om værditabsordningen jf. § 9, stk. 1, og

3) Energinet.dk har godkendt, at udbudsmateriale er udarbejdet og udbud af ejerandele er sket i overensstemmelse med § 13, stk. 1-7, §§ 14 og 15 og § 17, stk. 1, og regler udstedt i medfør heraf, jf. § 13, stk. 8.

Stk. 2. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 for at modtage pristillæg og andre ydelser er opfyldt. Energinet.dk kan beslutte, at mindre væsentlige overtrædelser af reglerne ikke skal medføre bortfald af pristillæg og andre ydelser.

Stk. 3. Energinet.dk kan tilbageholde udbetaling af pristillæg eller andre ydelser efter denne lov, hvis ikke påbud efter § 15 a, stk. 3, overholdes, eller hvis vindmøller overdrages uden godkendelse fra klima-, energi- og bygningsministeren efter § 17, stk. 2.

§ 55. Udbetaling af pristillæg og andre ydelser for elektricitet omfattet af §§ 35 a, 35 b17), 36, 37, 37 a18), 38-43, 43 a19) og 44-50 og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser sker på grundlag af måling af elektricitet, der afregnes som leveret til det kollektive elforsyningsnet.

Stk. 2. Udbetaling af pristillæg og andre ydelser efter bestemmelserne i §§ 35 a, 35 b20), 36, 37, 37 a21), 38-43, 43 a-43 e22), 44-50 og 50 a23) og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser kan tilbageholdes, hvis elproducenten uanset anmodning ikke inden for en fastsat frist meddeler fyldestgørende oplysninger til brug for en afgørelse om udbetaling af pristillægget eller anden ydelse eller tilsyn og kontrol med udbetalingen.

Stk. 3. Udbetalingen genoptages, når elproducenten har meddelt nærmere angivne oplysninger om det pågældende forhold.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelser og frister for tilbageholdelse og genoptagelse af pristillæg og andre ydelser.

§ 56. Energinet.dk udbetaler beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg og andre ydelser til elektricitet og anvendelse af biogas, hvortil der ydes pristillæg og andre ydelser efter bestemmelserne i §§ 35 a, 35 b24), 36, 37, 37 a25), 38-43, 43 a-43 e26), 44-50 og 50 a27) og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser, og opkræver beløb til dækning af for meget udbetalt pristillæg eller anden ydelse.

Stk. 2. Ejerskab til et elproduktionsanlæg, hvortil der ydes pristillæg eller andre ydelser som nævnt i stk. 1, og ændringer i ejerskabet skal anmeldes til Energinet.dk.

Stk. 3. Energinet.dk kan med frigørende virkning udbetale pristillæg og andre ydelser og beløb til berigtigelse af for lidt udbetalt pristillæg og andre ydelser til den, der er anmeldt som ejer af elproduktionsanlægget i den periode, som udbetalingen vedrører, medmindre ejeren har anmeldt, at udbetaling skal ske til en anden.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anmeldelse og udbetaling efter stk. 1-3.

Kapitel 7

Administrative bestemmelser m.v.

§ 57. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at kollektive elforsyningsvirksomheder træffer afgørelse i forhold omfattet af §§ 30, 33, 35 a, 35 b28), 36, 37, 37 a29), 38-43, 43 a30), 44-50, 51-53, 55 og 56 og regler fastsat i medfør af disse bestemmelser. Ministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at kollektive elforsyningsvirksomheder udfører administrative opgaver i medfør af disse bestemmelser.

Stk. 2. Afgørelser, som er truffet af kollektive elforsyningsvirksomheder i medfør af regler fastsat efter stk. 1, kan påklages til klima-, energi- og bygningsministeren, medmindre andet følger af regler fastsat i medfør af § 61 eller § 68, stk. 1, nr. 1.

§ 58. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling til dækning af omkostningerne ved

1) behandling af ansøgning om tilladelse, herunder de tilladelser, der er nævnt i § 22, stk. 1, § 25, stk. 1, og § 29, stk. 1, og

2) tilsyn med overholdelse af vilkår i tilladelser.

§ 59. Klima-, energi- og bygningsministeren, Energitilsynet og Energiklagenævnet kan i forbindelse med behandling af en klage eller i forbindelse med udøvelsen af tilsyn hos Energinet.dk, andre elproduktionsvirksomheder samt disses koncernforbundne virksomheder og berørte forbrugere indhente oplysninger, som er nødvendige til varetagelsen af deres opgaver.

§ 60. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheder, anlæg, indretninger, produkter m.v., som der henvises til i regler fastsat i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvorledes oplysning om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

Kapitel 8

Energitilsynet

§ 61. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler for, hvilke opgaver Energitilsynet skal varetage. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at tilsynet skal varetage opgaver, som er henlagt til ministeren.

§ 62. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage.

§ 63. Energitilsynet kan til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation til brug for tilsynet efter loven få adgang til et selskabs lokaler og på stedet gøre sig bekendt med og tage kopi af enhver nødvendig oplysning, herunder regnskaber, regnskabsmaterialer, bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data.

Stk. 2. Politiet yder bistand ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 1.

§ 64. Energitilsynet gør klima-, energi- og bygningsministeren opmærksom på forhold, som tilsynet mener kan have betydning for løsningen af opgaverne efter denne lov.

§ 65. Udgifterne til varetagelsen af Energitilsynets opgaver efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven betales af de virksomheder, som tilsynet fører tilsyn med, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betaling efter stk. 1, herunder at der skal betales et gebyr for indbringelse af klage for Energitilsynet.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om Energitilsynets behandling af klager og om, hvorvidt klager over Energitilsynets afgørelser kan tillægges opsættende virkning. Klima-, energi- og bygningsenergiministeren kan endvidere fastsætte regler om frister for klage til Energitilsynet.

Kapitel 9

Klager, Energiklagenævn m.m.

§ 66. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima-, energi- og bygningsministeren eller af Energitilsynet efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 2. Energiklagenævnet behandler klager over Energinet.dk’s afgørelser i henhold til § 13, stk. 8, § 15 a, stk. 3, §§ 18-21 og § 54, stk. 2 og 3, og regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministerens og Energitilsynets afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven og Energinet.dk’s afgørelser efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Stk. 4. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Stk. 5. Energiklagenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven.

Stk. 6. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter loven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

§ 67. Enhver med en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen kan klage til Energiklagenævnet over de miljømæssige forhold i afgørelser i henhold til § 25, hvis afgørelserne tillige er omfattet af §§ 26-28.

Stk. 2. Lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø, kan klage over afgørelserne nævnt i stk. 1. Det samme gælder for lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når en afgørelse berører sådanne interesser.

Stk. 3. Lokale og landsdækkende foreninger og organisationer fremsender senest samtidig med klagen deres vedtægter til Energiklagenævnet som dokumentation for, at de er lokale eller landsdækkende, og at deres formål opfylder kravene i stk. 2.

Stk. 4. Klage i henhold til stk. 1 og 2 skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Stk. 5. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Stk. 6. Klage over en tilladelse til et projekt omfattet af stk. 1 har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer andet.

Stk. 7. Energiklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 68. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om

1) adgangen til at klage over afgørelser, der efter loven eller regler fastsat i medfør af loven træffes af klima-, energi- og bygningsministeren eller af Energitilsynet, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet, og at afgørelser truffet af en kollektiv elforsyningsvirksomhed som nævnt i § 57, stk. 1, eller en institution under Klima-, energi- og bygningsministeriet eller anden myndighed, som ministeren i henhold til § 70 har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke skal kunne indbringes for klima-, energi- og bygningsministeren, og

2) betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

§ 69. Ved afgørelser efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven sammensættes Energiklagenævnet på samme måde, som når nævnet afgør klager efter lov om elforsyning.

§ 70. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller anden myndighed til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Kapitel 10

Påbud og sanktionsbestemmelser

§ 71. Klima-, energi- og bygningsministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i henhold til loven, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

§ 72. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) undlader at udbyde ejerandele efter § 13, stk. 1,

2) iværksætter udbud af ejerandele uden at indhente godkendelse efter § 13, stk. 8,

3) undlader at afgive erklæring eller afgiver urigtig erklæring efter § 14, stk. 2,

4) overdrager vindmøller uden forudgående tilladelse efter § 17, stk. 2,

5) etablerer og driver anlæg efter §§ 22, 24, 25 og 29 uden tilladelse,

6) tilsidesætter vilkår i en godkendelse eller tilladelse efter de i nr. 2, 4 og 5 nævnte bestemmelser,

7) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven, herunder påbud om at berigtige et ulovligt forhold,

8) undlader at afgive oplysninger som omhandlet i § 59 eller

9) meddeler klima-, energi- og bygningsministeren, Energitilsynet eller Energiklagenævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller efter anmodning undlader at afgive oplysninger.

§ 73. I regler, som udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af reglerne eller vilkår og påbud fastsat i medfør af reglerne.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden m.v.

§ 74. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af §§ 18-20 og kapitlerne 3-6 og 12 fastsættes af klima-, energi- og bygningsministeren. Ministeren kan beslutte, at bestemmelser eller dele heraf træder i kraft på forskellige tidspunkter.31)

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte, at dele af loven får virkning på forskellige tidspunkter, herunder tidspunkter forud for ikrafttrædelsen.32)

§ 75. §§ 6-17 har virkning for vindmøller, der tilsluttes det offentlige elforsyningsnet efter den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 6-17 og 54 finder ikke anvendelse på møller, hvor

1) kommunen inden den 1. marts 2009 har offentliggjort forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for møllen på land og møllen nettilsluttes inden den 1. september 2010,

2) kommunen inden den 1. marts 2009 har offentliggjort afgørelse om, at møllen på land ikke er VVM-pligtig og møllen nettilsluttes inden den 1. september 2010, eller

3) opstilleren af en mølle på havet inden den 1. marts 2009 har modtaget forundersøgelsestilladelse efter lov om elforsyning eller § 22 i denne lov og møllen nettilsluttes inden den 1. september 2010.

Stk. 3. Energinet.dk afgør, om betingelserne i stk. 2 for fritagelse for betaling af værditab og udbud af vindmølleandele er opfyldt. Afgørelsen kan indbringes for klima-, energi- og bygningsministeren. Klima-, energi- og bygningsministeren kan dispensere fra det i stk. 2 nævnte krav om, at møllerne nettilsluttes inden den 1. september 2010, såfremt nettilslutning ikke kan finde sted på grund af forhold, som ikke kan lægges opstilleren til last.

§ 76. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte overgangsregler.

Stk. 2. Regler, der er fastsat i henhold til hidtil gældende regler i lov om elforsyning, som videreføres i lov om fremme af vedvarende energi, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat efter denne lov.

§ 77. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Kapitel 12

Ændringsbestemmelser

§§ 78-79. (Udelades)33)


Lov nr. 509 af 12. juni 2009 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Lokal medinddragelse i havvindmøller i forsøgsområder), som indsætter § 22 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.


Lov nr. 1267 af 16. december 2009 om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om fremme af vedvarende energi (Kvoteregulering af luftfart og forlængelse af skrotningsordningen for vindmøller), hvis § 2 angår § 42, stk. 4 og 6, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 31. december 2009.

Stk. 2. (Udelades)


Lov nr. 1384 af 21. december 2009 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer som følge af afgørelse i statsstøttesag m.m.), hvis § 13 ophæver § 78, nr. 30, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2-16. (Udelades)


Lov nr. 622 af 11. juni 2010 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v.(Etablering af datahub, finansiering af øgede energibesparelsesaktiviteter samt ændring af varmeforsyningslovens formåls- og tilsynsbestemmelser m.v.), hvis § 6 angår fodnoten til lovens titel, § 2, stk. 3, § 9, stk. 1, 3. pkt., § 26, stk. 6, § 30, stk. 1, § 34, stk. 6, § 35, stk. 3, 2. pkt., § 37, § 45, stk. 3-5, § 49, stk. 5, § 51, stk. 2, nr. 1, § 55, stk. 1, og § 75, stk. 3, 3. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 16. juni 2010, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 8, § 8 b, § 9, stk. 1, nr. 1, § 9 a, stk. 1-4, § 29, stk. 2, og § 85 a, stk. 1, i lov om elforsyning som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 4, 5 og 14, og § 26, stk. 6, § 30, stk. 1, nr. 4, og § 49, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 6, nr. 4, 5 og 9.34)

Stk. 4-5. (Udelades)


Lov nr. 466 af 18. maj 2011 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.), hvis § 5 angår fodnoten til lovens titel, § 34, stk. 7, § 37, stk. 2, nr. 3, § 52, stk. 1, 1. pkt., § 63, stk. 1, og § 65, stk. 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.35)

Stk. 2-10. (Udelades)


Lov nr. 276 af 27. marts 2012 om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi(Tvungen iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere, og udpegning af områder til statslige udbud af arealer til havvindmøller), hvis § 2 angår § 22, stk. 3-10, og § 23, stk. 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2012.

Stk. 2 (Udelades)


Lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.), hvis § 1 angår § 35 a, § 36, stk. 1, §§ 43, 43 a-43 e og 44, § 47, stk. 1, nr. 2, § 49, stk. 2, § 50, stk. 1, 2, 4 og 5, § 50 a, § 51, stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og 2, § 52, stk. 1, § 53, stk. 1, § 55, stk. 1-3, § 56, stk. 1 og 4, § 57, stk. 1, § 58 a og § 66, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse, som ændret ved § 5, nr. 2, i lov nr. 641 af 12. juni 2013:

§ 5

Stk. 1. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.36) Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.37)

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte, at dele af loven får virkning på forskellige tidspunkter, herunder tidspunkter efter vedtagelsen, men forud for ikrafttrædelsen.

Stk. 3. (Ophævet)38)


Lov nr. 1390 af 23. december 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Støtte til solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg m.v.), hvis § 1 angår §§ 41, 43 a-43 e, § 44, stk. 2 og 5, § 47, stk. 3-5, § 49, stk. 4, § 50, stk. 2, § 51, stk. 2, nr. 1, og stk. 4, og § 52, stk. 1 og 4, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse, som ændret ved § 2, nr. 1, i lov nr. 900 af 4. juli 2013:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.39)

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af §§ 1, 2 og 5.40) Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af §§ 1, 2 og 5 træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte, at dele af §§ 1 og 2 får virkning på forskellige tidspunkter, dog tidligst den 20. november 2012. Klima-, energi- og bygningsministeren kan dog efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte, at dele af § 1, nr. 3, får virkning på forskellige tidspunkter, dog tidligst den 8. juni 2012.

Stk. 4-6. (Udelades)

Stk. 7-10. (Ophævet)41)


Lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, hvis § 18 angår § 43, stk. 4, og § 50, stk. 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 17. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.


Lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.), hvis § 1 angår fodnoten til lovens titel, § 1, stk. 3, § 4, stk. 2, overskriften før § 6, §§ 6-17, § 21, stk. 2, nr. 2, § 22, stk. 3, 6, 10 og 11, § 22 a, § 23, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., § 26, stk. 1 og 5, § 29, stk. 1, 3. pkt., § 31, stk. 1, 4 og 5, § 32, § 33, stk. 1, § 35, stk. 2 og 3, §§ 35 a og 35 b, § 36, stk. 1, § 37, stk. 5, 2. pkt., §§ 37 a og 41, § 43, stk. 1 og 2, § 51, stk. 1, stk. 2, nr. 1, og stk. 4, § 53, stk. 1 og 2, § 54, stk. 1, nr. 3, og stk. 3, § 55, stk. 1 og 2, § 56, stk. 1, § 57, stk. 1, § 66, stk. 2, og § 72, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser, som ændret ved § 3, nr. 2 og 3, i lov nr. 900 af 4. juli 2013:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. juni 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 5, 21, 24, 25, 27-33 og 36-38, § 2, nr. 1-3, og §§ 5 og 6.42) Ministeren kan herunder fastsætte, at bestemmelser eller dele heraf træder i kraft på forskellige tidspunkter.43)

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte, at § 1, nr. 28, får virkning forud for lovens ikrafttræden.

Stk. 4. §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, har virkning for vindmøller, for hvilke det offentlige møde nævnt i § 9 afholdes den 1. juli 2013 eller senere. Hvis det offentlige møde nævnt i § 9 er afholdt inden den 1. juli 2013, finder §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, anvendelse.

Stk. 5. § 13, stk. 2, nr. 4 og 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og § 13, stk. 2, nr. 5 og 6, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, har virkning for vindmøller, der er nettilsluttet den 1. september 2013 eller senere. Forsøgsmøller, der er nettilsluttet inden den 1. september 2013, eller som opstilles på baggrund af en forundersøgelsestilladelse efter § 22 a i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, kan undtages efter § 13, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011.

Stk. 6. § 13, stk. 1, § 13, stk. 2, nr. 1-3, § 13, stk. 3-8, og §§ 14, 15 og 16 i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, § 13, stk. 1, § 13, stk. 2, nr. 1, 2 og 4, og § 13, stk. 3-8, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, og § 1, nr. 34, har virkning for udbud af ejerandele i vindmøller, der er annonceret den 15. juni 2013 eller senere. § 13, stk. 6, 3. pkt., finder dog ikke anvendelse, hvis mødet er afholdt inden den 15. juni 2013. Udbud af ejerandele i vindmøller, der er annonceret inden den 15. juni 2013, behandles efter §§ 13-16 og § 54, stk. 1. nr. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011.

Stk. 7. § 22 a i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, finder fortsat anvendelse på det projekt, hvortil der er givet forundersøgelsestilladelse efter bestemmelsen.

Stk. 8. Ansøgninger om forundersøgelsestilladelser, som klima-, energi- og bygningsministeren har modtaget inden den 15. juni 2013, behandles efter § 22 og § 23, stk. 4, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 276 af 27. marts 2012.

Stk. 9. Havvindmøller, som nettilsluttes den 1. januar 2014 eller senere på baggrund af udnyttelse af en forundersøgelsestilladelse, som klima-, energi- og bygningsministeren har modtaget ansøgning om inden den 15. juni 2013, er berettiget til pristillæg efter § 36 i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, i stedet for § 35 a i lov om fremme af vedvarende energi som indsat ved denne lovs § 1, nr. 24.

Stk. 10. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter ansøgning træffe afgørelse om, at en vindmølleopstiller, der inden den 31. marts 2013 har modtaget de til opstilling af vindmøller på land nødvendige tilladelser efter den fysiske planlægning, men som på grund af forhold, der ikke kan tilregnes opstilleren, ikke opnår nettilslutning af vindmøllerne inden den 1. januar 2014, er berettiget til pristillæg efter § 36 i lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 8. november 2011, i stedet for § 35 a i lov om fremme af vedvarende energi som indsat ved denne lovs § 1, nr. 24. Afgørelse herom kan kun træffes, såfremt vindmølleopstilleren senest den 1. juli 2013 har anmodet om nettilslutning og i fornødent omfang stillet sikkerhed herfor over for netvirksomheden.

Stk. 11. Der ydes pristillæg efter § 41, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 28, i stedet for § 41, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 28, til elektricitet fra vindmøller med en installeret effekt på 25 kW44) eller derunder, som er nettilsluttet i perioden fra den 20. november 2012 til og med den 31. december 2013, hvis

1) ejeren har indgået bindende aftale om køb af vindmøllen senest den 19. november 2012 og

2) netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget45) med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning.

Stk. 12. Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg efter stk. 11. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.


Lov nr. 900 af 4. juli 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg), hvis § 1 angår §§ 43 a-43 e, § 44, stk. 5, § 47, stk. 4-9, § 49, stk. 4, § 50, stk. 2, § 51, stk. 4, og § 52, stk. 4, indeholder følgende ikraftrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.46)

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1. Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af § 1 træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte, at dele af § 1 får virkning på forskellige tidspunkter, dog tidligst den 20. november 2012, og, for så vidt angår § 47, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som indsat ved denne lovs § 1, nr. 3, tidligst den 20. marts 2013, og endelig, for så vidt angår § 47, stk. 6, i lov om fremme af vedvarende energi som indsat ved denne lovs § 1, nr. 3, tidligst den 11. juni 2013. Klima-, energi- og bygningsministeren kan endvidere efter forelæggelse for et af Folketinget nedsat udvalg fastsætte, at dele af § 1, nr. 1, får virkning på forskellige tidspunkter, dog tidligst den 8. juni 2012.

Stk. 4. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 11. november 2011, i stedet for efter § 47, stk. 4, nr. 1 og 2, stk. 5, nr. 1-4, stk. 6 og 7 og stk. 9, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, til elektricitet fremstillet på elproduktionsanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, hvis

1) ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012,

2) netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning og

3) anlægget er nettilsluttet senest den 31. december 2013.

Stk. 5. Ejere af elproduktionsanlæg kan ikke vælge pristillæg efter § 43 a, stk. 7, og § 44, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, selv om elproduktionsanlægget er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, hvis de i stk. 4, nr. 1-3, anførte forhold er til stede.

Stk. 6. Ejere af elproduktionsanlæg, som er nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere, men inden ikrafttrædelsen af § 43 a, stk. 7, og § 44, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, skal anmode om at modtage det i bestemmelserne fastsatte pristillæg senest 30 dage efter de nævnte bestemmelsers ikrafttræden.

Stk. 7. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 5, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, i stedet for efter § 47, stk. 5, nr. 5, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg med en installeret effekt på 400 kW eller derunder, som ikke opfylder kravene i § 47, stk. 5, nr. 1 eller 2, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, og som ikke er omfattet af stk. 4. Dette forudsætter, at ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013, dog må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter nr. 1 og 2 nedenfor. Herudover skal mindst en af følgende handlinger være foretaget senest den 20. marts 2013 og må ikke efterfølgende være trukket tilbage:

1) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning efter lov om planlægning.

2) Kommunalbestyrelsen har modtaget ansøgning om byggetilladelse efter byggeloven eller regler udstedt i medfør heraf.

3) Netvirksomheden har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i et register oprettet efter § 85 a, stk. 2, nr. 2, i lov om elforsyning.

4) Netvirksomheden har modtaget anmodning om nettilslutning af anlægget.

Stk. 8. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 5, nr. 3, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, i stedet for efter § 47, stk. 5, nr. 2 eller 4, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, for elektricitet fremstillet på fælles solcelleanlæg, hvis ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 20. marts 2013 og mindst en af de i stk. 7, nr. 1-4, nævnte handlinger er foretaget senest den 20. marts 2013 og ikke efterfølgende er trukket tilbage. I aftalen om køb af solcelleanlægget må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter stk. 7, nr. 1 og 2. Herudover må betingelserne i stk. 4 ikke være opfyldt.

Stk. 9. Der ydes pristillæg efter § 47, stk. 5, nr. 1-4, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, i stedet for efter § 47, stk. 6-8, i lov om fremme af vedvarende energi som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg nettilsluttet den 11. juni 2013 eller senere, dog således at de i § 47, stk. 5, nr. 1-4, fastsatte pristillæg årligt nedsættes, hvis anlæggene nettilsluttes den 1. januar 2014 eller senere. Den årlige nedsættelse sker fra og med den 1. januar 2014 til og med den 1. januar 2018 og udgør 14 øre pr. kWh for anlæg omfattet af § 47, stk. 5, nr. 1 og 2, 17 øre pr. kWh for anlæg omfattet af § 47, stk. 5, nr. 3, og 6 øre pr. kWh for anlæg omfattet af § 47, stk. 5, nr. 4. Det på nettilslutningstidspunktet gældende pristillæg ydes i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. Ovenstående forudsætter, at anlæggene ikke er omfattet af stk. 4, og at ejeren har indgået bindende og ubetinget aftale om køb af solcelleanlægget senest den 11. juni 2013 og mindst en af de i stk. 7, nr. 1-4, nævnte handlinger er foretaget senest den 11. juni 2013 og ikke efterfølgende er trukket tilbage. I aftalen om køb af solcelleanlægget må der gerne være taget forbehold for tilladelse efter stk. 7, nr. 1 og 2.

Stk. 10. Energinet.dk træffer afgørelse om pristillæg efter stk. 4-9. Energinet.dk kan kræve, at dokumentation for opfyldelse af kravene i stk. 7-9 ledsages af en erklæring på tro og love om dokumentationens ægthed. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet.

Energistyrelsen, den 11. november 2013

Ib Larsen

/ Hanne Windemuller

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 328, side 28, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368.

2) § 35 b, som er indsat ved § 1, nr. 24, i lov nr. 641 af 12. juni 2013, er ikke sat i kraft.

3) Se note 2.

4) Se note 2.

5) § 37 a, som er indsat ved § 1, nr. 27, i lov nr. 641 af 12. juni 2013, er ikke sat i kraft.

6) Se note 2.

7) Se note 5.

8) Se note 2.

9) Se note 5.

10) §§ 43 a-43 e, som er indsat ved § 1, nr. 1, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, er ikke sat i kraft.

11) Se note 2.

12) Se note 5.

13) § 43 a, som er indsat ved § 1, nr. 1, i lov nr. 900 af 4. juli 2013, er ikke sat i kraft.

14) Se note 2.

15) Se note 5.

16) Se note 13.

17) Se note 2.

18) Se note 5.

19) Se note 13.

20) Se note 2.

21) Se note 5.

22) Se note 10.

23) § 50 a, som er indsat ved § 1, nr. 16, i lov nr. 576 af 18. juni 2012, er ikke sat i kraft.

24) Se note 2.

25) Se note 5.

26) Se note 10.

27) Se note 23.

28) Se note 2.

29) Se note 5.

30) Se note 13.

31) § 23, stk. 3 og 5, og §§ 33, 54 og 79, i lov nr. 1392 af 27. december 2008 samt dele af § 8 i lov om elforsyning, som affattet ved § 78, nr. 3, i lov nr. 1392 af 27. december 2008, er sat i kraft den 1. januar 2009, jf. bekendtgørelse nr. 1414 af 27. december 2008. §§ 18-20 og 22, § 23, stk. 1, 2 og 4, §§ 24-32, 34-53, 55 og 56 og § 78, nr. 1, 2, 4-7, 9-29 og 31-46, i lov nr. 1392 af 27. december 2008 samt dele af § 8 i lov om elforsyning, som affattet ved lovens § 78, nr. 3, i lov nr. 1392 af 27. december 2008, er sat i kraft den 1. juni 2009, jf. bekendtgørelse nr. 413 af 17. maj 2009. § 78, nr. 8, i lov nr. 1392 af 27. december 2008 samt dele af § 8 i lov om elforsyning, som affattet ved § 78, nr. 3, i lov nr. 1392 af 27. december 2008, er sat i kraft den 1. januar 2010, jf. bekendtgørelse nr. 1431 af 21. december 2009. § 78, nr. 30, i lov nr. 1392 af 27. december 2008 er efterfølgende ophævet ved § 13 i lov nr. 1384 af 21. december 2009. Hermed er alle dele af lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi trådt i kraft med undtagelse af § 78, nr. 30, som er ophævet.

32) Udbetaling af pristillæg efter §§ 44 og 45 i lov nr. 1392 af 27. december 2008 har virkning fra den 1. juli 2008, jf. bekendtgørelse nr. 413 af 17. maj 2009.

33) §§ 78 og 79 i lov nr. 1392 af 27. december 2008 udelades, da bestemmelserne indeholder ændringer i lov om elforsyning og lov om Energinet.dk.

34) § 6, nr. 4, 5 og 9, i lov nr. 622 af 11. juni 2010 er sat i kraft den 1. januar 2011, jf. bekendtgørelse nr. 1277 af 16. november 2010.

35) Lov nr. 466 af 18. maj 2011 er bekendtgjort den 19. maj 2011 i Lovtidende A og trådt i kraft den 20. maj 2011.

36) § 1, nr. 5, 18 og 20, i lov nr. 576 af 18. juni 2012 er efterfølgende ophævet, jf. § 5 i lov nr. 1390 af 23. december 2012. § 1, nr. 1-3, 17, 21, 23 og 25, i lov nr. 576 af 18. juni 2012 er ligeledes efterfølgende ophævet, jf. § 5, nr. 1, i lov nr. 641 af 12. juni 2013. § 5 i lov nr. 1390 af 23. december 2012 og § 5, nr. 1, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 er sat i kraft den 13. november 2013, jf. bekendtgørelse nr. 1270 af 7. november 2013.

37) § 1, nr. 11, i lov nr. 576 af 18. juni 2012 er sat i kraft den 1. juli 2012, jf. bekendtgørelse nr. 683 af 26. juni 2012. § 1, nr. 4 og 19, i lov nr. 576 af 18. juni 2012 er sat i kraft den 13. november 2013, jf. bekendtgørelse nr. 1270 af 7. november 2013.

38) § 5, stk. 3, i lov nr. 576 af 18. juni 2012 er efterfølgende ophævet, jf. § 5, nr. 2, i lov nr. 641 af 12. juni 2013, som er sat i kraft den 13. november 2013, jf. bekendtgørelse nr. 1270 af 7. november 2013.

39) Lov nr. 1390 af 23. december 2012 er bekendtgjort den 28. december 2012 i Lovtidende A og trådt i kraft den 29. december 2012. Herved er § 3, som ændrer lov om afgift af elektricitet, og § 4, som ændrer ligningsloven, trådt i kraft. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, som ændrer lov om fremme af vedvarende energi, jf. § 6, stk. 2, i lov nr. 1390 af 23. december 2012.

40) § 1, nr. 1 og 2, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 er efterfølgende ophævet, jf. § 6, nr. 1, i lov nr. 641 af 12. juni 2013, som er sat i kraft den 13. november 2013, jf. bekendtgørelse nr. 1270 af 7. november 2013. § 1, nr. 3, 5, 7-9, 11 og 12, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 er efterfølgende ophævet, jf. § 2, nr. 1, i lov nr. 900 af 4. juli 2013. § 5 i lov nr. 1390 af 23. december 2012 er sat i kraft den 13. november 2013, jf. bekendtgørelse nr. 1270 af 7. november 2013.

41) § 6, stk. 7-10, i lov nr. 1390 af 23. december 2012 er efterfølgende ophævet, jf. § 2, nr. 1, i lov nr. 900 af 4. juli 2013.

42) § 6, nr. 2, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 er efterfølgende ophævet, jf. § 3, nr. 1, i lov nr. 900 af 4. juli 2013.

43) § 1, nr. 24 delvis, 25, 29, 30 og 36-38, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 er sat i kraft den 13. november 2013, jf. bekendtgørelse nr. 1270 af 7. november 2013.

44) § 7, stk. 11, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 er ændret, jf. § 3, nr. 2, i lov nr. 900 af 4. juli 2013. § 3, nr. 2, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 lyder som følger: »2. I § 7, stk. 11, ændres »6 kW« til: »25 kW«.«

45) § 7, stk. 11, nr. 2, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 er ændret, jf. § 3, nr. 3, i lov nr. 900 af 4. juli 2013. § 3, nr. 3, i lov nr. 900 af 4. juli 2013 lyder som følger: »3. I § 7, stk. 11, nr. 2, ændres »Energinet.dk’s stamdatablanket i udfyldt stand fra installatøren« til: »anmeldelse af anlægget«.«

46) Lov nr. 900 af 4. juli 2013 er bekendtgjort den 5. juli 2013 og trådt i kraft den 6. juli 2013. Herved er § 2, som ændrer lov nr. 1390 af 23. december 2012, og § 3, som ændrer lov nr. 641 af 12. juni 2013, trådt i kraft. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, som ændrer lov om fremme af vedvarende energi, jf. § 4, stk. 2, i lov nr. 900 af 4. juli 2013.