Den fulde tekst
L 33
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser m.v.).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)).
Lovf som fremsat 3/10 13
Fremsat skr 3/10 13
1.beh 31/10 13
Betænkning 28/11 13
Ordførere: (1.beh) Hans Christian Schmidt (V), Flemming Møller Mortensen (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Camilla Hersom (RV), Stine Brix (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Loven har til formål at implementere dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser. Direktivet regulerer patienters adgang til behandling i andre EU-lande baseret på reglerne om fri bevægelighed for tjenesteydelser.