Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af havnefaciliteter

§ 1

I bekendtgørelse nr. 414 af 8. maj 2012 om sikring af havnefaciliteter foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2 ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse på havne, der betjener fartøjer omfattet af § 2 i bekendtgørelse nr. 227 af 5. marts 2013 om bedre sikring af skibe i indenlandsk fart.«

2. I § 4, stk. 1, ændres »6« til »8«.

3. I § 11, stk. 2, ændres »6 uger« til »9 uger«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. november 2013.

Transportministeriet, den 21. oktober 2013

Pia Olsen Dyhr

/ Merete Løvschall