Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32008R1005
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forhåndsanmeldelse i henhold til EU-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU)1)

I medfør af § 10, stk. 1, 2. pkt., i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, som ændret ved lov nr. 604 af 14. juni 2011, fastsættes:

§ 1. Forhåndsmeddelelse, jf. artikel 16, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1005/2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999, skal gives til Fødevarestyrelsen som kompetent myndighed i Danmark.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. oktober 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1110 af 20. september 2013 om forhåndsanmeldelse i henhold til EU-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU).

Fødevarestyrelsen, den 4. oktober 2013

Annelise Fenger

/ Jan Thiele

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder en bestemmelse (§ 1), som er nødvendig for anvendelsen af følgende EU-retsakt med eventuelle senere ændringer: Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999, EU-Tidende 2008, nr. L 286, side 1–32.