Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (9. oktober 2013)

Justitsministeren (Morten Bødskov):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om forbrugeraftaler

(Lovforslag nr. L 39).

Formålet med lovforslaget er at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF, samt om ophævelse af Rådets direktiv85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (forbrugerrettighedsdirektivet). Direktivet skal være gennemført i national lovgivning senest den 13. december 2013, og denne lovgivning skal finde anvendelse på aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Forbrugerrettighedsdirektivet har til formål at harmonisere visse aspekter af medlemsstaternes regulering af forbrugeraftaler med henblik på at fremme den grænseoverskridende handel og opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Lovforslaget er i al væsentlighed udformet i overensstemmelse med anbefalingerne og lovudkastet, som Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder har fremlagt i betænkning nr. 1540/2013.

Lovforslaget vedrører især reglerne om forbrugerbeskyttelse i fjernsalgsaftaler samt aftaler indgået uden for fast forretningssted. En række af reglerne vil imidlertid finde anvendelse for forbrugeraftaler generelt. Der lægges i lovforslaget op til en øget beskyttelse af forbrugeren bl.a. ved en udbygning af oplysningskravene samt indførelsen af regler om oplysningspligt i forbindelse med andre aftaler end aftaler indgået ved fjernsalg eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Endvidere udvides adgangen for forbrugeren til at benytte sig af fortrydelsesretten, og reglerne om fortrydelsesretten gøres klarere.

Udover de ændringer, der følger af implementeringen af forbrugerretsdirektivet, indeholder lovforslaget bl.a. også indførelse af et almindeligt opsigelsesvarsel for forbrugeraftaler (1 måned plus løbende måned).

Visse af direktivets bestemmelser foreslås gennemført i det samtidig fremsatte forslag til lov om ændring af købeloven og forskellige andre love, der tillige gennemfører de ændringer i anden lovgivning, som forslag til lov om forbrugeraftaler giver anledning til.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.