Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Herved bekendtgøres lov nr. 486 af 9. juni 2004 om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder med de ændringer, der følger af § 10 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, § 2 i lov nr. 1549 af 20. december 2006, § 1 i lov nr. 391 af 25. maj 2009, § 3 i lov nr. 604 af 14. juni 2011 og § 14 i lov nr. 1231 af 18. december 2012.

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Loven finder anvendelse ved selvstændig erhvervsvirksomhed med detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, samt fødevareengrosvirksomhed.

Stk. 2. Ved fødevareengrosvirksomhed forstås i denne lov enhver fødevarevirksomhed, der ikke driver detailsalg af fødevarer eller er primærproducent.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på

1) virksomheder, der ikke er afgifts- og registreringspligtige efter momsloven, medmindre der skal udstedes alkoholbevilling efter lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., og

2) offentlige institutioner.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at visse former for virksomhed ikke er omfattet af loven.

Kommunikation

§ 1 a. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Erhvervsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Fødevarestyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse.

§ 1 b. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at Erhvervsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af den pågældende myndighed som afsender.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan for Fødevarestyrelsen efter forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte regler svarende til stk. 1 og 2.

§ 1 c. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Register

§ 2. Erhvervsstyrelsen fører et offentligt tilgængeligt register, der indeholder oplysning om personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der har et næringsbrev, jf. § 3. Registeret betegnes Næringsbasen.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om registerets førelse, om indberetning hertil samt om vedligeholdelse heraf.

Stk. 3. Udstedelse af et næringsbrev sker ved optagelse i det i stk. 1 nævnte register.

Pligt til næringsbrev

§ 3. Enhver, der driver erhverv som nævnt i § 1, stk. 1, skal have næringsbrev til hvert forretningssted, jf. § 4 i lov om Det Centrale Virksomhedsregister. Består forretningsstedet af flere forretningsenheder, kan der erhverves næringsbrev til hver forretningsenhed.

Stk. 2. I interessentskaber og i kommanditselskaber skal alle fuldt ansvarlige deltagere have næringsbrev, jf. stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3. Erhvervsvirksomhed, som er omfattet af § 1, stk. 1, må ikke påbegyndes, før næringsbrev er erhvervet.

Ret til næringsbrev

§ 4. Enhver person, der ved en prøve har godtgjort at have fornødent kendskab til reglerne for udøvelse af virksomhed omfattet af § 1, stk. 1, vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer og arbejdsmiljøforhold, har ret til næringsbrev.

Stk. 2. Selskaber m.v. har ret til næringsbrev, når et medlem af ledelsen har bestået den i stk. 1 nævnte prøve, eller når et medlem af ledelsen har gennemført en erhvervsuddannelse, der er omfattet af § 5, stk. 2.

Prøve til næringsbrev

§ 5. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om aflæggelse af den prøve, der er nævnt i § 4, stk. 1.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, at personer, der gennem deres erhvervsuddannelse har opnået fornødent kendskab til reglerne, ikke skal bestå den nævnte prøve som betingelse for at få næringsbrev.

Betaling

§ 6. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling for aflæggelse af den prøve, der er nævnt i § 4, stk. 1.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan endvidere fastsætte regler om, at finansiering af udgifter ved Erhvervsstyrelsens administration af næringsbrevsordningen sker ved opkrævning af et gebyr pr. næringsbrev. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om opkrævningen af gebyret, herunder hvilken periode det skal dække.

Stk. 3. Næringsbrevindehavere, der i medfør af § 8 er undtaget fra indberetning til det i § 7 omhandlede register, er fritaget for den årlige betaling, hvis de ikke inden for det seneste år er straffet for nogen af de i § 8, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte overtrædelser. Hvis næringsbrevindehaveren er straffet for nogen af de i § 8, stk. 1, nr. 3, nævnte overtrædelser, jf. § 8, stk. 2, vil næringsbrevindehaveren alene skulle betale for det eller de forretningssteder, som straffen relaterer sig til.

Kontrol af registrering i Næringsbasen

§ 6 a. De myndigheder, der administrerer den lovgivning, der er nævnt i § 7, stk. 1, skal, når de foretager kontrol af den enkelte virksomhed, påse, at virksomheden har næringsbrev, jf. § 3, stk. 1 og 2. Konstaterer en myndighed, at en virksomhed, som er omfattet af § 1, stk. 1, ikke har næringsbrev, skal myndigheden indberette dette til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om indberetningen af manglende næringsbrev.

Register over væsentlige overtrædelser af forskellige love m.m.

§ 7. Erhvervsstyrelsen fører et elektronisk register over væsentlige overtrædelser af lovgivningen vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer, arbejdsmiljøforhold og drift af restaurationsvirksomhed omfattet af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., som en næringsbrevindehaver er straffet for, jf. dog § 8. Registeret er ikke offentligt tilgængeligt.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, hvilke former for overtrædelser af den omhandlede lovgivning der må anses som væsentlige, for så vidt angår erhvervsvirksomhed omfattet af § 1, stk. 1.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen fører et register over personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der er frakendt retten efter § 11, stk. 1 eller 2, eller som har fået næringsbrevet inddraget i henhold til § 11 a. Registeret er ikke offentligt tilgængeligt.

Udveksling af oplysninger

§ 7 a. Myndigheder, der administrerer den i § 7, stk. 1, nævnte lovgivning, kan fra Erhvervsstyrelsen indhente de registrerede oplysninger efter § 7, stk. 1 og 3, der er nødvendige i kontroløjemed.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan indhente oplysninger, der er nødvendige for styrelsens administration af ordningen, fra de myndigheder, der administrerer den i § 7, stk. 1, nævnte lovgivning.

Undtagne virksomheder

§ 8. Virksomheder, der opfylder følgende kriterier, er undtaget fra indberetning til det i § 7 omhandlede register:

1) Virksomheden skal inden for det seneste år have aflagt årsrapport i henhold til årsregnskabsloven, som skal være revideret af en godkendt revisor,

2) virksomheden må ikke inden for det seneste år i forbindelse med virksomhed, som er omfattet af § 1, stk. 1, være straffet for væsentlig overtrædelse af skatte- eller afgiftslovgivningen eller væsentlig overtrædelse af pantlovgivningen, og

3) virksomheden må ikke inden for det seneste år i forbindelse med virksomhed, som er omfattet af § 1, stk. 1, være straffet for mere end én væsentlig overtrædelse af fødevarelovgivningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En virksomhed med flere tilsynsenheder kan inden for det seneste år være straffet gennemsnitligt én gang pr. tilsynsenhed og stadig opfylde kriteriet i stk. 1, nr. 3. Virksomheden opfylder dog ikke kriteriet, hvis mere end tre af overtrædelserne, som virksomheden er straffet for inden for det seneste år, relaterer sig til samme tilsynsenhed.

Stk. 3. Erklæring, der bekræfter, at kriterierne i stk. 1 er opfyldt, skal afgives af en godkendt revisor eller en advokat én gang årligt til Erhvervsstyrelsen. Styrelsen kan fastsætte nærmere regler om erklæringens indhold og form, herunder frister for indsendelse.

Indberetning

§ 9. Indberetning til det i § 7 omhandlede register kan alene foretages af de myndigheder, der administrerer den i § 7 nævnte lovgivning. De indberettende myndigheder samt anklagemyndigheden har adgang til registerets oplysninger.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte de nærmere regler om indberetning og udlevering af oplysninger samt om den periode, indberetninger skal forblive i registeret.

Spilleautomater

§ 9 a. For virksomheder, der sælger fødevarer til nydelse på eller ved stedet, kan kommunalbestyrelsen fastsætte, at der for ikkegevinstgivende spilleautomater betales en afgift til kommunen. Afgiften opkræves kvartalsvis. Afgiften vil kunne fastsættes som et fast beløb for hver automat eller som en procentdel af det indspillede beløb eller som en kombination heraf. Der betales ikke afgift for indtil to ikkegevinstgivende spilleautomater. Den årlige afgift for de følgende spilleautomater må højst udgøre 4.000 kr. for hver spilleautomat.

Bortfald af næringsbrev

§ 10. Retten til at udøve virksomhed i henhold til denne lov bortfalder, hvis

1) næringsbrevindehaveren dør, jf. dog stk. 2,

2) næringsbrevindehaveren ikke længere opfylder betingelserne i § 4, stk. 2, jf. dog § 10, stk. 3,

3) næringsbrevindehaveren ikke betaler den i henhold til § 6, stk. 2, fastsatte årlige betaling, jf. dog stk. 4, eller

4) næringsbrevindehaveren ikke betaler den i henhold til § 45, stk. 5, i lov om fødevarer fastsatte årlige betaling, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Efter anmeldelse til Erhvervsstyrelsen kan et dødsbo eller en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, uden næringsbrev fortsætte afdødes virksomhed med henblik på afvikling, afhændelse eller lignende. Adgangen hertil gælder kun indtil 1 år efter dødsfaldet. I særlige tilfælde kan Erhvervsstyrelsen forlænge fristen.

Stk. 3. Et selskab m.v. (juridiske personer) vil kunne fortsætte virksomheden uden næringsbrev i en periode på 6 måneder fra bortfaldsdatoen.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om frister for indbetaling, rykkerskrivelser m.v. og gebyr ved for sen betaling. Styrelsen kan endvidere fastsætte regler om, at næringsbreve, der ikke benyttes, kan stilles i bero, herunder at der kan ske genoptagelse i registeret uden aflæggelse af den i § 4, stk. 1, nævnte prøve. Styrelsen kan fastsætte regler om, at der på tidspunktet for genoptagelsen i registeret for selskaber m.v. (juridiske personer) skal være et medlem af ledelsen, der har bestået prøven.

Frakendelse af næringsbrev

§ 11. Retten til at udøve virksomhed i henhold til § 1, stk. 1, kan frakendes en person eller et selskab m.v. (juridiske personer) ved dom for strafbart forhold, hvis den tiltalte gentagne gange eller under i øvrigt skærpende omstændigheder væsentligt har overtrådt lovgivningen vedrørende skat og afgifter, pant på emballage, fødevarer, arbejdsmiljøforhold eller drift af restaurationsvirksomhed omfattet af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Frakendelsen kan begrænses til at vedrøre et enkelt forretningssted eller en enkel forretningsenhed og til enten at omfatte detailsalg af fødevarer, herunder catering og salg af fødevarer til nydelse på eller ved stedet, eller fødevareengrosvirksomhed.

Stk. 2. Efter samme regel kan der ske frakendelse af retten til at være stifter af, direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, der driver virksomhed omfattet af denne lov.

Stk. 3. Frakendelse sker på tid fra 1-5 år regnet fra endelig dom.

Stk. 4. Retten kan under behandlingen af de i stk. 1 og 2 nævnte sager ved kendelse udelukke personen eller selskabet fra at udøve virksomheden, indtil sagen er endeligt afgjort. Det kan ved dommen i sagen bestemmes, at anke ikke har opsættende virkning.

§ 11 a. Hvis det skønnes at indebære en overhængende risiko for fødevaresikkerheden at lade næringsbrevsindehaveren fortsætte sin virksomhed, skal direktionen for Fødevarestyrelsen træffe afgørelse om midlertidig inddragelse af næringsbrevet, indtil retten har truffet afgørelse efter § 11. Tilsvarende gælder, hvis næringsbrevsindehaveren groft eller gentagne gange væsentligt har overtrådt lovgivningen om fødevarer på en sådan måde, at der er en overhængende risiko for, at virksomheden fortsat ikke vil blive drevet i overensstemmelse med reglerne i denne lovgivning.

Stk. 2. Efter reglen i stk. 1 kan en person midlertidigt udelukkes fra at være stifter af eller direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab, en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, der driver virksomhed efter denne lov.

Stk. 3. En afgørelse efter stk. 1 eller 2 kan forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal af den, afgørelsen vedrører, fremsættes over for Fødevarestyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde oplysning om adgangen til domstolsprøvelse og om fristen herfor. Fødevarestyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. Det tidsrum, hvori næringsbrevet har været inddraget, eller hvori den pågældende har været udelukket fra at være stifter af eller direktør for eller medlem af bestyrelsen i et selskab, fradrages i den frakendelsestid, der fastsættes efter § 11.

Stk. 4. Anmodning om sagsanlæg vedrørende afgørelserne i stk. 1 og 2 har ikke opsættende virkning, medmindre myndigheden eller retten bestemmer dette.

Klage over afgørelser

§ 11 b. Erhvervsstyrelsens afslag på næringsbrev i henhold til §§ 4 og 5 kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Andre afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straf m.v.

§ 12. Med bøde straffes den, som driver virksomhed omfattet af loven

1) uden at have næringsbrev, jf. § 3, stk. 1 og 2,

2) efter at retten hertil er bortfaldet, jf. § 10,

3) efter at være frakendt retten hertil, jf. § 11, eller

4) efter at næringsbrevet er inddraget, jf. § 11 a.

Stk. 2. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 13. Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Stk. 2. (Udeladt)

Stk. 3. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der ved lovens ikrafttræden driver erhverv, som er omfattet af lovens § 1, skal ikke opfylde kravet om prøve i § 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om erhvervelse af næringsbrev.

Stk. 4. (Udeladt)

Stk. 5. (Udeladt)

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1549 af 20. december 2006 indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden m.v.:

§ 4

Stk. 1. (Udeladt)

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens §§ 2 og 3 eller dele heraf.1)

Stk. 3. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der ved lovens ikrafttræden driver cateringvirksomhed eller fødevareengrosvirksomhed, skal ikke opfylde kravet om prøve i § 4 i lov om næringsbrev til fødevarebutikker som affattet i denne lovs § 2, nr. 5. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om igangværende eller eksisterende virksomheders erhvervelse af næringsbrev.

Stk. 4. (Udeladt)


Lov nr. 391 af 25. maj 2009 indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden m.v.:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 2. Næringsbreve udstedt efter lov om næringsbreve til visse fødevarevirksomheder eller lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. er fremover gyldige næringsbreve i henhold til lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder.

Erhvervsstyrelsen, den 14. oktober 2013

P.M.V.
Betina Hagerup

/ Marie Voldby

Officielle noter

1) Økonomi- og erhvervsministeren fastsatte i § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 370 af 17. april 2007 om ikrafttræden af §§ 2-3 i lov om ændring af lov om fødevarer, lov om næringsbrev til fødevarebutikker og lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., at lovens §§ 2 og 3 trådte i kraft den 1. maj 2007.