Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og anvendelse af visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år1)

I medfør af § 30, stk. 1, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 294 af 11. april 2011, lov nr. 161 af 28. februar 2012, lov nr. 277 af 19. marts 2013 og lov nr. 489 af 21. maj 2013, fastsættes:

Bekendtgørelsens område

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter anvendelse af visse parabener i kosmetiske produkter til børn under 3 år og import og salg af kosmetiske produkter beregnet til børn under 3 år, der indeholder visse parabener.

Forbud mod import og salg og anvendelse

§ 2. Propylparaben, butylparaben, isopropylparaben, isobutylparaben og salte heraf må ikke anvendes i kosmetiske produkter beregnet til børn under 3 år.

Stk. 2. Kosmetiske produkter beregnet til børn under 3 år, der indeholder propylparaben, butylparaben, isopropylparaben, isobutylparaben og salte heraf, må ikke importeres eller sælges.

Tilsyn, kontrol og klageadgang

§ 3. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens regler herom.

Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf og ikrafttrædelse

§ 4. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) anvender propylparaben, butylparaben, isopropylparaben, isobutylparaben og salte heraf i kosmetiske produkter beregnet til børn under 3 år i strid med § 2, stk. 1, eller

2) importerer eller sælger kosmetiske produkter beregnet til børn under 3 år, der indeholder propylparaben, butylparaben, isopropylparaben, isobutylparaben og salte heraf, i strid med § 2, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på menneskers liv og sundhed, eller fremkaldt fare herfor,

2) voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller

3) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. oktober 2013.

Miljøministeriet, den 11. oktober 2013

Ida Auken

/ Michel Schilling

Officielle noter

1) Begrænsningen er meddelt EU-Kommissionen samt EU´s medlemsstater i henhold til artikel 12 i Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om kosmetiske midler.