Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (9. oktober 2013)

Erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs-, og kloakinstallationsområdet

(Lovforslag nr. L 35)

Det overordnede formål med lovforslaget er at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Lovforslaget fremsættes som led i regeringens konkurrencepolitiske udspil og har desuden til formål at skabe en mere moderne og fremtidssikret autorisationsordning med mindre detailregulering af virksomhederne og større konkurrence.

Med lovforslaget foreslås det, at der indføres en ny, fælles autorisationsordning på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, og at den personlige autorisation og det personlige strafansvar på el-autorisationsområdet afskaffes. Virksomheden vil fremover have det fulde ansvar for udførelsen af arbejdet.

Det foreslås endvidere, at egenkontrolsystemet på området bliver fælles for alle virksomheder, der har autorisation på el-, vvs- og kloakområdet. Virksomhederne vil med forslaget opleve en væsentlig lettelse af de administrative byrder som følge af en markant reduktion i antallet af de krav, der stilles til egenkontrolsystemet. De krav, der stilles, fokuserer alene på de aspekter, der har betydning for sikkerheden.

Som et alternativ til den fulde autorisation foreslås det, at der indføres delautorisationer inden for en afgrænset del af el- og vvs-autorisationsområdet. Det vil betyde, at flere virksomheder fremover kan udføre totalopgaver for forbrugeren. Virksomhedernes ansatte får samtidig nye og mere fleksible muligheder for løbende opkvalificering.

I dag stilles der specifikke krav om, hvilke faglige kvalifikationer medarbejdere i autoriserede vvs-installatørvirksomheder skal opfylde. Et sådan krav findes ikke på el-området. Det foreslås, at kravet på vvs-området fjernes fra lovgivningen. Rekrutteringsgrundlaget bliver dermed bredere, fordi man ikke længere er bundet af lovbestemte medarbejderprofiler, og arbejdssøgende får adgang til arbejde, der før var forbeholdt ansøgere med en specifik faglig profil.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.