Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Handelsskibe
Kapitel 2 Fiskeskibe
Kapitel 3 Fritidsfartøjer
Kapitel 4 Sønæringsbeviser m.v. til radiooperatører i skibe
Kapitel 5 Generelle bestemmelser
Kapitel 6 Gebyrer
Kapitel 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Sønærings- og kvalifikationsbevisers påtegninger
Bilag 2 Oversigt over krav om supplerende uddannelseskrav ved ombytning af gyldige STCW-95 påtegnede sønæringsbeviser udstedt efter 1. februar 1997
Bilag 3 Kvalifikationsbevis som ubefaren skibsassistent
Bilag 4 Kvalifikationsbevis som befaren skibsassistent
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser

I medfør af § 18, § 19, stk. 1, § 20, § 25 b, stk. 1 og 2, og § 27, stk. 3, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som ændret ved lov nr. 493 af 12. maj 2010, lov nr. 1231 af 18. december 2012 og lov nr. 1384 af 23. december 2012, fastsættes:

Definitioner og påtegninger

§ 1. Følgende ord og udtryk skal forstås som angivet:

1) STCW-konventionen henviser til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, i det omfang den gælder for de pågældende områder, under hensyntagen til overgangsbestemmelserne i artikel VII og reglement I/15 i konventionen og inklusive, hvor det er relevant, de gældende bestemmelser i STCW-koden, i den gældende affattelse.

2) STCW-F-konventionen henviser til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold for personel i fiskeskibe, i den gældende affattelse, i det omfang den gælder for de pågældende områder.

3) Ved STCW-koden forstås den ved STCW 1995-partkonferencens resolution nr. 2 vedtagne kode om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, i den gældende affattelse.

4) Længden (L) af fiskeskibe defineres som 96 pct. af den totale længde på en vandlinje ved 85 pct. af den mindste dybde (moulded) målt fra køllinien eller som længden fra forenden af stævnen til rorstammens akse beregnet på nævnte vandlinje, hvis denne længde er den største. I skibe med styrlastighed skal den vandlinje, på hvilken længden måles, være parallel med konstruktionsvandlinjen eller i overensstemmelse med Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E eller F.

5) Ved dualtjeneste forstås kombineret dæks- og maskintjeneste.

6) Et sønæringsbevis defineres som et certifikat, der er udstedt og påtegnet til skibsførere og officerer og GMDSS-radiooperatører og giver sønæringsrettigheder i henhold til reglerne i STCW-konventionens kapitel II, III og IV. Endvidere omfattes certifikater udstedt til skibsførere, officerer og radiooperatører i fiskeskibe samt certifikater udstedt til skibsførere og styrmænd i fritidsfartøjer og beviser udstedt i medfør af § 62, stk. 1.

7) Et kvalifikationsbevis defineres som et bevis, bortset fra et sønæringsbevis, og som erklærer, at de relevante krav til træning, kompetencer eller fartstid i henhold til reglerne i STCW-konventionen er opfyldt, samt duelighedsbevis i motorpasning.

§ 2. Sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser påtegnes med reglementer og begrænsninger i henhold til STCW-konventionen og STCW-F-konventionen. Beviser kan endvidere påtegnes med titler som anført i bilag 1. Beviser påtegnes deruover med personnavn og cpr.-nummer eller fødselsdato.

Kapitel 1

Handelsskibe

Dæks-, maskin- og enhedsmandskab

Om tjeneste som matros, motormand og skibsassistent

§ 3. Personer, der skal gøre tjeneste som matros, motormand og skibsassistent, skal opfylde nedenstående betingelser:

1) En ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent skal have gennemført skibsassistentuddannelsens grundmodul eller gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus, kursus i brandbekæmpelse i skibe og kursus i grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe, jf. STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2.

2) En befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent skal have

a) udført tjeneste som henholdsvis ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent i 18 måneder i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover og gennemført skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul,

b) udført tjeneste som ubefaren skibsassistent i 12 måneder dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover og have gennemført skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul eller

c) gennemført skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev.

Stk. 2. Personer, der efter 31. december 2016 skal gøre tjeneste som befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent, skal være i besiddelse af et kvalifikationsbevis som befaren skibsassistent.

Stk. 3. Personer, der har gennemført skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev, skal efter 31. december 2016 have udført tjeneste som ubefaren skibsassistent i 12 måneder for at udmønstre som befaren skibsassistent.

Stk. 4. Søfarende, der inden 1. februar 2002 retmæssigt har erhvervet fartstid på danske skibe som befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent, anses for at have gennemført den i stk. 1, pkt. 1, krævede grunduddannelse.

§ 4. I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kan Søfartsstyrelsen tillade, at personer, der dokumenterer at have gennemført en godkendt grunduddannelse, der opfylder kravene i STCW-konventionens reglement VI/1 og i STCW-kodens afsnit A-VI/1, paragraf 2, om "Basic Training", kan gøre tjeneste som dæks-, maskin- og enhedsmandskab, hvis de opfylder nedenstående betingelser:

1) En ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent skal have udført tjeneste som henholdsvis matros, motormand eller skibsassistent i søgående skibe i 12 måneder.

2) En befaren matros, befaren motormand eller en befaren skibsassistent skal have udført tjeneste som henholdsvis matros, motormand eller som skibsassistent i søgående skibe i 36 måneder.

Stk. 2. Dokumentation som anført i stk. 1 vedrørende STCW-reglement VI/1 og STCW-kodens afsnit A-VI/1, paragraf 2, skal være udstedt af en stat, som af Søfartsstyrelsen er anerkendt hertil.

Stk. 3. Ved den i stk. 1 godkendte grunduddannelse forstås, at IMO's søsikkerhedskomité har meddelt, at det bevisudstedende land ved sit informationsmateriale til IMO har vist, at det fuldt og helt har implementeret STCW-konventionen.

Om kvalifikationsbevis som skibsassistent

§ 5. Til erhvervelse af kvalifikationsbevis som ubefaren skibsassistent kræves, at vedkommende er fyldt 18 år og er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, herunder er skikket til udkig og enten har gennemført

1) skibsassistentuddannelsens grundmodul eller

2) erhvervsfiskeriets grundkursus, kursus i brandbekæmpelse i skibe og kursus i grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe jf. STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2.

Stk. 2. Formatkrav til kvalifikationsbevis som ubefaren skibsassistent fremgår af bilag 3.

§ 6. Til erhvervelse af kvalifikationsbevis som befaren skibsassistent kræves, at vedkommende er fyldt 18 år, er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, herunder er skikket til udkig, har gyldigt vagtholdsbevis og enten opfylder

1) bestemmelserne i § 3, stk. 1, nr. 2 og stk. 3, til udmønstring som befaren skibsassistent eller

2) betingelserne for udmønstring som befaren matros eller befaren motormand og derefter har erhvervet fartstid som henholdsvis befaren matros eller befaren motormand i mindst 12 måneder og har gennemført en godkendt uddannelse af befarne matroser eller befarne motormænd til befaren skibsassistent og herunder har erhvervet 3 måneders fartstid dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog som led i denne uddannelse af matroser eller motormænd til skibsassistenter.

Stk. 2. Formatkrav til kvalifikationsbevis som befaren skibsassistent fremgår af bilag 4.

Sønæringsbeviser m.v. til navigatører

§ 7. Der kræves foruden kravene for erhvervelse af sønæringsbeviser, som anført under de enkelte beviser, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, herunder er skikket til udkig,

2) har gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC eller ROC),

3) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og

4) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover.

§ 8. Til erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe kræves, at vedkommende har gyldigt vagtholdsbevis, har bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe, erhvervet 3 måneders fartstid ved dækstjeneste og enten

1) har gennemført skibsassistentuddannelsens grundmodul,

2) erhvervsfiskeriets grundkursus, kursus i brandbekæmpelse i skibe og kursus i grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe, jf. STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2,

3) skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev eller

4) har erhvervet en samlet fartstid på 12 måneder ved dækstjeneste.

§ 9. Til erhvervelse af sønæringsbevis som bedstemand kræves, at vedkommende

1) opfylder betingelserne for erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe og

2) har erhvervet 18 måneders fartstid ved dækstjeneste.

§ 10. Til erhvervelse af bevis som vagthavende styrmand, styrmand af 2. grad, 3. grad og 4. grad kræves, at vedkommende

1) som grunduddannelse

a) har gennemført skibsassistentuddannelsens grundmodul og derefter erhvervet 12 måneders fartstid som styrmandsaspirant under en godkendt uddannelsesordning,

b) har gennemført skibsassistentuddannelsens grundmodul har erhvervet en fartstid på 18 måneder og har gyldigt vagtholdsbevis,

c) har gennemført skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul, har erhvervet en fartstid på 15 måneder og har gyldigt vagtholdsbevis,

d) opfylder betingelserne for udmønstring som befaren skibsassistent, har 12 måneders fartstid som skibsassistent og har gyldigt vagtholdsbevis eller

e) har gennemført praktikforløbet som studerende på en godkendt ordning for uddannelse til skibsofficer eller navigatør,

2) i relation til uddannelsesbog og fartstid

a) enten ved en godkendt uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen under den under nr. 1 omhandlede fartstid er gennemført med tilfredsstillende resultat eller

b) har erhvervet en samlet fartstid på 36 måneder ved dækstjeneste, og

3) har bestået

a) kystskippereksamen ved udstedelse af bevis som styrmand af 4. grad,

b) juniorofficerseksamen som skibsofficer eller har gennemført uddannelsen til styrmand ved udstedelse af bevis som vagthavende styrmand,

c) sætteskippereksamen ved udstedelse af bevis som styrmand af 3. grad eller

d) skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører ved udstedelse af bevis som styrmand af 2. grad.

Stk. 2. For erhvervelse af bevis som vagthavende styrmand og som styrmand af 2. og 3. grad skal 12 måneder af den i stk. 1 foreskrevne fartstid være erhvervet i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, heraf 6 måneder i skibe uden for kystfart.

Stk. 3. Personer, der opfylder kravene om eksamen i stk. 1, nr. 3, litra b og c, og som opfylder kravet i stk. 2 bortset fra kravet om fartstid uden for kystfart, kan erhverve henholdsvis bevis som vagthavende styrmand eller bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe i kystfart.

Stk. 4. Personer, der opfylder kravene om eksamen i stk. 1, nr. 3, litra b og c, og som opfylder kravet i stk. 2 bortset fra kravet om fartstid i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, kan erhverve henholdsvis bevis som vagthavende styrmand eller bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe med en bruttotonnage under 500.

§ 11. Til erhvervelse af sønæringsbevis som kystskipper kræves, at vedkommende enten har bestået kystskippereksamen eller har bestået styrmandseksamen efter 1. januar 2013, og

1) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 4. grad,

2) har dansk indfødsret,

3) er fyldt 20 år og

4) har erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som bedstemand eller styrmand af 4. grad er foreskrevet.

§ 12. Til erhvervelse af sønæringsbevis som sætteskipper kræves, at vedkommende har

1) bestået sætteskippereksamen,

2) gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad,

3) dansk indfødsret, og

4) erhvervet fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende styrmand eller højere er foreskrevet

a) i 24 måneder, heraf 12 måneder som øverste eller eneste styrmand, eller

b) i 36 måneder som styrmand.

§ 13. Til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 1. grad kræves, at vedkommende har

1) bestået skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører,

2) gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 2. grad og

3) erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende styrmand eller højere er foreskrevet.

§ 14. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsfører kræves, at vedkommende har

1) bestået skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører,

2) gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 1., 2. eller 3. grad eller som vagthavende styrmand,

3) dansk indfødsret og

4) erhvervet fartstid i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende styrmand eller højere er foreskrevet

a) i 24 måneder, heraf 12 måneder som øverste eller eneste styrmand, eller

b) i 36 måneder som styrmand.

§ 15. I den i § 8, nr. 4 og §§ 9 og 10 foreskrevne fartstid kan medregnes dækstjeneste i søgående fiskeskibe med en længde på 15 meter eller derover. Dog skal mindst 12 måneder af den i § 9 og § 10, stk. 1, nævnte fartstid være erhvervet i søgående handelsskibe, hvor intet andet fremgår af andre bestemmelser.

Sønæringsbeviser m.v. til maskinofficerer

§ 16. Der kræves foruden kravene for erhvervelse af sønæringsbevis, som anført under de enkelte beviser, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til,

2) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og

3) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid og maskintjeneste i søgående handels- eller fiskeskibe med en fremdrivningseffekt på 750 kW eller derover.

§ 17. Til erhvervelse af kvalifikationsbeviset duelighedsbevis i motorpasning kræves, at vedkommende har

1) bestået duelighedsprøve i motorpasning og

2) erhvervet fartstid ved dæks- og/eller maskintjeneste i søgående skibe med en fremdrivningseffekt på 100 kW eller derover i 6 måneder.

§ 18. Til erhvervelse af sønæringsbevis som vagthavende maskinmester kræves, at vedkommende har

1) bestået skibsmaskinisteksamen, maskinmestereksamen med maritime valgfag eller juniorofficerseksamen som skibsofficer og

2) gennemført kombineret værkstedsskole eller håndværksmæssig uddannelse og maskintjeneste på i alt 12 måneder heraf mindst 6 af de 12 måneder ved maskintjeneste i skibe under direkte opsyn af en maskinofficer ved en godkendt ordning for uddannelse til skibsmaskinist, maskinmester eller skibsofficer. Maskintjenesten skal være dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog.

§ 19. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad kræves, at vedkommende enten har bestået

1) skibsmaskinisteksamen eller maskinmestereksamen med maritime valgfag og har gjort maskintjeneste i 12 måneder og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog, eller

2) seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef og har gjort dualtjeneste i 12 måneder og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog.

§ 20. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinist af 1. grad kræves, at vedkommende har

1) bestået skibsmaskinisteksamen,

2) gyldigt sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad og

3) gjort maskintjeneste i 24 måneder, heraf 12 måneder under forhold, hvor sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad er foreskrevet.

§ 21. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 1. grad kræves, at vedkommende enten har bestået

1) maskinmestereksamen med maritime valgfag, har et gyldigt sønæringsbevis som vagthavende maskinmester og erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet eller

2) seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef, har et gyldigt sønæringsbevis som vagthavende maskinmester og har erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som dual skibsofficer eller vagthavende maskinmester er foreskrevet.

§ 22. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinchef kræves, at vedkommende har bestået maskinmestereksamen med maritime valgfag, eller seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef og har erhvervet fartstid

1) i 24 måneder, såfremt mindst 12 måneder er optjent under forhold, hvor sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 1. grad er foreskrevet eller

2) i 36 måneder under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevt.

§ 23. De i §§ 18-22 omhandlede sønæringsbeviser giver ret til at gøre tjeneste i motorskibe. Beviser udstedt på grundlag af maskinmestereksamen med maritime valgfag eller seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef kan påtegnes om, at de tillige giver ret til at gøre tjeneste i dampskibe, når vedkommende har gjort maskintjeneste i mindst 3 måneder i dampskibe.

Sønæringsbeviser m.v. til duale skibsofficerer

§ 24. For personer, der opfylder betingelserne for erhvervelse af sønæringsbevis som navigatør, jf. §§ 8-14, og som maskinofficer, jf. §§ 18-23, kan der udstedes et sønæringsbevis som dual skibsofficer. Bevis som dual skibsofficer udstedes i stedet for sønæringsbeviser som navigatør og maskinofficer og påtegnes med de sønæringsrettigheder, som vedkommende personer er i besiddelse af, jf. §§ 8-14 og §§ 18-23.

Til erhvervelse af bevis som navigatør i handelsskibe for navigatører i fiskeskibe og anerkendelse af uddannelse og fartstid fra fiskeskibe til tjeneste i handelsskibe

§ 25. Der kræves foruden kravene for erhvervelse af sønæringsbeviser, som anført under de enkelte beviser, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, herunder er skikket til udkig,

2) har gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC eller ROC),

3) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

4) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover, og

5) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid i søgående fiskeskibe med en længde på 15 meter eller derover.

§ 26. Personer med gyldigt sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe kan erhverve duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe, når vedkommende har

1) bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe eller fiskeskippereksamen af 3. grad eller højere,

2) gennemført kursus i brandbekæmpelse i skibe,

3) erhvervet 1 måneds fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og

4) erhvervet en samlet fartstid i fiskeskibe og i søgående handelsskibe på minimum 12 måneder.

§ 27. Personer med gyldigt sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe kan erhverve sønæringsbevis som bedstemand i handelsskibe, når vedkommende har

1) bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe eller fiskeskippereksamen af 3. grad eller højere,

2) gennemført kursus i brandbekæmpelse i skibe,

3) erhvervet 1 måneds fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og

4) erhvervet en samlet fartstid i fiskeskibe og i søgående handelsskibe på minimum 18 måneder.

§ 28. Personer med gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere kan erhverve sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, når vedkommende har

1) bestået kystskippereksamen og

2) har erhvervet mindst

a) 12 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent i søgående handelsskibe og mindst 6 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe inden for de forudgående 5 år,

b) 6 måneders fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og mindst 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe inden for de forudgående 5 år,

c) 6 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent i søgående handelsskibe og mindst 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover inden for de forudgående 5 år eller

d) 3 måneders fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og mindst 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover inden for de forudgående 5 år.

§ 29. Personer med gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe eller højere kan erhverve sønæringsbevis som styrmand af 3. grad, når vedkommende har

1) bestået sætteskippereksamen og

2) har erhvervet mindst

a) 12 måneders fartstid som skibsassistent i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, hvoraf de 6 måneder skal være erhvervet uden for kystfart og mindst 6 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe inden for de forudgående 5 år

b) 6 måneders fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og mindst 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe inden for de forudgående 5 år

c) 6 måneders fartstid som skibsassistent i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart og mindst erhvervet 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover inden for de forudgående 5 år eller

d) 3 måneders fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og mindst 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover inden for de forudgående 5 år.

Stk. 2. Personer, der har bestået sætteskippereksamen, og som opfylder kravet i stk. 1 bortset fra kravet om fartstid uden for kystfart, kan erhverve bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe i kystfart.

Stk. 3. Personer, der har bestået sætteskippereksamen, og som opfylder kravet i stk. 1, bortset fra kravet om fartstid i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, kan erhverve bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe med en bruttotonnage under 500.

Til erhvervelse af bevis som navigatør i handelsskibe for personer med bevis som maskinofficer og om anerkendelse af uddannelse og fartstid for maskinofficerer til navigatører

§ 30. Personer med gyldigt sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad eller højere kan erhverve bevis som vagthavende styrmand, bevis som styrmand af 2. grad eller 3. grad, når vedkommende

1) har bestået

a) juniorofficerseksamen som skibsofficer ved udstedelse af bevis som vagthavende styrmand,

b) sætteskippereksamen eller har gennemført uddannelsen til styrmand ved udstedelse af bevis som styrmand af 3. grad eller

c) skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører ved udstedelse af bevis som styrmand af 2. grad og

2) i relation til uddannelsesbog og fartstid enten

a) har erhvervet 6 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller skibsassistent i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart, idet uddannelse og træning om bord til navigatør skal være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog eller

b) under tjeneste som maskinofficer har gennemført et godkendt praktikforløb for uddannelse til navigatør af mindst 12 måneders varighed i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, hvoraf 6 måneder skal være erhvervet i skibe uden for kystfart.

Stk. 2. Personer med gyldigt sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad eller højere kan erhverve bevis som styrmand af 4. grad, når vedkommende har bestået kystskippereksamen og enten

1) har erhvervet 6 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller skibsassistent i søgående handelsskibe, idet uddannelse og træning om bord til navigatør skal være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog eller

2) under tjeneste som maskinofficer har gennemført et godkendt praktikforløb for uddannelse til navigatør af mindst 12 måneders varighed i søgående handelsskibe.

Til erhvervelse af bevis som maskinofficer for personer med bevis som navigatør i handelsskibe og om anerkendelse af uddannelse og fartstid for maskinofficer til navigatører

§ 31. Personer med gyldigt sønæringsbevis som vagthavende styrmand eller højere, som har erhvervet mindst 6 måneders fartstid ved maskintjeneste, kan erhverve sønæringsbevis som vagthavende maskinmester, når vedkommende har bestået skibsmaskinisteksamen eller maskinmestereksamen og enten

1) har erhvervet 6 måneders fartstid som maskinmesteraspirant, idet uddannelse og træning om bord til maskinofficer skal være dokumenteret i en uddannelsesbog eller

2) under tjeneste som navigatør har gennemført et godkendt praktikforløb for uddannelsen til maskinofficer af mindst 12 måneders varighed.

Stk. 2. Personer med gyldigt sønæringsbevis som vagthavende styrmand eller højere, som har erhvervet mindst 6 måneders fartstid ved maskintjeneste, kan erhverve sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad, når vedkommende har bestået skibsmaskinisteksamen og enten

1) har erhvervet 6 måneders fartstid som skibsassistent, idet uddannelsen om bord til maskinofficer skal være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog, eller

2) under tjeneste som navigatør har gennemført et godkendt praktikforløb for uddannelse til maskinofficer af ikke under 12 måneders varighed.

Anerkendelse af uddannelse og fartstid fra Søværnet til tjeneste i handelsskibe

§ 32. Uddannelse og fartstid fra Søværnet kan lægges til grund for udstedelse af sønæringsbeviser til tjeneste i handelsskibe forudsat, at

1) uddannelse og træning om bord er dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog,

2) uddannelse og træning alene er foregået i sådanne enheder, som anses for egnede til opfyldelse af de målsætninger, der fremgår af uddannelsesbogen,

3) den samlede fartstid erhvervet i Søværnets enheder og søgående handelsskibe mindst er 12 måneder, inklusiv den i § 33 krævede fartstid og

4) fartstiden erhvervet i søgående handelsskibe er dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og gennemført med tilfredsstillende resultat.

§ 33. Personer, der i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen, der kan sidestilles med skibsførereksamen eller sætteskippereksamen, kan erhverve sønæringsbevis som henholdsvis styrmand af 2. eller 3. grad, når vedkommende har erhvervet fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart i enten

1) 6 måneder ved dækstjeneste eller

2) 3 måneder som overtallig styrmand.

Stk. 2. Personer, der i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen, der kan sidestilles med kystskippereksamen, kan erhverve sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, når vedkommende har erhvervet enten

1) 6 måneders fartstid ved dækstjeneste i søgående handelsskibe og 6 måneders fartstid i Søværnets skibe eller

2) 3 måneder som overtallig styrmand i søgående handelsskibe.

Stk. 3. Personer, der i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen, der kan sidestilles med skibsmaskinist- eller maskinmestereksamen med maritime valgfag, kan erhverve sønæringsbevis som vagthavende maskinmester, når vedkommende har gennemført kombineret værkstedsskole eller håndværksmæssig uddannelse og maskintjeneste på i alt 12 måneder. Mindst 6 af de 12 måneder skal være gennemført maskintjeneste i skibe under direkte opsyn af en maskinofficer ved en godkendt ordning for uddannelse til skibsmaskinist eller maskinmester.

Stk. 4. Personer, der i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen, der kan sidestilles med skibsmaskinisteksamen, kan erhverve sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad, når vedkommende har erhvervet 6 måneders fartstid i søgående handelsskibe i en stilling, hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet.

Stk. 5. I den i §§ 18-23 foreskrevne fartstid kan medregnes maskintjeneste i søgående skibe med en fremdrivningseffekt på 750 kW eller derover registreret som tilhørende Søværnet. Dog skal mindst 6 måneder af i den i §§ 18-22 nævnte fartstid være erhvervet i søgående handels- eller fiskeskibe med en fremdrivningseffekt på 750 kW eller derover, hvor intet andet fremgår af andre bestemmelser.

Stk. 6. I den i §§ 8-10 foreskrevne fartstid kan medregnes dækstjeneste i søgående skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover registreret som skibe tilhørende Søværnet. Dog skal mindst 6 måneder af den i §§ 8-10 nævnte fartstid være erhvervet i søgående handelsskibe, hvor intet andet fremgår af andre bestemmelser.

Vagtholdsbeviser

§ 34. For erhvervelse af kvalifikationsbeviset vagtholdsbevis til assisterende brovagtstjeneste kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som vagtholdsbeviset giver ret til, og er skikket til udkig,

2) er fyldt 16 år,

3) har gennemført skibsassistentuddannelsens grundmodul, skibsassistentkursus for personer med svendebrev eller gennemført indledende søpraktik i juniorofficersuddannelsen og

4) har gennemført mindst to måneders brovagtstjeneste under opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør, herunder er instrueret i samtlige opgaver vedrørende brovagtstjenesten.

Stk. 2 For søfarende, som ikke opfylder stk. 1, nr. 4, om brovagtstjeneste, kan der udstedes bevis med påtegning om, at den pågældende kun kan indgå i brovagten under opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør. Beviset kan ombyttes til et vagtholdsbevis, når kravet om brovagtstjeneste, jf. stk. 1, nr. 4, er opfyldt.

Kvalifikationskrav til personel og beviser for tjeneste i tankskibe

Om tjeneste i tankskibe

§ 35. Officerer, befarent skibsmandskab og enhver anden person, som i forbindelse med ladning og lastbehandlingsudstyr har særlige opgaver og særligt ansvar i tilknytning til disse, skal være i besiddelse af bevis for gennemført godkendt kursus om grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe, jf. STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2.

Stk. 2. Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, 1. maskinmestre, duale seniorofficerer og enhver anden person, der under tjeneste har direkte ansvar for lastning, losning og kontrol med ladningen under rejsen eller for arbejde med ladningen, skal ud over opfyldelse af kravene i stk. 1 være i besiddelse af et gyldigt kvalifikationsbevis for ledelse af operationer for den type tankskib, der gøres tjeneste på.

Stk. 3. I stedet for det i stk. 1 omhandlede bevis kan Søfartsstyrelsen tillade, at befarent skibsmandskab i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister har erhvervet udenlandsk bevis udfærdiget i henhold til bestemmelserne i STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2.

Stk. 4. Sønæringsbeviser til duale skibsofficerer, navigations- og maskinofficerer indeholder det i stk. 1 omhandlede bevis.

Om kvalifikationsbeviser for tjeneste i tankskibe

§ 36. Til erhvervelse af kvalifikationsbevis for ledelse af operationer for olie-, kemikalie- og/eller gastankskibe kræves, at vedkommende

1) har gyldigt sønæringsbevis, der giver ret til tjeneste som dual skibsofficer, navigatør eller maskinmester,

2) har forrettet tjeneste i 3 måneder som officer i den type tankskib, hvortil beviset er gyldigt, eller har forrettet tjeneste i mindst 1 måned som overtallig officer i den type tankskib, hvortil beviset er gyldigt, og under tjenesten dokumenterer mindst 3 lasteoperationer og 3 losseoperationer og

3) har gennemført et godkendt kursus for ledelse af operationer for henholdsvis olietankskib (STCW-reglement V/1-1, paragraf 3), kemikalietankskib (STCW-reglement V/1-1, paragraf 5) eller gastankskib (STCW-reglement V/1-2, paragraf 3), hvortil beviset er gyldigt.

Sønæringsbevis som skibskok

§ 37. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibskok kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten som skibskok,

2) har gennemført uddannelsen som gastronom, specialet kok og

3) har gennemført uddannelsen til skibskok.

Stk. 2. I stedet for kravene i stk. 1, kan det kræves, at vedkommende

1) opfylder kravene for grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m. om personlige redningsteknikker, grundlæggende førstehjælp og personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø og

2) har erhvervet 12 måneders fartstid ved kabystjeneste i søgående skibe.

Duelighedsbeviser i betjening af redningsmidler

§ 38. Til erhvervelse af kvalifikationsbeviset duelighedsbevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord-både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord-både kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, duelighedsbeviset giver ret til,

2) er fyldt 18 år,

3) har gennemført et godkendt kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord-både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både, jf. STCW-reglement VI/2, paragraf 1, og

4) har erhvervet 6 måneders fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover.

Stk. 2. Til erhvervelse af kvalifikationsbeviset duelighedsbevis i betjening af hurtiggående mand-over-bord-både (FRB-bevis) kræves, at vedkommende

1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, duelighedsbeviset giver ret til,

2) er i besiddelse af duelighedsbevis i betjening af redningsbåde, -flåder, og mand-over-bord-både og

3) har gennemført et godkendt kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord-både, jf. STCW-reglement VI/2, paragraf 2.

Kapitel 2

Fiskeskibe

Generelle forhold

§ 39. For tjeneste i fiskeskibe kræves, at vedkommende har gennemført

1) erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus,

2) erhvervsfiskeriets grundkursus eller

3) skibsassistentuddannelsens grundmodul.

Stk. 2. Personer kan gøre tjeneste i fiskeskibe, uanset at bestemmelsen i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis vedkommende dokumenterer mindst 2 års beskæftigelse med fiskeri

1) inden for de seneste 5 år forud for 1. september 1996 eller

2) forud for 1. september 1991 og har gennemført et godkendt søsikkerhedskursus for erfarne fiskere og erhvervet bevis herfor.

Stk. 3. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 er personer, der alene udfører reparations- eller vedligeholdsarbejder om bord eller alene arbejder om bord, mens skibet er i havn.

Sønæringsbeviser m.v. til navigatører

Sønæringsbeviser til førere af fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100

§ 40. Bestemmelserne i §§ 41 og 42 finder anvendelse for fiskeskibe med en længde under 15 meter.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter besætningen for fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100 uden for nærfart under iagttagelse af lovens § 5, stk. 2.

§ 41. I fiskeskibe med en længde under 9 meter skal føreren

1) være i besiddelse af et gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS til betjening af fiskeskibets radioudstyr,

2) være i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten om bord, herunder være skikket til udkig og

3) have gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus eller have erhvervet 12 måneders fartstid i søgående fiskeskibe og dokumentere at have gennemført et godkendt kursus for førere af fiskeskibe med en længde under 9 meter.

§ 42. I fiskeskibe med længde på 9 meter eller derover, men under 15 meter skal føreren have gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og erhvervet bevis herfor (Blåt bevis) og være i besiddelse af

1) gyldigt bevis som bedstemand i fiskeskibe,

2) duelighedsbevis i motorpasning, hvis fiskeskibet har en fremdrivningseffekt på 100 kW eller derover, men under 750,

3) gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC) og

4) sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten om bord, herunder være skikket til udkig.

§ 43. Personer kan forrette tjeneste som fører i fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100 i nærfart, uanset at bestemmelserne i §§ 41 og 42 ikke er opfyldt, når vedkommende kan

1) dokumentere mindst 12 måneders beskæftigelse i fiskeskibe inden for perioden 1. februar 1995 til 1. februar 2000,

2) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjeneste som fører af fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100 og

3) er i besiddelse af et gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS til betjening af fiskeskibets radioudstyr.

Navigatører i fiskeskibe på 15 meter og derover i længde eller med et dimensionstal på 100 eller derover

§ 44. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbevis anført under de enkelte beviser kræves, at vedkommende

1) har erhvervet den foreskrevne fartstid som fisker i søgående fiskeskibe med

a) en længde på 9 meter eller derover for erhvervelse af bevis som bedstemand i fiskeskibe eller

b) en længde på 12 meter eller derover for øvrige beviser,

2) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, herunder er skikket til udkig, og

3) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.

§ 45. Til erhvervelse af sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe kræves, at vedkommende

1) har bestået duelighedsprøve i sejlads for fiskeskibe og

2) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og derefter erhvervet 3 måneders fartstid i fiskeskibe eller har erhvervet 12 måneders fartstid i fiskeskibe.

§ 46. Til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe kræves, at vedkommende har bestået fiskeskippereksamen af 3. grad, er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC) og

1) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus, herunder erhvervet 12 måneders fartstid eller

2) har erhvervet 24 måneders fartstid i fiskeskibe.

§ 47. Til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe kræves, at vedkommende har bestået fiskeskippereksamen af 1. grad grad eller har gennemført uddannelsen til styrmand, er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC) og

1) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus, herunder erhvervet 12 måneders fartstid, eller

2) har erhvervet 24 måneders fartstid i fiskeskibe.

§ 48. Til erhvervelse af sønæringsbevis som fiskeskipper af 3. grad kræves, at vedkommende

1) har bestået fiskeskippereksamen af 3. grad,

2) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe,

3) er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC),

4) har dansk indfødsret og

5) har erhvervet 12 måneders fartstid i fiskeskibe med en længde på 15 meter eller derover i en stilling, hvor bevis som bedstemand eller styrmand af 3. grad i fiskeskibe er foreskrevet.

§ 49. Til erhvervelse af sønæringsbevis som fiskeskipper af 1. grad kræves, at vedkommende

1) har bestået fiskeskippereksamen af 1. grad,

2) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe,

3) er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC),

4) har dansk indfødsret og

5) har erhvervet 12 måneders fartstid i en stilling, hvor sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere er foreskrevet.

§ 50. I den fartstid, som er foreskrevet i §§ 45-47, kan medregnes dækstjeneste i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover eller i egnede skibe tilhørende Søværnet.

Stk. 2. Til erhvervelse af bevis som bedstemand i fiskeskibe for personer, der ikke har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus, skal mindst 6 måneder af fartstiden være erhvervet i fiskeskibe.

Stk. 3. Til erhvervelse af bevis som styrmænd af 1. eller 3. grad i fiskeskibe skal mindst 12 måneder af fartstiden være erhvervet i fiskeskibe.

Sønæringsbeviser m.v. til maskinofficerer

§ 51. For sønæringsbeviser til maskinmestre i fiskeskibe gælder samme regler som fastsat for handelsskibe.

Kapitel 3

Fritidsfartøjer

Sønæringsbeviser m.v. til fritidssejlere

§ 52. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbeviser anført under de enkelte beviser kræves det, at vedkommende

1) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7 og

2) har bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve for fritidssejlere inden for de forudgående 3 år forud for udstedelsen af et sønæringsbevis.

§ 53. Til erhvervelse af sønæringsbeviset duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere kræves det, at vedkommende har bestået duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.

§ 54. Til erhvervelse af sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad kræves det, at vedkommende

1) har bestået eksamen som yachtskipper af 3. grad og

2) opfylder betingelserne for at erhverve duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere.

§ 55. Til erhvervelse af sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad kræves det, at vedkommende

1) har bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad,

2) er i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad og

3) har erhvervet en fartstid på 6 måneder under forhold, hvor bevis som yachtskipper af 3. grad er foreskrevet.

§ 56. Til erhvervelse af duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere kræves det, at vedkommende har bestået

1) duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere og

2) duelighedsprøve i motorpasning.

Kapitel 4

Sønæringsbeviser m.v. til radiooperatører i skibe

§ 57. Sønæringsbeviser til radiooperatører udstedes som radiocertifikater med STCW-påtegning efter bestået prøve i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS.

Stk. 2. Sønæringsbevis til radiooperatører med et GOC- eller ROC-radiocertifikat udstedt før den 1. september 2011 kan udstedes til personer, der har

1) et gyldigt duelighedsbevis i sejlads, et gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 4. grad eller styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere bevis som navigatør i handels- eller fiskeskibe eller

2) gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt sikkerhedsuddannelse, der opfylder kravene i STCW-kodens tabel A-IV/2.

Kapitel 5

Generelle bestemmelser

Rederens og skibsførerens ansvar

§ 58. Rederen og skibsføreren skal sikre, at søfarende, der gør tjeneste om bord, opfylder alle de for den pågældende stilling foreskrevne uddannelses-, kvalifikations- og beviskrav, og at foreskrevne originalbeviser findes om bord.

Om fartstid for erhvervelse af sønæringsbevis

§ 59. Hvor der i denne bekendtgørelse kræves fartstid erhvervet i en stilling, hvor et bestemt bevis er foreskrevet, kan der medregnes fartstid erhvervet i en tilsvarende stilling i udenlandske eller danske skibe, uanset betegnelsen af det foreskrevne bevis.

Stk. 2. Hvor der er krav om uddannelse og træning under fartstid, skal uddannelse og træning om bord være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog. Dog er følgende, hvor intet andet er foreskrevet, undtaget herfra:

1) Uddannelser, der er påbegyndt før 1. august 1998,

2) fartstid erhvervet før 31. december 2012 til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 4. grad,

3) fartstid til fornyelse af sønæringsbeviser, medmindre det er krævet i medfør af § 63, stk. 5,

4) fartstid til opnåelse af højere sønæringsrettigheder og

5) personer, som har erhvervet en samlet fartstid på 36 måneder, bortset fra maskinmestre.

Udstedelse af beviser og disses gyldighed

§ 60. Beviser efter denne bekendtgørelse udstedes af Søfartsstyrelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Når der for udstedelse af sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser kræves bestået eksamen, prøve eller gennemført kursus, skal denne eksamen, denne prøve eller dette kursus være bestået eller gennemført inden for de sidste 5 år forud for datoen for udstedelse af beviset.

Stk. 3. Beviser, der udstedes i henhold til §§ 5, 6, 17, 34, 35, stk. 1, til menigt mandskab samt 38, kan endvidere udstedes i et godkendt format af personer eller institutioner, der af Søfartsstyrelsen bemyndiges dertil.

Stk. 4. Sønæringsbeviser, der udstedes i henhold til §§ 7-14, 18-22, 24, 36, 45-49 og 57, kan udstedes med en gyldighed på op til 5 år fra udstedelsesdatoen. Anmodning om bevis indgives til Søfartsstyrelsens ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital ansøgning om udstedelse af sønæringsbevis. Disse beviser, bortset fra beviser efter §§ 45-49, skal forsynes med STCW-konventionspåtegning. Beviser efter §§ 45-49 skal forsynes med STCW-F-konventionspåtegning.

Stk. 5. Et bevis anses at ækvivalere øvrige beviser som anført i bekendtgørelsens bilag 1. Af bilag 1 fremgår endvidere de enkelte bevisers STCW/STCW-F konventionspåtegninger m.m.

Dispensationer

§ 61. Når der for udstedelse af et sønæringsbevis kræves bestået eksamen eller prøve inden for de sidste 5 år forud for datoen for udstedelse af bevis, kan bevis udstedes, hvis eksamen eller prøve er bestået tidligere, under forudsætning af at den pågældende består prøver eller gennemfører kurser efter Søfartsstyrelsens bestemmelse under hensyntagen til den pågældendes eksamensår og senere beskæftigelse.

§ 62. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder tillade udstedelse af sønæringsbevis, eventuelt med begrænsede rettigheder, uanset at de krav, der er fastsat for erhvervelse af det pågældende bevis, ikke fuldt ud er opfyldt. Fritagelse for opfyldelse af eksamens- og fartstidskrav kan dog kun gives, for så vidt det ved en vurdering af den pågældendes reale kompetencer, herunder uddannelse og praktisk erfaring, dokumenteres og om nødvendigt demonstreres, at vedkommende på anden måde har erhvervet sig tilstrækkelig teoretisk og praktisk uddannelse. Fritagelse for opfyldelse af krav om dansk indfødsret kan dog kun gives efter forud indhentet erklæring fra de berørte organisationer.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder tillade en person at gøre vedvarende tjeneste i en stilling, hvortil der ikke kræves sønæringsbevis, uanset at den pågældende ikke fuldt ud opfylder de krav, der er fastsat for mønstring i stillingen. Sådan tilladelse kan dog kun gives, for så vidt den pågældende dokumenterer at have erhvervet de reale kompetencer, herunder uddannelse og praktisk erfaring, der er nødvendige for tjeneste i stillingen.

Fornyelse af sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser

§ 63. For fornyelse af et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer eller for fornyelse af et tankskibsbevis for officerer kræves det, at vedkommende er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, og dokumenterer at have gjort godkendt tjeneste i søgående skibe som henholdsvis navigatør, dual skibsofficer eller maskinmester i mindst

1) 1 år inden for de forudgående 5 år eller

2) 3 måneder inden for de sidste 6 måneder forinden fornyelse af beviset.

Stk. 2. For fornyelse af et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer med gyldighed efter 31. december 2016 skal vedkommende ud over de i stk. 1 nævnte krav dokumentere at have vedligeholdt kvalifikationer om grundlæggende søsikkerhed og om brandbekæmpelse i skibe for skibsofficerer.

Stk. 3. For fornyelse af et tankskibsbevis på ledelsesniveau kræves det, at vedkommende er i besiddelse af et sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, og dokumenterer at have gjort godkendt tjeneste i søgående tankskibe af den type, som beviset giver ret til, i mindst 3 måneder inden for de forudgående 5 år.

Stk. 4. Anerkendelse af tjeneste som dual skibsofficer i henhold til stk. 1 forudsætter, at vedkommende har virket i en stilling som dual skibsofficer i henhold til en besætningsfastsættelse. Hvis personen har indgået i en sådan stilling, har vedkommende optjent fartstid som både navigatør og maskinmester.

Stk. 5. Hvis et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer eller et tankskibsbevis på ledelsesniveau er udløbet, kan fornyelse ske for personer, der har gennemført et kursus i søsikkerhed og brandbekæmpelse for skibsofficerer og

1) har bestået en prøve, hvis indhold og omfang fastsættes af Søfartsstyrelsen under hensyn til den pågældendes eksamensår, fartstid, dokumenteret praktisk erfaring og sidste udmønstring, og med tilfredsstillende resultat har gennemgået et eller flere kurser efter Søfartsstyrelsens bestemmelser eller

2) dokumenterer at have gjort tjeneste i søgående skibe i mindst 3 måneder umiddelbart forinden fornyelse af beviset som navigatør, maskinmester eller dual skibsofficer i overtallig stilling eller maskinmester i lavere stilling end den, der svarer til pågældendes bevis.

Stk. 6. Ud over bestemmelserne i stk. 5 skal en person med sønæringsbevis som navigatør udstedt før 1. februar 1997 have gennemført supplerende uddannelses- og/eller kursuskrav fastsat af Søfartsstyrelsen under hensyn til den pågældendes sønæringsbevis, som skal fornyes.

Stk. 7. Fornyelse af et sønæringsbevis som dæksofficer i handelsskibe og for sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere kan kun ske, hvis den pågældende er i besiddelse af certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC).

Stk. 8. Ud over bestemmelserne i stk. 1 skal en person med et gyldigt sønæringsbevis som navigatør eller maskinofficer udstedt før 31. december 2016 opfylde de særlige uddannelseskrav, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 2 for at kunne få udstedt et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer med en gyldighed efter 31. december 2016 og med samme sønæringsrettigheder som det sønæringsbevis, som skal fornyes.

Stk. 9. En person med et gyldigt sønæringsbevis som navigatør i fiskeskibe udstedt før 1. februar 1997 kan få udstedt et sønæringsbevis som navigatør i fiskeskibe påtegnet efter STCW-F-konventionen med samme sønæringsrettigheder som det sønæringsbevis, som skal fornyes, når vedkommende

1) opfylder bestemmelserne i stk. 1 og

2) består prøver eller gennemfører kurser efter Søfartsstyrelsens bestemmelse under hensyntagen til den pågældendes eksamensår og senere beskæftigelse.

Stk. 10. Søfartsstyrelsen udsteder fornødent sønæringsbevis som vagthavende maskinmester til personer, der udfører tjeneste som nævnt i stk. 5, nr. 1 litra b.

Stk. 11. Fornyelsen af et sønærings- og kvalifikationsbevis kan tidligst ske 6 måneder inden udløb af et eksisterende sønærings- og kvalifikationsbevis.

Straffebestemmelser

§ 64. Rederen eller skibsførerens overtrædelse af bestemmelserne i § 58 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 2 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

Kapitel 6

Gebyrer

§ 65. Anmodning om udstedelse eller fornyelse af beviser efter denne bekendtgørelse sker ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital ansøgning om udstedelse af sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser.

Stk. 2. For udstedelse og fornyelse af beviser efter denne bekendtgørelse betales kr. 500 pr. bevis. Betaling sker ved ansøgningen.

Kapitel 7

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 66. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. oktober 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 469 af 7. maj 2013.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 4, stk. 1, om godkendt grunduddannelse anses for opfyldt for søfarende, der før 1. august 1998 har erhvervet fartstid som ubefaren eller befaren matros eller motormand eller som medlem af en enhedsbesætning.

Stk. 4. Beviser udstedt efter bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser forbliver gyldige i overensstemmelse med de på beviset anførte begrænsninger og udløbsdato.

Stk. 5. Indehavere af sønæringsbeviser, som efter bilag 2 får påtegning om, at beviset er begrænset til skibe uden ECDIS, tillades indtil den 31. december 2016 fortsat at gøre tjeneste, såfremt rederiet kan godtgøre, at der er givet fornøden instruktion og oplæring i skibes ECDIS udstyr, jf. STCW-konventiones reglement I/14, paragraf 1.5.

Søfartsstyrelsen, den 21. oktober 2013

Per Sønderstrup

/ Benny Matsumoto Gade-Hansen


Bilag 1

Sønærings- og kvalifikationsbevisers påtegninger

1. Vagtholdsbeviser
Titel (dansk/engelsk)
STCW-påtegning
Fastsat i:
Vagtholdsbevis
Certificate Navigational Watchkeeping
Reglement II/4
§ 34
2. Kvalifikationsbevis som skibsassistent
Titel (dansk/engelsk)
STCW-påtegning
Fastsat i:
Ubefaren skibsassistent
Ordinary ship’s assistant
Reglement III/7, V/1-1, VI/1, paragraf 2, A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 og VI/6
§ 5
Befaren skibsassistent
Able ship's assistant
Reglement II/4, II/5, III/5, III/7, V/1-1 og V/1-2, VI/1, paragraf 2, A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4, VI/2, paragraph 1, VI/2, paragraph 2 og VI/6
§ 6
3. Bevis som skibskok
Titel (dansk/engelsk)
Fastsat i:
Skibskok
Certificate of Competency as Ship´s Cook
§ 37
4. Duelighedsbeviser i betjening af redningsmidler
Titel (dansk /engelsk)
STCW-påtegning
Fastsat i:
Duelighedsbevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord-både
Certificate of proficiency in survival craft and rescue boats
Reglement VI/2
§ 38
Duelighedsbevis i betjening af hurtiggående mand-over-bord-både (FRB-bevis)
Certificate of proficiency in fast rescue boats
Reglement VI/2
§ 38
5. Sønæringsbeviser m.v. til navigatører
Titel (dansk/engelsk)
STCW-påtegning
Funktion/ Begrænsninger
Ækvivalerer:
Fastsat i:
Duelighedsbevis i sejlads
Certificate of Competency in Sailing Merchant Vessels
Reglement II/3
Vagthavende styrmand / Skibe under 100 BT, kystfart
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
§ 8
Bedstemand
Certificate of Competency as Second Hand
Reglement II/3
Vagthavende styrmand / Skibe under 200 BT, kystfart
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i sejlads
§ 9
Styrmand af 4. grad
Certificate of Competency as Mate, 4th Class
Reglement II/3
Vagthavende styrmand / Kystfart
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i sejlads
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Bedstemand
Yachtskipper af 3. grad
Bevis som ubefaren skibsassistent
§ 10
Vagthavende styrmand
Reglement II/1
Vagthavende styrmand / Ingen
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i sejlads
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Bedstemand
Yachtskipper af 3. grad
Styrmand af 4. grad
Bevis som befaren skibsassistent
§ 10
Styrmand af 3. grad
Certificate of Competency as Mate, 3rd Class
Reglement II/2
Vagthavende styrmand / Ingen
Overstyrmand / Skibe under 3000 BT
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i sejlads
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Bedstemand
Yachtskipper af 1. og 3. grad
Vagthavende styrmand
Styrmand af 4. grad
Bevis som befaren skibsassistent
§ 10
Styrmand af 2. grad
Certificate of Competency as Mate, 2nd Class
Reglement II/2
Vagthavende styrmand / Ingen
Overstyrmand / Skibe under 3000 BT
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i sejlads
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Bedstemand
Yachtskipper af 1. og 3. grad
Vagthavende styrmand
Styrmand af 3. og 4. grad
Bevis som befaren skibsassistent
§ 10
Styrmand af 1. grad
Certificate of Competency as Mate, 1st Class
Reglement II/2, II/3
Overstyrmand / Ingen
Master / Skibe under 500 BT, kystfart
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i sejlads
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Bedstemand
Yachtskipper af 1. og 3. grad
Vagthavende styrmand
Styrmand af 2., 3. og 4. grad
Bevis som befaren skibsassistent
§ 13
Kystskipper
Certificate of Competency as Master (Home Trade)
Reglement II/3
Master / Skibe under 500 BT, Kystfart
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i sejlads
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Bedstemand
Yachtskipper af 3. grad
Styrmand af 4. grad
Bevis som ubefaren skibsassistent
§ 11
Sætteskipper
Certificate of Competency as Master (Restricted)
Reglement II/2
Vagthavende styrmand / Ingen
Master / Skibe under 3.000 BT
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i sejlads
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Bedstemand
Yachtskipper af 1. og 3. grad
Vagthavende styrmand
Styrmand af 3. og 4. grad
Kystskipper
Bevis som befaren skibsassistent
§ 12
Skibsfører
Certificate of Competency as Master
Reglement II/2
Skibsfører / Ingen
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i sejlads
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Bedstemand
Yachtskipper af 1. og 3. grad
Vagthavende styrmand
Styrmand af 1., 2., 3. og 4. grad
Kystskipper
Sætteskipper
Bevis som befaren skibsassistent
§ 14
6. Sønæringsbeviser m.v. til maskinmestre
Titel (dansk/engelsk)
STCW-påtegning
Funktion/ Begrænsninger
Ækvivalerer:
Fastsat i:
Duelighedsbevis i motorpasning
Certificate of Proficiency in Motoroperation
Ingen
Ikke STCW-bevis
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
§ 17
Vagthavende maskinmester
Certificate of Competency as Watchkeeping Engineer Officer
På baggrund af en maskinisteksamen bestået før den 1. januar 2013 eller juniorofficerseksamen som dual skibsofficer
Reglement III/1
Vagthavende maskinmester / Ingen
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning
§ 18
Vagthavende maskinmester
Certificate of Competency as Watchkeeping Engineer Officer
På baggrund af en maskinmestereksamen med maritime valgfag eller maskinisteksamen bestået efter den 1. januar 2013
Reglement III/1, III/6
Vagthavende maskinmester / Ingen
Elektro-teknikal officer / Ingen
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning
§ 18
Skibsmaskinist af 2. grad
Certificate of Competency as Mechanist, 2nd Class
Reglement III/3
Vagthavende maskinmester / Ingen
Første maskinmester/ Fremdrivningseffekt under 3000 kW
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning
Vagthavende maskinmester
§ 19
Skibsmaskinist af 2. grad
Certificate of Competency as Mechanist, 2nd Class
På baggrund af en maskinmestereksamen med maritime valgfag, maskinisteksamen bestået efter den 1. januar 2013 eller seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef
Reglement III/3, III/6
Vagthavende maskinmester / Ingen
Første maskinmester / Fremdrivningseffekt under 3.000 kW
Elektro-teknikal officer / Ingen
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning
Vagthavende maskinmester
§ 19
Skibsmaskinist af 1. grad
Certificate of Competency as Mechanist, 1st Class
Reglement III/3
Vagthavende maskinmester / Ingen
Maskinchef/ Fremdrivningseffekt under 3000 kW
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning
Vagthavende maskinmester
Skibsmaskinist af 2. grad
§ 20
Skibsmaskinist af 1. grad
Certificate of Competency as Mechanist, 1st Class
På baggrund af en maskinmestereksamen med maritime valgfag, maskinisteksamen bestået efter den 1. januar 2013 eller seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef
Reglement III/3, III/6
Vagthavende maskinmester / Ingen
Maskinchef/ Fremdrivningseffekt under 3.000 kW
Elektro-teknikal officer / Ingen
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning
Vagthavende maskinmester
Skibsmaskinist af 2. grad
§ 20
Skibsmaskinmester af 2. grad
Certificate of Competency as Engineer Officer, 2nd Class
Reglement III/2, III/6
Første maskinmester / Ingen
Elektro-teknikal officer / Ingen
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning
Vagthavende maskinmester
Skibsmaskinist af 2. grad
Udgår
Skibsmaskinmester af 1. grad
Certificate of Competency as Engineer Officer, 1st Class
Reglement III/2, III/6
Første maskinmester / Ingen
Maskinchef/ Fremdrivningseffekt under 3.000 kW
Elektro-teknikal officer / Ingen
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning
Vagthavende maskinmester
Skibsmaskinist af 1. og 2. grad
Skibsmaskinmester af 2. grad
§ 21
Skibsmaskinchef
Certificate of Competency as Chief Engineer Officer
Reglement III/2, III/6
Maskinchef/ Ingen
Elektro-teknikal officer / Ingen
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning
Vagthavende maskinmester
Skibsmaskinist af 1. og 2. grad
Skibsmaskinmester af 1. og 2. grad
§ 21
7. Sønæringsbeviser til navigatører i fiskeskibe
Titel (dansk/engelsk)
STCW-F-påtegning
Funktion/ Begrænsninger
Ækvivalerer:
Fastsat i:
Bedstemand i fiskeskibe Second Hand on Fishing Vessels
Ingen
 
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
§ 45
Styrmand af 3. grad i fiskeskibe
Mate, 3rd Class on Fishing Vessels
Reglement II/4
Styrmand / Nærfart
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Bedstemand i fiskeskibe
Yachtskipper af 3. grad
Bevis som ubefaren skibsassistent
§ 46
Styrmand af 1. grad i fiskeskibe
Styrmand, 1st Class on Fishing Vessels
Reglement II/2
Styrmand / Ingen
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Bedstemand i fiskeskibe
Styrmand af 3. grad i fiskeskibe
Yachtskipper af 1. og 3. grad
Bevis som befaren skibsassistent
§ 47
Fiskeskipper af 3. grad Skipper, 3rd Class on Fishing Vessels
Reglement II/3, II/4
Skipper / Nærfart
Styrmand / Nærfart
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Bedstemand i fiskeskibe
Styrmand af 1. og 3. grad i fiskeskibe
Yachtskipper af 3. grad
Bevis som ubefaren skibsassistent
§ 48
Fiskeskipper af 1. grad Skipper, 1st Class on Fishing Vessels
Reglement II/1
Skipper / Ingen
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Bedstemand i fiskeskibe
Styrmand af 1. og 3. grad i fiskeskibe
Fiskeskipper af 3. grad
Yachtskipper af 1. og 3. grad
Bevis som befaren skibsassistent
§ 49
8. Sønæringsbeviser til radiooperatører i handels- og fiskeskibe
Titel (dansk/engelsk)
STCW-påtegning
Fastsat i:
Radiooperatør i GMDSS – GOC
GMDSS General Operator’s Certificate (GOC)
Reglement IV/2
§ 57
Radiooperatør i GMDSS – ROC
GMDSS Restricted Operator’s Certificate (ROC)
Reglement IV/2
§ 57
Radiooperatør i GMDSS – til betjening af maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg (LRC)
Ikke STCW-bevis
§ 57
9. Sønæringsbeviser til fritidssejlere
Titel (dansk/engelsk)
Ækvivalerer:
Fastsat i:
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Certificate of competency in sailing for yachtsmen
Speedbådsbevis
§ 53
Yachtskipper af 3. grad
Certificate of Competency as Yacht Master, 3rd Class
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
§ 54
Yachtskipper af 1. grad
Certificate of Competency as Yacht Master, 1st Class
Speedbådsbevis
Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere
Yachtskipper af 3. grad
§ 55
Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere
Certificate of proficiency in motor operation (for yachtsmen)
Intet andet bevis
§ 56


Bilag 2

Oversigt over krav om supplerende uddannelseskrav ved ombytning af gyldige STCW-95 påtegnede sønæringsbeviser udstedt efter 1. februar 1997

Sønæringsbevis udstedt på baggrund af:
For sønæringsbevis påtegnet efter STCW-konventionen som ændret i 2010:
Uddannelse, eksamen eller prøve
Uddannelse afsluttet før (måned/år)
Supplerende uddannelseskrav
Kystskippereksamen
December 2008
Kursus i Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) eller bevis begrænset til skib uden ECDIS
Juniorofficerseksamen som dual skibsofficer eller navigatør, Eksamen som DP3000 skibsofficer, sætteskippereksamen, skibsførereksamen, seniorofficerseksamen som skibsfører, seniorofficerseksamen som skibschef
December 2002
Kursus i Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) eller bevis begrænset til skib uden ECDIS


Bilag 3

Kvalifikationsbevis som ubefaren skibsassistent

Ubefaren skibsassistent
 
Ordinary ship’s assistant
 
     
BEVIS UDSTEDT I OVERENSSTEMMELSE MED DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM UDDANNELSE AF SØFARENDE, OM SØNÆRING OG OM VAGTHOLD, 1978, SOM ÆNDRET
CERTIFICATE ISSUED IN COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED
     
Det attesteres herved, at
   
This is to ceritfy that
   
 
Name
 
CPR.NR. (ID-No.): 999999-9999
     
er kvalificeret til udmønstring som ubefaren skibsassistent.
 
is qualified for signing on as an ordinary ship’s assistant.
 
     
Bevisindehaveren har på tilfredsstillende måde gennemført en godkendt uddannelse, der opfylder kravene i STCW-konventionens A-Kode, afsnit III/7, V/1-1, VI/1, paragraf 2, A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 og VI/6.
The holder of this certificate has satisfactorily completed approved basic training complying with the requirements in the A-Code of the STCW Convention, section III/7, V/1-1, A-VI/1, paragraph 2, tables A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 and A-VI/1-4.
     
Ihændehaverens fødselsdato
   
Date of birth of the holder of the certificate
DD-MM-ÅÅÅÅ
 
     
Certifikat nr.
   
Certificate No.
   
     
Beviset er udstedt efter bemyndigelse fra Søfartsstyrelsen
Certificate issued by authorization of the Danish Maritime Authority
     
Udstede dato DD-MM-ÅÅÅÅ
 
Issued date
   
     
           
Bemyndigede bevisudsteders navn og undeskrift
Signature and name of person authorized to issue certificate
     
Please note that this certificate shall include a hologram showing the training ship “Denmark”, a national coat of arms (a crown plus three lions) and the word “Denmark” as proof of authenticity.


Bilag 4

Kvalifikationsbevis som befaren skibsassistent

Befaren skibsassistent
 
Able ship’s assistant
 
     
BEVIS UDSTEDT I OVERENSSTEMMELSE MED DEN INTERNATIONALE KONVENTION OM UDDANNELSE AF SØFARENDE, OM SØNÆRING OG OM VAGTHOLD, 1978, SOM ÆNDRET
CERTIFICATE ISSUED IN COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978, AS AMENDED
     
Det attesteres herved, at
   
This is to ceritfy that
   
 
Name
 
CPR.NR. (ID-No.): 999999-9999
     
er kvalificeret til udmønstring som befaren skibsassistent.
 
is qualified for signing on as an able ship’s assistant.
 
     
Bevisindehaveren har på tilfredsstillende måde gennemført en godkendt uddannelse, der opfylder kravene i STCW-konventionens A-Kode, afsnit II/4, II/5, III/5, III/7, V/1-1, paragraf 2, A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 og VI/6.
The holder of this certificate has satisfactorily completed approved basic training complying with the requirements in the A-Code of the STCW Convention, section II/4, II/5, III/5, III/7, V/1-1, A-VI/1, paragraph 2, tables A-VI/1, A-VI/1-2, A-Vi/1-3 and A-VI/1-4.
     
Ihændehaverens fødselsdato
   
Date of birth of the holder of the certificate
DD-MM-ÅÅÅÅ
 
     
Certifikat nr.
   
Certificate No.
   
     
Beviset er udstedt efter bemyndigelse fra Søfartsstyrelsen
Certificate issued by authorization of the Danish Maritime Authority
     
Udstede dato DD-MM-ÅÅÅÅ
 
Issued date
   
     
           
Bemyndigede bevisudsteders navn og undeskrift
Signature and name of person authorized to issue certificate
     
Please note that this certificate shall include a hologram showing the training ship “Denmark”, a national coat of arms (a crown plus three lions) and the word “Denmark” as proof of authenticity.