Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dobbelt stikprøveplan
Den fulde tekst

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10)

I henhold til § 15 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand (herefter bekendtgørelsen), er varmtvandsleverandøren/vandværket (herefter vandleverandøren) ansvarlig for, at deres målere i drift ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl, som gælder ved førstegangsverifikation. Ved en vandleverandør forstås den, der leverer varmt eller koldt vand til en forbruger mod betaling. Vandleverandøren kan f.eks. være en boligforening eller en ejer af en ejendom med flere boliger (evt. via en administrator af boligforeningen/ejendommen).

Bekendtgørelsen angiver forskellige metoder til at opfylde dette ansvar på:

1. periodisk udskiftning, dvs. udskiftning af alle målere i et givet parti senest 6 år efter partiets opsætning,

2. periodisk udskiftning suppleret med statistisk stikprøvekontrol af de nedtagne målere, eller

3. etablering af et kontrolsystem (baseret på statistisk stikprøvekontrol), der er opbygget således, at der opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at de idriftværende målere ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation.

Kontrolmåling skal foregå på et akkrediteret laboratorium.

Denne måletekniske vejledning gælder for såvel en hovedmåler, hvorefter forbrugeren afregnes over for en vandleverandør, som for målere (også kendt som bimålere), der anvendes som grundlag for fordeling af regningen til forbrugeren.

Med denne måletekniske vejledning giver Sikkerhedsstyrelsen et forslag til, hvordan hver af de tre metoder til opfyldelse af bekendtgørelsens krav, kan udføres. Ønsker vandleverandøren at udføre én af de ovenfor nævnte metoder på anden vis end beskrevet i denne måletekniske vejledning, så er dette tilladt under forudsætning af, at den valgte metode giver samme eller bedre sikkerhed end metoderne i denne vejledning. Det bemærkes, at det til enhver tid er vandleverandørens ansvar, at de i drift værende vandmålere ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation.

1. Forslag til fremgangsmåde ved kontrolsystem baseret på periodisk udskiftning

I henhold til bekendtgørelsen skal alle målere i et parti ved denne metode udskiftes senest 6 år efter partiets opsætning. De 6 år regnes fra det tidspunkt, hvor den ældste måler i partiet er opsat. Hvis vandleverandøren ikke har opdelt målerne i partier med samme opsætningstid (dvs. maksimalt 2 års forskel i opsætningstidspunkt, jf. afsnit 3.1. ) er det derfor nødvendigt at have en oversigt over hver enkelt målers opsætningstidspunkt.

Metoden foreskriver ikke nogen handling efter nedtagning. Af hensyn til håndtering af eventuelle klager anbefales det dog, at målerne gemmes i en periode, som minimum indtil godkendelse af forbrugernes vandregnskab. For dokumentation af aflæsningsresultater kan målerne evt. fotograferes, således at både målernummer og målerens visning tydeligt fremgår. Hvis målerne reverificeres kan de genopsættes, jf. afsnit 7.

Vandleverandøren er i henhold til bekendtgørelsen forpligtet til at bekendtgøre over for vandforbrugerne, at der anvendes periodisk udskiftning.

2. Forslag til fremgangsmåde ved kontrolsystem baseret på periodisk udskiftning suppleret med statistisk stikprøvekontrol af nedtagne målere

Denne metode er anvendelig, hvis vandleverandøren vælger at opsætte den samme slags målere igen, dvs. nye målere af samme type, fabrikat og størrelse. Metoden anvendes til at vurdere, om opsætningsperioden for de nye målere, der erstatter de målere, der er nedtaget, kan gøres længere end 6 år.

En forudsætning for at anvende denne metode er, at målerne er systematisk opdelt i partier efter samme kriterier som beskrevet i afsnit 3.1.

I henhold til bekendtgørelsen skal alle målere i et parti ved denne metode udskiftes senest 6 år efter partiets opsætning. De 6 år regnes fra det tidspunkt, hvor den ældste måler i partiet er opsat. Fra partiet udtages en stikprøve, som sendes til kontrolmåling på et akkrediteret laboratorium. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 3 og 4. De resterende målere samt målerne fra stikprøven kasseres eller reverificeres. Reverificerede målere kan genopsættes, jf. afsnit 7.

Resultaterne af stikprøvekontrollen anvendes til at vurdere, om opsætningsperioden for de nye målere af samme type, fabrikat og størrelse, der opsættes på samme sted, sådan at de erstatter de målere, der er nedtaget, kan være længere end 6 år:

1. Partiet godkendes efter verifikationsfejlgrænsen, som er lig med den maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation

Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at opsætningsperioden for de nye målere af samme type, fabrikat og størrelse, der opsættes på samme sted, sådan at de erstatter de målere, der er nedtaget, kan være op til 12 år. En opsætningsperiode på 12 år forudsætter dog, at der ikke er andet i måleren, der kræver udskiftning før 12 år. Dette kan f.eks. være et batteri eller en kontraventil i vandmåleren, som har en levetid på mindre end 12 år.

2. Partiet godkendes efter driftsfejlgrænsen, som er lig med det dobbelte af verifikationsfejlgrænsen

Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at opsætningsperioden for de nye målere af samme type, fabrikat og størrelse, der opsættes på samme sted, sådan at de erstatter de målere, der er nedtaget, kan være op til 9 år. En opsætningsperiode på 9 år forudsætter dog, at der ikke er andet i måleren, der kræver udskiftning før 9 år. Dette kan f.eks. være et batteri eller en kontraventil i vandmåleren, som har en levetid på mindre end 9 år.

3. Partiet kan ikke godkendes efter driftsfejlgrænsen

Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at vandmålerne ikke er egnede til brug i op til 6 år det pågældende sted. Har vandleverandøren opsat den samme type måler igen, bør det overvejes, om målerne skal stikprøvekontrolleres tidligere end 6 år efter partiets opsætning.

Vandleverandøren er i henhold til bekendtgørelsen forpligtet til at bekendtgøre over for vandforbrugerne, at der anvendes periodisk udskiftning suppleret med statistisk stikprøvekontrol.

3. Forslag til fremgangsmåde ved kontrolsystem baseret på statistisk stikprøvekontrol

Partiet stikprøvekontrolleres første gang senest 6 år efter partiets opsætning. De 6 år regnes fra det tidspunkt, hvor den ældste måler i partiet er opsat. Resultatet af stikprøvekontrollen anvendes til at vurdere, om partiet kan forblive opsat i en periode, hvorefter der foretages en ny stikprøvekontrol, eller om det skal nedtages.

Hvis vandleverandøren får formodning om, at der er målere i et parti, der overskrider de tilladte grænser for måleunøjagtighed (dvs. det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation), bør vandleverandøren umiddelbart undersøge disse målere uafhængigt af det normale kontrolsystem.

Vandleverandøren er i henhold til bekendtgørelsen forpligtet til at bekendtgøre over for vandforbrugerne, at der er etableret et kontrolsystem baseret på statistisk stikprøvekontrol.

3.1. Partiinddeling af målere

Målerbestanden inddeles i partier med ensartede karakteristika, således at resultatet fra stikprøvekontrollen kan betragtes som repræsentativt for det parti, som målerne er udtaget fra. Målerne skal bl.a.:

– have samme måleprincip f.eks. vingehjulsmålere, magnetisk induktive målere eller ultralydsmålere,

– være af samme type, fabrikat og størrelse, og

– være opsat inden for en periode på maksimalt 2 år.

Målerne i et parti skal endvidere have ens driftsbetingelser. Hvis en vandleverandør har meget forskellige vandkvaliteter indenfor et område, f.eks. pga. forskellige boringer, er det derfor vigtigt, at vandleverandøren danner partier af målere, så der inden for det enkelte parti undgås forskellige driftsbetingelser.

3.2. Procedure for stikprøveudtagning

Målerne, der udgør stikprøven, vælges ved tilfældig udtagning. De nedtages og bringes til det akkrediterede laboratorium på betryggende måde (se også afsnit 3.2.2. og 3.2.3. ).

3.2.1. Erstatning af målere ved nedtagning og udskiftning af målere

I forbindelse med nedtagning af målere til stikprøvekontrol, eller ved udskiftning af enkelte defekte målere, er der behov for at erstatte nedtagne målere med nye målere (eller nedtagne reverificerede målere). Hvis vandleverandøren lader disse målere indgå i det oprindelige parti, strider dette mod det i afsnit 3.1. anførte om, at målerne i et parti maksimalt må have en forskel i alder, i forhold til opsætningstidspunkt, på 2 år. Det er dog acceptabelt, at de ”indskiftede” målere indgår i det oprindelige parti, hvis antallet af indskiftede målere maksimalt udgør 16 % af den samlede partistørrelse. Det bemærkes, at de 16 % er totalt set, hvilket betyder, at eventuelle tidligere indskiftede målere i partiet fortsat skal medregnes.

Overvejelser om at lade de indskiftede målere indgå i det oprindelige parti har naturligvis kun interesse, såfremt stikprøvekontrollen viser, at partiet fortsat kan forblive opsat i 3 eller 6 år

3.2.2. Nedtagning af målere

Nedtagning af målere foretages sådan, at ændringer af målernes tilstand, i forhold til driftssituationen, så vidt muligt undgås.

For målere, der er godkendt som ”patronmålere”, dvs. målere, hvor den godkendte måler består af en ”patron” (indsats), som skal monteres i en nærmere defineret underpart (også beskrevet i typegodkendelsen), skal vandleverandøren sørge for, at patron og underpart nedtages sammen uden adskillelse. Patron og underpart skal tilsammen betragtes som én måler i forbindelse med stikprøvekontrol og reverifikation.

Såfremt der opstår hændelser med de målere, der er nedtaget til stikprøvekontrol, som eventuelt vil kunne have indflydelse på de efterfølgende kontrolmålinger, nedtages reservemålere, således at den korrekte stikprøvestørrelse, i forhold til partiets størrelse, opretholdes.

Målerne afproppes for at undgå udtørring. Belægninger i målerne må ikke fjernes eller rystes løs inden stikprøvekontrollen.

Såfremt der i vandmåler-installationen indgår komponenter, der har til formål at påvirke målerens måleevne (f.eks. flow straighteners), hører en sådan komponent til måleren og skal derfor indgå i den måler, som stikprøvekontrolleres.

3.2.3. Emballering og transport af målere

Målere, der skal stikprøvekontrolleres, emballeres sådan, at rystelser og stød under transport minimeres. Målerne afleveres/afsendes til det akkrediterede laboratorium hurtigst muligt efter nedtagning, bl.a. for at mindske risikoen for biofilm i målerne, hvilket kan påvirke resultatet af stikprøvekontrollen.

Ved opbevaring og transport af målerne tages der højde for mulige miljøpåvirkninger, således at bl.a. høje temperaturer og frost undgås.

3.2.4. Oplysning om målere

Sammen med målerne skal vandleverandøren sørge for at fremsende nødvendige oplysninger til det akkrediterede laboratorium for at sikre et korrekt resultat af stikprøvekontrollen. Relevante oplysninger kan bl.a. være, om der er tale om en stikprøvekontrol af et parti af målere, partistørrelse, hvor længe målerne har været i drift samt tydelig angivelse af hvilke målere, der hører til et parti (hvis der indsendes flere partier).

Såfremt typegodkendelsen for målerne kræver, at målerne skal monteres med lige rørstykker før og/eller efter målerne, skal vandleverandøren oplyse det akkrediterede laboratorium om, hvor langt et lige rørstykke, der skal være henholdsvis før og efter målerne.

3.2.5. Komponenter, som skal indgå ved kontrolmålingen

Kontrolmålingen skal foretages i henhold til målernes typegodkendelse samt de oplysninger, som vandleverandøren har givet om eventuel anvendelse af lige rørstykker. Såfremt målerne er forsynet med filtre, flowstraighteners eller lignende, hører dette med til målerne, og kontrolmålingen skal foretages med dette monteret.

Hvis der er tale om patronmålere skal det akkrediterede laboratorium sikre sig, at både patron og underpart er indleveret samlet som én måler.

3.2.6. Ekstra målere

Det akkrediterede laboratorium kan lade én eller flere målere udgå af stikprøven, såfremt der kan sandsynliggøres, at den enkelte måler har en synlig skade eller fejl, som ikke har haft betydning for målerens målenøjagtighed i opsættelsesperioden.

I ovennævnte tilfælde skal det akkrediterede laboratorium rekvirere én eller flere ekstra målere fra samme parti, således at den korrekte stikprøvestørrelse, i forhold til partiets størrelse, opretholdes.

3.2.7. Godkendelseskriterier ved stikprøvekontrollen

En måler anses for afvigende, når den overskrider nøjagtighedskravene ved én af de prøvede volumenstrømme (flow) (se nærmere i afsnit 6). Partiet godkendes, når antallet af afvigende målere i stikprøven er mindre end eller lig med godkendelsestallet, der kan aflæses i Tabel 1.

Stikprøvekontrollen resulterer i én af følgende (se også Figur 1):

a) Partiet godkendes efter verifikationsfejlgrænsen, som er lig med den maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation

Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at målerne fungerer lige så godt som nye målere. Partiet kan derfor fortsat være opsat i op til 6 år, hvorefter der foretages en ny stikprøvekontrol. Resultatet af denne nye stikprøvekontrol vurderes efter samme kriterier, som andre stikprøveresultater – altså som beskrevet i punkt a-c i dette afsnit.

Der er ikke nogen øvre tidsgrænse for, hvor længe et parti kan forblive opsat. Dette afhænger alene af resultatet af stikprøvekontrollerne.

b) Partiet godkendes efter driftsfejlgrænsen, som er lig med det dobbelte af verifikationsfejlgrænsen

Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at målerne ikke fungerer lige så godt som nye målere. Målerne er dog acceptable at anvende. Partiet kan derfor fortsat være opsat i op til 3 år, hvorefter der foretages en ny stikprøvekontrol. Resultatet af denne nye stikprøvekontrol vurderes efter samme kriterier, som andre stikprøveresultater – altså som beskrevet i punkt a-c i dette afsnit.

Der er ikke nogen øvre tidsgrænse for, hvor længe et parti kan forblive opsat. Dette afhænger alene af resultatet af stikprøvekontrollerne.

c) Partiet kan ikke godkendes efter driftsfejlgrænsen

Resultatet af den statistiske stikprøvekontrol viser, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at målerne i drift overholder det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. Partiet skal derfor udskiftes hurtigst muligt. Indtil partiet er udskiftet, er det vandleverandørens ansvar at forholde sig til resultatet af stikprøvekontrollen. Vandleverandøren skal således træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre forbrugeren et rimeligt afregningsgrundlag, indtil hele partiet er udskiftet.

Vandvejledning Size: (655 X 379)

4. Statistisk stikprøvekontrol

Kontrolsystemer, der baseres på statistisk stikprøvekontrol, kan opbygges ved hjælp af standarderne DS/ISO 2859, der omhandler inspektion ved alternativ variation, eller DS/ISO 3951, der omhandler inspektion ved måling med kontinuert variation.

Som minimumskrav for størrelsen af tilstrækkelig sikkerhed anses et kvalitetsniveau på AQL = 4 % for tilfredsstillende (AQL: Acceptance Quality Limit, dvs. kvalitetsniveau for godkendelse af et parti).

I denne måletekniske vejledning er der som udgangspunkt anvendt standarden DS/ISO 2859, AQL = 4 %, normal inspektion, inspektionsniveau II og enkelt stikprøveplan (se Tabel 1). For dobbelt stikprøveplan henvises til Bilag 1.

Tabel 1 angiver partistørrelser med tilhørende stikprøvestørrelser og godkendelsestal for enkelt stikprøveplan. De fremhævede rækker angiver værdier fra DS/ISO 2859, mens de øvrige rækker angiver interpolerede værdier ud fra stikprøvestørrelse og godkendelsestal fra værdierne i DS/ISO 2859. For at sikre, at kvalitetsniveauet på AQL = 4 % overholdes for de interpolerede værdier, er det i Tabel 1 valgt at runde stikprøvestørrelse op til nærmeste hele tal og runde godkendelsestal ned til nærmeste hele tal. Dette betyder, at kravet for godkendelse bliver lidt strengere end kravet i DS/ISO 2859, når de interpolerede værdier anvendes.

I Bilag 1 ses et eksempel på interpolation.

Tabel 1: Tabel til partiopdeling – enkelt stikprøveplan. Tabellen er udarbejdet efter DS/ISO 2859-1+Cor. 1: 2001 ”Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation – Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker”. Der er anvendt normal inspektion, inspektionsniveau II og AQL = 4 %. Godkendelsestallet angiver det maksimale antal målere, der ved stikprøvekontrollen må overskride nøjagtighedskravene. De fremhævede rækker angiver partistørrelse, stikprøvestørrelse og godkendelsestal fra DS/ISO 2859. For de øvrige partistørrelser er stikprøvestørrelse og godkendelsestal interpoleret ud fra værdierne i DS/ISO 2859. Det bemærkes, at der ikke kan interpoleres for partistørrelsen 4-25 målere, idet de i DS/ISO 2859 angivne stikprøvestørrelser og godkendelsestal er ens for de tre underliggende niveauer. Det bemærkes endvidere, at interpolation for partistørrelsen 51-90 målere heller ikke er mulig, idet dette interval har den samme stikprøvestørrelse og godkendelsestal som niveauet før (partistørrelse 26-50 målere, som er interpoleret).

Partistørrelse
Stikprøvestørrelse
Godkendelsestal
4-25
3
0
26-27
4
0
28-30
5
31-32
6
33-35
7
36-37
8
38-40
9
41-42
10
43-45
11
46-47
12
48-49
13
50
13
1
51-90
13
1
91-98
14
1
99-107
15
108-115
16
116-124
17
125-132
18
133-141
19
142-149
20
150
20
2
151-160
21
2
161-171
22
172-182
23
183-193
24
194-204
25
205-215
26
216-225
27
226-236
28
237-247
29
248-258
30
259-269
31
270-279
32
280
32
3
281-292
33
3
293-304
34
305-316
35
317-328
36
329-341
37
342-353
38
354-365
39
366-377
40
378-389
41
390
41
4
391-402
42
403-414
43
415-426
44
427-438
45
439-451
46
452-463
47
464-475
48
476-487
49
488-499
50
500
50
5
501-523
51
5
524-546
52
547-570
53
571-593
54
594-616
55
617-640
56
641-663
57
664-686
58
687-710
59
711-733
60
734-756
61
757-780
62
781-803
63
804-826
64
827-849
65
850
65
6
851-873
66
874-896
67
897-920
68
921-943
69
944-966
70
967-990
71
991-1013
72
1014-1036
73
1037-1060
74
1061-1083
75
1084-1106
76
1107-1130
77
1131-1153
78
1154-1176
79
1177-1199
80
1200
80
7
1201-1244
81
7
1245-1288
82
1289-1333
83
1334-1377
84
1378-1422
85
1423-1466
86
1467-1511
87
1512-1555
88
1556-1600
89
1601-1644
90
1645-1688
91
1689-1733
92
1734-1777
93
1778-1822
94
1823-1866
95
1867-1911
96
8
1912-1955
97
1956-2000
98
2001-2044
99
2045-2088
100
2089-2133
101
2134-2177
102
2178-2222
103
2223-2266
104
2267-2311
105
2312-2355
106
2356-2400
107
2401-2444
108
2445-2488
109
2489-2533
110

5. Resultater og rapportering

I de tilfælde, hvor det akkrediterede laboratorium er vidende om, at der er tale om en stikprøvekontrol af en række målere, skal det akkrediterede laboratorium i forbindelse med kontraktgennemgangen (DS/EN ISO/IEC 17025:2005, pkt. 4.4) med vandleverandøren sikre sig, at målerne opfylder kravene til at kunne udgøre en stikprøve, herunder at målerne i stikprøven har samme måleprincip, alder og er af samme type, fabrikat og størrelse jf. afsnit 3.1.

Hvis de indleverede målere ikke opfylder kravene til at kunne udgøre en stikprøve, bør det akkrediterede laboratorium underrette vandleverandøren herom og rekvirere de manglende målere, så der kan foretages en korrekt stikprøvekontrol.

Er dette ikke muligt, og ønsker vandleverandøren alligevel de indleverede målere kontrolleret, bør det akkrediterede laboratorium skriftligt orientere vandleverandøren om, at resultaterne ikke kan anvendes som grundlag for at afgøre, om det parti, målerne er nedtaget fra, kan forblive opsat i en periode, eller om det skal nedtages.

I de tilfælde, hvor det akkrediterede laboratorium er vidende om, at der er tale om en stikprøvekontrol af en række målere, og hvor det bemyndigede laboratorium anser de indleverede målere som en korrekt stikprøve, bør det akkrediterede laboratorium skriftligt orientere vandleverandøren om:

- den enkelte måler overholder nøjagtighedskravene eller ej og

- partiet fortsat kan være opsat i 3 eller 6 år, eller om det skal nedtages hurtigst muligt.

6. Detaljer for gennemførelse af stikprøvekontrollen

6.1. Nøjagtighedskrav

I Tabel 2 ses de nøjagtighedskrav, som vandmålerne skal overholde ved stikprøvekontrollen. Nøjagtighedskravene afhænger af, hvilket regelsæt målerne er godkendt efter.

Tabel 2: Nøjagtighedskrav (maksimalt tilladelige fejl for måleunøjagtighed). De forskellige udtryk for volumenstrøm er forklaret under tabellen. MDIR 32.36-01: Måleteknisk Direktiv. Koldtvandsmålere – EØF-typegodkendelse og –verifikation. Almindelige bestemmelser af 8. oktober 1996, MDIR 32.41-01: Måleteknisk Direktiv vedr. varmtvandsmålere, EØF af 25. maj 1994 og MID: EU direktivet for måleinstrumenter 2004/22/EF.

Måler er godkendt efter regelsættet i:
Volumenstrøm, Q
Maksimalt tilladelige fejl for måleunøjagtighed
Verifikationsfejlgrænsen for nye og reverificerede målere
Driftsfejlgrænsen for målere i drift
MDIR 32.36-01
Qmin ≤ Q < Qt
±5 %
±10 %
MID
Q1 ≤ Q < Q2
MDIR 32.36-01
eller
MDIR 32.41-01
Qt ≤ Q < Qmax
Koldtvandsmålere
±2 %
Varmtvandsmålere
±3 %
Koldtvandsmålere
±4 %
Varmtvandsmålere
±6 %
MID
Q2 ≤ Q < Q4

”Volumenstrøm”, som anvendes i denne måletekniske vejledning, er den mængde vand, som strømmer gennem vandmåleren pr. tidsenhed (f.eks. m3/time). Volumenstrøm omtales forskelligt i forskellige dokumenter. I de i Tabel 2 nævnte måletekniske direktiver (MDIR) anvendes ”gennemstrømning” og i EU direktivet for måleinstrumenter (MID) anvendes ”flowhastighed”.

Følgende volumenstrømme med tilhørende symboler anvendes i de måletekniske direktiver, der er nævnt i Tabel 2:

Symbol for
volumenstrøm
Betydning
Q min
Mindste volumenstrøm, dvs. den mindste volumenstrøm, for hvilken vandmåleren skal overholde tolerancen
Q max
Største volumenstrøm, dvs. den største volumenstrøm, som vandmåleren, uden at lide skade, skal kunne tåle i begrænsede tidsrum med overholdelse af tolerancerne, og uden at grænseværdien for tryktab (dvs. det tab, som skyldes vandmålerens tilstedeværelse i rørsystemet) overskrides
Q t
Gennemstrømningstærskel, dvs. den volumenstrøm, som skiller nedre og øvre belastningsområde, og ved hvilken tolerancen skifter
Q n
Nominelle volumenstrøm. Qn er lig med halvdelen af den største volumenstrøm Qmax. Ved nominel volumenstrøm skal vandmåleren kunne arbejde normalt, dvs. kontinuerligt og diskontinuerligt med overholdelse af tolerancerne

Følgende volumenstrømme med tilhørende symboler anvendes i EU direktivet for måleinstrumenter 2004/22/EF (MID), der er nævnt i Tabel 2:

Symbol for
volumenstrøm
Betydning
Q 1
Minimal volumenstrøm, dvs. den mindste volumenstrøm, ved hvilken vandmålerens angivelser opfylder forskrifterne for maksimalt tilladelige fejl
Q 2
Overgangsvolumenstrøm, dvs. den volumenstrøm mellem den permanente og den mindste volumenstrøm, som deler volumenstrømsintervallet i et øvre og et nedre interval. For hvert interval gælder en karakteristisk maksimalt tilladelig fejl
Q 3
Permanent volumenstrøm, dvs. den højeste volumenstrøm, ved hvilken vandmåleren fungerer tilfredsstillende ved normale driftsbetingelser, dvs. ved konstant eller intermitterende flow
Q 4
Overbelastningsvolumenstrøm, dvs. den volumenstrøm, ved hvilken vandmåleren fungerer tilfredsstillende i et kort tidsrum uden at blive beskadiget

6.2. Valg af volumenstrømme (flow) ved kontrolmålingen

Kontrolmålingen foretages ved, at målerne kalibreres ved mindst to volumenstrømme, idet kalibreringen altid foretages ved at starte med det laveste flow og fortsættes med de øvrige flow i størrelsesrækkefølge. Denne procedure er nødvendig for at undgå, at eventuelle belægninger eller urenheder skylles ud af måleren under kalibreringsproceduren, hvilket vil ændre målerens nøjagtighed. Af samme grund foretages kun én bestemmelse ved hver volumenstrøm, og bestemmelsen kan ikke gentages.

For målere godkendt iht. MDIR 32.36-01 eller MDIR 32.41-01

Som nedre målepunkt skal der for målere med Qn ≤ 15 m3/time måles med et flow mellem 0,1 og 0,12 gange Qn og for større målere (Qn > 15 m3/time) mellem 0,3 og 0,35 gange Qn. Som øvre målepunkt vælges altid mellem 0,9 og 1,0 gange Qn.

For målere godkendt iht. MID

Som nedre målepunkt skal der måles med et flow mellem 0,1 og 0,12 gange Q3. Som øvre målepunkt vælges altid mellem 0,9 og 1,0 gange Q3.

Har det akkrediterede laboratorium kendskab til, at måleren er kritisk ved et bestemt flow, eller at måleren typisk måler ved lavere flow i drift, skal kalibreringen også omfatte sådanne flow-områder.

Det bemærkes, at det ved stikprøvekontrollen er tilladt at anvende de tre målepunkter, som er krævet ved verifikation.

6.3. Afvigende målere

Målere, der overskrider nøjagtighedskravene ved ét eller flere af de anvendte flow, anses for afvigende, dvs. afvigende fra henholdsvis verifikationsfejlgrænsen eller fra driftsfejlgrænsen.

6.4. Måleusikkerhed

I overensstemmelse med international praksis for verifikation gælder følgende, jf. Måleteknisk meddelelse nr. 203:

a) Er det akkrediterede laboratoriums måleusikkerhed (dvs. bedste måleevne dokumenteret ved akkrediteringen) mindre end 1/5 af de i Tabel 2 anførte nøjagtighedskrav, kan der ved den enkelte kalibrering ses bort fra usikkerheden.

b) Er det akkrediterede laboratoriums måleusikkerhed større end 1/5, reduceres de i Tabel 2 anførte nøjagtighedskrav med måleusikkerheden, når det vurderes, om der er tale om afvigende målere.

7. Genopsætning af nedtagne målere

Målere, der nedtages i forbindelse med periodisk udskiftning eller stikprøvekontrol, kan genopsættes, hvis de er reverificerede.

For målere, der genopsættes reverificeret, er tidsintervallet til næste periodiske udskiftning eller stikprøvekontrol maksimalt 6 år.

8. Ikrafttrædelse

Ved ikrafttrædelse af denne måletekniske vejledning, bortfalder Vejledning nr. 9227 af 17. oktober 2008 om koldt- og varmtvandsmålere. Kontrolsystem for målere i drift. Måleteknisk vejledning (MV 02.36-01, udg. 9).

Sikkerhedsstyrelsen, den 18. oktober 2013

Carsten Sørig

/ Hanne Scherrebeck


Bilag 1

Dobbelt stikprøveplan

Dobbelt stikprøveplan kan anvendes som et alternativ til enkelt stikprøveplan, der er beskrevet i denne måletekniske vejledning.

Tabel 3 angiver partistørrelser med tilhørende stikprøvestørrelser, godkendelsestal og forkastelsestal for dobbelt stikprøveplan. Værdierne er fra standarden DS/ISO 2859.

Tabel 3: Tabel til partiopdeling – dobbelt stikprøveplan. Tabellen er udarbejdet efter DS/ISO 2859-1+Cor. 1:2001 ”Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation – Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker”. Der er anvendt normal inspektion, inspektionsniveau II og AQL = 4 %. For partistørrelser mindre end 26 målere anvendes enkelt stikprøveplan eller periodisk udskiftning. Under tabellen er der angivet, hvordan stikprøvekontrollens resultat vurderes ud fra godkendelses- og forkastelsestallet.

Partistørrelse
Maks. antal målere
Stikprøvestørrelse
Antal målere
i 1. stikprøve
Stikprøvestørrelse
Totalt antal målere i 1. og 2. stikprøve
Godkendelsestal
Maks. antal målere med afvigelser
Forkastelsestal
Min. antal målere med afvigelser
-25
Anvend enkelt stikprøveplan eller periodisk udskiftning
90
8
 
0
2
 
16
1
2
150
13
 
0
3
 
26
3
4
280
20
 
1
3
 
40
4
5
500
32
 
2
5
 
64
6
7
1200
50
 
3
6
 
100
9
10
3200
80
 
5
9
 
160
12
13

Vurdering af resultater ved anvendelse af dobbelt stikprøveplan

Ved anvendelse af dobbelt stikprøveplan godkendes partiet efter 1. stikprøve, hvis antallet af afvigende målere er mindre end eller lig med godkendelsestallet for 1. stikprøve.

Partiet kan ikke godkendes efter 1. stikprøve, hvis antallet af afvigende målere er større end eller lig med forkastelsestallet for 1. stikprøve, dvs. 2. stikprøve undersøges ikke.

Er antallet af afvigende målere ved 1. stikprøve større end godkendelsestallet for 1. stikprøve, men mindre end forkastelsestallet for første stikprøve, undersøges 2. stikprøve.

Partiet godkendes, hvis det samlede antal afvigende målere for 1. og 2. stikprøve er mindre end eller lig med godkendelsestallet for 2. stikprøve.

Partiet kan ikke godkendes, hvis det samlede antal afvigende målere for 1. og 2. stikprøve er lig med eller større end forkastelsestallet for 2. stikprøve.

Interpolation

Som for enkelt stikprøveplan er det også acceptabelt for dobbelt stikprøveplan at interpolere stikprøvestørrelser, godkendelsestal og forkastelsestal ud fra værdierne angivet i DS/ISO 2859. For at sikre, at kvalitetsniveauet på AQL = 4 % overholdes for de interpolerede værdier, er det vigtigt at runde stikprøvestørrelse op til nærmeste hele tal, og runde godkendelsestal og forkastelsestal ned til nærmeste hele tal. Dette betyder, at kravet for godkendelse og forkastelse bliver lidt strengere end kravet i DS/ISO 2859, når de interpolerede værdier anvendes.

Ved et parti på 750 målere kan der beregnes interpolerede værdier som følger:

Stikprøvestørrelse (antal målere i 1. stikprøve)

(750 - 500) : (1200 - 500) = 250 : 700 = 0,36

0,36 x (50 - 32) + 32 = 6,48 + 32 = 38,48

Idet stikprøvestørrelsen skal rundes op til nærmeste hele tal, er stikprøvestørrelsen i 1. stikprøve 39 målere.

Stikprøvestørrelse (total antal målere i 1. og 2. stikprøve)

(750 - 500) : (1200 - 500 ) = 0,36

0,36 x (100 - 64) + 64 = 12,96 + 64 = 76,96

Idet stikprøvestørrelsen skal rundes op til nærmeste hele tal, er stikprøvestørrelsen for det totale antal målere i 1. og 2. stikprøve 77 målere.

Godkendelsestal (maks. antal målere med afvigelser - 1. stikprøve)

(750 - 500) : (1200 - 500) = 0,36

0,36 x (3 - 2) + 2 = 0,36 + 2 = 2,36

Idet godkendelsestallet skal rundes ned til nærmeste hele tal, er godkendelsestallet for 1. stikprøve 2 målere.

Forkastelsestal (min. antal målere med afvigelser - 1. stikprøve)

(750 - 500) : (1200 - 500) = 0,36

0,36 x (7 - 5) + 5 = 0,72 + 5 = 5,72

Idet forkastelsestallet skal rundes ned til nærmeste hele tal, er forkastelsestallet for 1. stikprøve 5 målere.

Godkendelsestal (maks. antal målere med afvigelser - 2. stikprøve)

(750 - 500) : (1200 - 500) = 0,36

0,36 x (8 - 6) + 6 = 0,72 + 6 = 6,72

Idet godkendelsestallet skal rundes ned til nærmeste hele tal, er godkendelsestallet for 2. stikprøve 6 målere.

Forkastelsestal (min. antal med afvigelser - 2. stikprøve)

(750 - 500) : (1200 - 500) = 0,36

0,36 x (9 - 7) + 7 = 0,72 + 7 = 7,72

Idet forkastelsestallet skal rundes ned til nærmeste hele tal, er forkastelsestallet for 2. stikprøve 7 målere.