Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 18. oktober 2013 i sag 50.2012

A

v/forhandlingssekretær Jacob Scavenius, 3F - Byggegruppen

mod

B

v/konsulent Erling Olsen, Dansk Byggeri

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Henning Kaab, Dansk Byggeri, og uddannelseskonsulent Steen Boesen, 3F.

Mellem klageren, A, født den 17. januar 1991, og indklagede, B, blev den 27. april 2011 indgået en uddannelsesaftale (restaftale), hvorefter A skulle uddannes som murer med uddannelsesperiode fra den 2. maj 2011 til den 28. september 2012.

Sagen vedrører godtgørelse i anledning af virksomhedens ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved klageskrift modtaget den 11. oktober 2012 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 30.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg ved Tvistighedsnævnet, til betaling sker.

Indklagede har påstået frifindelse.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 7. oktober 2013.

Sagsfremstilling

Den 30. marts 2012 blev der afholdt møde i Uddannelsesudvalget for Murerfaget i København, hvorunder virksomheden orienterede om, at der ikke længere var ansat murere i firmaet, men at man var i dialog med en anden virksomhed om at overtage uddannelsesaftalen for A. Det blev på mødet aftalt, at virksomheden skulle vende tilbage senest den 16. april 2012 med oplysning om, hvorvidt man ville ansætte en murer eller ophæve uddannelsesaftalen.

Den 20. april 2012 blev uddannelsesaftalen ophævet ensidigt af virksomheden med begrundelsen: ”manglende arbejde”.

Forklaringer

A har forklaret blandt andet, at han fuldførte sin uddannelse på normal tid, idet han kort efter ophævelsen af uddannelsesaftalen påbegyndte skolepraktik.

Direktør C og projektleder D har som repræsentanter for B forklaret blandt andet, at da uddannelsesaftalen blev indgået, var der i alt 25 ansatte i virksomheden. Da virksomhedens aktiviteter måtte indstilles, lykkedes det at finde lærerpladser til alle de andre lærlinge i virksomheden. Skolen informerede dem om, at A havde mulighed for at afslutte sin uddannelse ved skolepraktik.

Procedure

Klager har til støtte for sin påstand anført, at eleven ved indgåelse af uddannelsesaftalen havde en berettiget forventning om at kunne fuldføre sin uddannelse i virksomheden. Det er virksomheden, der bærer ansvaret for den efterfølgende ophævelse på grund af arbejdsmangel. Der tilkommer derfor efter Tvistighedsnævnets praksis eleven en godtgørelse på 30.000 kr. for tab af uddannelsesgode i anledning af ophævelsen.

Indklagede har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at virksomheden ikke havde andet valg end at ophæve uddannelsesaftalen, da der ikke længere var ansat murere, og at ophævelsen derfor ikke kan bebrejdes virksomheden. Hertil kommer, at eleven igennem skolepraktikordningen gennemførte sin uddannelse på normeret tid og derfor ikke har haft noget tab af uddannelsesgode.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Efter Tvistighedsnævnets faste praksis, der støttes af Højesterets dom af 12. oktober 2011, jf. UfR 2012-212 H, anses det forhold, at en virksomhed mangler arbejde eller af anden grund må indstille sine aktiviteter som udgangspunkt ikke for en bristet forudsætning, der efter erhvervsuddannelsesloven § 61, stk. 2, giver en virksomhed ret til at ophæve uddannelsesaftalen.

Herefter, og da der i denne sag ikke findes grundlag for at fravige dette udgangspunkt, tilkommer der eleven en erstatning efter erhvervsuddannelseslovens § 65, som efter nævnets praksis passende kan fastsættes til 30.000 kr.

Det forhold, at eleven gennem skolepraktikordningen fik mulighed for at gennemføre sin uddannelse på normeret tid, kan ikke begrunde, at godtgørelsen skal nedsættes eller bortfalde. Der er herved lagt vægt på, at virksomheden er uden indflydelse på, om eleven får tilbudt en sådan skolepraktik, og at der under skolepraktikken gælder andre vilkår for eleven, herunder en lavere honorering, end under virksomhedspraktik.

Herefter tages elevens påstand til følge.

T h i b e s t e m m e s:

B skal inden 14 dage betale 30.000 kr. til A med tillæg af procesrente fra sagens anlæg ved Tvistighedsnævnet, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.